Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / vi / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Tran  <hongdiepkien@gmail.com>, 2011.
6 # Tran Van <vantxm@yahoo.co.uk>, 2011.
7 # Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Django\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
14 "Last-Translator: Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
16 "language/vi/)\n"
17 "Language: vi\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
22
23 #: actions.py:48
24 #, python-format
25 msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
26 msgstr "Đã xóa thành công %(count)d %(items)s ."
27
28 #: actions.py:60 options.py:1295
29 #, python-format
30 msgid "Cannot delete %(name)s"
31 msgstr "Không thể xóa %(name)s"
32
33 #: actions.py:62 options.py:1297
34 msgid "Are you sure?"
35 msgstr "Bạn có chắc chắn không?"
36
37 #: actions.py:83
38 #, python-format
39 msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
40 msgstr "Xóa các %(verbose_name_plural)s đã chọn"
41
42 #: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
43 msgid "All"
44 msgstr "Tất cả"
45
46 #: filters.py:232
47 msgid "Yes"
48 msgstr "Có"
49
50 #: filters.py:233
51 msgid "No"
52 msgstr "Không"
53
54 #: filters.py:247
55 msgid "Unknown"
56 msgstr "Chưa xác định"
57
58 #: filters.py:306
59 msgid "Any date"
60 msgstr "Bất kì ngày nào"
61
62 #: filters.py:307
63 msgid "Today"
64 msgstr "Hôm nay"
65
66 #: filters.py:311
67 msgid "Past 7 days"
68 msgstr "7 ngày trước"
69
70 #: filters.py:315
71 msgid "This month"
72 msgstr "Tháng này"
73
74 #: filters.py:319
75 msgid "This year"
76 msgstr "Năm nay"
77
78 #: forms.py:9
79 msgid ""
80 "Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
81 "that both fields are case-sensitive."
82 msgstr ""
83
84 #: forms.py:18
85 msgid "Please log in again, because your session has expired."
86 msgstr "Hãy đăng nhập lại vì giao dịch của bạn đã hết hiệu lực"
87
88 #: forms.py:37
89 #, python-format
90 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
91 msgstr "Địa chỉ email của bạn không phải là tên đăng nhập. Hãy thử '%s'."
92
93 #: helpers.py:20
94 msgid "Action:"
95 msgstr "Hoạt động:"
96
97 #: models.py:19
98 msgid "action time"
99 msgstr "Thời gian tác động"
100
101 #: models.py:22
102 msgid "object id"
103 msgstr "Mã đối tượng"
104
105 #: models.py:23
106 msgid "object repr"
107 msgstr "đối tượng repr"
108
109 #: models.py:24
110 msgid "action flag"
111 msgstr "hiệu hành động"
112
113 #: models.py:25
114 msgid "change message"
115 msgstr "thay đổi tin nhắn"
116
117 #: models.py:30
118 msgid "log entry"
119 msgstr "đăng nhập"
120
121 #: models.py:31
122 msgid "log entries"
123 msgstr "mục đăng nhập"
124
125 #: models.py:40
126 #, python-format
127 msgid "Added \"%(object)s\"."
128 msgstr ""
129
130 #: models.py:42
131 #, python-format
132 msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
133 msgstr ""
134
135 #: models.py:44
136 #, python-format
137 msgid "Deleted \"%(object)s.\""
138 msgstr ""
139
140 #: models.py:46
141 msgid "LogEntry Object"
142 msgstr ""
143
144 #: options.py:150 options.py:166
145 msgid "None"
146 msgstr "Không"
147
148 #: options.py:671
149 #, python-format
150 msgid "Changed %s."
151 msgstr "%s đã được thay đổi."
152
153 #: options.py:671 options.py:681
154 msgid "and"
155 msgstr "và"
156
157 #: options.py:676
158 #, python-format
159 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
160 msgstr "%(name)s \"%(object)s\" đã được thêm vào."
161
162 #: options.py:680
163 #, python-format
164 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
165 msgstr "%(list)s for %(name)s \"%(object)s\" đã được thay đổi."
166
167 #: options.py:685
168 #, python-format
169 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
170 msgstr "%(name)s \"%(object)s\" đã bị xóa."
171
172 #: options.py:689
173 msgid "No fields changed."
174 msgstr "Không có trường nào thay đổi"
175
176 #: options.py:772
177 #, python-format
178 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
179 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" được thêm vào thành công."
180
181 #: options.py:776 options.py:824
182 msgid "You may edit it again below."
183 msgstr "Bạn có thể sửa lại dưới đây."
184
185 #: options.py:788 options.py:837
186 #, python-format
187 msgid "You may add another %s below."
188 msgstr "Bạn có thể thêm vào %s dưới đây."
189
190 #: options.py:822
191 #, python-format
192 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
193 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" đã được thay đổi thành công."
194
195 #: options.py:830
196 #, python-format
197 msgid ""
198 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
199 msgstr ""
200 "%(name)s \"%(obj)s\" đã được thêm vào thành công. Bạn có thể sửa lại dưới "
201 "đây."
202
203 #: options.py:899 options.py:1159
204 msgid ""
205 "Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
206 "been changed."
207 msgstr ""
208 "Mục tiêu phải được chọn mới có thể thực hiện hành động trên chúng. Không có "
209 "mục tiêu nào đã được thay đổi."
210
211 #: options.py:918
212 msgid "No action selected."
213 msgstr "Không có hoạt động nào được lựa chọn."
214
215 #: options.py:998
216 #, python-format
217 msgid "Add %s"
218 msgstr "Thêm %s"
219
220 #: options.py:1023 options.py:1267
221 #, python-format
222 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
223 msgstr " đối tượng %(name)s  với khóa chính %(key)r không tồn tại."
224
225 #: options.py:1089
226 #, python-format
227 msgid "Change %s"
228 msgstr "Thay đổi %s"
229
230 #: options.py:1138
231 msgid "Database error"
232 msgstr "Cơ sở dữ liệu bị lỗi"
233
234 #: options.py:1201
235 #, python-format
236 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
237 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
238 msgstr[0] " %(count)s  %(name)s đã được thay đổi thành công."
239
240 #: options.py:1228
241 #, python-format
242 msgid "%(total_count)s selected"
243 msgid_plural "All %(total_count)s selected"
244 msgstr[0] "Tất cả %(total_count)s đã được chọn"
245
246 #: options.py:1233
247 #, python-format
248 msgid "0 of %(cnt)s selected"
249 msgstr "0 của %(cnt)s được chọn"
250
251 #: options.py:1283
252 #, python-format
253 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
254 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" đã được xóa thành công."
255
256 #: options.py:1330
257 #, python-format
258 msgid "Change history: %s"
259 msgstr "Lịch sử thay đổi: %s"
260
261 #: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
262 #: templates/registration/password_reset_complete.html:20
263 #: views/decorators.py:23
264 msgid "Log in"
265 msgstr "Đăng nhập"
266
267 #: sites.py:380
268 msgid "Site administration"
269 msgstr "Site quản trị hệ thống."
270
271 #: sites.py:432
272 #, python-format
273 msgid "%s administration"
274 msgstr "%s quản trị"
275
276 #: widgets.py:87
277 msgid "Date:"
278 msgstr "Ngày:"
279
280 #: widgets.py:87
281 msgid "Time:"
282 msgstr "Giờ:"
283
284 #: widgets.py:161
285 msgid "Lookup"
286 msgstr "Tìm"
287
288 #: widgets.py:267
289 msgid "Add Another"
290 msgstr "Thêm vào"
291
292 #: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
293 msgid "Page not found"
294 msgstr "Không tìm thấy trang nào"
295
296 #: templates/admin/404.html:10
297 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
298 msgstr "Xin lỗi bạn! Trang mà bạn yêu cầu không tìm thấy."
299
300 #: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
301 #: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
302 #: templates/admin/change_list.html:43
303 #: templates/admin/delete_confirmation.html:8
304 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
305 #: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
306 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
307 #: templates/registration/logged_out.html:5
308 #: templates/registration/password_change_done.html:7
309 #: templates/registration/password_change_form.html:8
310 #: templates/registration/password_reset_complete.html:7
311 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
312 #: templates/registration/password_reset_done.html:7
313 #: templates/registration/password_reset_form.html:7
314 msgid "Home"
315 msgstr "Trang chủ"
316
317 #: templates/admin/500.html:8
318 msgid "Server error"
319 msgstr "Lỗi máy chủ"
320
321 #: templates/admin/500.html:12
322 msgid "Server error (500)"
323 msgstr "Lỗi máy chủ (500)"
324
325 #: templates/admin/500.html:15
326 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
327 msgstr "Lỗi máy chủ <em>(500)</em>"
328
329 #: templates/admin/500.html:16
330 msgid ""
331 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
332 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
333 msgstr ""
334 "Xảy ra lỗi. Lỗi này sẽ được gửi tới quản trị hệ thống qua email và sẽ sớm "
335 "được sửa chữa. Xin cảm ơn về sựu kiên nhẫn của bạn."
336
337 #: templates/admin/actions.html:4
338 msgid "Run the selected action"
339 msgstr "Bắt đầu hành động lựa chọn"
340
341 #: templates/admin/actions.html:4
342 msgid "Go"
343 msgstr "Đi đến"
344
345 #: templates/admin/actions.html:11
346 msgid "Click here to select the objects across all pages"
347 msgstr "Click vào đây để lựa chọn các đối tượng trên tất cả các trang"
348
349 #: templates/admin/actions.html:11
350 #, python-format
351 msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
352 msgstr "Hãy chọn tất cả %(total_count)s %(module_name)s"
353
354 #: templates/admin/actions.html:13
355 msgid "Clear selection"
356 msgstr "Xóa lựa chọn"
357
358 #: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
359 #, python-format
360 msgid "%(name)s"
361 msgstr "%(name)s"
362
363 #: templates/admin/base.html:28
364 msgid "Welcome,"
365 msgstr "Chào mừng bạn,"
366
367 #: templates/admin/base.html:33
368 #: templates/registration/password_change_done.html:4
369 #: templates/registration/password_change_form.html:5
370 msgid "Documentation"
371 msgstr "Tài liệu"
372
373 #: templates/admin/base.html:35
374 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
375 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
376 #: templates/registration/password_change_done.html:4
377 #: templates/registration/password_change_form.html:5
378 msgid "Change password"
379 msgstr "Thay đổi mật khẩu"
380
381 #: templates/admin/base.html:36
382 #: templates/registration/password_change_done.html:4
383 #: templates/registration/password_change_form.html:5
384 msgid "Log out"
385 msgstr "Thoát"
386
387 #: templates/admin/base_site.html:4
388 msgid "Django site admin"
389 msgstr "Trang web admin Django"
390
391 #: templates/admin/base_site.html:7
392 msgid "Django administration"
393 msgstr "Trang quản trị cho Django"
394
395 #: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
396 msgid "Add"
397 msgstr "Thêm vào"
398
399 #: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
400 msgid "History"
401 msgstr "Bản ghi nhớ"
402
403 #: templates/admin/change_form.html:35
404 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
405 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
406 msgid "View on site"
407 msgstr "Xem trên trang web"
408
409 #: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
410 #: templates/admin/login.html:18
411 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
412 #: templates/registration/password_change_form.html:21
413 msgid "Please correct the error below."
414 msgid_plural "Please correct the errors below."
415 msgstr[0] "Hãy sửa lỗi sai dưới đây"
416
417 #: templates/admin/change_list.html:60
418 #, python-format
419 msgid "Add %(name)s"
420 msgstr "Thêm vào %(name)s"
421
422 #: templates/admin/change_list.html:80
423 msgid "Filter"
424 msgstr "Bộ lọc"
425
426 #: templates/admin/change_list_results.html:17
427 msgid "Remove from sorting"
428 msgstr ""
429
430 #: templates/admin/change_list_results.html:18
431 #, python-format
432 msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
433 msgstr ""
434
435 #: templates/admin/change_list_results.html:19
436 msgid "Toggle sorting"
437 msgstr ""
438
439 #: templates/admin/delete_confirmation.html:12
440 #: templates/admin/submit_line.html:4
441 msgid "Delete"
442 msgstr "Xóa"
443
444 #: templates/admin/delete_confirmation.html:19
445 #, python-format
446 msgid ""
447 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
448 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
449 "following types of objects:"
450 msgstr ""
451 "Xóa %(object_name)s '%(escaped_object)s' sẽ làm mất những dữ liệu có liên "
452 "quan. Tài khoản của bạn không được cấp quyển xóa những dữ liệu đi kèm theo."
453
454 #: templates/admin/delete_confirmation.html:27
455 #, python-format
456 msgid ""
457 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
458 "following protected related objects:"
459 msgstr ""
460 "Xóa các %(object_name)s  ' %(escaped_object)s ' sẽ bắt buộc xóa các đối "
461 "tượng được bảo vệ sau đây:"
462
463 #: templates/admin/delete_confirmation.html:35
464 #, python-format
465 msgid ""
466 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
467 "All of the following related items will be deleted:"
468 msgstr ""
469 "Bạn có chắc là muốn xóa %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"?Tất cả những "
470 "dữ liệu đi kèm dưới đây cũng sẽ bị mất:"
471
472 #: templates/admin/delete_confirmation.html:40
473 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
474 msgid "Yes, I'm sure"
475 msgstr "Có, tôi chắc chắn."
476
477 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
478 msgid "Delete multiple objects"
479 msgstr "Xóa nhiều đối tượng"
480
481 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
482 #, python-format
483 msgid ""
484 "Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
485 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
486 "types of objects:"
487 msgstr ""
488 "Xóa các %(objects_name)s sẽ bắt buộc xóa các đối tượng liên quan, nhưng tài "
489 "khoản của bạn không có quyền xóa các loại đối tượng sau đây:"
490
491 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
492 #, python-format
493 msgid ""
494 "Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
495 "protected related objects:"
496 msgstr ""
497 "Xóa các %(objects_name)s sẽ bắt buộc xóa các đối tượng đã được bảo vệ sau "
498 "đây:"
499
500 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
501 #, python-format
502 msgid ""
503 "Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
504 "following objects and their related items will be deleted:"
505 msgstr ""
506 "Bạn chắc chắn muốn xóa những lựa chọn %(objects_name)s? Tất cả những đối "
507 "tượng sau và những đối tượng liên quan sẽ được xóa:"
508
509 #: templates/admin/filter.html:2
510 #, python-format
511 msgid " By %(filter_title)s "
512 msgstr "Bởi %(filter_title)s "
513
514 #: templates/admin/index.html:18
515 #, python-format
516 msgid "Models available in the %(name)s application."
517 msgstr "Models đã có trong ứng dụng %(name)s."
518
519 #: templates/admin/index.html:35
520 msgid "Change"
521 msgstr "Thay đổi"
522
523 #: templates/admin/index.html:45
524 msgid "You don't have permission to edit anything."
525 msgstr "Bạn không được cấp quyền chỉnh sửa bất cứ cái gì."
526
527 #: templates/admin/index.html:53
528 msgid "Recent Actions"
529 msgstr "Các hoạt động gần đây"
530
531 #: templates/admin/index.html:54
532 msgid "My Actions"
533 msgstr "Hoạt động của tôi"
534
535 #: templates/admin/index.html:58
536 msgid "None available"
537 msgstr "Không có sẵn"
538
539 #: templates/admin/index.html:72
540 msgid "Unknown content"
541 msgstr "Không biết nội dung"
542
543 #: templates/admin/invalid_setup.html:13
544 msgid ""
545 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
546 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
547 "the appropriate user."
548 msgstr ""
549 "Một vài lỗi với cơ sở dữ liệu cài đặt của bạn. Hãy chắc chắn bảng biểu dữ "
550 "liệu được tạo phù hợp và dữ liệu có thể được đọc bởi những người sử dụng phù "
551 "hợp."
552
553 #: templates/admin/login.html:34
554 msgid "Username:"
555 msgstr "Tên đăng nhập:"
556
557 #: templates/admin/login.html:38
558 msgid "Password:"
559 msgstr "Mật khẩu:"
560
561 #: templates/admin/login.html:45
562 msgid "Forgotten your password or username?"
563 msgstr ""
564
565 #: templates/admin/object_history.html:24
566 msgid "Date/time"
567 msgstr "Ngày/giờ"
568
569 #: templates/admin/object_history.html:25
570 msgid "User"
571 msgstr "Người dùng"
572
573 #: templates/admin/object_history.html:26
574 msgid "Action"
575 msgstr "Hành động"
576
577 #: templates/admin/object_history.html:40
578 msgid ""
579 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
580 "admin site."
581 msgstr ""
582 "Đối tượng này không có một lịch sử thay đổi. Nó có lẽ đã không được thêm vào "
583 "qua trang web admin."
584
585 #: templates/admin/pagination.html:10
586 msgid "Show all"
587 msgstr "Hiện tất cả"
588
589 #: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
590 msgid "Save"
591 msgstr "Lưu lại"
592
593 #: templates/admin/search_form.html:7
594 msgid "Search"
595 msgstr "Tìm kiếm"
596
597 #: templates/admin/search_form.html:9
598 #, python-format
599 msgid "%(counter)s result"
600 msgid_plural "%(counter)s results"
601 msgstr[0] "%(counter)s kết quả"
602
603 #: templates/admin/search_form.html:9
604 #, python-format
605 msgid "%(full_result_count)s total"
606 msgstr "tổng số %(full_result_count)s"
607
608 #: templates/admin/submit_line.html:5
609 msgid "Save as new"
610 msgstr "Lưu mới"
611
612 #: templates/admin/submit_line.html:6
613 msgid "Save and add another"
614 msgstr "Lưu và thêm mới"
615
616 #: templates/admin/submit_line.html:7
617 msgid "Save and continue editing"
618 msgstr "Lưu và tiếp tục chỉnh sửa"
619
620 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
621 msgid ""
622 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
623 "options."
624 msgstr ""
625 "Đầu tiên, điền tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó bạn mới có thể chỉnh sửa "
626 "nhiều hơn lựa chọn của người dùng."
627
628 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
629 msgid "Enter a username and password."
630 msgstr "Điền tên đăng nhập và mật khẩu."
631
632 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
633 #, python-format
634 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
635 msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới cho người sử dụng <strong>%(username)s</strong>."
636
637 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
638 msgid "Password"
639 msgstr "Mật khẩu"
640
641 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
642 #: templates/registration/password_change_form.html:43
643 msgid "Password (again)"
644 msgstr "Nhập lại mật khẩu"
645
646 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
647 msgid "Enter the same password as above, for verification."
648 msgstr "Nhập dãy mật mã trên để xác minh lại"
649
650 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
651 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
652 #, python-format
653 msgid "Add another %(verbose_name)s"
654 msgstr "Thêm một %(verbose_name)s "
655
656 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
657 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
658 msgid "Remove"
659 msgstr "Gỡ bỏ"
660
661 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
662 msgid "Delete?"
663 msgstr "Bạn muốn xóa?"
664
665 #: templates/registration/logged_out.html:9
666 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
667 msgstr "Cảm ơn bạn đã dành thời gian với website này"
668
669 #: templates/registration/logged_out.html:11
670 msgid "Log in again"
671 msgstr "Đăng nhập lại"
672
673 #: templates/registration/password_change_done.html:8
674 #: templates/registration/password_change_form.html:9
675 #: templates/registration/password_change_form.html:13
676 #: templates/registration/password_change_form.html:25
677 msgid "Password change"
678 msgstr "Thay đổi mật khẩu"
679
680 #: templates/registration/password_change_done.html:12
681 #: templates/registration/password_change_done.html:16
682 msgid "Password change successful"
683 msgstr "Mật khẩu được thay đổi thành công"
684
685 #: templates/registration/password_change_done.html:18
686 msgid "Your password was changed."
687 msgstr "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi"
688
689 #: templates/registration/password_change_form.html:27
690 msgid ""
691 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
692 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
693 msgstr ""
694 "Hãy nhập lại mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần để chúng tôi có "
695 "thể kiểm tra lại xem bạn đã gõ chính xác hay chưa."
696
697 #: templates/registration/password_change_form.html:33
698 msgid "Old password"
699 msgstr "Mật khẩu cũ"
700
701 #: templates/registration/password_change_form.html:38
702 msgid "New password"
703 msgstr "Mật khẩu mới"
704
705 #: templates/registration/password_change_form.html:49
706 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
707 msgid "Change my password"
708 msgstr "Thay đổi mật khẩu"
709
710 #: templates/registration/password_reset_complete.html:8
711 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
712 #: templates/registration/password_reset_done.html:8
713 #: templates/registration/password_reset_form.html:8
714 #: templates/registration/password_reset_form.html:12
715 #: templates/registration/password_reset_form.html:16
716 msgid "Password reset"
717 msgstr "Lập lại mật khẩu"
718
719 #: templates/registration/password_reset_complete.html:12
720 #: templates/registration/password_reset_complete.html:16
721 msgid "Password reset complete"
722 msgstr "Hoàn thành việc lập lại mật khẩu"
723
724 #: templates/registration/password_reset_complete.html:18
725 msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
726 msgstr "Mật khẩu của bạn đã được lập lại.  Bạn hãy thử đăng nhập."
727
728 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
729 msgid "Password reset confirmation"
730 msgstr "Xác nhận việc lập lại mật khẩu"
731
732 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
733 msgid "Enter new password"
734 msgstr "Nhập mật khẩu mới"
735
736 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
737 msgid ""
738 "Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
739 "correctly."
740 msgstr ""
741 "Hãy nhập mật khẩu mới hai lần để chúng tôi có thể kiểm tra xem bạn đã gõ "
742 "chính xác chưa"
743
744 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
745 msgid "New password:"
746 msgstr "Mật khẩu mới"
747
748 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
749 msgid "Confirm password:"
750 msgstr "Nhập lại mật khẩu:"
751
752 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
753 msgid "Password reset unsuccessful"
754 msgstr "Lập lại mật khẩu không thành công"
755
756 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
757 msgid ""
758 "The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
759 "used.  Please request a new password reset."
760 msgstr ""
761 "Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ, có thể vì nó đã được sử dụng. Xin "
762 "vui lòng yêu cầu đặt lại mật khẩu mới."
763
764 #: templates/registration/password_reset_done.html:12
765 #: templates/registration/password_reset_done.html:16
766 msgid "Password reset successful"
767 msgstr "Lấy lại mật khẩu thành công"
768
769 #: templates/registration/password_reset_done.html:18
770 msgid ""
771 "We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
772 "address you submitted. You should be receiving it shortly."
773 msgstr ""
774 "Chúng tôi vừa gửi cho bạn những hướng dẫn để bạn lập lại mất khẩu tới địa "
775 "chỉ email bạn đã đăng kí. Bạn sẽ nhận được nó trong chốc lát."
776
777 #: templates/registration/password_reset_email.html:2
778 #, python-format
779 msgid ""
780 "You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
781 "user account at %(site_name)s."
782 msgstr ""
783 "Bạn nhận được email này bởi vì bạn đã yêu cầu lập lại mật khẩu cho tài khoản "
784 "của bạn tại %(site_name)s"
785
786 #: templates/registration/password_reset_email.html:4
787 msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
788 msgstr "Hãy vào đường link dưới đây và chọn một mật khẩu mới"
789
790 #: templates/registration/password_reset_email.html:8
791 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
792 msgstr "Tên đăng nhập của bạn, trường hợp bạn quên nó:"
793
794 #: templates/registration/password_reset_email.html:10
795 msgid "Thanks for using our site!"
796 msgstr "Cảm ơn bạn đã sử dụng website của chúng tôi!"
797
798 #: templates/registration/password_reset_email.html:12
799 #, python-format
800 msgid "The %(site_name)s team"
801 msgstr "Đội của %(site_name)s"
802
803 #: templates/registration/password_reset_form.html:18
804 msgid ""
805 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
806 "instructions for setting a new one."
807 msgstr ""
808 "Quên mật khẩu? Nhập địa chỉ email của bạn vào bên dưới, chúng tôi sẽ gửi "
809 "những hướng dẫn để làm lại mật khẩu mới."
810
811 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
812 msgid "E-mail address:"
813 msgstr "Địa chỉ email:"
814
815 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
816 msgid "Reset my password"
817 msgstr "Làm lại mật khẩu"
818
819 #: templatetags/admin_list.py:336
820 msgid "All dates"
821 msgstr "Tất cả các ngày"
822
823 #: views/main.py:31
824 msgid "(None)"
825 msgstr "(Không)"
826
827 #: views/main.py:74
828 #, python-format
829 msgid "Select %s"
830 msgstr "Chọn %s"
831
832 #: views/main.py:76
833 #, python-format
834 msgid "Select %s to change"
835 msgstr "Chọn %s để thay đổi"