Premiere version : mise en route du suivi.
[auf_roundup.git] / locale / .svn / text-base / ru.po.svn-base
1 # Russian message file for Roundup Issue Tracker
2 # alexander smishlajev <alex@tycobka.lv>, 2004
3 #
4 # $Id: ru.po,v 1.16 2007-09-16 07:23:04 a1s Exp $
5 #
6 # roundup.pot revision 1.23
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Roundup 1.3.2\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: roundup-devel@lists.sourceforge.net\n"
12 "POT-Creation-Date: 2006-04-27 09:02+0300\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-09-16 10:20+0200\n"
14 "Last-Translator: alexander smishlajev <alex@tycobka.lv>\n"
15 "Language-Team: Russian\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Poedit-Language: Russian\n"
21
22 #: ../roundup/admin.py:86
23 #: ../roundup/admin.py:989
24 #: ../roundup/admin.py:1040
25 #: ../roundup/admin.py:1063
26 #, python-format
27 msgid "no such class \"%(classname)s\""
28 msgstr "ëÌÁÓÓ \"%(classname)s\" ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
29
30 #: ../roundup/admin.py:96
31 #: ../roundup/admin.py:100
32 #, python-format
33 msgid "argument \"%(arg)s\" not propname=value"
34 msgstr "ÁÒÇÕÍÅÎÔ \"%(arg)s\" ÄÏÌÖÅΠÉÍÅÔØ ×ÉÄ ÉÍÑ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ"
35
36 #: ../roundup/admin.py:113
37 #, python-format
38 msgid ""
39 "Problem: %(message)s\n"
40 "\n"
41 msgstr ""
42 "ïÛÉÂËÁ: %(message)s\n"
43 "\n"
44
45 #: ../roundup/admin.py:114
46 #, python-format
47 msgid ""
48 "%(message)sUsage: roundup-admin [options] [<command> <arguments>]\n"
49 "\n"
50 "Options:\n"
51 " -i instance home  -- specify the issue tracker \"home directory\" to administer\n"
52 " -u                -- the user[:password] to use for commands\n"
53 " -d                -- print full designators not just class id numbers\n"
54 " -c                -- when outputting lists of data, comma-separate them.\n"
55 "                      Same as '-S \",\"'.\n"
56 " -S <string>       -- when outputting lists of data, string-separate them\n"
57 " -s                -- when outputting lists of data, space-separate them.\n"
58 "                      Same as '-S \" \"'.\n"
59 " -V                -- be verbose when importing\n"
60 " -v                -- report Roundup and Python versions (and quit)\n"
61 "\n"
62 " Only one of -s, -c or -S can be specified.\n"
63 "\n"
64 "Help:\n"
65 " roundup-admin -h\n"
66 " roundup-admin help                       -- this help\n"
67 " roundup-admin help <command>             -- command-specific help\n"
68 " roundup-admin help all                   -- all available help\n"
69 msgstr ""
70 "%(message)s÷ÙÚÏ×: roundup-admin [ËÌÀÞÉ] [<ËÏÍÁÎÄÁ> <ÁÒÇÕÍÅÎÔÙ>]\n"
71 "\n"
72 "ëÌÀÞÉ:\n"
73 " -i <ËÁÔÁÌÏÇ>  -- ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ \"ÄÏÍÁÛÎÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ\" ÔÒÅËÅÒÁ.\n"
74 " -u            -- ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.  íÏÖÎÏ ÕËÁÚÁÔØ ÐÁÒÏÌØ ÞÅÒÅÚ Ä×ÏÅÔÏÞÉÅ.\n"
75 " -d            -- ×ÍÅÓÔÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÏÐÉÓÁÔÅÌÉ ÏÂßÅËÔÏ×.\n"
76 " -c            -- ÐÒÉ ×ÙÄÁÞÅ ÓÐÉÓËÏ× ÒÁÚÄÅÌÑÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÚÁÐÑÔÙÍÉ.\n"
77 "                  ôÏ ÖÅ, ÞÔÏ '-S \",\"'.\n"
78 " -S <ÓÔÒÏËÁ>   -- ÐÒÉ ×ÙÄÁÞÅ ÓÐÉÓËÏ× ÒÁÚÄÅÌÑÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÓÔÒÏËÏÊ.\n"
79 " -s            -- ÐÒÉ ×ÙÄÁÞÅ ÓÐÉÓËÏ× ÒÁÚÄÅÌÑÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÐÒÏÂÅÌÁÍÉ.\n"
80 "                  ôÏ ÖÅ, ÞÔÏ '-S \" \"'.\n"
81 " -V            -- ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉ ÉÍÐÏÒÔÅ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
82 " -v            -- ÐÏËÁÚÁÔØ ×ÅÒÓÉÉ Roundup É Python (É ÚÁ×ÅÒÛÉÔØ ÒÁÂÏÔÕ).\n"
83 "\n"
84 " ïÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÏÄÉΠÉÚ ËÌÀÞÅÊ -s, -c É -S.\n"
85 "\n"
86 "óÐÒÁ×ËÉ:\n"
87 " roundup-admin -h\n"
88 " roundup-admin help                       -- ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
89 " roundup-admin help <command>             -- ÓÐÒÁ×ËÁ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÅ\n"
90 " roundup-admin help all                   -- ×ÓÅ ÓÐÒÁ×ÏÞÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\n"
91
92 #: ../roundup/admin.py:141
93 msgid "Commands:"
94 msgstr "ëÏÍÁÎÄÙ:"
95
96 #: ../roundup/admin.py:148
97 msgid ""
98 "Commands may be abbreviated as long as the abbreviation\n"
99 "matches only one command, e.g. l == li == lis == list."
100 msgstr ""
101 "íÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÎÁÞÁÌØÎÙÅ ÂÕË×Ù ÉÍÅÎÉ ËÏÍÁÎÄÙ,\n"
102 "ÅÓÌÉ ÜÔÉÈ ÂÕË× ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ.\n"
103 "îÁÐÒÉÍÅÒ, l, li É lis ×ÙÚÙ×ÁÀÔ ËÏÍÁÎÄÕ list."
104
105 # ÐÒÏÛÕ ÐÒÏÝÅÎÉÑ, ÎÅ ÍÏÇÕ ÐÒÉÄÕÍÁÔØ, ËÁË ÐÏ-ÒÕÓÓËÉ ÎÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ
106 # backslash escape.  Ñ ÎÁÐÉÓÁÌ "ÚÁÜËÒÁÎÉÒÏ×ÁÔØ ÏÂÒÁÔÎÏÊ ËÏÓÏÊ ÞÅÒÔÏÊ",
107 # ÎÏ ÍÎÅ ÜÔÏ ÓÏ×ÓÅÍ ÎÅ ÎÒÁ×ÉÔÓÑ.
108 #
109 # ÞÔÏ ÌÕÞÛÅ ÎÁÐÉÓÁÔØ ×ÍÅÓÔÏ "××ÅÓÔÉ Ó ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ"?
110 #: ../roundup/admin.py:178
111 msgid ""
112 "\n"
113 "All commands (except help) require a tracker specifier. This is just\n"
114 "the path to the roundup tracker you're working with. A roundup tracker\n"
115 "is where roundup keeps the database and configuration file that defines\n"
116 "an issue tracker. It may be thought of as the issue tracker's \"home\n"
117 "directory\". It may be specified in the environment variable TRACKER_HOME\n"
118 "or on the command line as \"-i tracker\".\n"
119 "\n"
120 "A designator is a classname and a nodeid concatenated, eg. bug1, user10, ...\n"
121 "\n"
122 "Property values are represented as strings in command arguments and in the\n"
123 "printed results:\n"
124 " . Strings are, well, strings.\n"
125 " . Date values are printed in the full date format in the local time zone,\n"
126 "   and accepted in the full format or any of the partial formats explained\n"
127 "   below.\n"
128 " . Link values are printed as node designators. When given as an argument,\n"
129 "   node designators and key strings are both accepted.\n"
130 " . Multilink values are printed as lists of node designators joined\n"
131 "   by commas.  When given as an argument, node designators and key\n"
132 "   strings are both accepted; an empty string, a single node, or a list\n"
133 "   of nodes joined by commas is accepted.\n"
134 "\n"
135 "When property values must contain spaces, just surround the value with\n"
136 "quotes, either ' or \". A single space may also be backslash-quoted. If a\n"
137 "value must contain a quote character, it must be backslash-quoted or inside\n"
138 "quotes. Examples:\n"
139 "           hello world      (2 tokens: hello, world)\n"
140 "           \"hello world\"    (1 token: hello world)\n"
141 "           \"Roch'e\" Compaan (2 tokens: Roch'e Compaan)\n"
142 "           Roch\\'e Compaan  (2 tokens: Roch'e Compaan)\n"
143 "           address=\"1 2 3\"  (1 token: address=1 2 3)\n"
144 "           \\\\               (1 token: \\)\n"
145 "           \\n"
146 "\\r\\t           (1 token: a newline, carriage-return and tab)\n"
147 "\n"
148 "When multiple nodes are specified to the roundup get or roundup set\n"
149 "commands, the specified properties are retrieved or set on all the listed\n"
150 "nodes.\n"
151 "\n"
152 "When multiple results are returned by the roundup get or roundup find\n"
153 "commands, they are printed one per line (default) or joined by commas (with\n"
154 "the -c) option.\n"
155 "\n"
156 "Where the command changes data, a login name/password is required. The\n"
157 "login may be specified as either \"name\" or \"name:password\".\n"
158 " . ROUNDUP_LOGIN environment variable\n"
159 " . the -u command-line option\n"
160 "If either the name or password is not supplied, they are obtained from the\n"
161 "command-line.\n"
162 "\n"
163 "Date format examples:\n"
164 "  \"2000-04-17.03:45\" means <Date 2000-04-17.08:45:00>\n"
165 "  \"2000-04-17\" means <Date 2000-04-17.00:00:00>\n"
166 "  \"01-25\" means <Date yyyy-01-25.00:00:00>\n"
167 "  \"08-13.22:13\" means <Date yyyy-08-14.03:13:00>\n"
168 "  \"11-07.09:32:43\" means <Date yyyy-11-07.14:32:43>\n"
169 "  \"14:25\" means <Date yyyy-mm-dd.19:25:00>\n"
170 "  \"8:47:11\" means <Date yyyy-mm-dd.13:47:11>\n"
171 "  \".\" means \"right now\"\n"
172 "\n"
173 "Command help:\n"
174 msgstr ""
175 "\n"
176 "÷ÓÅ ËÏÍÁÎÄÙ (ËÒÏÍÅ ËÏÍÁÎÄÙ 'help') ÔÒÅÂÕÀÔ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÔÒÅËÅÒÁ.\n"
177 "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÓÏÏÂÝÉÔØ ÉÍÑ ËÁÔÁÌÏÇÁ, × ËÏÔÏÒÏÍ roundup ÈÒÁÎÉÔ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ\n"
178 "É ÎÁÓÔÒÏÅÞÎÙÊ ÆÁÊÌ, ÏÐÉÓÙ×ÁÀÝÉÊ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÀ ÔÒÅËÅÒÁ.  üÔÏÔ ËÁÔÁÌÏÇ\n"
179 "ÎÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ \"ÄÏÍÁÛÎÉÍ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ\" ÔÒÅËÅÒÁ.  ðÕÔØ Ë ÜÔÏÍÕ ËÁÔÁÌÏÇÕ ÍÏÖÅÔ\n"
180 "ÚÁÄÁ×ÁÔØÓÑ ÐÅÒÅÍÅÎÎÏÊ ÏËÒÕÖÅÎÉÑ TRACKER_HOME ÉÌÉ ËÌÀÞÏÍ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ\n"
181 "\"-i <ÐÕÔØ>\".\n"
182 "\n"
183 "ïÐÉÓÁÔÅÌØ ÏÂßÅËÔÁ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ ÉÚ ÉÍÅÎÉ ËÌÁÓÓÁ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÏÂßÅËÔÁ\n"
184 "îÁÐÒÉÍÅÒ: bug1, user10 ÉÔÐ.\n"
185 "\n"
186 "úÎÁÞÅÎÉÑ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× × ÁÒÇÕÍÅÎÔÁÈ ËÏÍÁÎÄÙ É ÐÒÉ ÐÅÞÁÔÉ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏ×\n"
187 "ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÀÔÓÑ ÓÔÒÏËÁÍÉ:\n"
188 " . óÔÒÏËÏ×ÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ - ÓÔÒÏËÉ É ÅÓÔØ.\n"
189 " . úÎÁÞÅÎÉÑ ÄÁÔ ÐÅÞÁÔÁÀÔÓÑ × ÍÅÓÔÎÏÍ ÞÁÓÏ×ÏÍ ÐÏÑÓÅ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÐÏÌÎÏÅ\n"
190 "   ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÄÁÔÙ.  ÷ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁÈ ËÏÍÁÎÄ ÄÁÔÙ ÍÏÇÕÔ ÕËÁÚÙ×ÁÔØÓÑ ÐÏÌÎÙÍ\n"
191 "   ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅÍ ÉÌÉ ÌÀÂÙÍ ÉÚ ÎÉÖÅÏÐÉÓÁÎÎÙÈ ÞÁÓÔÉÞÎÙÈ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÊ.\n"
192 " . úÎÁÞÅÎÉÑ ÓÓÙÌÏË (Link) ÐÅÞÁÔÁÀÔÓÑ × ×ÉÄÅ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ ÏÂßÅËÔÏ×.\n"
193 "   ÷ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁÈ ËÏÍÁÎÄ ÍÏÇÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÏÐÉÓÁÔÅÌÉ ÏÂßÅËÔÏ×\n"
194 "   ÉÌÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÁÔÒÉÂÕÔÏ×.\n"
195 " . íÎÏÖÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÓÓÙÌËÉ (Multilink) ÐÅÞÁÔÁÀÔÓÑ × ×ÉÄÅ ÓÐÉÓËÁ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ\n"
196 "   ÏÂßÅËÔÏ×, ÞÅÒÅÚ ÚÁÐÑÔÕÀ.  ÷ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁÈ ËÏÍÁÎÄ ÐÒÉÎÉÍÁÀÔÓÑ ËÁË ÏÐÉÓÁÔÅÌÉ\n"
197 "   ÏÂßÅËÔÏ×, ÔÁË É ÚÎÁÞÅÎÉÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÁÔÒÉÂÕÔÏ×; ÓÐÉÓÏË ÓÓÙÌÏË ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ\n"
198 "   ÐÕÓÔÏÊ ÓÔÒÏËÏÊ, ÏÂÏÚÎÁÞÅÎÉÅÍ (ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÍ ÉÌÉ ËÌÀÞÅ×ÙÍ ÚÎÁÞÅÎÉÅÍ) ÏÂßÅËÔÁ\n"
199 "   ÉÌÉ ÓÐÉÓËÏÍ ÏÂÏÚÎÁÞÅÎÉÊ, ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÈ ÚÁÐÑÔÙÍÉ.\n"
200 "\n"
201 "åÓÌÉ × ÚÎÁÞÅÎÉÑÈ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ×ÓÔÒÅÞÁÀÔÓÑ ÐÒÏÂÅÌÙ, ÔÁËÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ\n"
202 "ÚÁËÌÀÞÅÎÙ × ËÁ×ÙÞËÉ (ÏÄÉÎÁÒÎÙÅ ÉÌÉ Ä×ÏÊÎÙÅ - ×ÓÅ ÒÁ×ÎÏ).  ïÄÉÎÏÞÎÙÊ ÐÒÏÂÅÌ\n"
203 "ÍÏÖÎÏ \"ÚÁÜËÒÁÎÉÒÏ×ÁÔØ\" ÏÂÒÁÔÎÏÊ ËÏÓÏÊ ÞÅÒÔÏÊ.  åÓÌÉ × ÚÎÁÞÅÎÉÉ ×ÓÔÒÅÞÁÅÔÓÑ\n"
204 "ËÁ×ÙÞËÁ, ÏÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ÚÁÜËÒÁÎÉÒÏ×ÁÎÁ ÏÂÒÁÔÎÏÊ ËÏÓÏÊ ÞÅÒÔÏÊ.  ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
205 "           hello world      (2 ÓÌÏ×Á: hello, world)\n"
206 "           \"hello world\"    (1 ÓÌÏ×Ï: hello world)\n"
207 "           \"Roch'e\" Compaan (2 ÓÌÏ×Á: Roch'e Compaan)\n"
208 "           Roch'e Compaan   (2 ÓÌÏ×Á: Roch'e Compaan)\n"
209 "           address=\"1 2 3\"  (1 ÓÌÏ×Ï: address=1 2 3)\n"
210 "           \\\\               (1 ÓÌÏ×Ï: \\)\n"
211 "           \\n"
212 "\\r\\t           (1 ÓÌÏ×Ï: ÐÅÒÅ×ÏÄ ÓÔÒÏËÉ, ×ÏÚ×ÒÁÔ ËÁÒÅÔËÉ É ÔÁÂÕÌÑÃÉÑ)\n"
213 "\n"
214 "åÓÌÉ × ËÏÍÁÎÄÅ get ÉÌÉ set ÕËÁÚÁÎÙ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÏÂßÅËÔÏ×, ÚÁÐÒÏÛÅÎÎÙÅ ÁÔÒÉÂÕÔÙ\n"
215 "ÂÕÄÕÔ ×ÙÄÁÎÙ ÉÌÉ ÕÓÔÁ×ÎÏ×ÌÅÎÙ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÏÂßÅËÔÁ × ÓÐÉÓËÅ.\n"
216 "\n"
217 "åÓÌÉ ËÏÍÁÎÄÁ get ÉÌÉ find ×ÏÚ×ÒÁÞÁÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏ×, ÏÎÉ ÏÂÙÞÎÏ\n"
218 "ÐÅÞÁÔÁÀÔÓÑ ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ × ËÁÖÄÏÊ ÓÔÒÏËÅ.  åÓÌÉ ÕËÁÚÁΠËÌÀÞ \"-c\", ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ\n"
219 "ÐÅÞÁÔÁÀÔÓÑ ÞÅÒÅÚ ÚÁÐÑÔÕÀ.\n"
220 "\n"
221 "ëÏÍÁÎÄÙ, ÉÚÍÅÎÑÀÝÉÅ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ, ÔÒÅÂÕÀÔ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
222 "É ÐÁÒÏÌÑ.  ïÎÉ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÙ × ×ÉÄÅ \"ÉÍÑ\" ÉÌÉ \"ÉÍÑ:ÐÁÒÏÌØ\":\n"
223 " . × ÐÅÒÅÍÅÎÎÏÊ ÏËÒÕÖÅÎÉÑ ROUNDUP_LOGIN\n"
224 " . × ÐÁÒÁÍÅÔÒÅ ËÌÀÞÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ \"-u\"\n"
225 "åÓÌÉ ÉÍÑ ÉÌÉ ÐÁÒÏÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ, ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÐÏÐÒÏÓÉÔ ××ÅÓÔÉ ÉÈ Ó ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ.\n"
226 "\n"
227 "ðÒÉÍÅÒÙ ÚÁÐÉÓÉ ÄÁÔ:\n"
228 "  \"2000-04-17.03:45\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date 2000-04-17.08:45:00>\n"
229 "  \"2000-04-17\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date 2000-04-17.00:00:00>\n"
230 "  \"01-25\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date yyyy-01-25.00:00:00>\n"
231 "  \"08-13.22:13\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date yyyy-08-14.03:13:00>\n"
232 "  \"11-07.09:32:43\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date yyyy-11-07.14:32:43>\n"
233 "  \"14:25\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date yyyy-mm-dd.19:25:00>\n"
234 "  \"8:47:11\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ <Date yyyy-mm-dd.13:47:11>\n"
235 "  \".\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ \"ÓÅÊÞÁÓ\"\n"
236 "\n"
237 "óÐÒÁ×ËÁ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÁÍ:\n"
238
239 #: ../roundup/admin.py:241
240 #, python-format
241 msgid "%s:"
242 msgstr ""
243
244 #: ../roundup/admin.py:246
245 msgid ""
246 "Usage: help topic\n"
247 "        Give help about topic.\n"
248 "\n"
249 "        commands  -- list commands\n"
250 "        <command> -- help specific to a command\n"
251 "        initopts  -- init command options\n"
252 "        all       -- all available help\n"
253 "        "
254 msgstr ""
255 "÷ÙÚÏ×: help <ÔÅÍÁ>\n"
256 "        ÷ÙÄÁÔØ ÓÐÒÁ×ËÕ ÐÏ ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÔÅÍÅ.\n"
257 "\n"
258 "        commands  -- ÓÐÉÓÏË ËÏÍÁÎÄ\n"
259 "        <ËÏÍÁÎÄÁ> -- ÓÐÒÁ×ËÁ ÐÏ ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ËÏÍÁÎÄÅ\n"
260 "        initopts  -- ËÌÀÞÉ ËÏÍÁÎÄÙ 'init'\n"
261 "        all       -- ×ÓÅ ÓÐÒÁ×ËÉ\n"
262 "        "
263
264 #: ../roundup/admin.py:269
265 #, python-format
266 msgid "Sorry, no help for \"%(topic)s\""
267 msgstr "é×ÉÎÉÔÅ, ÓÐÒÁ×ËÁ \"%(topic)s\" ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
268
269 #: ../roundup/admin.py:346
270 #: ../roundup/admin.py:402
271 msgid "Templates:"
272 msgstr "ûÁÂÌÏÎÙ:"
273
274 #: ../roundup/admin.py:349
275 #: ../roundup/admin.py:413
276 msgid "Back ends:"
277 msgstr "óÅÒ×ÅÒÙ:"
278
279 #: ../roundup/admin.py:352
280 msgid ""
281 "Usage: install [template [backend [key=val[,key=val]]]]\n"
282 "        Install a new Roundup tracker.\n"
283 "\n"
284 "        The command will prompt for the tracker home directory\n"
285 "        (if not supplied through TRACKER_HOME or the -i option).\n"
286 "        The template and backend may be specified on the command-line\n"
287 "        as arguments, in that order.\n"
288 "\n"
289 "        Command line arguments following the backend allows you to\n"
290 "        pass initial values for config options.  For example, passing\n"
291 "        \"web_http_auth=no,rdbms_user=dinsdale\" will override defaults\n"
292 "        for options http_auth in section [web] and user in section [rdbms].\n"
293 "        Please be careful to not use spaces in this argument! (Enclose\n"
294 "        whole argument in quotes if you need spaces in option value).\n"
295 "\n"
296 "        The initialise command must be called after this command in order\n"
297 "        to initialise the tracker's database. You may edit the tracker's\n"
298 "        initial database contents before running that command by editing\n"
299 "        the tracker's dbinit.py module init() function.\n"
300 "\n"
301 "        See also initopts help.\n"
302 "        "
303 msgstr ""
304 "÷ÙÚÏ×: install [ÛÁÂÌÏΠ[ÓÅÒ×ÅÒ [ËÌÀÞ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ[,ËÌÀÞ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ]]]]\n"
305 "        õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÔÒÅËÅÒ Roundup.\n"
306 "\n"
307 "        ÷ÁÍ ÎÁÄÏ ÂÕÄÅÔ ÕËÁÚÁÔØ \"ÄÏÍÁÛÎÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ\" ÔÒÅËÅÒÁ (ÅÓÌÉ ÏÎ\n"
308 "        ÎÅ ÚÁÄÁΠÐÅÒÅÍÅÎÎÏÊ ÏËÒÕÖÅÎÉÑ TRACKER_HOME ÉÌÉ ËÌÀÞÏÍ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ\n"
309 "        ÓÔÒÏËÉ '-i').  ûÁÂÌÏΠÔÒÅËÅÒÁ É ÔÉРÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÍÏÖÎÏ ÕËÁÚÁÔØ\n"
310 "        × ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÈ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ ÉÌÉ ××ÅÓÔÉ × ÏÔ×ÅÔ ÎÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ\n"
311 "        ÐÏÄÓËÁÚËÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ.\n"
312 "\n"
313 "        ðÁÒÁÍÅÔÒÙ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ, ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÚÁ ÔÉÐÏÍ ÓÅÒ×ÅÒÁ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ,\n"
314 "        ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÚÁÄÁÔØ ÎÁÞÁÌØÎÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÌÑ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ Roundup.\n"
315 "        îÁÐÒÉÍÅÒ, ÓÔÒÏËÁ \"web_http_auth=no,rdbms_user=dinsdale\" ÚÁÍÅÎÉÔ\n"
316 "        ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ http_auth × ÓÅËÃÉÉ [web] É ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ user × ÓÅËÃÉÉ\n"
317 "        [rdbms].  âÕÄØÔÅ ×ÎÉÍÁÔÅÌØÎÙ: ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÎÕÖÎÏ ÕËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÏÄÒÑÄ,\n"
318 "        ÂÅÚ ÐÒÏÂÅÌÏ×.  åÓÌÉ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ Roundup ÄÏÌÖÎÏ\n"
319 "        ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÐÒÏÂÅÌ, ÚÁËÌÀÞÉÔÅ ×ÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ\n"
320 "        × ËÁ×ÙÞËÉ.\n"
321 "\n"
322 "        ðÏÓÌÅ ÜÔÏÊ ËÏÍÁÎÄÙ ÎÕÖÎÏ ×ÙÚ×ÁÔØ ËÏÍÁÎÄÕ 'initialise', ÞÔÏÂÙ\n"
323 "        ÓÏÚÄÁÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÔÒÅËÅÒÁ.  ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏ ÉÚÍÅÎÉÔØ\n"
324 "        ÓÈÅÍÕ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ, ËÏÔÏÒÁÑ ÏÐÉÓÁÎÁ × ÆÕÎËÃÉÉ init() ÍÏÄÕÌÑ\n"
325 "        dbinit.py.\n"
326 "\n"
327 "        óÍ.ÔÁËÖÅ \"help initopts\".\n"
328 "        "
329
330 #: ../roundup/admin.py:375
331 #: ../roundup/admin.py:472
332 #: ../roundup/admin.py:533
333 #: ../roundup/admin.py:612
334 #: ../roundup/admin.py:663
335 #: ../roundup/admin.py:721
336 #: ../roundup/admin.py:742
337 #: ../roundup/admin.py:770
338 #: ../roundup/admin.py:842
339 #: ../roundup/admin.py:909
340 #: ../roundup/admin.py:980
341 #: ../roundup/admin.py:1030
342 #: ../roundup/admin.py:1053
343 #: ../roundup/admin.py:1084
344 #: ../roundup/admin.py:1180
345 #: ../roundup/admin.py:1253
346 msgid "Not enough arguments supplied"
347 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×"
348
349 #: ../roundup/admin.py:381
350 #, python-format
351 msgid "Instance home parent directory \"%(parent)s\" does not exist"
352 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ \"%(parent)s\" ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
353
354 #: ../roundup/admin.py:389
355 #, python-format
356 msgid ""
357 "WARNING: There appears to be a tracker in \"%(tracker_home)s\"!\n"
358 "If you re-install it, you will lose all the data!\n"
359 "Erase it? Y/N: "
360 msgstr ""
361 "÷îéíáîéå: × ËÁÔÁÌÏÇÅ \"%(tracker_home)s\" ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÔÒÅËÅÒ!\n"
362 "ðÏ×ÔÏÒÎÁÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÁ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔ ×ÓÅ ×ÁÛÉ ÄÁÎÎÙÅ!\n"
363 "õÄÁÌÉÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÔÒÅËÅÒ? Y/N: "
364
365 #: ../roundup/admin.py:404
366 msgid "Select template [classic]: "
367 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÛÁÂÌÏΠ[classic]: "
368
369 #: ../roundup/admin.py:415
370 msgid "Select backend [anydbm]: "
371 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÓÅÒ×ÅÒ [anydbm]: "
372
373 #: ../roundup/admin.py:425
374 #, python-format
375 msgid "Error in configuration settings: \"%s\""
376 msgstr "ïÛÉÂËÁ × ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÈ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ: \"%s\""
377
378 #: ../roundup/admin.py:434
379 #, python-format
380 msgid ""
381 "\n"
382 "---------------------------------------------------------------------------\n"
383 " You should now edit the tracker configuration file:\n"
384 "   %(config_file)s"
385 msgstr ""
386 "\n"
387 "---------------------------------------------------------------------------\n"
388 " ôÅÐÅÒØ ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÔÒÅËÅÒÁ:\n"
389 "   %(config_file)s"
390
391 #: ../roundup/admin.py:444
392 msgid " ... at a minimum, you must set following options:"
393 msgstr " ... ËÁË ÍÉÎÉÍÕÍ, ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ:"
394
395 # õËÁÚÁÎÏ ÁÎÇÌÉÊÓËÏÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ
396 #: ../roundup/admin.py:449
397 #, python-format
398 msgid ""
399 "\n"
400 " If you wish to modify the database schema,\n"
401 " you should also edit the schema file:\n"
402 "   %(database_config_file)s\n"
403 " You may also change the database initialisation file:\n"
404 "   %(database_init_file)s\n"
405 " ... see the documentation on customizing for more information.\n"
406 "\n"
407 " You MUST run the \"roundup-admin initialise\" command once you've performed\n"
408 " the above steps.\n"
409 "---------------------------------------------------------------------------\n"
410 msgstr ""
411 "\n"
412 " åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÕÀ ÓÈÅÍÕ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ,\n"
413 " ×ÎÅÓÉÔÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ × ÆÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÂÁÚÙ:\n"
414 "   %(database_config_file)s\n"
415 " ÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÆÁÊÌ ÐÅÒ×ÏÎÁÞÁÌØÎÏÊ ÚÁÇÒÕÚËÉ ÄÁÎÎÙÈ:\n"
416 "   %(database_init_file)s\n"
417 " ï ÔÏÍ, ËÁË ÜÔÏ ÄÅÌÁÔØ, ÒÁÓÓËÁÚÁÎÏ × ÄÏËÕÍÅÎÔÅ \"Customising Roundup\".\n"
418 "\n"
419 " ðÏÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ \"roundup-admin initialise\".\n"
420 "---------------------------------------------------------------------------\n"
421
422 #: ../roundup/admin.py:467
423 msgid ""
424 "Usage: genconfig <filename>\n"
425 "        Generate a new tracker config file (ini style) with default values\n"
426 "        in <filename>.\n"
427 "        "
428 msgstr ""
429 "÷ÙÚÏ×: genconfig <ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ>\n"
430 "        óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÙÊ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÔÒÅËÅÒÁ,\n"
431 "        ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ.\n"
432 "        "
433
434 #  password
435 #. password
436 #: ../roundup/admin.py:477
437 msgid ""
438 "Usage: initialise [adminpw]\n"
439 "        Initialise a new Roundup tracker.\n"
440 "\n"
441 "        The administrator details will be set at this step.\n"
442 "\n"
443 "        Execute the tracker's initialisation function dbinit.init()\n"
444 "        "
445 msgstr ""
446 "÷ÙÚÏ×: initialise [ÐÁÒÏÌØ]\n"
447 "        ðÒÏÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÙÊ ÔÒÅËÅÒ Roundup.\n"
448 "\n"
449 "        îÁ ÜÔÏÍ ÛÁÇÅ ÚÁÐÏÌÎÑÅÔÓÑ ÕÞÅÔÎÁÑ ËÁÒÔÏÞËÁ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁ.\n"
450 "\n"
451 "        éÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÔÒÅËÅÒÁ ÄÅÌÁÅÔÓÑ ÆÕÎËÃÉÅÊ dbinit.init()\n"
452 "        "
453
454 #: ../roundup/admin.py:491
455 msgid "Admin Password: "
456 msgstr "ðÁÒÏÌØ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁ: "
457
458 #: ../roundup/admin.py:492
459 msgid "       Confirm: "
460 msgstr "              åÝÅ ÒÁÚ: "
461
462 #: ../roundup/admin.py:496
463 msgid "Instance home does not exist"
464 msgstr "äÏÍÁÛÎÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÔÒÅËÅÒÁ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
465
466 #: ../roundup/admin.py:500
467 msgid "Instance has not been installed"
468 msgstr "ôÒÅËÅÒ ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ"
469
470 #: ../roundup/admin.py:505
471 msgid ""
472 "WARNING: The database is already initialised!\n"
473 "If you re-initialise it, you will lose all the data!\n"
474 "Erase it? Y/N: "
475 msgstr ""
476 "÷îéíáîéå: ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÕÖÅ ÂÙÌÁ ÐÒÏÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÁ!\n"
477 "ðÏ×ÔÏÒÎÁÑ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔ ×ÓÅ ×ÁÛÉ ÄÁÎÎÙÅ!\n"
478 "õÄÁÌÉÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÕÀ ÂÁÚÕ? Y/N: "
479
480 #: ../roundup/admin.py:526
481 msgid ""
482 "Usage: get property designator[,designator]*\n"
483 "        Get the given property of one or more designator(s).\n"
484 "\n"
485 "        Retrieves the property value of the nodes specified\n"
486 "        by the designators.\n"
487 "        "
488 msgstr ""
489 "÷ÙÚÏ×: get ÁÔÒÉÂÕÔ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ[,ÏÐÉÓÁÔÅÌØ]*\n"
490 "        ðÏÌÕÞÉÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÁÔÒÉÂÕÔÁ ÏÄÎÏÇÏ ÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ\n"
491 "        ÏÂßÅËÔÏ×.\n"
492 "\n"
493 "        ÷ÙÄÁÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÁÔÒÉÂÕÔÁ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÏÂßÅËÔÏ×,\n"
494 "        ÐÅÒÅÞÉÓÌÅÎÎÙÈ × ÓÐÉÓËÅ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ.\n"
495 "        "
496
497 #: ../roundup/admin.py:566
498 #: ../roundup/admin.py:581
499 #, python-format
500 msgid "property %s is not of type Multilink or Link so -d flag does not apply."
501 msgstr "ëÌÀÞ '-d' ÎÅÐÒÉÍÅÎÉÍ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÔÉРÁÔÒÉÂÕÔÁ %s - ÎÅ Link É ÎÅ Multilink"
502
503 #: ../roundup/admin.py:589
504 #: ../roundup/admin.py:991
505 #: ../roundup/admin.py:1042
506 #: ../roundup/admin.py:1065
507 #, python-format
508 msgid "no such %(classname)s node \"%(nodeid)s\""
509 msgstr "÷ ËÌÁÓÓÅ %(classname)s ÎÅÔ ÏÂßÅËÔÁ \"%(nodeid)s\""
510
511 #: ../roundup/admin.py:591
512 #, python-format
513 msgid "no such %(classname)s property \"%(propname)s\""
514 msgstr "õ ËÌÁÓÓÁ %(classname)s ÎÅÔ ÁÔÒÉÂÕÔÁ \"%(propname)s\""
515
516 #: ../roundup/admin.py:600
517 msgid ""
518 "Usage: set items property=value property=value ...\n"
519 "        Set the given properties of one or more items(s).\n"
520 "\n"
521 "        The items are specified as a class or as a comma-separated\n"
522 "        list of item designators (ie \"designator[,designator,...]\").\n"
523 "\n"
524 "        This command sets the properties to the values for all designators\n"
525 "        given. If the value is missing (ie. \"property=\") then the property\n"
526 "        is un-set. If the property is a multilink, you specify the linked\n"
527 "        ids for the multilink as comma-separated numbers (ie \"1,2,3\").\n"
528 "        "
529 msgstr ""
530 "÷ÙÚÏ×: set items ÁÔÒÉÂÕÔ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÁÔÒÉÂÕÔ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ ...\n"
531 "        õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÁÔÒÉÂÕÔÙ ÏÄÎÏÇÏ ÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÏÂßÅËÔÏ×.\n"
532 "\n"
533 "        ïÂßÅËÔÙ ÚÁÄÁÀÔÓÑ ÉÍÅÎÅÍ ËÌÁÓÓÁ ÉÌÉ ÓÐÉÓËÏÍ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ, ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÈ\n"
534 "        ÚÁÐÑÔÙÍÉ.  (îÁÐÒÉÍÅÒ, \"user1,user5\".)\n"
535 "\n"
536 "        üÔÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÉÓ×ÁÉ×ÁÅÔ ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁÍ ×ÓÅÈ ÕËÁÚÁÎÎÙÈ\n"
537 "        ÏÂßÅËÔÏ×.  åÓÌÉ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ (Ô.Å. ÕËÁÚÁÎÏ \"ÁÔÒÉÂÕÔ=\"),\n"
538 "        ÁÔÒÉÂÕÔ ÏÞÉÝÁÅÔÓÑ.  åÓÌÉ ÁÔÒÉÂÕÔ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÓÙÌÏË ÎÁ ÏÂßÅËÔÙ\n"
539 "        ÄÒÕÇÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ (Multilink), × ÚÎÁÞÅÎÉÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÞÅÒÅÚ ÚÁÐÑÔÕÀ\n"
540 "        ÐÅÒÅÞÉÓÌÅÎÙ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÏÂßÅËÔÏ×, ÎÁ ËÏÔÏÒÙÅ ÓÓÙÌÁÅÔÓÑ ÜÔÏÔ\n"
541 "        ÁÔÒÉÂÕÔ.  (îÁÐÒÉÍÅÒ, \"1,2,3\".)\n"
542 "        "
543
544 #: ../roundup/admin.py:655
545 msgid ""
546 "Usage: find classname propname=value ...\n"
547 "        Find the nodes of the given class with a given link property value.\n"
548 "\n"
549 "        Find the nodes of the given class with a given link property value.\n"
550 "        The value may be either the nodeid of the linked node, or its key\n"
551 "        value.\n"
552 "        "
553 msgstr ""
554 "÷ÙÚÏ×: find ËÌÁÓÓ ÁÔÒÉÂÕÔ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ ...\n"
555 "        îÁÊÔÉ ÏÂßÅËÔÙ ËÌÁÓÓÁ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÚÎÁÞÅÎÉÅÍ ÓÓÙÌÏÞÎÏÇÏ ÁÔÒÉÂÕÔÁ.\n"
556 "\n"
557 "        îÁÊÔÉ ÏÂßÅËÔÙ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÚÎÁÞÅÎÉÅÍ ÓÓÙÌÏÞÎÏÇÏ\n"
558 "        ÁÔÒÉÂÕÔÁ.  úÎÁÞÅÎÉÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏÍ ÏÂßÅËÔÁ, ÎÁ\n"
559 "        ËÏÔÏÒÙÊ ÓÓÙÌÁÅÔÓÑ ÁÔÒÉÂÕÔ, ÉÌÉ ËÌÀÞÏÍ ÜÔÏÇÏ ÏÂßÅËÔÁ.\n"
560 "        "
561
562 #: ../roundup/admin.py:708
563 #: ../roundup/admin.py:862
564 #: ../roundup/admin.py:874
565 #: ../roundup/admin.py:928
566 #, python-format
567 msgid "%(classname)s has no property \"%(propname)s\""
568 msgstr "ëÌÁÓÓ %(classname)s ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÁÔÒÉÂÕÔÁ \"%(propname)s\""
569
570 #: ../roundup/admin.py:715
571 msgid ""
572 "Usage: specification classname\n"
573 "        Show the properties for a classname.\n"
574 "\n"
575 "        This lists the properties for a given class.\n"
576 "        "
577 msgstr ""
578 "÷ÙÚÏ×: specification ËÌÁÓÓ\n"
579 "        ðÏËÁÚÁÔØ ÁÔÒÉÂÕÔÙ ËÌÁÓÓÁ.\n"
580 "\n"
581 "        ÷ÙÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ.\n"
582 "        "
583
584 #: ../roundup/admin.py:730
585 #, python-format
586 msgid "%(key)s: %(value)s (key property)"
587 msgstr "%(key)s: %(value)s (ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÁÔÒÉÂÕÔ)"
588
589 #: ../roundup/admin.py:732
590 #, python-format
591 msgid "%(key)s: %(value)s"
592 msgstr ""
593
594 #: ../roundup/admin.py:735
595 msgid ""
596 "Usage: display designator[,designator]*\n"
597 "        Show the property values for the given node(s).\n"
598 "\n"
599 "        This lists the properties and their associated values for the given\n"
600 "        node.\n"
601 "        "
602 msgstr ""
603 "÷ÙÚÏ×: display ÏÐÉÓÁÔÅÌØ[,ÏÐÉÓÁÔÅÌØ]*\n"
604 "        ðÏËÁÚÁÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÕËÁÚÁÎÎÙÈ ÏÂßÅËÔÏ×.\n"
605 "\n"
606 "        ÷ÙÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÁÔÒÉÂÕÔÏ× É ÉÈ ÚÎÁÞÅÎÉÊ ÄÌÑ ÏÂßÅËÔÏ×,\n"
607 "        ÚÁÄÁÎÎÙÈ ÏÐÉÓÁÔÅÌÑÍÉ.\n"
608 "        "
609
610 #: ../roundup/admin.py:759
611 #, python-format
612 msgid "%(key)s: %(value)r"
613 msgstr ""
614
615 #: ../roundup/admin.py:762
616 msgid ""
617 "Usage: create classname property=value ...\n"
618 "        Create a new entry of a given class.\n"
619 "\n"
620 "        This creates a new entry of the given class using the property\n"
621 "        name=value arguments provided on the command line after the \"create\"\n"
622 "        command.\n"
623 "        "
624 msgstr ""
625 "÷ÙÚÏ×: create ËÌÁÓÓ ÁÔÒÉÂÕÔ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ ...\n"
626 "        óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÙÊ ÏÂßÅËÔ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ.\n"
627 "\n"
628 "        óÏÚÄÁÅÔ ÎÏ×ÙÊ ÏÂßÅËÔ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ É ÚÁÐÏÌÎÑÅÔ ÁÔÒÉÂÕÔÙ\n"
629 "        ÜÔÏÇÏ ÏÂßÅËÔÁ ÕËÁÚÁÎÎÙÍÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑÍÉ.\n"
630 "        "
631
632 #: ../roundup/admin.py:789
633 #, python-format
634 msgid "%(propname)s (Password): "
635 msgstr " %(propname)s (ÐÁÒÏÌØ): "
636
637 #: ../roundup/admin.py:791
638 #, python-format
639 msgid "   %(propname)s (Again): "
640 msgstr "%(propname)s (ÅÝÅ ÒÁÚ): "
641
642 #: ../roundup/admin.py:793
643 msgid "Sorry, try again..."
644 msgstr "ðÁÒÏÌÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÌÉ.  ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÅÝÅ ÒÁÚ."
645
646 #: ../roundup/admin.py:797
647 #, python-format
648 msgid "%(propname)s (%(proptype)s): "
649 msgstr ""
650
651 #: ../roundup/admin.py:815
652 #, python-format
653 msgid "you must provide the \"%(propname)s\" property."
654 msgstr "áÔÒÉÂÕÔ \"%(propname)s\" ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÚÁÐÏÌÎÅÎ."
655
656 #: ../roundup/admin.py:827
657 msgid ""
658 "Usage: list classname [property]\n"
659 "        List the instances of a class.\n"
660 "\n"
661 "        Lists all instances of the given class. If the property is not\n"
662 "        specified, the  \"label\" property is used. The label property is\n"
663 "        tried in order: the key, \"name\", \"title\" and then the first\n"
664 "        property, alphabetically.\n"
665 "\n"
666 "        With -c, -S or -s print a list of item id's if no property\n"
667 "        specified.  If property specified, print list of that property\n"
668 "        for every class instance.\n"
669 "        "
670 msgstr ""
671 "÷ÙÚÏ×: list ËÌÁÓÓ [ÁÔÒÉÂÕÔ]\n"
672 "        ÷ÙÄÁÔØ ÓÐÉÓÏË ÏÂßÅËÔÏ× ËÌÁÓÓÁ.\n"
673 "\n"
674 "        ðÅÞÁÔÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ×ÓÅÈ ÏÂßÅËÔÏ× ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ.\n"
675 "        åÓÌÉ ÁÔÒÉÂÕÔ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ \"ÔÉÔÕÌØÎÙÊ\" ÁÔÒÉÂÕÔ.\n"
676 "        ÷ ËÁÞÅÓÔ×Å \"ÔÉÔÕÌØÎÏÇÏ\" ÁÔÒÉÂÕÔÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÐÅÒ×ÙÊ ÎÁÊÄÅÎÎÙÊ\n"
677 "        ÉÚ ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÁÔÒÉÂÕÔÏ×: ËÌÀÞ, \"name\", \"title\" ÉÌÉ ÐÅÒ×ÙÊ\n"
678 "        ÉÚ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ËÌÁÓÓÁ × ÁÌÆÁ×ÉÔÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ.\n"
679 "\n"
680 "        ó ËÌÀÞÁÍÉ -c, -S ÉÌÉ -s, ÅÓÌÉ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ ÉÍÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ, ÐÅÞÁÔÁÅÔ\n"
681 "        ÓÐÉÓÏË ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÏÂßÅËÔÏ×.  åÓÌÉ ÉÍÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ ÕËÁÚÁÎÏ,\n"
682 "        ×ÙÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÚÎÁÞÅÎÉÊ ÜÔÏÇÏ ÁÔÒÉÂÕÔÁ.\n"
683 "        "
684
685 #: ../roundup/admin.py:840
686 msgid "Too many arguments supplied"
687 msgstr "ðÏÄÁÎÏ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×"
688
689 #: ../roundup/admin.py:876
690 #, python-format
691 msgid "%(nodeid)4s: %(value)s"
692 msgstr ""
693
694 #: ../roundup/admin.py:880
695 msgid ""
696 "Usage: table classname [property[,property]*]\n"
697 "        List the instances of a class in tabular form.\n"
698 "\n"
699 "        Lists all instances of the given class. If the properties are not\n"
700 "        specified, all properties are displayed. By default, the column\n"
701 "        widths are the width of the largest value. The width may be\n"
702 "        explicitly defined by defining the property as \"name:width\".\n"
703 "        For example::\n"
704 "\n"
705 "          roundup> table priority id,name:10\n"
706 "          Id Name\n"
707 "          1  fatal-bug\n"
708 "          2  bug\n"
709 "          3  usability\n"
710 "          4  feature\n"
711 "\n"
712 "        Also to make the width of the column the width of the label,\n"
713 "        leave a trailing : without a width on the property. For example::\n"
714 "\n"
715 "          roundup> table priority id,name:\n"
716 "          Id Name\n"
717 "          1  fata\n"
718 "          2  bug\n"
719 "          3  usab\n"
720 "          4  feat\n"
721 "\n"
722 "        will result in a the 4 character wide \"Name\" column.\n"
723 "        "
724 msgstr ""
725 "÷ÙÚÏ×: table ËÌÁÓÓ [ÁÔÒÉÂÕÔ[,ÁÔÒÉÂÕÔ]*]\n"
726 "        ðÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÏÂßÅËÔÏ× ËÌÁÓÓÁ × ×ÉÄÅ ÔÁÂÌÉÃÙ.\n"
727 "\n"
728 "        ÷ÙÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ×ÓÅÈ ÏÂßÅËÔÏ× ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ.  åÓÌÉ ÓÐÉÓÏË\n"
729 "        ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÎÅ ÕËÁÚÁÎ, ÐÅÞÁÔÁÅÔ ×ÓÅ ÁÔÒÉÂÕÔÙ.  ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ,\n"
730 "        ÓÔÏÌÂÃÙ ÉÍÅÀÔ ÛÉÒÉÎÕ ÓÁÍÏÇÏ ÄÌÉÎÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ × ÜÔÏÍ ÓÔÏÌÂÃÅ.\n"
731 "        íÏÖÎÏ Ñ×ÎÏ ÕËÁÚÙ×ÁÔØ ÛÉÒÉÎÙ ÓÔÏÌÂÃÏ× × ×ÉÄÅ \"ÁÔÒÉÂÕÔ:ÛÉÒÉÎÁ\".\n"
732 "        îÁÐÒÉÍÅÒ::\n"
733 "\n"
734 "          roundup> table priority id,name:10\n"
735 "          Id Name\n"
736 "          1  fatal-bug\n"
737 "          2  bug\n"
738 "          3  usability\n"
739 "          4  feature\n"
740 "\n"
741 "        äÌÑ ÔÏÇÏ, ÞÔÏÂÙ ÓÔÏÌÂÅàÉÍÅÌ ÛÉÒÉÎÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ, ÎÕÖÎÏ Ë ÉÍÅÎÉ\n"
742 "        ÁÔÒÉÂÕÔÁ ÄÏÂÁ×ÉÔØ Ä×ÏÅÔÏÞÉÅ, ÎÏ ÎÅ ÕËÁÚÙ×ÁÔØ ÛÉÒÉÎÕ.  îÁÐÒÉÍÅÒ::\n"
743 "\n"
744 "          roundup> table priority id,name:\n"
745 "          Id Name\n"
746 "          1  fata\n"
747 "          2  bug\n"
748 "          3  usab\n"
749 "          4  feat\n"
750 "\n"
751 "        ÏÂÒÅÚÁÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÓÔÏÌÂÃÁ \"Name\" ÄÏ ÞÅÔÙÒÅÈ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
752 "        "
753
754 #: ../roundup/admin.py:924
755 #, python-format
756 msgid "\"%(spec)s\" not name:width"
757 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ \"%(spec)s\" ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÚÁÄÁÎÏ ËÁË ÉÍÑ:ÛÉÒÉÎÁ"
758
759 #: ../roundup/admin.py:974
760 msgid ""
761 "Usage: history designator\n"
762 "        Show the history entries of a designator.\n"
763 "\n"
764 "        Lists the journal entries for the node identified by the designator.\n"
765 "        "
766 msgstr ""
767 "÷ÙÚÏ×: history ÏÐÉÓÁÔÅÌØ\n"
768 "        ðÏËÁÚÁÔØ ÉÓÔÏÒÉÀ ÏÂßÅËÔÁ.\n"
769 "\n"
770 "        ÷ÙÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÐÒÏÔÏËÏÌØÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÄÌÑ ÏÂßÅËÔÁ,\n"
771 "        ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÍ.\n"
772 "        "
773
774 #: ../roundup/admin.py:995
775 msgid ""
776 "Usage: commit\n"
777 "        Commit changes made to the database during an interactive session.\n"
778 "\n"
779 "        The changes made during an interactive session are not\n"
780 "        automatically written to the database - they must be committed\n"
781 "        using this command.\n"
782 "\n"
783 "        One-off commands on the command-line are automatically committed if\n"
784 "        they are successful.\n"
785 "        "
786 msgstr ""
787 "÷ÙÚÏ×: commit\n"
788 "        óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ, ÓÄÅÌÁÎÎÙÅ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
789 "\n"
790 "        éÚÍÅÎÅÎÉÑ, ×ÎÅÓÅÎÎÙÅ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ, ÎÅ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÀÔÓÑ × ÂÁÚÕ\n"
791 "        ÄÁÎÎÙÈ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ.  ïÎÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÐÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ\n"
792 "        ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ÜÔÏÊ ËÏÍÁÎÄÙ.\n"
793 "\n"
794 "        òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÀÔÓÑ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ\n"
795 "        Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ, ÅÓÌÉ ÐÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ ËÏÍÁÎÄÙ ÎÅ ÐÒÏÉÚÏÛÌÏ ÏÛÉÂËÉ.\n"
796 "        "
797
798 #: ../roundup/admin.py:1010
799 msgid ""
800 "Usage: rollback\n"
801 "        Undo all changes that are pending commit to the database.\n"
802 "\n"
803 "        The changes made during an interactive session are not\n"
804 "        automatically written to the database - they must be committed\n"
805 "        manually. This command undoes all those changes, so a commit\n"
806 "        immediately after would make no changes to the database.\n"
807 "        "
808 msgstr ""
809 "÷ÙÚÏ×: rollback\n"
810 "        ïÔÍÅÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ, ÓÄÅÌÁÎÎÙÅ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
811 "\n"
812 "        éÚÍÅÎÅÎÉÑ, ×ÎÅÓÅÎÎÙÅ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ, ÎÅ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÀÔÓÑ × ÂÁÚÕ\n"
813 "        ÄÁÎÎÙÈ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ.  ïÎÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÐÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ\n"
814 "        ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ËÏÍÁÎÄÙ commit.  ëÏÍÁÎÄÁ rollback ÏÔÍÅÎÑÅÔ ×ÓÅ ÜÔÉ\n"
815 "        ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ, ÔÁË ÞÔÏ ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔÓÑ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ, ËÏÔÏÒÏÅ\n"
816 "        ÂÙÌÏ × ÍÏÍÅÎÔ ÐÏÓÌÅÄÎÅÊ ÚÁÐÉÓÉ.\n"
817 "        "
818
819 #: ../roundup/admin.py:1023
820 msgid ""
821 "Usage: retire designator[,designator]*\n"
822 "        Retire the node specified by designator.\n"
823 "\n"
824 "        This action indicates that a particular node is not to be retrieved\n"
825 "        by the list or find commands, and its key value may be re-used.\n"
826 "        "
827 msgstr ""
828 "÷ÙÚÏ×: retire ÏÐÉÓÁÔÅÌØ[,ÏÐÉÓÁÔÅÌØ]*\n"
829 "        õÄÁÌÉÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÏÂßÅËÔÙ.\n"
830 "\n"
831 "        üÔÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÏÍÅÞÁÅÔ ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÏÂßÅËÔÙ ËÁË ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ.\n"
832 "        õÄÁÌÅÎÎÙÅ ÏÂßÅËÔÙ ÎÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÀÔÓÑ × ÓÐÉÓËÁÈ, ×ÙÄÁ×ÁÅÍÙÈ\n"
833 "        ËÏÍÁÎÄÁÍÉ list É find, É ÉÈ ËÌÀÞÅ×ÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ\n"
834 "        ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÙ × ÄÒÕÇÉÈ ÏÂßÅËÔÁÈ.\n"
835 "        "
836
837 #: ../roundup/admin.py:1047
838 msgid ""
839 "Usage: restore designator[,designator]*\n"
840 "        Restore the retired node specified by designator.\n"
841 "\n"
842 "        The given nodes will become available for users again.\n"
843 "        "
844 msgstr ""
845 "÷ÙÚÏ×: restore ÏÐÉÓÁÔÅÌØ[,ÏÐÉÓÁÔÅÌØ]*\n"
846 "        ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ ÏÂßÅËÔÙ.\n"
847 "\n"
848 "        ó ÚÁÄÁÎÎÙÈ ÏÂßÅËÔÏ× ÓÎÉÍÁÅÔÓÑ ÐÏÍÅÔËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ, É ÜÔÉÍÉ ÏÂßÅËÔÁÍÉ\n"
849 "        ÍÏÖÎÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÎÏ×Á.\n"
850 "        "
851
852 #. grab the directory to export to
853 #: ../roundup/admin.py:1070
854 msgid ""
855 "Usage: export [[-]class[,class]] export_dir\n"
856 "        Export the database to colon-separated-value files.\n"
857 "        To exclude the files (e.g. for the msg or file class),\n"
858 "        use the exporttables command.\n"
859 "\n"
860 "        Optionally limit the export to just the named classes\n"
861 "        or exclude the named classes, if the 1st argument starts with '-'.\n"
862 "\n"
863 "        This action exports the current data from the database into\n"
864 "        colon-separated-value files that are placed in the nominated\n"
865 "        destination directory.\n"
866 "        "
867 msgstr ""
868 "÷ÙÚÏ×: export [[-]ËÌÁÓÓ[,ËÌÁÓÓ]] ËÁÔÁÌÏÇ\n"
869 "        üËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ × ÔÅËÓÔÏ×ÙÅ ÆÁÊÌÙ.\n"
870 "\n"
871 "        ðÅÒ×ÙÊ (ÎÅÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÊ) ÐÁÒÁÍÅÔÒ ÜÔÏÊ ËÏÍÁÎÄÙ ÚÁÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ×,\n"
872 "        ËÏÔÏÒÙÅ ÎÕÖÎÏ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ, ÉÌÉ, ÅÓÌÉ ÏΠÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÓÏ ÚÎÁËÁ\n"
873 "        \"ÍÉÎÕÓ\", - ÓÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÕÖÎÏ ÉÓËÌÀÞÉÔØ ÉÚ ÜËÓÐÏÒÔÁ.\n"
874 "        åÓÌÉ ÓÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ× ÎÅ ÚÁÄÁÎ, ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÀÔÓÑ ×ÓÅ ËÌÁÓÓÙ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
875 "\n"
876 "        üÔÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÔ ÄÁÎÎÙÅ ÉÚ ÂÁÚÙ ÔÒÅËÅÒÁ × ÔÅËÓÔÏ×ÙÅ ÆÁÊÌÙ\n"
877 "        × ÕËÁÚÁÎÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ.  äÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ ÓÏÚÄÁÅÔÓÑ\n"
878 "        ÏÔÄÅÌØÎÙÊ ÜËÓÐÏÒÔÎÙÊ ÆÁÊÌ.  äÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÏÂßÅËÔÁ ËÌÁÓÓÁ ÓÏÚÄÁÅÔÓÑ\n"
879 "        ÓÔÒÏËÁ ÜËÓÐÏÒÔÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ.  úÎÁÞÅÎÉÑ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÒÁÚÄÅÌÑÀÔÓÑ\n"
880 "        Ä×ÏÅÔÏÞÉÑÍÉ.\n"
881 "\n"
882 "        ëÏÍÁÎÄÁ export ËÏÐÉÒÕÅÔ × ËÁÔÁÌÏÇ ÜËÓÐÏÒÔÁ ÆÁÊÌÙ ÄÁÎÎÙÈ,\n"
883 "        ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÙÅ × $TRACKER_HOME/db/files/.  äÌÑ ÜËÓÐÏÒÔÁ ÔÏÌØËÏ\n"
884 "        ÔÁÂÌÉàÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÂÅÚ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÈ ÆÁÊÌÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ\n"
885 "        exporttables.\n"
886 "        "
887
888 #: ../roundup/admin.py:1145
889 msgid ""
890 "Usage: exporttables [[-]class[,class]] export_dir\n"
891 "        Export the database to colon-separated-value files, excluding the\n"
892 "        files below $TRACKER_HOME/db/files/ (which can be archived separately).\n"
893 "        To include the files, use the export command.\n"
894 "\n"
895 "        Optionally limit the export to just the named classes\n"
896 "        or exclude the named classes, if the 1st argument starts with '-'.\n"
897 "\n"
898 "        This action exports the current data from the database into\n"
899 "        colon-separated-value files that are placed in the nominated\n"
900 "        destination directory.\n"
901 "        "
902 msgstr ""
903 "÷ÙÚÏ×: exporttables [[-]ËÌÁÓÓ[,ËÌÁÓÓ]] ËÁÔÁÌÏÇ\n"
904 "        üËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ × ÔÅËÓÔÏ×ÙÅ ÆÁÊÌÙ.\n"
905 "\n"
906 "        ðÅÒ×ÙÊ (ÎÅÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÊ) ÐÁÒÁÍÅÔÒ ÜÔÏÊ ËÏÍÁÎÄÙ ÚÁÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ×,\n"
907 "        ËÏÔÏÒÙÅ ÎÕÖÎÏ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ, ÉÌÉ, ÅÓÌÉ ÏΠÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÓÏ ÚÎÁËÁ\n"
908 "        \"ÍÉÎÕÓ\", - ÓÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÕÖÎÏ ÉÓËÌÀÞÉÔØ ÉÚ ÜËÓÐÏÒÔÁ.\n"
909 "        åÓÌÉ ÓÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ× ÎÅ ÚÁÄÁÎ, ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÀÔÓÑ ×ÓÅ ËÌÁÓÓÙ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
910 "\n"
911 "        üÔÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÔ ÄÁÎÎÙÅ ÉÚ ÂÁÚÙ ÔÒÅËÅÒÁ × ÔÅËÓÔÏ×ÙÅ ÆÁÊÌÙ\n"
912 "        × ÕËÁÚÁÎÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ.  äÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ËÌÁÓÓÁ ÓÏÚÄÁÅÔÓÑ\n"
913 "        ÏÔÄÅÌØÎÙÊ ÜËÓÐÏÒÔÎÙÊ ÆÁÊÌ.  äÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÏÂßÅËÔÁ ËÌÁÓÓÁ ÓÏÚÄÁÅÔÓÑ\n"
914 "        ÓÔÒÏËÁ ÜËÓÐÏÒÔÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ.  úÎÁÞÅÎÉÑ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÒÁÚÄÅÌÑÀÔÓÑ\n"
915 "        Ä×ÏÅÔÏÞÉÑÍÉ.\n"
916 "\n"
917 "        ëÏÍÁÎÄÁ exporttables ÎÅ ËÏÐÉÒÕÅÔ × ËÁÔÁÌÏÇ ÜËÓÐÏÒÔÁ ÆÁÊÌÙ ÄÁÎÎÙÈ,\n"
918 "        ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÙÅ × $TRACKER_HOME/db/files/ (ÜÔÉ ÆÁÊÌÙ ÍÏÖÎÏ ÐÏÔÏÍ\n"
919 "        ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÏ).  äÌÑ ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ\n"
920 "        ÐÏÌÎÏÓÔØÀ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ export.\n"
921 "        "
922
923 #: ../roundup/admin.py:1160
924 msgid ""
925 "Usage: import import_dir\n"
926 "        Import a database from the directory containing CSV files,\n"
927 "        two per class to import.\n"
928 "\n"
929 "        The files used in the import are:\n"
930 "\n"
931 "        <class>.csv\n"
932 "          This must define the same properties as the class (including\n"
933 "          having a \"header\" line with those property names.)\n"
934 "        <class>-journals.csv\n"
935 "          This defines the journals for the items being imported.\n"
936 "\n"
937 "        The imported nodes will have the same nodeid as defined in the\n"
938 "        import file, thus replacing any existing content.\n"
939 "\n"
940 "        The new nodes are added to the existing database - if you want to\n"
941 "        create a new database using the imported data, then create a new\n"
942 "        database (or, tediously, retire all the old data.)\n"
943 "        "
944 msgstr ""
945 "÷ÙÚÏ×: import ËÁÔÁÌÏÇ\n"
946 "        éÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÉÚ ËÁÔÁÌÏÇÁ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÅÇÏ ÆÁÊÌÙ\n"
947 "        × ÆÏÒÍÁÔÅ CSV (Comma Separated Values), ÐÏ Ä×Á ÆÁÊÌÁ ÎÁ ËÌÁÓÓ.\n"
948 "\n"
949 "        ÷ ÉÍÐÏÒÔÅ ÕÞÁÓÔ×ÕÀÔ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÆÁÊÌÙ:\n"
950 "\n"
951 "        <ËÌÁÓÓ>.csv\n"
952 "          üÔÏÔ ÆÁÊÌ ÄÏÌÖÅΠÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ËÌÁÓÓÁ (Ó ÕËÁÚÁÎÉÅÍ ÉÍÅÎ\n"
953 "          ÁÔÒÉÂÕÔÏ× × ÐÅÒ×ÏÊ ÓÔÒÏËÅ.)\n"
954 "        <ËÌÁÓÓ>-journals.csv\n"
955 "          óÏÄÅÒÖÉÔ ÐÒÏÔÏËÏÌÙ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ ÏÂßÅËÔÏ× ËÌÁÓÓÁ.\n"
956 "\n"
957 "        éÍÐÏÒÔÉÒÕÅÍÙÅ ÏÂßÅËÔÙ ÉÍÅÀÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ, ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ×\n"
958 "        ÉÍÐÏÒÔÎÏÍ ÆÁÊÌÅ É ÚÁÍÅÝÁÀÔ ÏÂßÅËÔÙ Ó ÔÁËÉÍÉ ÖÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁÍÉ,\n"
959 "        ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÅ × ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
960 "\n"
961 "        îÏ×ÙÅ ÏÂßÅËÔÙ ÄÏÂÁ×ÌÑÀÔÓÑ Ë ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÊ ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
962 "        åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÚÁÐÏÌÎÉÔØ ÂÁÚÕ ÔÏÌØËÏ ÉÍÐÏÒÔÉÒÕÅÍÙÍÉ ÏÂßÅËÔÁÍÉ,\n"
963 "        ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ (ÉÌÉ, ÅÓÌÉ ÎÅ ÌÅÎØ, ÕÄÁÌÉÔØ\n"
964 "        ÉÚ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÊ ÂÁÚÙ ×ÓÅ ÏÂßÅËÔÙ).\n"
965 "        "
966
967 #: ../roundup/admin.py:1235
968 msgid ""
969 "Usage: pack period | date\n"
970 "\n"
971 "        Remove journal entries older than a period of time specified or\n"
972 "        before a certain date.\n"
973 "\n"
974 "        A period is specified using the suffixes \"y\", \"m\", and \"d\". The\n"
975 "        suffix \"w\" (for \"week\") means 7 days.\n"
976 "\n"
977 "              \"3y\" means three years\n"
978 "              \"2y 1m\" means two years and one month\n"
979 "              \"1m 25d\" means one month and 25 days\n"
980 "              \"2w 3d\" means two weeks and three days\n"
981 "\n"
982 "        Date format is \"YYYY-MM-DD\" eg:\n"
983 "            2001-01-01\n"
984 "\n"
985 "        "
986 msgstr ""
987 "÷ÙÚÏ×: pack ÐÅÒÉÏÄ | ÄÁÔÁ\n"
988 "\n"
989 "        õÄÁÌÉÔØ ÐÒÏÔÏËÏÌØÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÈÒÁÎÑÝÉÅÓÑ ÄÏÌØÛÅ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ\n"
990 "        ÐÅÒÉÏÄÁ ÉÌÉ ÓÏÚÄÁÎÎÙÅ ÄÏ ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÄÁÔÙ.\n"
991 "\n"
992 "        ðÅÒÉÏÄ ÚÁÄÁÅÔÓÑ ÞÉÓÌÁÍÉ, Ë ËÏÔÏÒÙÍ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÙ ÂÕË×Ù \"y\"\n"
993 "        (year - ÇÏÄ), \"m\" (month - ÍÅÓÑÃ), \"d\" (day - ÄÅÎØ)\n"
994 "        ÉÌÉ \"w\" (week - ÎÅÄÅÌÑ, ÓÅÍØ ÄÎÅÊ).\n"
995 "\n"
996 "              \"3y\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÔÒÉ ÇÏÄÁ\n"
997 "              \"2y 1m\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ Ä×Á ÇÏÄÁ É ÏÄÉΠÍÅÓÑÃ\n"
998 "              \"1m 25d\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÏÄÉΠÍÅÓÑàɠ25 ÄÎÅÊ\n"
999 "              \"2w 3d\" ÏÚÎÁÞÁÅÔ Ä×Å ÎÅÄÅÌÉ É ÔÒÉ ÄÎÑ\n"
1000 "\n"
1001 "        äÁÔÁ ÚÁÄÁÅÔÓÑ × ÆÏÒÍÁÔÅ \"YYYY-MM-DD\", ÎÁÐÒÉÍÅÒ:\n"
1002 "            2001-01-01\n"
1003 "\n"
1004 "        "
1005
1006 #: ../roundup/admin.py:1263
1007 msgid "Invalid format"
1008 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ"
1009
1010 #: ../roundup/admin.py:1274
1011 msgid ""
1012 "Usage: reindex [classname|designator]*\n"
1013 "        Re-generate a tracker's search indexes.\n"
1014 "\n"
1015 "        This will re-generate the search indexes for a tracker.\n"
1016 "        This will typically happen automatically.\n"
1017 "        "
1018 msgstr ""
1019 "÷ÙÚÏ×: reindex [ËÌÁÓÓ|ÏÐÒÅÄÅÌÉÔÅÌØ]*\n"
1020 "        ðÅÒÅÉÎÄÅËÓÉÒÏ×ÁÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
1021 "\n"
1022 "        üÔÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÅÒÅÓÔÒÁÉ×ÁÅÔ ÉÎÄÅËÓÙ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÅ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ × ÂÁÚÅ\n"
1023 "        ÄÁÎÎÙÈ.  ïÂÙÞÎÏ ÐÏÓÔÒÏÅÎÉÅ ÉÎÄÅËÓÏ× ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ.\n"
1024 "        "
1025
1026 #: ../roundup/admin.py:1288
1027 #, python-format
1028 msgid "no such item \"%(designator)s\""
1029 msgstr "ÏÂßÅËÔ \"%(designator)s\" ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
1030
1031 #: ../roundup/admin.py:1298
1032 msgid ""
1033 "Usage: security [Role name]\n"
1034 "        Display the Permissions available to one or all Roles.\n"
1035 "        "
1036 msgstr ""
1037 "÷ÙÚÏ×: security [ÒÏÌØ]\n"
1038 "        ðÏËÁÚÁÔØ ÐÒÁ×Á, ×ÙÄÁÎÎÙÅ ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÒÏÌÉ ÉÌÉ ×ÓÅÍ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÍ\n"
1039 "        ÒÏÌÑÍ.\n"
1040 "        "
1041
1042 #: ../roundup/admin.py:1306
1043 #, python-format
1044 msgid "No such Role \"%(role)s\""
1045 msgstr "òÏÌØ \"%(role)s\" ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
1046
1047 #: ../roundup/admin.py:1312
1048 #, python-format
1049 msgid "New Web users get the Roles \"%(role)s\""
1050 msgstr "îÏ×ÙÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ web ÐÏÌÕÞÁÀÔ ÒÏÌÉ \"%(role)s\""
1051
1052 #: ../roundup/admin.py:1314
1053 #, python-format
1054 msgid "New Web users get the Role \"%(role)s\""
1055 msgstr "îÏ×ÙÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ web ÐÏÌÕÞÁÀÔ ÒÏÌØ \"%(role)s\""
1056
1057 #: ../roundup/admin.py:1317
1058 #, python-format
1059 msgid "New Email users get the Roles \"%(role)s\""
1060 msgstr "îÏ×ÙÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ email ÐÏÌÕÞÁÀÔ ÒÏÌÉ \"%(role)s\""
1061
1062 #: ../roundup/admin.py:1319
1063 #, python-format
1064 msgid "New Email users get the Role \"%(role)s\""
1065 msgstr "îÏ×ÙÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ email ÐÏÌÕÞÁÀÔ ÒÏÌØ \"%(role)s\""
1066
1067 #: ../roundup/admin.py:1322
1068 #, python-format
1069 msgid "Role \"%(name)s\":"
1070 msgstr "òÏÌØ \"%(name)s\":"
1071
1072 #: ../roundup/admin.py:1327
1073 #, python-format
1074 msgid " %(description)s (%(name)s for \"%(klass)s\": %(properties)s only)"
1075 msgstr " %(description)s (%(name)s ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ \"%(klass)s\": ÔÏÌØËÏ Ó×ÏÊÓÔ×Á %(properties)s)"
1076
1077 #: ../roundup/admin.py:1330
1078 #, python-format
1079 msgid " %(description)s (%(name)s for \"%(klass)s\" only)"
1080 msgstr " %(description)s (%(name)s ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ \"%(klass)s\")"
1081
1082 #: ../roundup/admin.py:1333
1083 #, python-format
1084 msgid " %(description)s (%(name)s)"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: ../roundup/admin.py:1362
1088 #, python-format
1089 msgid "Unknown command \"%(command)s\" (\"help commands\" for a list)"
1090 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ \"%(command)s\" ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁ. (\"help commands\" ×ÙÄÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ËÏÍÁÎÄ)"
1091
1092 #: ../roundup/admin.py:1368
1093 #, python-format
1094 msgid "Multiple commands match \"%(command)s\": %(list)s"
1095 msgstr "\"%(command)s\" ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÉÍ ËÏÍÁÎÄÁÍ: %(list)s"
1096
1097 #: ../roundup/admin.py:1375
1098 msgid "Enter tracker home: "
1099 msgstr "äÏÍÁÛÎÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÔÒÅËÅÒÁ: "
1100
1101 #: ../roundup/admin.py:1382
1102 #: ../roundup/admin.py:1388
1103 #: ../roundup/admin.py:1408
1104 #, python-format
1105 msgid "Error: %(message)s"
1106 msgstr "ïÛÉÂËÁ: %(message)s"
1107
1108 #: ../roundup/admin.py:1396
1109 #, python-format
1110 msgid "Error: Couldn't open tracker: %(message)s"
1111 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ôÒÅËÅÒ ÎÅ ÏÔËÒÙ×ÁÅÔÓÑ: %(message)s"
1112
1113 #: ../roundup/admin.py:1421
1114 #, python-format
1115 msgid ""
1116 "Roundup %s ready for input.\n"
1117 "Type \"help\" for help."
1118 msgstr ""
1119 "Roundup %s Ë ×ÁÛÉÍ ÕÓÌÕÇÁÍ.\n"
1120 "÷×ÅÄÉÔÅ \"help\" ÄÌÑ ÓÐÒÁ×ËÉ."
1121
1122 #: ../roundup/admin.py:1426
1123 msgid "Note: command history and editing not available"
1124 msgstr "ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ: ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÒÅÄÁËÔÏÒ É ÉÓÔÏÒÉÑ ËÏÍÁÎÄ"
1125
1126 #: ../roundup/admin.py:1430
1127 msgid "roundup> "
1128 msgstr ""
1129
1130 #: ../roundup/admin.py:1432
1131 msgid "exit..."
1132 msgstr "ÐÒÉÈÏÄÉÔÅ Ë ÎÁÍ ÅÝÅ..."
1133
1134 #: ../roundup/admin.py:1442
1135 msgid "There are unsaved changes. Commit them (y/N)? "
1136 msgstr "ïÊ, ÔÕÔ ÎÅÓÏÈÒÁÎÅÎÎÙÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ. úÁÐÉÓÁÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ (y/N)? "
1137
1138 #: ../roundup/backends/back_anydbm.py:2004
1139 #, python-format
1140 msgid "WARNING: invalid date tuple %r"
1141 msgstr "÷îéíáîéå! îÅ×ÅÒÎÁÑ ÄÁÔÁ: %r"
1142
1143 #: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1445
1144 msgid "create"
1145 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ"
1146
1147 #: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1611
1148 msgid "unlink"
1149 msgstr "ÏÔ×ÑÚËÁ"
1150
1151 #: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1615
1152 msgid "link"
1153 msgstr "ÐÒÉ×ÑÚËÁ"
1154
1155 #: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1737
1156 msgid "set"
1157 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ËÁ"
1158
1159 #: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1761
1160 msgid "retired"
1161 msgstr "ÚÁÐÒÅÝÅÎÉÅ"
1162
1163 #: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1791
1164 msgid "restored"
1165 msgstr "×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ"
1166
1167 #: ../roundup/cgi/actions.py:58
1168 #, python-format
1169 msgid "You do not have permission to %(action)s the %(classname)s class."
1170 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ %(action)s ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ %(classname)s."
1171
1172 #: ../roundup/cgi/actions.py:89
1173 msgid "No type specified"
1174 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÔÉÐ"
1175
1176 #: ../roundup/cgi/actions.py:91
1177 msgid "No ID entered"
1178 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ"
1179
1180 #: ../roundup/cgi/actions.py:97
1181 #, python-format
1182 msgid "\"%(input)s\" is not an ID (%(classname)s ID required)"
1183 msgstr "\"%(input)s\" - ÎÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ËÌÁÓÓÁ %(classname)s)"
1184
1185 #: ../roundup/cgi/actions.py:117
1186 msgid "You may not retire the admin or anonymous user"
1187 msgstr "îÅÌØÚÑ ÕÄÁÌÑÔØ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ admin É anonymous."
1188
1189 #: ../roundup/cgi/actions.py:124
1190 #, python-format
1191 msgid "%(classname)s %(itemid)s has been retired"
1192 msgstr "%(classname)s %(itemid)s ÕÄÁÌÅÎ"
1193
1194 #: ../roundup/cgi/actions.py:169
1195 #: ../roundup/cgi/actions.py:197
1196 msgid "You do not have permission to edit queries"
1197 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÚÁÐÒÏÓÏ×"
1198
1199 #: ../roundup/cgi/actions.py:175
1200 #: ../roundup/cgi/actions.py:204
1201 msgid "You do not have permission to store queries"
1202 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÚÁÐÒÏÓÏ×"
1203
1204 #: ../roundup/cgi/actions.py:310
1205 #, python-format
1206 msgid "Not enough values on line %(line)s"
1207 msgstr "÷ ÓÔÒÏËÅ %(line)s ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÊ"
1208
1209 #: ../roundup/cgi/actions.py:357
1210 msgid "Items edited OK"
1211 msgstr "ïÂßÅËÔÙ ÉÚÍÅÎÅÎÙ ÕÓÐÅÛÎÏ"
1212
1213 #: ../roundup/cgi/actions.py:416
1214 #, python-format
1215 msgid "%(class)s %(id)s %(properties)s edited ok"
1216 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÙ ÁÔÒÉÂÕÔÙ %(properties)s ÏÂßÅËÔÁ %(class)s %(id)s"
1217
1218 #: ../roundup/cgi/actions.py:419
1219 #, python-format
1220 msgid "%(class)s %(id)s - nothing changed"
1221 msgstr "%(class)s %(id)s - ÎÅÔ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ"
1222
1223 #: ../roundup/cgi/actions.py:431
1224 #, python-format
1225 msgid "%(class)s %(id)s created"
1226 msgstr "%(class)s %(id)s ÓÏÚÄÁÎ"
1227
1228 #: ../roundup/cgi/actions.py:463
1229 #, python-format
1230 msgid "You do not have permission to edit %(class)s"
1231 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ %(class)s"
1232
1233 #: ../roundup/cgi/actions.py:475
1234 #, python-format
1235 msgid "You do not have permission to create %(class)s"
1236 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ %(class)s"
1237
1238 #: ../roundup/cgi/actions.py:499
1239 msgid "You do not have permission to edit user roles"
1240 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ ÒÏÌÅÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1241
1242 #: ../roundup/cgi/actions.py:549
1243 #, python-format
1244 msgid "Edit Error: someone else has edited this %s (%s). View <a target=\"new\" href=\"%s%s\">their changes</a> in a new window."
1245 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s (%s) ÉÚÍÅÎÉÌ ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ. <a target=\"new\" href=\"%s%s\">ðÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÜÔÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ</a> × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ."
1246
1247 #: ../roundup/cgi/actions.py:577
1248 #, python-format
1249 msgid "Edit Error: %s"
1250 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s"
1251
1252 #: ../roundup/cgi/actions.py:608
1253 #: ../roundup/cgi/actions.py:619
1254 #: ../roundup/cgi/actions.py:790
1255 #: ../roundup/cgi/actions.py:809
1256 #, python-format
1257 msgid "Error: %s"
1258 msgstr "ïÛÉÂËÁ: %s"
1259
1260 #: ../roundup/cgi/actions.py:645
1261 msgid ""
1262 "Invalid One Time Key!\n"
1263 "(a Mozilla bug may cause this message to show up erroneously, please check your email)"
1264 msgstr ""
1265 "ëÌÀÞ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ ÎÅÐÒÁ×ÉÌÅÎ!\n"
1266 "(éÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ × ÂÒÁÕÚÅÒÅ Mozilla ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅ×ÅÒÎÙÍ. ðÒÏ×ÅÒØÔÅ ×ÁÛÕ ÐÏÞÔÕ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ.)"
1267
1268 #: ../roundup/cgi/actions.py:687
1269 #, python-format
1270 msgid "Password reset and email sent to %s"
1271 msgstr "ðÁÒÏÌØ ÓÂÒÏÛÅÎ.  ðÏ ÁÄÒÅÓÕ %s ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÐÉÓØÍÏ."
1272
1273 #: ../roundup/cgi/actions.py:696
1274 msgid "Unknown username"
1275 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1276
1277 #: ../roundup/cgi/actions.py:704
1278 msgid "Unknown email address"
1279 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÄÒÅÓ email"
1280
1281 #: ../roundup/cgi/actions.py:709
1282 msgid "You need to specify a username or address"
1283 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕËÁÚÁÔØ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÉÌÉ ÁÄÒÅÓ email"
1284
1285 #: ../roundup/cgi/actions.py:734
1286 #, python-format
1287 msgid "Email sent to %s"
1288 msgstr "ðÉÓØÍÏ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÎÁ %s"
1289
1290 #: ../roundup/cgi/actions.py:753
1291 msgid "You are now registered, welcome!"
1292 msgstr "÷Ù ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÙ.  äÏÂÒÏ ÐÏÖÁÌÏ×ÁÔØ!"
1293
1294 #: ../roundup/cgi/actions.py:798
1295 msgid "It is not permitted to supply roles at registration."
1296 msgstr "îÅÌØÚÑ ÕËÁÚÙ×ÁÔØ ÒÏÌÉ ÐÒÉ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ"
1297
1298 #: ../roundup/cgi/actions.py:890
1299 msgid "You are logged out"
1300 msgstr "óÅÁÎÓ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÅÒÛÅÎ"
1301
1302 #: ../roundup/cgi/actions.py:907
1303 msgid "Username required"
1304 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁÎÏ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1305
1306 #: ../roundup/cgi/actions.py:942
1307 #: ../roundup/cgi/actions.py:946
1308 msgid "Invalid login"
1309 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ ÉÌÉ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ."
1310
1311 #: ../roundup/cgi/actions.py:952
1312 msgid "You do not have permission to login"
1313 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÒÁÂÏÔÕ Ó ÓÉÓÔÅÍÏÊ"
1314
1315 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:49
1316 #, python-format
1317 msgid ""
1318 "<h1>Templating Error</h1>\n"
1319 "<p><b>%(exc_type)s</b>: %(exc_value)s</p>\n"
1320 "<p class=\"help\">Debugging information follows</p>"
1321 msgstr ""
1322 "<h1>ïÛÉÂËÁ ÛÁÂÌÏÎÁ</h1>\n"
1323 "<p><b>%(exc_type)s</b>: %(exc_value)s</p>\n"
1324 "<p class=\"help\">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÏÛÉÂËÅ:</p>"
1325
1326 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:64
1327 #, python-format
1328 msgid "<li>\"%(name)s\" (%(info)s)</li>"
1329 msgstr ""
1330
1331 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:67
1332 #, python-format
1333 msgid "<li>Looking for \"%(name)s\", current path:<ol>%(path)s</ol></li>"
1334 msgstr "<li>óÉÍ×ÏÌ \"%(name)s\" ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÕÔÉ:<ol>%(path)s</ol><li>"
1335
1336 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:71
1337 #, python-format
1338 msgid "<li>In %s</li>"
1339 msgstr "<li>÷ %s</li>"
1340
1341 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:76
1342 #, python-format
1343 msgid "A problem occurred in your template \"%s\"."
1344 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ÛÁÂÌÏÎÁ \"%s\"."
1345
1346 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:84
1347 #, python-format
1348 msgid ""
1349 "\n"
1350 "<li>While evaluating the %(info)r expression on line %(line)d\n"
1351 "<table class=\"otherinfo\" style=\"font-size: 90%%\">\n"
1352 " <tr><th colspan=\"2\" class=\"header\">Current variables:</th></tr>\n"
1353 " %(globals)s\n"
1354 " %(locals)s\n"
1355 "</table></li>\n"
1356 msgstr ""
1357 "\n"
1358 "<li>ðÒÉ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÉ ×ÙÒÁÖÅÎÉÑ %(info)r × ÓÔÒÏËÅ %(line)d\n"
1359 "<table class=\"otherinfo\" style=\"font-size: 90%%\">\n"
1360 " <tr><th colspan=\"2\" class=\"header\">ïÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÐÅÒÅÍÅÎÎÙÅ:</th></tr>\n"
1361 " %(globals)s\n"
1362 " %(locals)s\n"
1363 "</table></li>\n"
1364
1365 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:103
1366 msgid "Full traceback:"
1367 msgstr "óÔÅË ×ÙÚÏ×Ï×:"
1368
1369 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:116
1370 #, python-format
1371 msgid "<font size=+1><strong>%(exc_type)s</strong>: %(exc_value)s</font>"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:120
1375 msgid "<p>A problem occurred while running a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, with the most recent (innermost) call first. The exception attributes are:"
1376 msgstr "<p>ðÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ.  îÉÖÅ ÐÒÉ×ÅÄÅÎÁ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ×ÙÚÏ×Ï× ÆÕÎËÃÉÊ, ËÏÔÏÒÁÑ ÐÒÉ×ÅÌÁ Ë ÏÛÉÂËÅ.  æÕÎËÃÉÑ, × ËÏÔÏÒÏÊ ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ, - ÐÏÓÌÅÄÎÑÑ ×ÙÚ×ÁÎÎÁÑ ÆÕÎËÃÉÑ - ÐÏËÁÚÁÎÁ ÐÅÒ×ÏÊ.  éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÏÛÉÂËÅ:"
1377
1378 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:129
1379 msgid "&lt;file is None - probably inside <tt>eval</tt> or <tt>exec</tt>&gt;"
1380 msgstr "&lt;ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÏ - ×ÅÒÏÑÔÎÏ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÉÚ <tt>eval</tt> ÉÌÉ <tt>exec</tt>&gt;"
1381
1382 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:138
1383 #, python-format
1384 msgid "in <strong>%s</strong>"
1385 msgstr "× <strong>%s</strong>"
1386
1387 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:172
1388 #: ../roundup/cgi/cgitb.py:178
1389 msgid "<em>undefined</em>"
1390 msgstr "<em>ÎÅÏÐÒÅÄÅÌÅÎÏ</em>"
1391
1392 #: ../roundup/cgi/client.py:49
1393 msgid ""
1394 "<html><head><title>An error has occurred</title></head>\n"
1395 "<body><h1>An error has occurred</h1>\n"
1396 "<p>A problem was encountered processing your request.\n"
1397 "The tracker maintainers have been notified of the problem.</p>\n"
1398 "</body></html>"
1399 msgstr ""
1400 "<html><head><title>ïÛÉÂËÁ × ÔÒÅËÅÒÅ</title></head>\n"
1401 "<body><h1>ïÛÉÂËÁ × ÔÒÅËÅÒÅ</h1>\n"
1402 "<p>ðÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ÷ÁÛÅÇÏ ÚÁÐÒÏÓÁ ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ.\n"
1403 "áÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÔÒÅËÅÒÁ ÏÔÏÓÌÁÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ.</p>\n"
1404 "</body></html>"
1405
1406 #: ../roundup/cgi/client.py:339
1407 msgid "Form Error: "
1408 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÆÏÒÍÙ: "
1409
1410 #: ../roundup/cgi/client.py:394
1411 #, python-format
1412 msgid "Unrecognized charset: %r"
1413 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ %r ÎÅ ÒÁÓÐÏÚÎÁÎÁ"
1414
1415 #: ../roundup/cgi/client.py:522
1416 msgid "Anonymous users are not allowed to use the web interface"
1417 msgstr "áÎÏÎÉÍÎÙÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ×ÅÂ-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÏÍ."
1418
1419 #: ../roundup/cgi/client.py:677
1420 msgid "You are not allowed to view this file."
1421 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ."
1422
1423 #: ../roundup/cgi/client.py:770
1424 #, python-format
1425 msgid "%(starttag)sTime elapsed: %(seconds)fs%(endtag)s\n"
1426 msgstr "%(starttag)súÁÔÒÁÞÅÎÎÏÅ ×ÒÅÍÑ: %(seconds)fs%(endtag)s\n"
1427
1428 #: ../roundup/cgi/client.py:774
1429 #, python-format
1430 msgid "%(starttag)sCache hits: %(cache_hits)d, misses %(cache_misses)d. Loading items: %(get_items)f secs. Filtering: %(filtering)f secs.%(endtag)s\n"
1431 msgstr "%(starttag)sëÅÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ: %(cache_hits)d, ×ÙÞÉÓÌÅÎÎÙÅ: %(cache_misses)d. úÁÇÒÕÚËÁ ÏÂßÅËÔÏ×: %(get_items)f ÓÅË. æÉÌØÔÒÁÃÉÑ: %(filtering)f ÓÅË.%(endtag)s\n"
1432
1433 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:283
1434 #, python-format
1435 msgid "link \"%(key)s\" value \"%(entry)s\" not a designator"
1436 msgstr "ÚÎÁÞÅÎÉÅ \"%(entry)s ÓÓÙÌËÉ \"%(key)s\" ÎÅ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ ÎÁ ÏÂßÅËÔ"
1437
1438 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:301
1439 #, python-format
1440 msgid "%(class)s %(property)s is not a link or multilink property"
1441 msgstr "áÔÒÉÂÕÔ %(property)s ËÌÁÓÓÁ %(class)s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÓÙÌÏÞÎÙÍ"
1442
1443 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:313
1444 #, python-format
1445 msgid "The form action claims to require property \"%(property)s\" which doesn't exist"
1446 msgstr "äÌÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ÜÔÏÇÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÚÁÐÏÌÎÉÔØ ÁÔÒÉÂÕÔ \"%(property)s\", ÎÏ ÜÔÏÔ ÁÔÒÉÂÕÔ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
1447
1448 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:335
1449 #, python-format
1450 msgid "You have submitted a %(action)s action for the property \"%(property)s\" which doesn't exist"
1451 msgstr "÷Ù ÚÁÐÒÏÓÉÌÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ \"%(action)s\" ÄÌÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ \"%(property)s\", ËÏÔÏÒÙÊ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
1452
1453 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:354
1454 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:380
1455 #, python-format
1456 msgid "You have submitted more than one value for the %s property"
1457 msgstr "÷Ù ××ÅÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÚÎÁÞÅÎÉÊ ÄÌÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ %s"
1458
1459 # ../roundup/cgi/form_parser.py:354 :360
1460 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:377
1461 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:383
1462 msgid "Password and confirmation text do not match"
1463 msgstr "ðÁÒÏÌÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÌÉ"
1464
1465 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:418
1466 #, python-format
1467 msgid "property \"%(propname)s\": \"%(value)s\" not currently in list"
1468 msgstr "ÁÔÒÉÂÕÔ \"%(propname)s\": ÚÎÁÞÅÎÉÅ \"%(value)s\" ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ × ÓÐÉÓËÅ"
1469
1470 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:551
1471 #, python-format
1472 msgid "Required %(class)s property %(property)s not supplied"
1473 msgid_plural "Required %(class)s properties %(property)s not supplied"
1474 msgstr[0] "ïÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÊ ÁÔÒÉÂÕÔ %(property)s ËÌÁÓÓÁ %(class)s ÎÅ ÚÁÐÏÌÎÅÎ"
1475 msgstr[1] "ïÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÅ ÁÔÒÉÂÕÔÙ %(property)s ËÌÁÓÓÁ %(class)s ÎÅ ÚÁÐÏÌÎÅÎÙ"
1476 msgstr[2] "ïÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÅ ÁÔÒÉÂÕÔÙ %(property)s ËÌÁÓÓÁ %(class)s ÎÅ ÚÁÐÏÌÎÅÎÙ"
1477
1478 #: ../roundup/cgi/form_parser.py:574
1479 msgid "File is empty"
1480 msgstr "æÁÊÌ ÐÕÓÔ"
1481
1482 #: ../roundup/cgi/templating.py:77
1483 #, python-format
1484 msgid "You are not allowed to %(action)s items of class %(class)s"
1485 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ %(action)s ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ %(class)s"
1486
1487 #: ../roundup/cgi/templating.py:657
1488 msgid "(list)"
1489 msgstr "(ÓÐÉÓÏË)"
1490
1491 #: ../roundup/cgi/templating.py:726
1492 msgid "Submit New Entry"
1493 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
1494
1495 # ../roundup/cgi/templating.py:673 :792 :1166 :1187 :1231 :1253 :1287 :1326
1496 # :1377 :1394 :1470 :1490 :1503 :1520 :1530 :1580 :1755
1497 #: ../roundup/cgi/templating.py:740
1498 #: ../roundup/cgi/templating.py:873
1499 #: ../roundup/cgi/templating.py:1294
1500 #: ../roundup/cgi/templating.py:1323
1501 #: ../roundup/cgi/templating.py:1343
1502 #: ../roundup/cgi/templating.py:1356
1503 #: ../roundup/cgi/templating.py:1407
1504 #: ../roundup/cgi/templating.py:1430
1505 #: ../roundup/cgi/templating.py:1466
1506 #: ../roundup/cgi/templating.py:1503
1507 #: ../roundup/cgi/templating.py:1556
1508 #: ../roundup/cgi/templating.py:1573
1509 #: ../roundup/cgi/templating.py:1657
1510 #: ../roundup/cgi/templating.py:1677
1511 #: ../roundup/cgi/templating.py:1695
1512 #: ../roundup/cgi/templating.py:1727
1513 #: ../roundup/cgi/templating.py:1737
1514 #: ../roundup/cgi/templating.py:1789
1515 #: ../roundup/cgi/templating.py:1978
1516 msgid "[hidden]"
1517 msgstr "[ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÏ]"
1518
1519 #: ../roundup/cgi/templating.py:741
1520 msgid "New node - no history"
1521 msgstr "îÏ×ÁÑ ËÁÒÔÏÞËÁ - ÎÅÔ ÉÓÔÏÒÉÉ"
1522
1523 #: ../roundup/cgi/templating.py:855
1524 msgid "Submit Changes"
1525 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
1526
1527 #: ../roundup/cgi/templating.py:937
1528 msgid "<em>The indicated property no longer exists</em>"
1529 msgstr "<em>õËÁÚÁÎÎÙÊ ÁÔÒÉÂÕÔ ÕÖÅ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.</em>"
1530
1531 #: ../roundup/cgi/templating.py:938
1532 #, python-format
1533 msgid "<em>%s: %s</em>\n"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: ../roundup/cgi/templating.py:951
1537 #, python-format
1538 msgid "The linked class %(classname)s no longer exists"
1539 msgstr "ó×ÑÚÑÎÎÙÊ ËÌÁÓÓ %(classname)s ÕÖÅ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
1540
1541 # :823
1542 #: ../roundup/cgi/templating.py:984
1543 #: ../roundup/cgi/templating.py:1008
1544 msgid "<strike>The linked node no longer exists</strike>"
1545 msgstr "<strike>ó×ÑÚÁÎÎÙÊ ÏÂßÅËÔ ÕÖÅ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ</strike>"
1546
1547 #: ../roundup/cgi/templating.py:1061
1548 #, python-format
1549 msgid "%s: (no value)"
1550 msgstr "%s: (ÎÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÑ)"
1551
1552 #: ../roundup/cgi/templating.py:1073
1553 msgid "<strong><em>This event is not handled by the history display!</em></strong>"
1554 msgstr "<strong><em>îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÓÏÂÙÔÉÑ!</em></strong>"
1555
1556 #: ../roundup/cgi/templating.py:1085
1557 msgid "<tr><td colspan=4><strong>Note:</strong></td></tr>"
1558 msgstr "<tr><td colspan=4><strong>ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ:</strong></td></tr>"
1559
1560 #: ../roundup/cgi/templating.py:1094
1561 msgid "History"
1562 msgstr "éÓÔÏÒÉÑ"
1563
1564 #: ../roundup/cgi/templating.py:1096
1565 msgid "<th>Date</th>"
1566 msgstr "<th>äÁÔÁ</th>"
1567
1568 #: ../roundup/cgi/templating.py:1097
1569 msgid "<th>User</th>"
1570 msgstr "<th>ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ</th>"
1571
1572 #: ../roundup/cgi/templating.py:1098
1573 msgid "<th>Action</th>"
1574 msgstr "<th>äÅÊÓÔ×ÉÅ</th>"
1575
1576 #: ../roundup/cgi/templating.py:1099
1577 msgid "<th>Args</th>"
1578 msgstr "<th>ðÁÒÁÍÅÔÒÙ</th>"
1579
1580 #: ../roundup/cgi/templating.py:1141
1581 #, python-format
1582 msgid "Copy of %(class)s %(id)s"
1583 msgstr "ëÏÐÉÑ: %(class)s %(id)s"
1584
1585 #: ../roundup/cgi/templating.py:1434
1586 msgid "*encrypted*"
1587 msgstr "*ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎ*"
1588
1589 #: ../roundup/cgi/templating.py:1507
1590 #: ../roundup/cgi/templating.py:1528
1591 #: ../roundup/cgi/templating.py:1534
1592 #: ../roundup/cgi/templating.py:1050
1593 msgid "No"
1594 msgstr "îÅÔ"
1595
1596 #: ../roundup/cgi/templating.py:1507
1597 #: ../roundup/cgi/templating.py:1526
1598 #: ../roundup/cgi/templating.py:1531
1599 #: ../roundup/cgi/templating.py:1050
1600 msgid "Yes"
1601 msgstr "äÁ"
1602
1603 #: ../roundup/cgi/templating.py:1620
1604 msgid "default value for DateHTMLProperty must be either DateHTMLProperty or string date representation."
1605 msgstr "ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ÄÌÑ DateHTMLProperty ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÏÂßÅËÔÏÍ DateHTMLProperty ÉÌÉ ÓÔÒÏËÏ×ÙÍ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅÍ ÄÁÔÙ."
1606
1607 #: ../roundup/cgi/templating.py:1780
1608 #, python-format
1609 msgid "Attempt to look up %(attr)s on a missing value"
1610 msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÁÔÒÉÂÕÔ \"%(attr)s\" ÎÅÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÂßÅËÔÁ"
1611
1612 #: ../roundup/cgi/templating.py:1853
1613 #, python-format
1614 msgid "<option %svalue=\"-1\">- no selection -</option>"
1615 msgstr "<option %svalue=\"-1\">- ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ -</option>"
1616
1617 #: ../roundup/date.py:300
1618 msgid "Not a date spec: \"yyyy-mm-dd\", \"mm-dd\", \"HH:MM\", \"HH:MM:SS\" or \"yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS\""
1619 msgstr "äÁÔÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ × ÆÏÒÍÁÔÅ \"yyyy-mm-dd\", \"mm-dd\", \"HH:MM\", \"HH:MM:SS\" ÉÌÉ \"yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS\""
1620
1621 #: ../roundup/date.py:359
1622 #, python-format
1623 msgid "%r not a date / time spec \"yyyy-mm-dd\", \"mm-dd\", \"HH:MM\", \"HH:MM:SS\" or \"yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS\""
1624 msgstr "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÁÔÙ/×ÒÅÍÅÎÉ: %r.  äÁÔÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ × ÆÏÒÍÁÔÅ \"yyyy-mm-dd\", \"mm-dd\", \"HH:MM\", \"HH:MM:SS\" ÉÌÉ \"yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS\""
1625
1626 #: ../roundup/date.py:666
1627 msgid "Not an interval spec: [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS] [date spec]"
1628 msgstr "éÎÔÅÒ×ÁÌ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ × ÆÏÒÍÁÔÅ [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS] [ÄÁÔÁ]"
1629
1630 #: ../roundup/date.py:685
1631 msgid "Not an interval spec: [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS]"
1632 msgstr "éÎÔÅÒ×ÁÌ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ × ÆÏÒÍÁÔÅ [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS]"
1633
1634 #: ../roundup/date.py:822
1635 #, python-format
1636 msgid "%(number)s year"
1637 msgid_plural "%(number)s years"
1638 msgstr[0] "%(number)s ÇÏÄ"
1639 msgstr[1] "%(number)s ÇÏÄÁ"
1640 msgstr[2] "%(number)s ÌÅÔ"
1641
1642 #: ../roundup/date.py:826
1643 #, python-format
1644 msgid "%(number)s month"
1645 msgid_plural "%(number)s months"
1646 msgstr[0] "%(number)s ÍÅÓÑÃ"
1647 msgstr[1] "%(number)s ÍÅÓÑÃÁ"
1648 msgstr[2] "%(number)s ÍÅÓÑÃÅ×"
1649
1650 #: ../roundup/date.py:830
1651 #, python-format
1652 msgid "%(number)s week"
1653 msgid_plural "%(number)s weeks"
1654 msgstr[0] "%(number)s ÎÅÄÅÌÑ"
1655 msgstr[1] "%(number)s ÎÅÄÅÌÉ"
1656 msgstr[2] "%(number)s ÎÅÄÅÌØ"
1657
1658 #: ../roundup/date.py:834
1659 #, python-format
1660 msgid "%(number)s day"
1661 msgid_plural "%(number)s days"
1662 msgstr[0] "%(number)s ÄÅÎØ"
1663 msgstr[1] "%(number)s ÄÎÑ"
1664 msgstr[2] "%(number)s ÄÎÅÊ"
1665
1666 #: ../roundup/date.py:838
1667 msgid "tomorrow"
1668 msgstr "ÚÁ×ÔÒÁ"
1669
1670 #: ../roundup/date.py:840
1671 msgid "yesterday"
1672 msgstr "×ÞÅÒÁ"
1673
1674 #: ../roundup/date.py:843
1675 #, python-format
1676 msgid "%(number)s hour"
1677 msgid_plural "%(number)s hours"
1678 msgstr[0] "%(number)s ÞÁÓ"
1679 msgstr[1] "%(number)s ÞÁÓÁ"
1680 msgstr[2] "%(number)s ÞÁÓÏ×"
1681
1682 #: ../roundup/date.py:847
1683 msgid "an hour"
1684 msgstr "ÞÁÓ"
1685
1686 #: ../roundup/date.py:849
1687 msgid "1 1/2 hours"
1688 msgstr "ÐÏÌÔÏÒÁ ÞÁÓÁ"
1689
1690 # third form ain't used
1691 #: ../roundup/date.py:851
1692 #, python-format
1693 msgid "1 %(number)s/4 hours"
1694 msgid_plural "1 %(number)s/4 hours"
1695 msgstr[0] "ÞÁÓ Ó ÞÅÔ×ÅÒÔØÀ"
1696 msgstr[1] "ÞÁÓ É %(number)s ÞÅÔ×ÅÒÔÉ"
1697 msgstr[2] "ÞÁÓ É %(number)s ÞÅÔ×ÅÒÔÅÊ"
1698
1699 #: ../roundup/date.py:855
1700 msgid "in a moment"
1701 msgstr "ÓÅÊÞÁÓ"
1702
1703 #: ../roundup/date.py:857
1704 msgid "just now"
1705 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÞÔÏ"
1706
1707 # ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ × ×ÙÒÁÖÅÎÉÑÈ "ÞÅÒÅÚ ÍÉÎÕÔÕ" ÉÌÉ "ÍÉÎÕÔÕ ÎÁÚÁÄ"
1708 #: ../roundup/date.py:860
1709 msgid "1 minute"
1710 msgstr "ÍÉÎÕÔÕ"
1711
1712 # ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ × ×ÙÒÁÖÅÎÉÑÈ "ÞÅÒÅÚ 2 ÍÉÎÕÔÙ" ÉÌÉ "2 ÍÉÎÕÔÙ ÎÁÚÁÄ"
1713 #: ../roundup/date.py:863
1714 #, python-format
1715 msgid "%(number)s minute"
1716 msgid_plural "%(number)s minutes"
1717 msgstr[0] "%(number)s ÍÉÎÕÔÕ"
1718 msgstr[1] "%(number)s ÍÉÎÕÔÙ"
1719 msgstr[2] "%(number)s ÍÉÎÕÔ"
1720
1721 #: ../roundup/date.py:866
1722 msgid "1/2 an hour"
1723 msgstr "ÐÏÌÞÁÓÁ"
1724
1725 #: ../roundup/date.py:868
1726 #, python-format
1727 msgid "%(number)s/4 hour"
1728 msgid_plural "%(number)s/4 hours"
1729 msgstr[0] "ÞÅÔ×ÅÒÔØ ÞÁÓÁ"
1730 msgstr[1] "%(number)s ÞÅÔ×ÅÒÔÉ ÞÁÓÁ"
1731 msgstr[2] "%(number)s ÞÅÔ×ÅÒÔÅÊ ÞÁÓÁ"
1732
1733 #: ../roundup/date.py:872
1734 #, python-format
1735 msgid "%s ago"
1736 msgstr "%s ÎÁÚÁÄ"
1737
1738 #: ../roundup/date.py:874
1739 #, python-format
1740 msgid "in %s"
1741 msgstr "ÞÅÒÅÚ %s"
1742
1743 #: ../roundup/init.py:134
1744 #, python-format
1745 msgid ""
1746 "WARNING: directory '%s'\n"
1747 "\tcontains old-style template - ignored"
1748 msgstr ""
1749 "÷îéíáîéå! ëÁÔÁÌÏÇ '%s'\n"
1750 "\tÓÏÄÅÒÖÉÔ ÛÁÂÌÏΠÓÔÁÒÏÇÏ ÏÂÒÁÚÃÁ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ"
1751
1752 #: ../roundup/mailgw.py:584
1753 msgid ""
1754 "\n"
1755 "Emails to Roundup trackers must include a Subject: line!\n"
1756 msgstr ""
1757 "\n"
1758 "÷ ÐÉÓØÍÁÈ ÄÌÑ ÔÒÅËÅÒÁ Roundup ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÁ ÔÅÍÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (Subject).\n"
1759
1760 #: ../roundup/mailgw.py:708
1761 #, python-format
1762 msgid ""
1763 "\n"
1764 "The message you sent to roundup did not contain a properly formed subject\n"
1765 "line. The subject must contain a class name or designator to indicate the\n"
1766 "'topic' of the message. For example:\n"
1767 "    Subject: [issue] This is a new issue\n"
1768 "      - this will create a new issue in the tracker with the title 'This is\n"
1769 "        a new issue'.\n"
1770 "    Subject: [issue1234] This is a followup to issue 1234\n"
1771 "      - this will append the message's contents to the existing issue 1234\n"
1772 "        in the tracker.\n"
1773 "\n"
1774 "Subject was: '%(subject)s'\n"
1775 msgstr ""
1776 "\n"
1777 "÷Ù ÐÏÓÌÁÌÉ ÔÒÅËÅÒÕ Roundup ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, × ËÏÔÏÒÏÍ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÚÁÐÏÌÎÅÎÁ\n"
1778 "ÔÅÍÁ ÐÉÓØÍÁ - ÐÏÌÅ \"Subject:\".  ÷ ÜÔÏÍ ÐÏÌÅ × Ë×ÁÄÒÁÔÎÙÈ ÓËÏÂËÁÈ\n"
1779 "ÄÏÌÖÎÅΠÂÙÔØ ÕËÁÚÁΠËÌÁÓÓ ÉÌÉ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ ÏÂßÅËÔÁ, Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÏÔÎÏÓÉÔÓÑ\n"
1780 "ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.  îÁÐÒÉÍÅÒ:\n"
1781 "    Subject: [issue] üÔÏ ÎÏ×ÁÑ ÚÁÄÁÞÁ\n"
1782 "      - ÔÁËÏÅ ÐÉÓØÍÏ ÓÏÚÄÁÓÔ × ÔÒÅËÅÒÅ ÎÏ×ÕÀ ÚÁÄÁÞÕ (ÏÂßÅËÔ ËÌÁÓÓÁ issue)\n"
1783 "        Ó ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ \"üÔÏ ÎÏ×ÁÑ ÚÁÄÁÞÁ\".\n"
1784 "    Subject: [issue1234] üÔÏ ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ Ë ÚÁÄÁÞÅ 1234\n"
1785 "      - ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ÜÔÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ ÂÕÄÅÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÏ Ë ÓÐÉÓËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÚÁÄÁÞÉ\n"
1786 "        1234, ËÏÔÏÒÁÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ × ÔÒÅËÅÒÅ.\n"
1787 "ôÅÍÁ ×ÁÛÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ: \"%(subject)s\"\n"
1788
1789 #: ../roundup/mailgw.py:746
1790 #, python-format
1791 msgid ""
1792 "\n"
1793 "The class name you identified in the subject line (\"%(classname)s\") does\n"
1794 "not exist in the database.\n"
1795 "\n"
1796 "Valid class names are: %(validname)s\n"
1797 "Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1798 msgstr ""
1799 "\n"
1800 "éÍÑ ËÌÁÓÓÁ, ÕËÁÚÁÎÎÏÅ × ÔÅÍÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (\"%(classname)s\"),\n"
1801 "ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÏ × ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
1802 "\n"
1803 "éÍÅÎÁ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÈ ËÌÁÓÓÏ×: %(validname)s\n"
1804 "ôÅÍÁ ×ÁÛÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ: \"%(subject)s\"\n"
1805
1806 #: ../roundup/mailgw.py:754
1807 #, python-format
1808 msgid ""
1809 "\n"
1810 "You did not identify a class name in the subject line and there is no\n"
1811 "default set for this tracker. The subject must contain a class name or\n"
1812 "designator to indicate the 'topic' of the message. For example:\n"
1813 "    Subject: [issue] This is a new issue\n"
1814 "      - this will create a new issue in the tracker with the title 'This is\n"
1815 "        a new issue'.\n"
1816 "    Subject: [issue1234] This is a followup to issue 1234\n"
1817 "      - this will append the message's contents to the existing issue 1234\n"
1818 "        in the tracker.\n"
1819 "\n"
1820 "Subject was: '%(subject)s'\n"
1821 msgstr ""
1822 "\n"
1823 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ × ÔÅÍÅ ÐÉÓØÍÁ ÉÍÅÎÉ ËÌÁÓÓÁ, É ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1824 "ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÔÒÅËÅÒÁ.  ÷ ÐÏÌÅ \"Subject:\" × Ë×ÁÄÒÁÔÎÙÈ\n"
1825 "ÓËÏÂËÁÈ ÄÏÌÖÎÅΠÂÙÔØ ÕËÁÚÁΠËÌÁÓÓ ÉÌÉ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ ÏÂßÅËÔÁ, Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ\n"
1826 "ÏÔÎÏÓÉÔÓÑ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.  îÁÐÒÉÍÅÒ:\n"
1827 "    Subject: [issue] üÔÏ ÎÏ×ÁÑ ÚÁÄÁÞÁ\n"
1828 "      - ÔÁËÏÅ ÐÉÓØÍÏ ÓÏÚÄÁÓÔ × ÔÒÅËÅÒÅ ÎÏ×ÕÀ ÚÁÄÁÞÕ (ÏÂßÅËÔ ËÌÁÓÓÁ issue)\n"
1829 "        Ó ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ \"üÔÏ ÎÏ×ÁÑ ÚÁÄÁÞÁ\".\n"
1830 "    Subject: [issue1234] üÔÏ ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ Ë ÚÁÄÁÞÅ 1234\n"
1831 "      - ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ÜÔÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ ÂÕÄÅÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÏ Ë ÓÐÉÓËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÚÁÄÁÞÉ\n"
1832 "        1234, ËÏÔÏÒÁÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ × ÔÒÅËÅÒÅ.\n"
1833 "\n"
1834 "ôÅÍÁ ×ÁÛÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ: \"%(subject)s\"\n"
1835
1836 #: ../roundup/mailgw.py:795
1837 #, python-format
1838 msgid ""
1839 "\n"
1840 "I cannot match your message to a node in the database - you need to either\n"
1841 "supply a full designator (with number, eg \"[issue123]\") or keep the\n"
1842 "previous subject title intact so I can match that.\n"
1843 "\n"
1844 "Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1845 msgstr ""
1846 "\n"
1847 "ôÒÅËÅÒ ÎÅ ÓÍÏÇ ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÉÔØ ×ÁÛÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ë ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÍÕ ÏÂßÅËÔÕ\n"
1848 "ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ - ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÉÌÉ ÕËÁÚÁÔØ ÐÏÌÎÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ ÏÂßÅËÔÁ\n"
1849 "(Ó ÎÏÍÅÒÏÍ, ÎÁÐÒ.: \"[issue123]\"), ÉÌÉ ÐÒÉ ÏÔ×ÅÔÅ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ\n"
1850 "ÂÅÚ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ ÔÅÍÕ ÐÉÓØÍÁ, ÞÔÏÂÙ Roundup ÓÍÏÇ ÓÏÏÔÎÅÓÔÉ ÅÅ\n"
1851 "Ó ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ ÏÂßÅËÔÁ.\n"
1852 "\n"
1853 "ôÅÍÁ ×ÁÛÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ: \"%(subject)s\"\n"
1854
1855 #: ../roundup/mailgw.py:828
1856 #, python-format
1857 msgid ""
1858 "\n"
1859 "The node specified by the designator in the subject of your message\n"
1860 "(\"%(nodeid)s\") does not exist.\n"
1861 "\n"
1862 "Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1863 msgstr ""
1864 "\n"
1865 "ïÂßÅËÔ, ÕËÁÚÁÎÎÙÊ × ÔÅÍÅ ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, - \"%(nodeid)s\" - ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.\n"
1866 "\n"
1867 "ôÅÍÁ ×ÁÛÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ: \"%(subject)s\"\n"
1868
1869 #: ../roundup/mailgw.py:856
1870 #, python-format
1871 msgid ""
1872 "\n"
1873 "The mail gateway is not properly set up. Please contact\n"
1874 "%(mailadmin)s and have them fix the incorrect class specified as:\n"
1875 "  %(current_class)s\n"
1876 msgstr ""
1877 "\n"
1878 "ïÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÏÛÉÂËÁ × ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÛÌÀÚÁ.\n"
1879 "óÏÏÂÝÉÔÅ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÎÁ ÁÄÒÅÓ %(mailadmin)s\n"
1880 "Ï ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÏÐÉÓÁÎÎÏÍ ËÌÁÓÓÅ:\n"
1881 "  %(current_class)s\n"
1882
1883 #: ../roundup/mailgw.py:879
1884 #, python-format
1885 msgid ""
1886 "\n"
1887 "The mail gateway is not properly set up. Please contact\n"
1888 "%(mailadmin)s and have them fix the incorrect properties:\n"
1889 "  %(errors)s\n"
1890 msgstr ""
1891 "\n"
1892 "ïÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÏÛÉÂËÁ × ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÛÌÀÚÁ.\n"
1893 "óÏÏÂÝÉÔÅ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÎÁ ÁÄÒÅÓ %(mailadmin)s\n"
1894 "Ï ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÏÐÉÓÁÎÎÙÈ ÁÔÒÉÂÕÔÁÈ:\n"
1895 "  %(errors)s\n"
1896
1897 #: ../roundup/mailgw.py:919
1898 #, python-format
1899 msgid ""
1900 "\n"
1901 "You are not a registered user.%(registration_info)s\n"
1902 "\n"
1903 "Unknown address: %(from_address)s\n"
1904 msgstr ""
1905 "\n"
1906 "äÏÓÔÕРÒÁÚÒÅÛÅΠÔÏÌØËÏ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ.%(registration_info)s\n"
1907 "\n"
1908 "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÄÒÅÓ: %(from_address)s\n"
1909
1910 #: ../roundup/mailgw.py:927
1911 msgid "You are not permitted to access this tracker."
1912 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÄÏÓÔÕРˠÜÔÏÍÕ ÔÒÅËÅÒÕ."
1913
1914 #: ../roundup/mailgw.py:934
1915 #, python-format
1916 msgid "You are not permitted to edit %(classname)s."
1917 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ %(classname)s"
1918
1919 #: ../roundup/mailgw.py:938
1920 #, python-format
1921 msgid "You are not permitted to create %(classname)s."
1922 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ ÏÂßÅËÔÙ %(classname)s"
1923
1924 #: ../roundup/mailgw.py:985
1925 #, python-format
1926 msgid ""
1927 "\n"
1928 "There were problems handling your subject line argument list:\n"
1929 "- %(errors)s\n"
1930 "\n"
1931 "Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1932 msgstr ""
1933 "\n"
1934 "ðÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏ×, ÕËÁÚÁÎÎÙÈ × ÔÅÍÅ ×ÁÛÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ, ÐÒÏÉÚÏÛÌÉ ÏÛÉÂËÉ:\n"
1935 "- %(errors)s\n"
1936 "\n"
1937 "ôÅÍÁ ÐÉÓØÍÁ: \"%(subject)s\"\n"
1938
1939 #: ../roundup/mailgw.py:1013
1940 msgid ""
1941 "\n"
1942 "Roundup requires the submission to be plain text. The message parser could\n"
1943 "not find a text/plain part to use.\n"
1944 msgstr ""
1945 "\n"
1946 "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ Roundup ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ × ÔÅËÓÔÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ.\n"
1947 "÷ ×ÁÛÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ ÞÁÓÔØ ÆÏÒÍÁÔÁ text/plain.\n"
1948
1949 #: ../roundup/mailgw.py:1030
1950 msgid "You are not permitted to create files."
1951 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÆÁÊÌÏ×."
1952
1953 #: ../roundup/mailgw.py:1044
1954 #, python-format
1955 msgid "You are not permitted to add files to %(classname)s."
1956 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÄÏÂÁ×ÌÑÔØ ÆÁÊÌÙ ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ %(classname)s."
1957
1958 #: ../roundup/mailgw.py:1062
1959 msgid "You are not permitted to create messages."
1960 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
1961
1962 #: ../roundup/mailgw.py:1070
1963 #, python-format
1964 msgid ""
1965 "\n"
1966 "Mail message was rejected by a detector.\n"
1967 "%(error)s\n"
1968 msgstr ""
1969 "\n"
1970 "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÏÔÂÒÏÛÅÎÏ ÄÅÔÅËÔÏÒÏÍ.\n"
1971 "%(error)s\n"
1972
1973 #: ../roundup/mailgw.py:1078
1974 #, python-format
1975 msgid "You are not permitted to add messages to %(classname)s."
1976 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÄÏÂÁ×ÌÑÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ %(classname)s."
1977
1978 #: ../roundup/mailgw.py:1105
1979 #, python-format
1980 msgid "You are not permitted to edit property %(prop)s of class %(classname)s."
1981 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÉÚÍÅÎÑÔØ ÁÔÒÉÂÕÔ %(prop)s ËÌÁÓÓÁ %(classname)s"
1982
1983 #: ../roundup/mailgw.py:1113
1984 #, python-format
1985 msgid ""
1986 "\n"
1987 "There was a problem with the message you sent:\n"
1988 "   %(message)s\n"
1989 msgstr ""
1990 "\n"
1991 "ðÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ:\n"
1992 "   %(message)s\n"
1993
1994 #: ../roundup/mailgw.py:1135
1995 msgid "not of form [arg=value,value,...;arg=value,value,...]"
1996 msgstr "ÁÒÇÕÍÅÎÔÙ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ × ÆÏÒÍÁÔÅ [ÉÍÑ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ,ÚÎÁÞÅÎÉÅ,...;ÉÍÑ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ,ÚÎÁÞÅÎÉÅ,...]"
1997
1998 #: ../roundup/roundupdb.py:147
1999 msgid "files"
2000 msgstr "ÆÁÊÌÙ"
2001
2002 #: ../roundup/roundupdb.py:147
2003 msgid "messages"
2004 msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2005
2006 #: ../roundup/roundupdb.py:147
2007 msgid "nosy"
2008 msgstr "ÉÚ×ÅÝÅÎÉÑ"
2009
2010 #: ../roundup/roundupdb.py:147
2011 msgid "superseder"
2012 msgstr "ÚÁÍÅÝÅÎÉÅ"
2013
2014 #: ../roundup/roundupdb.py:147
2015 msgid "title"
2016 msgstr "ÚÁÇÌÁ×ÉÅ"
2017
2018 #: ../roundup/roundupdb.py:148
2019 msgid "assignedto"
2020 msgstr "ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØ"
2021
2022 #: ../roundup/roundupdb.py:148
2023 msgid "keyword"
2024 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï"
2025
2026 #: ../roundup/roundupdb.py:148
2027 msgid "priority"
2028 msgstr "ÐÒÉÏÒÉÔÅÔ"
2029
2030 #: ../roundup/roundupdb.py:148
2031 msgid "status"
2032 msgstr "ÓÔÁÔÕÓ"
2033
2034 #: ../roundup/roundupdb.py:151
2035 msgid "activity"
2036 msgstr "ÄÅÊÓÔ×ÉÅ"
2037
2038 #. following properties are common for all hyperdb classes
2039 #. they are listed here to keep things in one place
2040 #: ../roundup/roundupdb.py:151
2041 msgid "actor"
2042 msgstr "×ÙÐÏÌÎÉÌ"
2043
2044 #: ../roundup/roundupdb.py:151
2045 msgid "creation"
2046 msgstr "ÄÁÔÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ"
2047
2048 #: ../roundup/roundupdb.py:151
2049 msgid "creator"
2050 msgstr "Á×ÔÏÒ"
2051
2052 #: ../roundup/roundupdb.py:309
2053 #, python-format
2054 msgid "New submission from %(authname)s%(authaddr)s:"
2055 msgstr "îÏ×ÏÅ ÐÏÓÔÕÐÌÅÎÉÅ ÏÔ %(authname)s%(authaddr)s:"
2056
2057 #: ../roundup/roundupdb.py:312
2058 #, python-format
2059 msgid "%(authname)s%(authaddr)s added the comment:"
2060 msgstr "%(authname)s%(authaddr)s ÄÏÂÁ×ÉÌ ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ:"
2061
2062 #: ../roundup/roundupdb.py:315
2063 #, python-format
2064 msgid "Change by %(authname)s%(authaddr)s:"
2065 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ %(authname)s%(authaddr)s:"
2066
2067 #: ../roundup/roundupdb.py:342
2068 #, python-format
2069 msgid "File '%(filename)s' not attached - you can download it from %(link)s."
2070 msgstr "æÁÊÌ '%(filename)s' ÎÅ ×ÌÏÖÅΠ- ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓËÁÞÁÔØ ÅÇÏ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ %(link)s."
2071
2072 #: ../roundup/roundupdb.py:615
2073 #, python-format
2074 msgid ""
2075 "\n"
2076 "Now:\n"
2077 "%(new)s\n"
2078 "Was:\n"
2079 "%(old)s"
2080 msgstr ""
2081 "\n"
2082 "âÙÌÏ:\n"
2083 "%(old)s\n"
2084 "óÔÁÌÏ:\n"
2085 "%(new)s"
2086
2087 #: ../roundup/scripts/roundup_demo.py:32
2088 #, python-format
2089 msgid "Enter directory path to create demo tracker [%s]: "
2090 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ËÁÔÁÌÏÇÁ ÄÌÑ ÄÅÍÏÎÓÔÒÁÃÉÏÎÎÏÇÏ ÔÒÅËÅÒÁ [%s]: "
2091
2092 #: ../roundup/scripts/roundup_gettext.py:22
2093 #, python-format
2094 msgid "Usage: %(program)s <tracker home>"
2095 msgstr "÷ÙÚÏ×: %(program)s <ÄÏÍÁÛÎÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÔÒÅËÅÒÁ>"
2096
2097 #: ../roundup/scripts/roundup_gettext.py:37
2098 #, python-format
2099 msgid "No tracker templates found in directory %s"
2100 msgstr "÷ ËÁÔÁÌÏÇÅ %s ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÛÁÂÌÏÎÁ ÔÒÅËÅÒÁ"
2101
2102 #: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:36
2103 #, python-format
2104 msgid ""
2105 "Usage: %(program)s [-v] [-c class] [[-C class] -S field=value]* <instance home> [method]\n"
2106 "\n"
2107 "Options:\n"
2108 " -v: print version and exit\n"
2109 " -c: default class of item to create (else the tracker's MAIL_DEFAULT_CLASS)\n"
2110 " -C / -S: see below\n"
2111 "\n"
2112 "The roundup mail gateway may be called in one of four ways:\n"
2113 " . with an instance home as the only argument,\n"
2114 " . with both an instance home and a mail spool file,\n"
2115 " . with both an instance home and a POP/APOP server account, or\n"
2116 " . with both an instance home and a IMAP/IMAPS server account.\n"
2117 "\n"
2118 "It also supports optional -C and -S arguments that allows you to set a\n"
2119 "fields for a class created by the roundup-mailgw. The default class if\n"
2120 "not specified is msg, but the other classes: issue, file, user can\n"
2121 "also be used. The -S or --set options uses the same\n"
2122 "property=value[;property=value] notation accepted by the command line\n"
2123 "roundup command or the commands that can be given on the Subject line\n"
2124 "of an email message.\n"
2125 "\n"
2126 "It can let you set the type of the message on a per email address basis.\n"
2127 "\n"
2128 "PIPE:\n"
2129 " In the first case, the mail gateway reads a single message from the\n"
2130 " standard input and submits the message to the roundup.mailgw module.\n"
2131 "\n"
2132 "UNIX mailbox:\n"
2133 " In the second case, the gateway reads all messages from the mail spool\n"
2134 " file and submits each in turn to the roundup.mailgw module. The file is\n"
2135 " emptied once all messages have been successfully handled. The file is\n"
2136 " specified as:\n"
2137 "   mailbox /path/to/mailbox\n"
2138 "\n"
2139 "POP:\n"
2140 " In the third case, the gateway reads all messages from the POP server\n"
2141 " specified and submits each in turn to the roundup.mailgw module. The\n"
2142 " server is specified as:\n"
2143 "    pop username:password@server\n"
2144 " The username and password may be omitted:\n"
2145 "    pop username@server\n"
2146 "    pop server\n"
2147 " are both valid. The username and/or password will be prompted for if\n"
2148 " not supplied on the command-line.\n"
2149 "\n"
2150 "POPS:\n"
2151 " Connect to a POP server over ssl. This requires python 2.4 or later.\n"
2152 " This supports the same notation as POP.\n"
2153 "\n"
2154 "APOP:\n"
2155 " Same as POP, but using Authenticated POP:\n"
2156 "    apop username:password@server\n"
2157 "\n"
2158 "IMAP:\n"
2159 " Connect to an IMAP server. This supports the same notation as that of\n"
2160 " POP mail.\n"
2161 "    imap username:password@server\n"
2162 " It also allows you to specify a specific mailbox other than INBOX using\n"
2163 " this format:\n"
2164 "    imap username:password@server mailbox\n"
2165 "\n"
2166 "IMAPS:\n"
2167 " Connect to an IMAP server over ssl.\n"
2168 " This supports the same notation as IMAP.\n"
2169 "    imaps username:password@server [mailbox]\n"
2170 "\n"
2171 msgstr ""
2172 "÷ÙÚÏ×: %(program)s [-v] [-c ËÌÁÓÓ] [[-C ËÌÁÓÓ] -S ÐÏÌÅ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ]* <ËÁÔÁÌÏÇ ÔÒÅËÅÒÁ> [ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË]\n"
2173 "\n"
2174 "ëÌÀÞÉ:\n"
2175 " -v: ÐÏËÁÚÁÔØ ÎÏÍÅÒ ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ\n"
2176 " -c: ËÌÁÓÓ ÓÏÚÄÁ×ÁÅÍÙÈ ÏÂßÅËÔÏ×, ÅÓÌÉ ÏΠÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ × ÐÉÓØÍÅ.\n"
2177 "     åÓÌÉ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÁÓÔÒÏÊËÁ ÔÒÅËÅÒÁ MAIL_DEFAULT_CLASS\n"
2178 " -C / -S: ÓÍ.ÎÉÖÅ\n"
2179 "\n"
2180 "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÛÌÀÚ roundup ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁΠÏÄÎÉÍ ÉÚ ÞÅÔÙÒÅÈ ÓÐÏÓÏÂÏ×:\n"
2181 " . Ó ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÙÍ ÁÒÇÕÍÅÎÔÏÍ - \"ÄÏÍÁÛÎÉÍ\" ËÁÔÁÌÏÇÏÍ ÔÒÅËÅÒÁ,\n"
2182 " . Ó ÕËÁÚÁÎÉÅÍ ËÁÔÁÌÏÇÁ ÔÒÅËÅÒÁ É ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÁ × ÆÏÒÍÁÔÅ mailbox,\n"
2183 " . Ó ÕËÁÚÁÎÉÅÍ ËÁÔÁÌÏÇÁ ÔÒÅËÅÒÁ É ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ POP ÉÌÉ APOP,\n"
2184 " . Ó ÕËÁÚÁÎÉÅÍ ËÁÔÁÌÏÇÁ ÔÒÅËÅÒÁ É ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ IMAP ÉÌÉ IMAPS.\n"
2185 "\n"
2186 "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÛÌÀÚ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕËÁÚÁÔØ ÔÁËÖÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ -C É -S, ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ\n"
2187 "ËÏÔÏÒÙÈ ÍÏÖÎÏ ÚÁÐÏÌÎÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÐÏÌÑ ËÌÁÓÓÁ, ÏÂßÅËÔÙ ËÏÔÏÒÏÇÏ\n"
2188 "ÓÏÚÄÁÅÔ roundup-mailgw.  åÓÌÉ ËÌÁÓÓ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ, ÓÏÚÄÁÀÔÓÑ ÏÂßÅËÔÙ msg,\n"
2189 "ÎÏ ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ É ÄÒÕÇÉÅ ËÌÁÓÓÙ: issue, file ÉÌÉ user.\n"
2190 "ëÌÀÞ -S ÉÌÉ --set ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÁÔÒÉÂÕÔÙ ÏÂßÅËÔÁ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÔÕ ÖÅ\n"
2191 "ÎÏÔÁÃÉÀ, ÞÔÏ É ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ roundup ÉÌÉ ËÏÍÁÎÄÙ,\n"
2192 "ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÐÏÄÁÎÙ × ÓÔÒÏËÅ Subject email-ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ:\n"
2193 "ÁÔÒÉÂÕÔ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ[;ÁÔÒÉÂÕÔ=ÚÎÁÞÅÎÉÅ].\n"
2194 "\n"
2195 "ðÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ÜÔÉÈ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÍÏÖÎÏ ÓÔÒÏÉÔØ ÒÁÚÎÙÅ ÏÂÒÁÂÏÔÞÉËÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ\n"
2196 "ÄÌÑ ÒÁÚÎÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÛÌÀÚÁ.\n"
2197 "\n"
2198 "óÐÏÓÏÂÙ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ email-ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ:\n"
2199 "\n"
2200 "ëÁÎÁÌ (pipe):\n"
2201 " åÓÌÉ × ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÈ ×ÙÚÏ×Á ÎÅ ÕËÁÚÁΠÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË, roundup-mailgw\n"
2202 " ÞÉÔÁÅÔ ÏÄÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÉÚ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ×ÈÏÄÎÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ (stdin).\n"
2203 " üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÍÏÄÕÌÀ roundup.mailgw.\n"
2204 "\n"
2205 "Mailbox:\n"
2206 " ÷ ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ roundup-mailgw ÞÉÔÁÅÔ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÁ,\n"
2207 " ËÏÔÏÒÙÊ ÄÏÌÖÅΠÉÍÅÔØ ÆÏÒÍÁÔ mail spool file.  ëÁÖÄÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ\n"
2208 " ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÍÏÄÕÌÀ roundup.mailgw.  ëÏÇÄÁ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÕÓÐÅÛÎÏ\n"
2209 " ÏÂÒÁÂÏÔÁÎÙ, ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÆÁÊÌ ÏÞÉÝÁÅÔÓÑ.  éÍÑ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÔÁË:\n"
2210 "   mailbox /path/to/mailbox\n"
2211 "\n"
2212 "POP:\n"
2213 " ðÒÉ ÔÁËÏÍ ×ÙÚÏ×Å roundup-mailgs ÚÁÂÉÒÁÅÔ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÐÏÓÔÕÐÉ×ÛÉÅ\n"
2214 " × ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ POP3.  ëÁÖÄÏÅ ÐÏÌÕÞÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ\n"
2215 " ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÍÏÄÕÌÀ roundup.mailgw.  ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ × ×ÉÄÅ:\n"
2216 "    pop username:password@server\n"
2217 " éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÏÐÕÝÅÎÙ:\n"
2218 "    pop username@server\n"
2219 "    pop server\n"
2220 " åÓÌÉ ÉÍÑ ÉÌÉ ÐÁÒÏÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ, ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÐÏÐÒÏÓÉÔ ××ÅÓÔÉ ÉÈ Ó ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ.\n"
2221 "\n"
2222 "POPS:\n"
2223 " óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó POP3-ÓÅÒ×ÅÒÏÍ ÞÅÒÅÚ SSL.  äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ\n"
2224 " python 2.4 ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ ÎÏ×ÙÊ.  óÅÒ×ÅÒ, ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ ÕËÁÚÙ×ÁÀÔÓÑ\n"
2225 " ÔÁË ÖÅ, ËÁË É ÄÌÑ ÏÂÙÞÎÏÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ POP.\n"
2226 "\n"
2227 "APOP:\n"
2228 " ôÏ ÖÅ, ÞÔÏ É POP, ÎÏ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ Authenticated POP:\n"
2229 "    apop username:password@server\n"
2230 "\n"
2231 "IMAP:\n"
2232 " ðÏÌÕÞÉÔØ ÐÏÞÔÕ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ IMAP.  ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÔÁË ÖÅ,\n"
2233 " ËÁË É ÄÌÑ POP-ÓÅÒ×ÅÒÁ:\n"
2234 "    imap username:password@server\n"
2235 " ðÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ IMAP ÍÏÖÎÏ ÕËÁÚÁÔØ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ ×ÈÏÄÎÏÊ ÐÏÞÔÙ,\n"
2236 " ÅÓÌÉ ÏÎÏ ÏÔÌÉÞÁÅÔÓÑ ÏÔ ÏÂÙÞÎÏÇÏ (\"INBOX\"):\n"
2237 "    imap username:password@server folder\n"
2238 "\n"
2239 "IMAPS:\n"
2240 " ðÏÌÕÞÉÔØ ÐÏÞÔÕ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ IMAP, ÐÏÚ×ÏÌÑÀÝÅÇÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ.\n"
2241 " ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÔÁË ÖÅ, ËÁË É ÄÌÑ ÏÂÙÞÎÏÇÏ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁ:\n"
2242 "    imaps username:password@server [mailbox]\n"
2243 "\n"
2244
2245 #: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:151
2246 msgid "Error: not enough source specification information"
2247 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ÎÅ ÕËÁÚÁΠÐÕÔØ Ë ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ"
2248
2249 #: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:167
2250 msgid "Error: a later version of python is required"
2251 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÂÏÌÅÅ ÎÏ×ÁÑ ×ÅÒÓÉÑ Python"
2252
2253 #: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:170
2254 msgid "Error: pop specification not valid"
2255 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÁÄÒÅÓ pop-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
2256
2257 #: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:177
2258 msgid "Error: apop specification not valid"
2259 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÁÄÒÅÓ apop-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
2260
2261 #: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:189
2262 msgid "Error: The source must be either \"mailbox\", \"pop\", \"apop\", \"imap\" or \"imaps\""
2263 msgstr "ïÛÉÂËÁ: ôÉРÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ \"mailbox\", \"pop\", \"apop\", \"imap\" ÉÌÉ \"imaps\""
2264
2265 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:76
2266 msgid "WARNING: generating temporary SSL certificate"
2267 msgstr "÷îéíáîéå: ÓÏÚÄÁÅÔÓÑ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ SSL"
2268
2269 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:253
2270 msgid ""
2271 "<html><head><title>Roundup trackers index</title></head>\n"
2272 "<body><h1>Roundup trackers index</h1><ol>\n"
2273 msgstr ""
2274 "<html><head><title>óÐÉÓÏË ÔÒÅËÅÒÏ× Roundup</title></head>\n"
2275 "<body><h1>óÐÉÓÏË ÔÒÅËÅÒÏ× Roundup</h1><ol>\n"
2276
2277 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:389
2278 #, python-format
2279 msgid "Error: %s: %s"
2280 msgstr "ïÛÉÂËÁ: %s: %s"
2281
2282 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:399
2283 msgid "WARNING: ignoring \"-g\" argument, not root"
2284 msgstr "÷îéíáîéå: ÐÁÒÁÍÅÔÒ \"-g\" ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ, ÏΠÒÁÚÒÅÛÅΠÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ root"
2285
2286 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:405
2287 msgid "Can't change groups - no grp module"
2288 msgstr "ðÏÄÍÅÎÁ ÇÒÕÐÐÙ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ - ÎÕÖÅΠÍÏÄÕÌØ grp"
2289
2290 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:414
2291 #, python-format
2292 msgid "Group %(group)s doesn't exist"
2293 msgstr "çÒÕÐÐÁ %(group)s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2294
2295 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:425
2296 msgid "Can't run as root!"
2297 msgstr "úÁÐÕÓË ÓÅÒ×ÅÒÁ Ó ÐÏÌÎÏÍÏÞÉÑÍÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ root ÚÁÐÒÅÝÅÎ!"
2298
2299 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:428
2300 msgid "WARNING: ignoring \"-u\" argument, not root"
2301 msgstr "÷îéíáîéå: ÐÁÒÁÍÅÔÒ \"-u\" ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ, ÏΠÒÁÚÒÅÛÅΠÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ root"
2302
2303 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:434
2304 msgid "Can't change users - no pwd module"
2305 msgstr "ðÏÄÍÅÎÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ - ÎÕÖÅΠÍÏÄÕÌØ pwd"
2306
2307 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:443
2308 #, python-format
2309 msgid "User %(user)s doesn't exist"
2310 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ %(user)s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2311
2312 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:592
2313 #, python-format
2314 msgid "Multiprocess mode \"%s\" is not available, switching to single-process"
2315 msgstr "òÅÖÉÍ \"%s\" ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ, ÐÅÒÅËÌÀÞÁÅÍÓÑ × ÏÄÎÏÚÁÄÁÞÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
2316
2317 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:620
2318 #, python-format
2319 msgid "Unable to bind to port %s, port already in use."
2320 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ ÎÁ ÐÏÒÔÕ %s, ÐÏÒÔ ÕÖÅ ÚÁÎÑÔ."
2321
2322 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:688
2323 msgid ""
2324 " -c <Command>  Windows Service options.\n"
2325 "               If you want to run the server as a Windows Service, you\n"
2326 "               must use configuration file to specify tracker homes.\n"
2327 "               Logfile option is required to run Roundup Tracker service.\n"
2328 "               Typing \"roundup-server -c help\" shows Windows Services\n"
2329 "               specifics."
2330 msgstr ""
2331 " -c <ËÏÍÁÎÄÁ>  ËÌÀÞ ÓÅÒ×ÉÓÁ Windows.\n"
2332 "               åÓÌÉ ×Ù ÓÏÂÉÒÁÅÔÅÓØ ÚÁÐÕÓËÁÔØ ÓÅÒ×ÅÒ ËÁË ÓÅÒ×ÉÓ Windows,\n"
2333 "               ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÓÅÒ×ÅÒÁ\n"
2334 "               ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÉÑ ÄÏÍÁÛÎÉÈ ËÁÔÁÌÏÇÏ× ÔÒÅËÅÒÏ×.\n"
2335 "               äÌÑ ÚÁÐÕÓËÁ × ÒÅÖÉÍÅ ÓÅÒ×ÉÓÁ Windows ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÕËÁÚÁÔØ.\n"
2336 "               ÆÁÊÌ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ.  ëÏÍÁÎÄÁ 'roundup-server -c help'\n"
2337 "               ×ÙÄÁÅÔ ÓÐÒÁ×ËÕ Ï ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ ÓÅÒ×ÉÓÁ Windows."
2338
2339 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:695
2340 msgid ""
2341 " -u <UID>      runs the Roundup web server as this UID\n"
2342 " -g <GID>      runs the Roundup web server as this GID\n"
2343 " -d <PIDfile>  run the server in the background and write the server's PID\n"
2344 "               to the file indicated by PIDfile. The -l option *must* be\n"
2345 "               specified if -d is used."
2346 msgstr ""
2347 " -u <UID>      ÚÁÐÕÓÔÉÔØ cÅÒ×ÅÒ Roundup Ó ÐÒÁ×ÁÍÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ UID\n"
2348 " -g <GID>      ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ Roundup × ÇÒÕÐÐÅ GID\n"
2349 " -d <PIDfile>  ÚÁÐÉÓÁÔØ ÎÏÍÅÒ ÐÒÏÃÅÓÓÁ (pid) ÓÅÒ×ÅÒÁ × ÆÁÊÌ PIDfile\n"
2350 "               É ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ × ÆÏÎÏ×ÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.  åÓÌÉ ÕËÁÚÁÎÏ \"-d\",\n"
2351 "               ÆÁÊÌ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ *ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ* ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÚÁÄÁΠËÌÀÞÏÍ \"-l\""
2352
2353 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:702
2354 #, python-format
2355 msgid ""
2356 "%(message)sUsage: roundup-server [options] [name=tracker home]*\n"
2357 "\n"
2358 "Options:\n"
2359 " -v            print the Roundup version number and exit\n"
2360 " -h            print this text and exit\n"
2361 " -S            create or update configuration file and exit\n"
2362 " -C <fname>    use configuration file <fname>\n"
2363 " -n <name>     set the host name of the Roundup web server instance\n"
2364 " -p <port>     set the port to listen on (default: %(port)s)\n"
2365 " -l <fname>    log to the file indicated by fname instead of stderr/stdout\n"
2366 " -N            log client machine names instead of IP addresses (much slower)\n"
2367 " -i <fname>    set tracker index template\n"
2368 " -s            enable SSL\n"
2369 " -e <fname>    PEM file containing SSL key and certificate\n"
2370 " -t <mode>     multiprocess mode (default: %(mp_def)s).\n"
2371 "               Allowed values: %(mp_types)s.\n"
2372 "%(os_part)s\n"
2373 "\n"
2374 "Long options:\n"
2375 " --version          print the Roundup version number and exit\n"
2376 " --help             print this text and exit\n"
2377 " --save-config      create or update configuration file and exit\n"
2378 " --config <fname>   use configuration file <fname>\n"
2379 " All settings of the [main] section of the configuration file\n"
2380 " also may be specified in form --<name>=<value>\n"
2381 "\n"
2382 "Examples:\n"
2383 "\n"
2384 " roundup-server -S -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini \\\n"
2385 "    -n localhost -p 8917 -l /var/log/roundup.log \\\n"
2386 "    support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2387 "\n"
2388 " roundup-server -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini\n"
2389 "\n"
2390 " roundup-server support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2391 "\n"
2392 " roundup-server -d /var/run/roundup.pid -l /var/log/roundup.log \\\n"
2393 "    support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2394 "\n"
2395 "Configuration file format:\n"
2396 "   Roundup Server configuration file has common .ini file format.\n"
2397 "   Configuration file created with 'roundup-server -S' contains\n"
2398 "   detailed explanations for each option.  Please see that file\n"
2399 "   for option descriptions.\n"
2400 "\n"
2401 "How to use \"name=tracker home\":\n"
2402 "   These arguments set the tracker home(s) to use. The name is how the\n"
2403 "   tracker is identified in the URL (it's the first part of the URL path).\n"
2404 "   The tracker home is the directory that was identified when you did\n"
2405 "   \"roundup-admin init\". You may specify any number of these name=home\n"
2406 "   pairs on the command-line. Make sure the name part doesn't include\n"
2407 "   any url-unsafe characters like spaces, as these confuse IE.\n"
2408 msgstr ""
2409 "%(message)s÷ÙÚÏ×: roundup-server [ËÌÀÞÉ] [ÉÍÑ=ËÁÔÁÌÏÇ]*\n"
2410 "\n"
2411 "ëÌÀÞÉ:\n"
2412 " -v            ÐÏËÁÚÁÔØ ÎÏÍÅÒ ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ\n"
2413 " -h            ÐÏËÁÚÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ É ×ÙÊÔÉ\n"
2414 " -S            ÓÏÚÄÁÔØ ÉÌÉ ÏÂÎÏ×ÉÔØ ÆÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ É ×ÙÊÔÉ\n"
2415 " -C <ÆÁÊÌ>     ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ <ÆÁÊÌ> ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ\n"
2416 " -n <ÁÄÒÅÓ>    ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ ×ÅÂ-ÓÅÒ×ÅÒÁ Roundup\n"
2417 " -p <ÐÏÒÔ>     ÉÚÍÅÎÉÔØ ÎÏÍÅÒ ÐÏÒÔÁ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ - %(port)s)\n"
2418 " -l <ÆÁÊÌ>     ×ÅÓÔÉ ÐÒÏÔÏËÏÌ × ÕËÁÚÁÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ (×ÍÅÓÔÏ stderr/stdout)\n"
2419 " -N            ÐÒÏÔÏËÏÌÉÒÏ×ÁÔØ ÉÍÅÎÁ ÍÁÛÉΠËÌÉÅÎÔÏ× ×ÍÅÓÔÏ IP-ÁÄÒÅÓÏ×\n"
2420 "               (ÓÉÌØÎÏ ÚÁÍÅÄÌÑÅÔ ÒÁÂÏÔÕ).\n"
2421 " -i <fname>    ÕËÁÚÁÔØ ÛÁÂÌÏΠÄÌÑ ÓÐÉÓËÁ ÔÒÅËÅÒÏ×\n"
2422 " -s            ×ËÌÀÞÉÔØ SSL\n"
2423 " -e <fname>    PEM-ÆÁÊÌ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÊ ËÌÀÞ É ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ SSL\n"
2424 " -t <ÒÅÖÉÍ>    ÒÅÖÉÍ ÍÎÏÇÏÚÁÄÁÞÎÏÓÔÉ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ - %(mp_def)s).\n"
2425 "               äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÒÅÖÉÍÙ: %(mp_types)s.\n"
2426 "%(os_part)s\n"
2427 "\n"
2428 "òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ:\n"
2429 " --version          ÐÏËÁÚÁÔØ ÎÏÍÅÒ ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ\n"
2430 " --help             ÐÏËÁÚÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ É ×ÙÊÔÉ\n"
2431 " --save-config      ÓÏÚÄÁÔØ ÉÌÉ ÏÂÎÏ×ÉÔØ ÆÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ É ×ÙÊÔÉ\n"
2432 " --config <ÆÁÊÌ>    ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ <ÆÁÊÌ> ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ\n"
2433 " --help             print this text and exit\n"
2434 " ëÒÏÍÅ ÜÔÏÇÏ, ×ÓÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÓÅËÃÉÉ [main] × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ\n"
2435 " ÍÏÇÕÔ ÚÁÄÁ×ÁÔØÓÑ ËÁË ËÌÀÞÉ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ × ×ÉÄÅ --<ÉÍÑ>=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>\n"
2436 "\n"
2437 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
2438 "\n"
2439 " roundup-server -S -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini \\\n"
2440 "    -n localhost -p 8917 -l /var/log/roundup.log \\\n"
2441 "    support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2442 "\n"
2443 " roundup-server -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini\n"
2444 "\n"
2445 " roundup-server support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2446 "\n"
2447 " roundup-server -d /var/run/roundup.pid -l /var/log/roundup.log \\\n"
2448 "    support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2449 "\n"
2450 "æÏÒÍÁÔ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ:\n"
2451 "   æÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ Roundup ÉÍÅÅÔ ÏÂÙÞÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ini-ÆÁÊÌÏ×.\n"
2452 "   ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ ËÏÍÁÎÄÏÊ 'roundup-server -S',\n"
2453 "   ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÐÏÄÒÏÂÎÙÅ ÏÐÉÓÁÎÉÑ ×ÓÅÈ ÎÁÓÔÒÏÅË.\n"
2454 "\n"
2455 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ \"ÉÍÑ=ËÁÔÁÌÏÇ\"\n"
2456 "   ÚÁÄÁÀÔ ÔÒÅËÅÒ (ÉÌÉ ÔÒÅËÅÒÙ), ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÜÔÉÍ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ.\n"
2457 "   éÍÑ ÔÒÅËÅÒÁ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÞÁÓÔØÀ URL (ÐÅÒ×ÁÑ ÞÁÓÔØ ÐÕÔÉ × URL).\n"
2458 "   ëÁÔÁÌÏÇ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ ÎÁ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ ÔÒÅËÅÒÁ.  üÔÏ - ÔÏÔ\n"
2459 "   ËÁÔÁÌÏÇ, ËÏÔÏÒÙÊ ×Ù ÕËÁÚÙ×ÁÌÉ ÐÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ ËÏÍÁÎÄÙ\n"
2460 "   'roundup-admin init'.\n"
2461 "   ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕËÁÚÁÔØ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ ÓËÏÌØËÏ ÕÇÏÄÎÏ ÐÁÒ ÉÍÑ=ËÁÔÁÌÏÇ.\n"
2462 "   óÌÅÄÉÔÅ ÚÁ ÔÅÍ, ÞÔÏÂÙ × ÉÍÅÎÁÈ ÔÒÅËÅÒÏ× ÎÅ ÂÙÌÏ ÓÉÍ×ÏÌÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ\n"
2463 "   ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ × URL (ÐÒÏÂÅÌÙ, ÒÕÓÓËÉÅ ÂÕË×Ù É ÐÒÏÞ.),\n"
2464 "   ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÔÁËÉÅ ÉÍÅÎÁ ÓÂÉ×ÁÀÔ Ó ÔÏÌËÕ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÂÒÁÕÚÅÒÙ ÔÉÐÁ IE.\n"
2465
2466 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:860
2467 msgid "Instances must be name=home"
2468 msgstr "óÐÉÓÏË ÔÒÅËÅÒÏ× ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ × ÆÏÒÍÁÔÅ ÉÍÑ=ËÁÔÁÌÏÇ"
2469
2470 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:874
2471 #, python-format
2472 msgid "Configuration saved to %s"
2473 msgstr "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÚÁÐÉÓÁÎÁ × %s"
2474
2475 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:892
2476 msgid "Sorry, you can't run the server as a daemon on this Operating System"
2477 msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, × ÜÔÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÅ ÒÁÂÏÔÁ × ÆÏÎÏ×ÏÍ ÒÅÖÉÍÅ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ"
2478
2479 #: ../roundup/scripts/roundup_server.py:907
2480 #, python-format
2481 msgid "Roundup server started on %(HOST)s:%(PORT)s"
2482 msgstr "óÅÒ×ÅÒ Roundup ÇÏÔÏ× Ë ÒÁÂÏÔÅ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ %(HOST)s:%(PORT)s"
2483
2484 #: ../templates/classic/html/_generic.collision.html:4
2485 #: ../templates/minimal/html/_generic.collision.html:4
2486 msgid "${class} Edit Collision - ${tracker}"
2487 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ${class} - ${tracker}"
2488
2489 #: ../templates/classic/html/_generic.collision.html:7
2490 #: ../templates/minimal/html/_generic.collision.html:7
2491 msgid "${class} Edit Collision"
2492 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ${class}"
2493
2494 #: ../templates/classic/html/_generic.collision.html:14
2495 #: ../templates/minimal/html/_generic.collision.html:14
2496 msgid ""
2497 "\n"
2498 "  There has been a collision. Another user updated this node\n"
2499 "  while you were editing. Please <a href='${context}'>reload</a>\n"
2500 "  the node and review your edits.\n"
2501 msgstr ""
2502 "\n"
2503 "  ïÂÎÁÒÕÖÅΠËÏÎÆÌÉËÔ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ.  ðÏËÁ ×Ù ÚÁÐÏÌÎÑÌÉ ÜÔÕ\n"
2504 "  ÆÏÒÍÕ, ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÉÚÍÅÎÉÌ ÏÂßÅËÔ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
2505 "  <a href='${context}>ðÅÒÅÞÉÔÁÊÔÅ</a> ÆÏÒÍÕ É ×ÎÅÓÉÔÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ\n"
2506 "  ÚÁÎÏ×Ï, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ.\n"
2507
2508 #: ../templates/classic/html/_generic.help-empty.html:6
2509 msgid "Please specify your search parameters!"
2510 msgstr "îÅ ÚÁÄÁÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÐÏÉÓËÁ."
2511
2512 #: ../templates/classic/html/_generic.help-list.html:20
2513 #: ../templates/classic/html/_generic.index.html:14
2514 #: ../templates/classic/html/_generic.item.html:12
2515 #: ../templates/classic/html/file.item.html:9
2516 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:16
2517 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:28
2518 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:26
2519 #: ../templates/classic/html/user.index.html:9
2520 #: ../templates/classic/html/user.item.html:35
2521 #: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:14
2522 #: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:12
2523 #: ../templates/minimal/html/user.index.html:9
2524 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:35
2525 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:14
2526 msgid "You are not allowed to view this page."
2527 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÜÔÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÙ."
2528
2529 #: ../templates/classic/html/_generic.help-list.html:34
2530 msgid "1..25 out of 50"
2531 msgstr "1..25 ÉÚ 50"
2532
2533 #: ../templates/classic/html/_generic.help-search.html:9
2534 msgid "Generic template ${template} or version for class ${classname} is not yet implemented"
2535 msgstr "îÅ ÎÁÊÄÅΠÏÂÝÉÊ ÛÁÂÌÏΠ${template} ÉÌÉ ÅÇÏ ×ÅÒÓÉÑ ÄÌÑ ËÌÁÓÓÁ ${classname}."
2536
2537 #: ../templates/classic/html/_generic.help-submit.html:57
2538 #: ../templates/classic/html/_generic.help.html:31
2539 #: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:31
2540 msgid " Cancel "
2541 msgstr " ïÔÍÅÎÉÔØ "
2542
2543 #: ../templates/classic/html/_generic.help-submit.html:63
2544 #: ../templates/classic/html/_generic.help.html:34
2545 #: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:34
2546 msgid " Apply "
2547 msgstr " ðÒÉÍÅÎÉÔØ "
2548
2549 #: ../templates/classic/html/_generic.help.html:9
2550 #: ../templates/classic/html/user.help.html:13
2551 #: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:9
2552 msgid "${property} help - ${tracker}"
2553 msgstr "óÐÒÁ×ËÁ ÐÏ ÐÏÌÀ \"${property}\" - ${tracker}"
2554
2555 #: ../templates/classic/html/_generic.help.html:41
2556 #: ../templates/classic/html/help.html:21
2557 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:80
2558 #: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:41
2559 msgid "&lt;&lt; previous"
2560 msgstr "&lt;&lt; ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ"
2561
2562 #: ../templates/classic/html/_generic.help.html:53
2563 #: ../templates/classic/html/help.html:28
2564 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:88
2565 #: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:53
2566 msgid "${start}..${end} out of ${total}"
2567 msgstr "${start}..${end} ÉÚ ${total}"
2568
2569 #: ../templates/classic/html/_generic.help.html:57
2570 #: ../templates/classic/html/help.html:32
2571 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:91
2572 #: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:57
2573 msgid "next &gt;&gt;"
2574 msgstr "ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ &gt;&gt;"
2575
2576 #: ../templates/classic/html/_generic.index.html:6
2577 #: ../templates/classic/html/_generic.item.html:4
2578 #: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:6
2579 #: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:4
2580 msgid "${class} editing - ${tracker}"
2581 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ${class} - ${tracker}"
2582
2583 #: ../templates/classic/html/_generic.index.html:9
2584 #: ../templates/classic/html/_generic.item.html:7
2585 #: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:9
2586 #: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:7
2587 msgid "${class} editing"
2588 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ${class}"
2589
2590 #: ../templates/classic/html/_generic.index.html:19
2591 #: ../templates/classic/html/_generic.item.html:16
2592 #: ../templates/classic/html/file.item.html:13
2593 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:20
2594 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:32
2595 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:30
2596 #: ../templates/classic/html/user.index.html:13
2597 #: ../templates/classic/html/user.item.html:39
2598 #: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:19
2599 #: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:17
2600 #: ../templates/minimal/html/user.index.html:13
2601 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:39
2602 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:17
2603 msgid "Please login with your username and password."
2604 msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ ×ÈÏÄÁ × ÓÉÓÔÅÍÕ."
2605
2606 #: ../templates/classic/html/_generic.index.html:28
2607 #: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:28
2608 msgid "<p class=\"form-help\"> You may edit the contents of the ${classname} class using this form. Commas, newlines and double quotes (\") must be handled delicately. You may include commas and newlines by enclosing the values in double-quotes (\"). Double quotes themselves must be quoted by doubling (\"\"). </p> <p class=\"form-help\"> Multilink properties have their multiple values colon (\":\") separated (... ,\"one:two:three\", ...) </p> <p class=\"form-help\"> Remove entries by deleting their line. Add new entries by appending them to the table - put an X in the id column. </p>"
2609 msgstr "<p class=\"form-help\"> ðÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ÜÔÏÊ ÆÏÒÍÙ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ËÌÁÓÓÁ ${classname}. âÕÄØÔÅ ÏÓÔÏÒÏÖÎÙ Ó ÚÁÐÑÔÙÍÉ, ÐÅÒÅ×ÏÄÁÍÉ ÓÔÒÏË É Ä×ÏÊÎÙÍÉ ËÁ×ÙÞËÁÍÉ (\"). úÎÁÞÅÎÉÑ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÅ ÚÁÐÑÔÙÅ É ÐÅÒÅ×ÏÄÙ ÓÔÒÏË, ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÚÁËÌÀÞÅÎÙ × Ä×ÏÊÎÙÅ ËÁ×ÙÞËÉ (\"). ä×ÏÊÎÙÅ ËÁ×ÙÞËÉ × ÚÎÁÞÅÎÉÑÈ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÕÄ×ÏÅÎÙ (\"\"). </p> <p class=\"form-help\"> úÎÁÞÅÎÉÑ ÍÎÏÖÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÓÓÙÌÏË (multilink properties) ÒÁÚÄÅÌÑÀÔÓÑ Ä×ÏÅÔÏÞÉÅÍ (... ,\"ÒÁÚ:Ä×Á:ÔÒÉ\", ...) </p> <p class=\"form-help\"> äÌÑ ÔÏÇÏ, ÞÔÏÂÙ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔØ ÚÁÐÉÓØ, ÕÄÁÌÉÔÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ.  îÏ×ÙÅ ÚÁÐÉÓÉ ÄÏÐÉÓÙ×ÁÀÔÓÑ × ËÏÎÅàÔÁÂÌÉÃÙ. ÷ÍÅÓÔÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ (id) ÎÏ×ÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÎÕÖÎÏ ×ÐÉÓÙ×ÁÔØ ÌÁÔÉÎÓËÕÀ ÂÕË×Õ \"X\". </p>"
2610
2611 #: ../templates/classic/html/_generic.index.html:50
2612 #: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:50
2613 msgid "Edit Items"
2614 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
2615
2616 #: ../templates/classic/html/file.index.html:4
2617 msgid "List of files - ${tracker}"
2618 msgstr "óÐÉÓÏË ÆÁÊÌÏ× - ${tracker}"
2619
2620 #: ../templates/classic/html/file.index.html:5
2621 msgid "List of files"
2622 msgstr "óÐÉÓÏË ÆÁÊÌÏ×"
2623
2624 #: ../templates/classic/html/file.index.html:10
2625 msgid "Download"
2626 msgstr "óËÁÞÁÔØ"
2627
2628 #: ../templates/classic/html/file.index.html:11
2629 #: ../templates/classic/html/file.item.html:27
2630 msgid "Content Type"
2631 msgstr "ôÉРÆÁÊÌÁ"
2632
2633 #: ../templates/classic/html/file.index.html:12
2634 msgid "Uploaded By"
2635 msgstr "úÁÇÒÕÚÉÌ"
2636
2637 #: ../templates/classic/html/file.index.html:13
2638 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:48
2639 msgid "Date"
2640 msgstr "äÁÔÁ"
2641
2642 #: ../templates/classic/html/file.item.html:2
2643 msgid "File display - ${tracker}"
2644 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÆÁÊÌÁ - ${tracker}"
2645
2646 #: ../templates/classic/html/file.item.html:4
2647 msgid "File display"
2648 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÆÁÊÌÁ"
2649
2650 #: ../templates/classic/html/file.item.html:23
2651 #: ../templates/classic/html/user.register.html:17
2652 msgid "Name"
2653 msgstr "éÍÑ"
2654
2655 #: ../templates/classic/html/file.item.html:45
2656 msgid "download"
2657 msgstr "ÓËÁÞÁÔØ"
2658
2659 #: ../templates/classic/html/home.classlist.html:2
2660 #: ../templates/minimal/html/home.classlist.html:2
2661 msgid "List of classes - ${tracker}"
2662 msgstr "óÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ× - ${tracker}"
2663
2664 #: ../templates/classic/html/home.classlist.html:4
2665 #: ../templates/minimal/html/home.classlist.html:4
2666 msgid "List of classes"
2667 msgstr "óÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ×"
2668
2669 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:4
2670 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:10
2671 msgid "List of issues"
2672 msgstr "óÐÉÓÏË ÚÁÄÁÞ"
2673
2674 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:27
2675 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:49
2676 msgid "Priority"
2677 msgstr "ðÒÉÏÒÉÔÅÔ"
2678
2679 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:28
2680 msgid "ID"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:29
2684 msgid "Creation"
2685 msgstr "äÁÔÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ"
2686
2687 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:30
2688 msgid "Activity"
2689 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ"
2690
2691 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:31
2692 msgid "Actor"
2693 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÌ"
2694
2695 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:32
2696 #: ../templates/classic/html/keyword.item.html:37
2697 msgid "Keyword"
2698 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï"
2699
2700 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:33
2701 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:44
2702 msgid "Title"
2703 msgstr "úÁÇÌÁ×ÉÅ"
2704
2705 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:34
2706 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:51
2707 msgid "Status"
2708 msgstr "óÔÁÔÕÓ"
2709
2710 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:35
2711 msgid "Creator"
2712 msgstr "á×ÔÏÒ"
2713
2714 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:36
2715 msgid "Assigned&nbsp;To"
2716 msgstr "éÓÐÏÌÎÉÔÅÌØ"
2717
2718 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:104
2719 msgid "Download as CSV"
2720 msgstr "óËÁÞÁÔØ CSV"
2721
2722 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:114
2723 msgid "Sort on:"
2724 msgstr "óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ:"
2725
2726 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:118
2727 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:139
2728 msgid "- nothing -"
2729 msgstr "- ÎÅÔ -"
2730
2731 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:126
2732 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:147
2733 msgid "Descending:"
2734 msgstr "ðÏ ÕÂÙ×ÁÎÉÀ:"
2735
2736 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:135
2737 msgid "Group on:"
2738 msgstr "çÒÕÐÐÉÒÏ×ËÁ:"
2739
2740 #: ../templates/classic/html/issue.index.html:154
2741 msgid "Redisplay"
2742 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ"
2743
2744 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:7
2745 msgid "Issue ${id}: ${title} - ${tracker}"
2746 msgstr "úÁÄÁÞÁ ${id}: ${title} - ${tracker}"
2747
2748 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:10
2749 msgid "New Issue - ${tracker}"
2750 msgstr "îÏ×ÁÑ ÚÁÄÁÞÁ - ${tracker}"
2751
2752 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:14
2753 msgid "New Issue"
2754 msgstr "îÏ×ÁÑ ÚÁÄÁÞÁ"
2755
2756 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:16
2757 msgid "New Issue Editing"
2758 msgstr "òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÚÁÄÁÞÉ"
2759
2760 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:19
2761 msgid "Issue${id}"
2762 msgstr "úÁÄÁÞÁ ${id}"
2763
2764 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:22
2765 msgid "Issue${id} Editing"
2766 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÚÁÄÁÞÉ ${id}"
2767
2768 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:56
2769 msgid "Superseder"
2770 msgstr "úÁÍÅÝÅÎÉÅ"
2771
2772 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:61
2773 msgid "View:"
2774 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ:"
2775
2776 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:67
2777 msgid "Nosy List"
2778 msgstr "òÁÓÓÙÌËÁ ÉÚ×ÅÝÅÎÉÊ"
2779
2780 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:76
2781 msgid "Assigned To"
2782 msgstr "éÓÐÏÌÎÉÔÅÌØ"
2783
2784 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:78
2785 #: ../templates/classic/html/page.html:103
2786 #: ../templates/minimal/html/page.html:102
2787 msgid "Keywords"
2788 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÙÅ&nbsp;ÓÌÏ×Á"
2789
2790 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:86
2791 msgid "Change Note"
2792 msgstr "úÁÍÅÔËÉ"
2793
2794 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:94
2795 msgid "File"
2796 msgstr "æÁÊÌ"
2797
2798 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:106
2799 msgid "Make a copy"
2800 msgstr "óËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
2801
2802 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:114
2803 #: ../templates/classic/html/user.item.html:153
2804 #: ../templates/classic/html/user.register.html:69
2805 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:153
2806 msgid "<table class=\"form\"> <tr> <td>Note:&nbsp;</td> <th class=\"required\">highlighted</th> <td>&nbsp;fields are required.</td> </tr> </table>"
2807 msgstr "<table class=\"form\"> <tr> <td>ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ:&nbsp;</td><th class=\"required\">×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ</th><td>&nbsp;ÐÏÌÑ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÚÁÐÏÌÎÅÎÙ.</td> </tr> </table>"
2808
2809 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:128
2810 msgid "Created on <b>${creation}</b> by <b>${creator}</b>, last changed <b>${activity}</b> by <b>${actor}</b>."
2811 msgstr "óÏÚÄÁÎÏ <b>${creation}</b> ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ <b>${creator}</b>, ÐÏÓÌÅÄÎÅÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ <b>${activity}</b>, ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ <b>${actor}</b>."
2812
2813 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:132
2814 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:61
2815 msgid "Files"
2816 msgstr "æÁÊÌÙ"
2817
2818 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:134
2819 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:63
2820 msgid "File name"
2821 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
2822
2823 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:135
2824 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:64
2825 msgid "Uploaded"
2826 msgstr "úÁÇÒÕÖÅÎ"
2827
2828 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:136
2829 msgid "Type"
2830 msgstr "ôÉÐ"
2831
2832 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:137
2833 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:30
2834 msgid "Edit"
2835 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ"
2836
2837 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:138
2838 msgid "Remove"
2839 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
2840
2841 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:158
2842 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:179
2843 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:50
2844 msgid "remove"
2845 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ"
2846
2847 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:165
2848 #: ../templates/classic/html/msg.index.html:9
2849 msgid "Messages"
2850 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2851
2852 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:169
2853 msgid "msg${id} (view)"
2854 msgstr "msg${id} (ÐÒÏÓÍÏÔÒ)"
2855
2856 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:170
2857 msgid "Author: ${author}"
2858 msgstr "á×ÔÏÒ: ${author}"
2859
2860 #: ../templates/classic/html/issue.item.html:172
2861 msgid "Date: ${date}"
2862 msgstr "äÁÔÁ: ${date}"
2863
2864 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:2
2865 msgid "Issue searching - ${tracker}"
2866 msgstr "ðÏÉÓË - ${tracker}"
2867
2868 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:4
2869 msgid "Issue searching"
2870 msgstr "ðÏÉÓË"
2871
2872 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:31
2873 msgid "Filter on"
2874 msgstr "þÔÏ ÉÓËÁÔØ"
2875
2876 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:32
2877 msgid "Display"
2878 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ"
2879
2880 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:33
2881 msgid "Sort on"
2882 msgstr "óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ"
2883
2884 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:34
2885 msgid "Group on"
2886 msgstr "çÒÕÐÐÉÒÏ×ÁÔØ"
2887
2888 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:38
2889 msgid "All text*:"
2890 msgstr "×Ï ×ÓÅÍ ÔÅËÓÔÅ*:"
2891
2892 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:46
2893 msgid "Title:"
2894 msgstr "× ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ:"
2895
2896 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:56
2897 msgid "Keyword:"
2898 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï:"
2899
2900 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:58
2901 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:123
2902 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:139
2903 msgid "not selected"
2904 msgstr "ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ"
2905
2906 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:67
2907 msgid "ID:"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:75
2911 msgid "Creation Date:"
2912 msgstr "äÁÔÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ:"
2913
2914 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:86
2915 msgid "Creator:"
2916 msgstr "á×ÔÏÒ:"
2917
2918 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:88
2919 msgid "created by me"
2920 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÏ ÍÎÏÊ"
2921
2922 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:97
2923 msgid "Activity:"
2924 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ:"
2925
2926 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:108
2927 msgid "Actor:"
2928 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÌ:"
2929
2930 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:110
2931 msgid "done by me"
2932 msgstr "×ÙÐÏÌÎÅÎÏ ÍÎÏÊ"
2933
2934 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:121
2935 msgid "Priority:"
2936 msgstr "ðÒÉÏÒÉÔÅÔ:"
2937
2938 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:134
2939 msgid "Status:"
2940 msgstr "óÔÁÔÕÓ:"
2941
2942 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:137
2943 msgid "not resolved"
2944 msgstr "ÎÅ ÚÁËÒÙÔ"
2945
2946 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:152
2947 msgid "Assigned to:"
2948 msgstr "éÓÐÏÌÎÉÔÅÌØ:"
2949
2950 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:155
2951 msgid "assigned to me"
2952 msgstr "ÐÏÒÕÞÅÎÏ ÍÎÅ"
2953
2954 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:157
2955 msgid "unassigned"
2956 msgstr "ÎÅÎÁÚÎÁÞÅÎÏ"
2957
2958 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:167
2959 msgid "No Sort or group:"
2960 msgstr "îÅ ÓÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ / ÎÅ ÇÒÕÐÐÉÒÏ×ÁÔØ"
2961
2962 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:175
2963 msgid "Pagesize:"
2964 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÓÔÒÁÎÉÃÙ:"
2965
2966 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:181
2967 msgid "Start With:"
2968 msgstr "îÁÞÁÔØ Ó:"
2969
2970 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:187
2971 msgid "Sort Descending:"
2972 msgstr "óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏ ÕÂÙ×ÁÎÉÀ:"
2973
2974 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:194
2975 msgid "Group Descending:"
2976 msgstr "çÒÕÐÐÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏ ÕÂÙ×ÁÎÉÀ"
2977
2978 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:201
2979 msgid "Query name**:"
2980 msgstr "éÍÑ ÚÁÐÒÏÓÁ**:"
2981
2982 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:213
2983 #: ../templates/classic/html/page.html:43
2984 #: ../templates/classic/html/page.html:92
2985 #: ../templates/classic/html/user.help-search.html:69
2986 #: ../templates/minimal/html/page.html:43
2987 #: ../templates/minimal/html/page.html:91
2988 msgid "Search"
2989 msgstr "ðÏÉÓË"
2990
2991 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:218
2992 msgid "*: The \"all text\" field will look in message bodies and issue titles"
2993 msgstr "*: ðÏÉÓË ÐÏ ×ÓÅÍÕ ÔÅËÓÔÕ ÉÝÅÔ ××ÅÄÅÎÎÕÀ ÓÔÒÏËÕ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÈ É × ÔÅÌÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
2994
2995 #: ../templates/classic/html/issue.search.html:221
2996 msgid "**: If you supply a name, the query will be saved off and available as a link in the sidebar"
2997 msgstr "**: åÓÌÉ ÕËÁÚÁÎÏ ÉÍÑ, ÚÁÐÒÏÓ ÂÕÄÅÔ ÓÏÈÒÁÎÅΠÐÏÄ ÜÔÉÍ ÉÍÅÎÅÍ É ÐÏÑ×ÉÔÓÑ × ÓÐÉÓËÅ ÚÁÐÒÏÓÏ× × ÍÅÎÀ."
2998
2999 #: ../templates/classic/html/keyword.item.html:3
3000 msgid "Keyword editing - ${tracker}"
3001 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÓÌÏ× - ${tracker}"
3002
3003 #: ../templates/classic/html/keyword.item.html:5
3004 msgid "Keyword editing"
3005 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÓÌÏ×"
3006
3007 #: ../templates/classic/html/keyword.item.html:11
3008 msgid "Existing Keywords"
3009 msgstr "óÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÅ ËÌÀÞÅ×ÙÅ ÓÌÏ×Á"
3010
3011 #: ../templates/classic/html/keyword.item.html:20
3012 msgid "To edit an existing keyword (for spelling or typing errors), click on its entry above."
3013 msgstr "äÌÑ ÔÏÇÏ, ÞÔÏÂÙ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÏÛÉÂËÉ ÉÌÉ ÏÐÅÞÁÔËÉ × ËÌÀÞÅ×ÏÍ ÓÌÏ×Å, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ÒÅÄÁËÔÏÒ ÐÏ ÓÓÙÌËÅ × ÜÔÏÍ ÓÐÉÓËÅ."
3014
3015 #: ../templates/classic/html/keyword.item.html:27
3016 msgid "To create a new keyword, enter it below and click \"Submit New Entry\"."
3017 msgstr "þÔÏÂÙ ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ËÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï, ÚÁÐÏÌÎÉÔÅ ÐÏÌÅ ××ÏÄÁ É ÎÁÖÍÉÔÅ ËÎÏÐËÕ \"äÏÂÁ×ÉÔØ\"."
3018
3019 #: ../templates/classic/html/msg.index.html:3
3020 msgid "List of messages - ${tracker}"
3021 msgstr "óÐÉÓÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ - ${tracker}"
3022
3023 #: ../templates/classic/html/msg.index.html:5
3024 msgid "Message listing"
3025 msgstr "óÐÉÓÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3026
3027 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:6
3028 msgid "Message ${id} - ${tracker}"
3029 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ${id} - ${tracker}"
3030
3031 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:9
3032 msgid "New Message - ${tracker}"
3033 msgstr "îÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ - ${tracker}"
3034
3035 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:13
3036 msgid "New Message"
3037 msgstr "îÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3038
3039 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:15
3040 msgid "New Message Editing"
3041 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3042
3043 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:18
3044 msgid "Message${id}"
3045 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ${id}"
3046
3047 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:21
3048 msgid "Message${id} Editing"
3049 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ${id}"
3050
3051 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:38
3052 msgid "Author"
3053 msgstr "á×ÔÏÒ"
3054
3055 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:43
3056 msgid "Recipients"
3057 msgstr "áÄÒÅÓÁÔÙ"
3058
3059 #: ../templates/classic/html/msg.item.html:54
3060 msgid "Content"
3061 msgstr "óÏÄÅÒÖÁÎÉÅ"
3062
3063 #: ../templates/classic/html/page.html:54
3064 #: ../templates/minimal/html/page.html:53
3065 msgid "<b>Your Queries</b> (<a href=\"query?@template=edit\">edit</a>)"
3066 msgstr "<b>÷ÁÛÉ ÚÁÐÒÏÓÙ</b> (<a href=\"query?@template=edit\">ÒÅÄÁËÔÏÒ</a>)"
3067
3068 #: ../templates/classic/html/page.html:65
3069 #: ../templates/minimal/html/page.html:64
3070 msgid "Issues"
3071 msgstr "úÁÄÁÞÉ"
3072
3073 #: ../templates/classic/html/page.html:67
3074 #: ../templates/classic/html/page.html:105
3075 #: ../templates/minimal/html/page.html:66
3076 #: ../templates/minimal/html/page.html:104
3077 msgid "Create New"
3078 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
3079
3080 #: ../templates/classic/html/page.html:69
3081 #: ../templates/minimal/html/page.html:68
3082 msgid "Show Unassigned"
3083 msgstr "îÅÎÁÚÎÁÞÅÎÎÙÅ"
3084
3085 #: ../templates/classic/html/page.html:81
3086 #: ../templates/minimal/html/page.html:80
3087 msgid "Show All"
3088 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ"
3089
3090 #: ../templates/classic/html/page.html:93
3091 #: ../templates/minimal/html/page.html:92
3092 msgid "Show issue:"
3093 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ:"
3094
3095 #: ../templates/classic/html/page.html:108
3096 #: ../templates/minimal/html/page.html:107
3097 msgid "Edit Existing"
3098 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ"
3099
3100 #: ../templates/classic/html/page.html:114
3101 #: ../templates/minimal/html/page.html:113
3102 msgid "Administration"
3103 msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
3104
3105 #: ../templates/classic/html/page.html:116
3106 #: ../templates/minimal/html/page.html:115
3107 msgid "Class List"
3108 msgstr "óÐÉÓÏË ËÌÁÓÓÏ×"
3109
3110 #: ../templates/classic/html/page.html:120
3111 #: ../templates/minimal/html/page.html:119
3112 msgid "User List"
3113 msgstr "óÐÉÓÏË ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
3114
3115 #: ../templates/classic/html/page.html:122
3116 #: ../templates/minimal/html/page.html:121
3117 msgid "Add User"
3118 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
3119
3120 #: ../templates/classic/html/page.html:129
3121 #: ../templates/classic/html/page.html:135
3122 #: ../templates/minimal/html/page.html:128
3123 #: ../templates/minimal/html/page.html:134
3124 msgid "Login"
3125 msgstr "÷ÈÏÄ"
3126
3127 #: ../templates/classic/html/page.html:134
3128 #: ../templates/minimal/html/page.html:133
3129 msgid "Remember me?"
3130 msgstr "úÁÐÏÍÎÉÔØ"
3131
3132 #: ../templates/classic/html/page.html:138
3133 #: ../templates/classic/html/user.register.html:63
3134 #: ../templates/minimal/html/page.html:137
3135 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:61
3136 msgid "Register"
3137 msgstr "úÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØÓÑ"
3138
3139 #: ../templates/classic/html/page.html:141
3140 #: ../templates/minimal/html/page.html:140
3141 msgid "Lost&nbsp;your&nbsp;login?"
3142 msgstr "úÁÂÙÌÉ&nbsp;ÐÁÒÏÌØ?"
3143
3144 #: ../templates/classic/html/page.html:146
3145 #: ../templates/minimal/html/page.html:145
3146 msgid "Hello, ${user}"
3147 msgstr "úÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ, ${user}!"
3148
3149 #: ../templates/classic/html/page.html:148
3150 msgid "Your Issues"
3151 msgstr "úÁÄÁÞÉ"
3152
3153 #: ../templates/classic/html/page.html:160
3154 #: ../templates/minimal/html/page.html:147
3155 msgid "Your Details"
3156 msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ËÁÒÔÏÞËÁ"
3157
3158 #: ../templates/classic/html/page.html:162
3159 #: ../templates/minimal/html/page.html:149
3160 msgid "Logout"
3161 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
3162
3163 #: ../templates/classic/html/page.html:166
3164 #: ../templates/minimal/html/page.html:153
3165 msgid "Help"
3166 msgstr "ðÏÍÏÝØ"
3167
3168 #: ../templates/classic/html/page.html:167
3169 #: ../templates/minimal/html/page.html:154
3170 msgid "Roundup docs"
3171 msgstr "äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ Roundup"
3172
3173 #: ../templates/classic/html/page.html:177
3174 #: ../templates/minimal/html/page.html:164
3175 msgid "clear this message"
3176 msgstr "ÓÂÒÏÓÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3177
3178 #: ../templates/classic/html/page.html:241
3179 #: ../templates/classic/html/page.html:256
3180 #: ../templates/classic/html/page.html:270
3181 #: ../templates/minimal/html/page.html:228
3182 #: ../templates/minimal/html/page.html:243
3183 #: ../templates/minimal/html/page.html:257
3184 msgid "don't care"
3185 msgstr "ÎÅ×ÁÖÎÏ"
3186
3187 #: ../templates/classic/html/page.html:243
3188 #: ../templates/classic/html/page.html:258
3189 #: ../templates/classic/html/page.html:271
3190 #: ../templates/minimal/html/page.html:230
3191 #: ../templates/minimal/html/page.html:245
3192 #: ../templates/minimal/html/page.html:258
3193 msgid "------------"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: ../templates/classic/html/page.html:299
3197 #: ../templates/minimal/html/page.html:286
3198 msgid "no value"
3199 msgstr "ÎÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÑ"
3200
3201 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:4
3202 msgid "\"Your Queries\" Editing - ${tracker}"
3203 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ \"÷ÁÛÉÈ ÚÁÐÒÏÓÏ×\" - ${tracker}"
3204
3205 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:6
3206 msgid "\"Your Queries\" Editing"
3207 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ \"÷ÁÛÉÈ ÚÁÐÒÏÓÏ×\""
3208
3209 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:11
3210 msgid "You are not allowed to edit queries."
3211 msgstr "õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÎÁ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÚÁÐÒÏÓÏ×"
3212
3213 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:28
3214 msgid "Query"
3215 msgstr "úÁÐÒÏÓ"
3216
3217 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:29
3218 msgid "Include in \"Your Queries\""
3219 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ × \"÷ÁÛÉ ÚÁÐÒÏÓÙ\""
3220
3221 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:31
3222 msgid "Private to you?"
3223 msgstr "ìÉÞÎÙÊ?"
3224
3225 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:44
3226 msgid "leave out"
3227 msgstr "ÎÅ ×ËÌÀÞÁÔØ"
3228
3229 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:45
3230 msgid "include"
3231 msgstr "×ËÌÀÞÉÔØ"
3232
3233 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:49
3234 msgid "leave in"
3235 msgstr "ÏÓÔÁ×ÉÔØ"
3236
3237 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:54
3238 msgid "[query is retired]"
3239 msgstr "[ÚÁÐÒÏÓ ÕÄÁÌÅÎ]"
3240
3241 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:67
3242 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:92
3243 msgid "edit"
3244 msgstr "ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ"
3245
3246 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:71
3247 msgid "yes"
3248 msgstr "ÄÁ"
3249
3250 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:73
3251 msgid "no"
3252 msgstr "ÎÅÔ"
3253
3254 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:79
3255 msgid "Delete"
3256 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
3257
3258 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:94
3259 msgid "[not yours to edit]"
3260 msgstr "[ÞÕÖÏÊ ÚÁÐÒÏÓ - ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÎÅÌØÚÑ]"
3261
3262 #: ../templates/classic/html/query.edit.html:102
3263 msgid "Save Selection"
3264 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ"
3265
3266 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:3
3267 msgid "Password reset request - ${tracker}"
3268 msgstr "óÂÒÏÓ ÐÁÒÏÌÑ - ${tracker}"
3269
3270 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:5
3271 msgid "Password reset request"
3272 msgstr "óÂÒÏÓ ÐÁÒÏÌÑ"
3273
3274 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:9
3275 msgid "You have two options if you have forgotten your password. If you know the email address you registered with, enter it below."
3276 msgstr "åÓÌÉ ×Ù ÚÁÂÙÌÉ ÐÁÒÏÌØ, Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ Ä×Å ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ. åÓÌÉ ×Ù ÐÏÍÎÉÔÅ ÁÄÒÅÓ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ, Ó ËÏÔÏÒÙÍ ×Ù ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÙ, ××ÅÄÉÔÅ ÅÇÏ × ÜÔÏÍ ÐÏÌÅ."
3277
3278 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:16
3279 msgid "Email Address:"
3280 msgstr "áÄÒÅÓ email:"
3281
3282 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:24
3283 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:34
3284 msgid "Request password reset"
3285 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ÐÁÒÏÌØ"
3286
3287 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:30
3288 msgid "Or, if you know your username, then enter it below."
3289 msgstr "éÌÉ, ÅÓÌÉ ×Ù ÐÏÍÎÉÔÅ ×ÁÛÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ÕËÁÖÉÔÅ ÅÇÏ ÚÄÅÓØ"
3290
3291 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:33
3292 msgid "Username:"
3293 msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:"
3294
3295 #: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:39
3296 msgid "A confirmation email will be sent to you - please follow the instructions within it to complete the reset process."
3297 msgstr "äÌÑ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÉ ×ÁÍ ÂÕÄÅÔ ÐÏÓÌÁÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÐÏ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÅ. ÷ ÜÔÏÍ ÐÉÓØÍÅ ÂÕÄÅÔ ÎÁÐÉÓÁÎÏ, ÞÔÏ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÓÄÅÌÁÔØ, ÞÔÏÂÙ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÐÁÒÏÌØ Roundup."
3298
3299 #: ../templates/classic/html/user.help-search.html:73
3300 msgid "Pagesize"
3301 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
3302
3303 #: ../templates/classic/html/user.help.html:43
3304 msgid "Your browser is not capable of using frames; you should be redirected immediately, or visit ${link}."
3305 msgstr "÷ÁÛ ÂÒÁÕÚÅÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÆÒÅÊÍÙ; ÐÅÒÅÊÄÉÔÅ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÕ ${link}."
3306
3307 #: ../templates/classic/html/user.index.html:3
3308 #: ../templates/minimal/html/user.index.html:3
3309 msgid "User listing - ${tracker}"
3310 msgstr "óÐÉÓÏË ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ - ${tracker}"
3311
3312 #: ../templates/classic/html/user.index.html:5
3313 #: ../templates/minimal/html/user.index.html:5
3314 msgid "User listing"
3315 msgstr "óÐÉÓÏË ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
3316
3317 #: ../templates/classic/html/user.index.html:19
3318 #: ../templates/minimal/html/user.index.html:19
3319 msgid "Username"
3320 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
3321
3322 #: ../templates/classic/html/user.index.html:20
3323 msgid "Real name"
3324 msgstr "éÍÑ, ÆÁÍÉÌÉÑ"
3325
3326 #: ../templates/classic/html/user.index.html:21
3327 #: ../templates/classic/html/user.register.html:45
3328 msgid "Organisation"
3329 msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ"
3330
3331 #: ../templates/classic/html/user.index.html:22
3332 #: ../templates/minimal/html/user.index.html:20
3333 msgid "Email address"
3334 msgstr "áÄÒÅÓ email"
3335
3336 #: ../templates/classic/html/user.index.html:23
3337 msgid "Phone number"
3338 msgstr "ôÅÌÅÆÏÎ"
3339
3340 #: ../templates/classic/html/user.index.html:24
3341 msgid "Retire"
3342 msgstr "õ×ÏÌÉÔØ"
3343
3344 #: ../templates/classic/html/user.index.html:37
3345 msgid "retire"
3346 msgstr "Õ×ÏÌÉÔØ"
3347
3348 #: ../templates/classic/html/user.item.html:9
3349 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:9
3350 msgid "User ${id}: ${title} - ${tracker}"
3351 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ${id}: ${title} - ${tracker}"
3352
3353 #: ../templates/classic/html/user.item.html:12
3354 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:12
3355 msgid "New User - ${tracker}"
3356 msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ${tracker}"
3357
3358 #: ../templates/classic/html/user.item.html:21
3359 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:21
3360 msgid "New User"
3361 msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
3362
3363 #: ../templates/classic/html/user.item.html:23
3364 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:23
3365 msgid "New User Editing"
3366 msgstr "òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
3367
3368 #: ../templates/classic/html/user.item.html:26
3369 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:26
3370 msgid "User${id}"
3371 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ${id}"
3372
3373 #: ../templates/classic/html/user.item.html:29
3374 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:29
3375 msgid "User${id} Editing"
3376 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÒÔÏÞËÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ${id}"
3377
3378 #: ../templates/classic/html/user.item.html:80
3379 #: ../templates/classic/html/user.register.html:33
3380 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:80
3381 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:41
3382 msgid "Roles"
3383 msgstr "òÏÌÉ"
3384
3385 #: ../templates/classic/html/user.item.html:88
3386 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:88
3387 msgid "(to give the user more than one role, enter a comma,separated,list)"
3388 msgstr "(ÅÓÌÉ ÒÏÌÅÊ ÎÅÓËÏÌØËÏ, ÐÅÒÅÞÉÓÌÉÔÅ ÉÈ ÞÅÒÅÚ ÚÁÐÑÔÕÀ)"
3389
3390 #: ../templates/classic/html/user.item.html:109
3391 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:109
3392 msgid "(this is a numeric hour offset, the default is ${zone})"
3393 msgstr "(ÞÉÓÌÏ - ÒÁÚÎÉÃÁ ÍÅÖÄÕ ÍÅÓÔÎÙÍ É ÇÒÉÎ×ÉÞÓËÉÍ ×ÒÅÍÅÎÅÍ, ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ - ${zone})"
3394
3395 #: ../templates/classic/html/user.item.html:130
3396 #: ../templates/classic/html/user.register.html:53
3397 #: ../templates/minimal/html/user.item.html:130
3398 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:53
3399 msgid "Alternate E-mail addresses<br>One address per line"
3400 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ email<br />ðÏ ÏÄÎÏÍÕ ÁÄÒÅÓÕ × ÓÔÒÏËÅ"
3401
3402 #: ../templates/classic/html/user.register.html:4
3403 #: ../templates/classic/html/user.register.html:7
3404 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:4
3405 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:7
3406 msgid "Registering with ${tracker}"
3407 msgstr "òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ × ${tracker}"
3408
3409 #: ../templates/classic/html/user.register.html:21
3410 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:29
3411 msgid "Login Name"
3412 msgstr "õÞÅÔÎÏÅ ÉÍÑ"
3413
3414 #: ../templates/classic/html/user.register.html:25
3415 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:33
3416 msgid "Login Password"
3417 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
3418
3419 #: ../templates/classic/html/user.register.html:29
3420 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:37
3421 msgid "Confirm Password"
3422 msgstr "(ÅÝÅ ÒÁÚ)"
3423
3424 #: ../templates/classic/html/user.register.html:41
3425 msgid "Phone"
3426 msgstr "ôÅÌÅÆÏÎ"
3427
3428 #: ../templates/classic/html/user.register.html:49
3429 #: ../templates/minimal/html/user.register.html:49
3430 msgid "E-mail address"
3431 msgstr "áÄÒÅÓ email"
3432
3433 #: ../templates/classic/html/user.rego_progress.html:4
3434 #: ../templates/minimal/html/user.rego_progress.html:4
3435 msgid "Registration in progress - ${tracker}"
3436 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÑÅÔÓÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ - ${tracker}"
3437
3438 #: ../templates/classic/html/user.rego_progress.html:6
3439 #: ../templates/minimal/html/user.rego_progress.html:6
3440 msgid "Registration in progress..."
3441 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÑÅÔÓÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ..."
3442
3443 #: ../templates/classic/html/user.rego_progress.html:10
3444 #: ../templates/minimal/html/user.rego_progress.html:10
3445 msgid "You will shortly receive an email to confirm your registration. To complete the registration process, visit the link indicated in the email."
3446 msgstr "óËÏÒÏ ×Ù ÐÏÌÕÞÉÔÅ ÐÉÓØÍÏ Ó ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅÍ ×ÁÛÅÊ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ. äÌÑ ÔÏÇÏ, ÞÔÏÂÙ ÚÁËÏÎÞÉÔØ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÀ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ÕËÁÚÁÎÎÕÀ × ÐÉÓØÍÅ ÓÓÙÌËÕ."
3447
3448 #: ../templates/classic/initial_data.py:5
3449 msgid "critical"
3450 msgstr "ËÒÉÔÉÞÅÓËÉÊ"
3451
3452 #: ../templates/classic/initial_data.py:6
3453 msgid "urgent"
3454 msgstr "ÓÒÏÞÎÙÊ"
3455
3456 #: ../templates/classic/initial_data.py:7
3457 msgid "bug"
3458 msgstr "ÏÛÉÂËÁ"
3459
3460 #: ../templates/classic/initial_data.py:8
3461 msgid "feature"
3462 msgstr "ÒÁÚ×ÉÔÉÅ"
3463
3464 #: ../templates/classic/initial_data.py:9
3465 msgid "wish"
3466 msgstr "ÐÏÖÅÌÁÎÉÅ"
3467
3468 #: ../templates/classic/initial_data.py:12
3469 msgid "unread"
3470 msgstr "ÎÏ×ÙÊ"
3471
3472 #: ../templates/classic/initial_data.py:13
3473 msgid "deferred"
3474 msgstr "ÏÔÌÏÖÅÎ"
3475
3476 #: ../templates/classic/initial_data.py:14
3477 msgid "chatting"
3478 msgstr "ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÅ"
3479
3480 #: ../templates/classic/initial_data.py:15
3481 msgid "need-eg"
3482 msgstr "ÎÕÖÅΠÐÒÉÍÅÒ"
3483
3484 #: ../templates/classic/initial_data.py:16
3485 msgid "in-progress"
3486 msgstr "× ÒÁÂÏÔÅ"
3487
3488 #: ../templates/classic/initial_data.py:17
3489 msgid "testing"
3490 msgstr "ÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
3491
3492 #: ../templates/classic/initial_data.py:18
3493 msgid "done-cbb"
3494 msgstr "ÓÄÅÌÁÎÏ; ÍÏÖÎÏ ÕÌÕÞÛÉÔØ"
3495
3496 #: ../templates/classic/initial_data.py:19
3497 msgid "resolved"
3498 msgstr "ÓÄÅÌÁÎÏ"
3499
3500 #: ../templates/minimal/html/home.html:2
3501 msgid "Tracker home - ${tracker}"
3502 msgstr "ãÅÎÔÒ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÚÁÄÁÎÉÑÍÉ - ${tracker}"
3503
3504 #: ../templates/minimal/html/home.html:4
3505 msgid "Tracker home"
3506 msgstr "ãÅÎÔÒ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÚÁÄÁÎÉÑÍÉ"
3507
3508 #: ../templates/minimal/html/home.html:16
3509 msgid "Please select from one of the menu options on the left."
3510 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ ÉÚ ÍÅÎÀ ÓÌÅ×Á."
3511
3512 #: ../templates/minimal/html/home.html:19
3513 msgid "Please log in or register."
3514 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÈÏÄÉÔÅ ÉÌÉ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÕÊÔÅÓØ"
3515