v2.1 : mysql ram conf
[auf_skeleton_django.git] / CHANGES
2012-07-11  Olivier Larchevêquev2.1 : mysql ram conf
2012-07-11  Olivier Larchevêqueinfos v2.0
2012-02-24  Olivier Larchevêque1.2 sitestatic ignore
2012-02-21  Olivier Larchevêque1.1 namespaces
2012-01-12  Olivier Larchevêque1.0