import avec project.
authorDavin Baragiotta <davin.baragiotta@auf.org>
Wed, 30 May 2012 18:34:50 +0000 (14:34 -0400)
committerDavin BARAGIOTTA <davin.baragiotta@auf.org>
Wed, 30 May 2012 18:34:50 +0000 (14:34 -0400)
commit75f0e87b74950319307b3ff6ff70941d1ec08954
treeadba81ef459ea9b8a05c8d1bce2041ce800b6a60
parentb31ce2d76d6f4b04fc9fc5f3ad781884afa922fc
import avec project.
37 files changed:
project/context_processors.py
project/dae/admin.py
project/dae/context_processors.py
project/dae/decorators.py
project/dae/forms.py
project/dae/mail.py
project/dae/models.py
project/dae/permissions.py
project/dae/templatetags/dae.py
project/dae/urls.py
project/dae/views.py
project/dashboard.py
project/decorators.py
project/development.py
project/old_rh_v1/models.py
project/recrutement/admin.py
project/recrutement/api.py
project/recrutement/context_processors.py
project/recrutement/forms.py
project/recrutement/models.py
project/recrutement/permissions.py
project/recrutement/views.py
project/rh/admin.py
project/rh/catalogues.py
project/rh/change_list.py
project/rh/forms.py
project/rh/graph.py
project/rh/lib.py
project/rh/managers.py
project/rh/masse_salariale.py
project/rh/models.py
project/rh/templatetags/change_list.py
project/rh/templatetags/rapports.py
project/rh/views.py
project/settings.py
project/urls.py
project/workflow.py