auf_skeleton_django.git
2013-09-13  Olivier Larchevêquefichier statique
2013-09-13  Olivier Larchevêquepolish
2013-09-13  Olivier Larchevêquepong
2013-09-13  Olivier Larchevêquerefactor
2013-09-12  Olivier Larchevêqueok pas pire
2013-09-12  Olivier Larchevêquemove
2013-09-12  Olivier Larchevêquego on
2013-09-12  Olivier Larchevêquetpl prj