auf_skeleton_django.git
8 years agov2.1 : fix utf8 v2.1
Olivier Larchevêque [Wed, 11 Jul 2012 19:08:26 +0000 (15:08 -0400)] 
v2.1 : fix utf8

8 years agov2.1 : mysql ram conf
Olivier Larchevêque [Wed, 11 Jul 2012 18:50:40 +0000 (14:50 -0400)] 
v2.1 : mysql ram conf

8 years agoinfos v2.0
Olivier Larchevêque [Wed, 11 Jul 2012 14:01:56 +0000 (10:01 -0400)] 
infos

8 years agosquelette intégrant le projet django
Olivier Larchevêque [Wed, 11 Jul 2012 13:59:31 +0000 (09:59 -0400)] 
squelette intégrant le projet django

8 years ago1.2 sitestatic ignore
Olivier Larchevêque [Fri, 24 Feb 2012 19:41:17 +0000 (14:41 -0500)] 
1.2 sitestatic ignore

8 years ago1.1 namespaces
Olivier Larchevêque [Tue, 21 Feb 2012 14:27:20 +0000 (09:27 -0500)] 
1.1 namespaces

8 years ago1.0
Olivier Larchevêque [Thu, 12 Jan 2012 18:47:26 +0000 (13:47 -0500)] 
1.0

9 years agomove
Olivier Larchevêque [Tue, 20 Sep 2011 19:17:33 +0000 (15:17 -0400)] 
move