Premiere version : mise en route du suivi.
[auf_roundup.git] / locale / .svn / text-base / lt.po.svn-base
CommitLineData
c638d827
CR
1# Lithuanian message file for Roundup Issue Tracker
2# Aiste Kesminaite <aiste@pov.lt>, 2005
3#
4# $Id: lt.po,v 1.8 2007-01-04 17:14:29 a1s Exp $
5#
6# roundup.pot revision 1.20
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: roundup-1.1.2\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: roundup-devel@lists.sourceforge.net\n"
12"POT-Creation-Date: 2006-11-16 16:24+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-11-22 20:17+0300\n"
14"Last-Translator: Nerijus Baliunas <nerijus@users.sourceforge.net>\n"
15"Language-Team: \n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
20
21# ../roundup/admin.py:85 :962 :1011 :1033
22#: ../roundup/admin.py:85
23#: ../roundup/admin.py:981
24#: ../roundup/admin.py:1030
25#: ../roundup/admin.py:1052
26#: ../roundup/admin.py:85:981
27#: :1030:1052
28#, python-format
29msgid "no such class \"%(classname)s\""
30msgstr "nėra klasės \"%(classname)s\""
31
32# ../roundup/admin.py:95 :99
33#: ../roundup/admin.py:95
34#: ../roundup/admin.py:99
35#: ../roundup/admin.py:95:99
36#, python-format
37msgid "argument \"%(arg)s\" not propname=value"
38msgstr "argumentas \"%(arg)s\" nėra parinktis=reikšmė formato"
39
40#: ../roundup/admin.py:112
41#, python-format
42msgid ""
43"Problem: %(message)s\n"
44"\n"
45msgstr ""
46"Problema: %(message)s\n"
47"\n"
48
49#: ../roundup/admin.py:113
50#, python-format
51msgid ""
52"%(message)sUsage: roundup-admin [options] [<command> <arguments>]\n"
53"\n"
54"Options:\n"
55" -i instance home -- specify the issue tracker \"home directory\" to administer\n"
56" -u -- the user[:password] to use for commands\n"
57" -d -- print full designators not just class id numbers\n"
58" -c -- when outputting lists of data, comma-separate them.\n"
59" Same as '-S \",\"'.\n"
60" -S <string> -- when outputting lists of data, string-separate them\n"
61" -s -- when outputting lists of data, space-separate them.\n"
62" Same as '-S \" \"'.\n"
63" -V -- be verbose when importing\n"
64" -v -- report Roundup and Python versions (and quit)\n"
65"\n"
66" Only one of -s, -c or -S can be specified.\n"
67"\n"
68"Help:\n"
69" roundup-admin -h\n"
70" roundup-admin help -- this help\n"
71" roundup-admin help <command> -- command-specific help\n"
72" roundup-admin help all -- all available help\n"
73msgstr ""
74"%(message)sNaudojimas: roundup-admin [parinktys] [<komanda> <argumentai>]\n"
75"\n"
76"Variantai:\n"
77" -i instance home -- roundup'o \"namų direktorija\" administravimui\n"
78" -u -- vartotojas[:slaptažodis] komandoms autentifikuoti\n"
79" -d -- išspausdinti pilnus dezignatorius, ne tik klasės id\n"
80" numerius\n"
81" -c -- išvedant duomenų sąrašus, atskirti juos kableliais.\n"
82" Taip pat kaip '-S \",\"'.\n"
83" -S <eilutė> -- išvedant duomenų sąrašus, atskirti eilute.\n"
84" -s -- išvedant duomenų sąrašus, atskirti juos tarpais.\n"
85" Taip pat kaip '-S \" \"'.\n"
86" -V -- importuojant rodyti daugiau informacijos\n"
87" -v -- parodyti Roundup ir Python versijas (ir baigti darbą)\n"
88"\n"
89" Tik vienas iš -s, -c ar -S gali būti nurodyta.\n"
90"\n"
91"Pagalba:\n"
92" roundup-admin -h\n"
93" roundup-admin help -- šis pagalbos puslapis\n"
94" roundup-admin help <komanda> -- specifinė pagalba komandoms\n"
95" roundup-admin help all -- visa įmanoma pagalba\n"
96
97#: ../roundup/admin.py:140
98msgid "Commands:"
99msgstr "Komandos:"
100
101#: ../roundup/admin.py:147
102msgid ""
103"Commands may be abbreviated as long as the abbreviation\n"
104"matches only one command, e.g. l == li == lis == list."
105msgstr ""
106"Komandos gali būti sutrumpintos, tačiau sutrumpinimas turi atitikti tik\n"
107"vieną komandą, pvz. l == li == lis == list."
108
109#: ../roundup/admin.py:177
110msgid ""
111"\n"
112"All commands (except help) require a tracker specifier. This is just\n"
113"the path to the roundup tracker you're working with. A roundup tracker\n"
114"is where roundup keeps the database and configuration file that defines\n"
115"an issue tracker. It may be thought of as the issue tracker's \"home\n"
116"directory\". It may be specified in the environment variable TRACKER_HOME\n"
117"or on the command line as \"-i tracker\".\n"
118"\n"
119"A designator is a classname and a nodeid concatenated, eg. bug1, user10, ...\n"
120"\n"
121"Property values are represented as strings in command arguments and in the\n"
122"printed results:\n"
123" . Strings are, well, strings.\n"
124" . Date values are printed in the full date format in the local time zone,\n"
125" and accepted in the full format or any of the partial formats explained\n"
126" below.\n"
127" . Link values are printed as node designators. When given as an argument,\n"
128" node designators and key strings are both accepted.\n"
129" . Multilink values are printed as lists of node designators joined\n"
130" by commas. When given as an argument, node designators and key\n"
131" strings are both accepted; an empty string, a single node, or a list\n"
132" of nodes joined by commas is accepted.\n"
133"\n"
134"When property values must contain spaces, just surround the value with\n"
135"quotes, either ' or \". A single space may also be backslash-quoted. If a\n"
136"value must contain a quote character, it must be backslash-quoted or inside\n"
137"quotes. Examples:\n"
138" hello world (2 tokens: hello, world)\n"
139" \"hello world\" (1 token: hello world)\n"
140" \"Roch'e\" Compaan (2 tokens: Roch'e Compaan)\n"
141" Roch\\'e Compaan (2 tokens: Roch'e Compaan)\n"
142" address=\"1 2 3\" (1 token: address=1 2 3)\n"
143" \\\\ (1 token: \\)\n"
144" \\n"
145"\\r\\t (1 token: a newline, carriage-return and tab)\n"
146"\n"
147"When multiple nodes are specified to the roundup get or roundup set\n"
148"commands, the specified properties are retrieved or set on all the listed\n"
149"nodes.\n"
150"\n"
151"When multiple results are returned by the roundup get or roundup find\n"
152"commands, they are printed one per line (default) or joined by commas (with\n"
153"the -c) option.\n"
154"\n"
155"Where the command changes data, a login name/password is required. The\n"
156"login may be specified as either \"name\" or \"name:password\".\n"
157" . ROUNDUP_LOGIN environment variable\n"
158" . the -u command-line option\n"
159"If either the name or password is not supplied, they are obtained from the\n"
160"command-line.\n"
161"\n"
162"Date format examples:\n"
163" \"2000-04-17.03:45\" means <Date 2000-04-17.08:45:00>\n"
164" \"2000-04-17\" means <Date 2000-04-17.00:00:00>\n"
165" \"01-25\" means <Date yyyy-01-25.00:00:00>\n"
166" \"08-13.22:13\" means <Date yyyy-08-14.03:13:00>\n"
167" \"11-07.09:32:43\" means <Date yyyy-11-07.14:32:43>\n"
168" \"14:25\" means <Date yyyy-mm-dd.19:25:00>\n"
169" \"8:47:11\" means <Date yyyy-mm-dd.13:47:11>\n"
170" \".\" means \"right now\"\n"
171"\n"
172"Command help:\n"
173msgstr ""
174"\n"
175"Visos komandos (išskyrus help) reikalauja tracker'io specifikatoriaus.\n"
176"Tai yra tiesiog kelias iki roundup tracker'io, su kuriuo dirbate. Roundup\n"
177"laiko duomenų bazę ir konfigūracijos failą, kuris aprašo kreipinių valdymo\n"
178"sistemą būtent ten. Apie jį galima galvoti kaip apie kreipinių valdymo\n"
179"sistemos \"namų direktoriją\". Jis gali būti nurodytas aplinkos kintamajame \n"
180"TRACKER_HOME arba komandinėje eilutėje kaip \"-i tracker\".\n"
181"\n"
182"Dezignatorius - tai klasės vardas sujungtas su elemento id, pvz.\n"
183"vartotojas10, kreipinys1. \n"
184"\n"
185"Atributo reikšmės yra rodomos kaip simbolių eilutės komandų argumentuose ir\n"
186"atvaizduojamuose rezultatuose:\n"
187" . Simbolių eilutės yra, hm... simbolių eilutės.\n"
188" . Datos reikšmės yra atvaizduojamos pilnu datos formatu lokalioje laiko\n"
189" zonoje, ir priimamos pilnu formatu arba bet kuriuo iš dalinių formatų,\n"
190" paaiškintų žemiau.\n"
191" . Saito reikšmės yra atvaizduojamos kaip elemento dezignatoriai. Kai jos\n"
192" pateikiamos kaip argumentai, priimami ir elemento dezignatoriai, ir \n"
193" raktų simbolių eilutės. \n"
194" . Daugiasaitės reikšmės yra atvaizduojamos kaip elemento dezignatorių\n"
195" sąrašai, sujungti kableliais. Kai jos pateikiamos kaip argumentai, yra \n"
196" priimami ir elementų dezignatoriai, ir raktų simbolių eilutės; tuščia\n"
197" eilutė, vienas elementas ar elementų sąrašas yra taip pat priimami.\n"
198"\n"
199"Kai atributo reikšmėse yra būtini tarpai, tiesiog apskliauskite reikšmę\n"
200"kabutėmis, ' arba \". Vienas tarpas taipogi gali būti paslepiamas \n"
201"atvirkštiniu pasviru brūkšneliu. Jei vertėje būtinas kabučių simbolis, jis\n"
202"turi būti paslepiamas atvirkštiniu pasviru brūkšneliu arba apskliaudžiamas \n"
203"kabutėmis.\n"
204"Pavyzdžiai:\n"
205" hello world (2 leksemos: hello, world)\n"
206" \"hello world\" (1 leksema: hello world)\n"
207" \"Roch'e\" Compaan (2 leksemos: Roch'e Compaan)\n"
208" Roch\\'e Compaan (2 leksemos: Roch'e Compaan)\n"
209" address=\"1 2 3\" (1 leksema: address=1 2 3)\n"
210" \\\\ (1 leksema: \\)\n"
211" \\n"
212"\\r\\t (1 leksema: LF, CR ir TAB simboliai)\n"
213"\n"
214"Kai roundup'o get ar set komandoms yra paduodami keli elementai, nurodyti\n"
215"atributai yra gaunami ar nustatomi visiems paduotiems elementams. \n"
216"\n"
217"Kai roundup get ar roundup find komandos grąžina kelis rezultatus, jie yra \n"
218"paprastai atvaizduojami po vieną eilutėje arba sujungiami kableliais \n"
219"(nurodžius -c parinktis).\n"
220"\n"
221"Kur komanda pakeičia duomenis, reikalaujamas vartotojo vardas/slaptažodis.\n"
222"Vartotojo vardas gali būti nurodomas kaip \"vartotojas\" arba \n"
223"\"vartotojas:slaptažodis\".\n"
224" . ROUNDUP_LOGIN aplinkos kintamasis\n"
225" . -u komandinės eilutės parinktis\n"
226"Jei arba vartotojo vardas, arba slaptažodis nėra pateikiamas, jie gaunami \n"
227"iš komandinės eilutės. \n"
228"\n"
229"Datos formato pavyzdžiai:\n"
230" \"2000-04-17.03:45\" reiškia <Data 2000-04-17.08:45:00>\n"
231" \"2000-04-17\" reiškia <Data 2000-04-17.00:00:00>\n"
232" \"01-25\" reiškia <Data yyyy-01-25.00:00:00>\n"
233" \"08-13.22:13\" reiškia <Data yyyy-08-14.03:13:00>\n"
234" \"11-07.09:32:43\" reiškia <Data yyyy-11-07.14:32:43>\n"
235" \"14:25\" reiškia <Data yyyy-mm-dd.19:25:00>\n"
236" \"8:47:11\" reiškia <Data yyyy-mm-dd.13:47:11>\n"
237" \".\" reiškia \"dabar\"\n"
238"\n"
239"Komandų pagalba:\n"
240
241#: ../roundup/admin.py:240
242#, python-format
243msgid "%s:"
244msgstr "%s:"
245
246#: ../roundup/admin.py:245
247msgid ""
248"Usage: help topic\n"
249" Give help about topic.\n"
250"\n"
251" commands -- list commands\n"
252" <command> -- help specific to a command\n"
253" initopts -- init command options\n"
254" all -- all available help\n"
255" "
256msgstr ""
257"Naudojimas: help tema\n"
258" Pagalba atitinkama tema.\n"
259"\n"
260" commands -- išvardinti komandas\n"
261" <komanda> -- pagalba specifinei komandai\n"
262" initopts -- init komandų parinktys\n"
263" all -- visa įmanoma pagalba\n"
264" "
265
266#: ../roundup/admin.py:268
267#, python-format
268msgid "Sorry, no help for \"%(topic)s\""
269msgstr "Atsiprašome, pagalbos temai \"%(topic)s\" nėra"
270
271# ../roundup/admin.py:338 :387
272#: ../roundup/admin.py:340
273#: ../roundup/admin.py:396
274#: ../roundup/admin.py:340:396
275msgid "Templates:"
276msgstr "Šablonai:"
277
278# ../roundup/admin.py:341 :398
279#: ../roundup/admin.py:343
280#: ../roundup/admin.py:407
281#: ../roundup/admin.py:343:407
282msgid "Back ends:"
283msgstr "Duomenų saugyklos:"
284
285#: ../roundup/admin.py:346
286msgid ""
287"Usage: install [template [backend [key=val[,key=val]]]]\n"
288" Install a new Roundup tracker.\n"
289"\n"
290" The command will prompt for the tracker home directory\n"
291" (if not supplied through TRACKER_HOME or the -i option).\n"
292" The template and backend may be specified on the command-line\n"
293" as arguments, in that order.\n"
294"\n"
295" Command line arguments following the backend allows you to\n"
296" pass initial values for config options. For example, passing\n"
297" \"web_http_auth=no,rdbms_user=dinsdale\" will override defaults\n"
298" for options http_auth in section [web] and user in section [rdbms].\n"
299" Please be careful to not use spaces in this argument! (Enclose\n"
300" whole argument in quotes if you need spaces in option value).\n"
301"\n"
302" The initialise command must be called after this command in order\n"
303" to initialise the tracker's database. You may edit the tracker's\n"
304" initial database contents before running that command by editing\n"
305" the tracker's dbinit.py module init() function.\n"
306"\n"
307" See also initopts help.\n"
308" "
309msgstr ""
310"Naudojimas: install [šablonas [saugykla [raktas=reikšmė[,raktas=reikšmė]]]]\n"
311" Įdiegti naują Roundup kreipinių valdymo sistemą.\n"
312"\n"
313" Ši komanda paprašys tracker'io namų direktorijos (jei nepaduota\n"
314" per TRACKER_HOME ar -i parinktį). Šablonas, duomenų saugykla ir\n"
315" administratoriaus slaptažodis gali būti nurodyti kaip\n"
316" argumentai komandinėje eilutėje būtent šia tvarka.\n"
317"\n"
318" Paskutinis komandinės eilutės argumentas priskiria pradines\n"
319" reikšmes konfigūracijos parinktims. Pavyzdžiui, nurodydami\n"
320" \"web_http_auth=no,rdbms_user=dinsdale\" pakeisite http_auth\n"
321" sekcijoje [web] ir user sekcijoje [rdbms] parinkčių reikšmes\n"
322" pagal nutylėjimą. Nenaudokite tarpų šiame argumente (visą\n"
323" argumentą rašykite kabutėse, jei parinkties reikšmėje yra tarpų).\n"
324"\n"
325" Inicializavimo komanda turi būti pateikta po šios komandos tam,\n"
326" kad inicializuotųsi tracker'io duomenų bazė. Jūs galite pakeisti\n"
327" pradinį tracker'io duomenų bazės turinį prieš paleisdami šią\n"
328" komandą, pakeisdami tracker'io dbinit.py modulio init() funkciją.\n"
329"\n"
330" Taip pat pažiūrėkite initopts pagalbą.\n"
331" "
332
333# ../roundup/admin.py:360 :447 :508 :587 :637 :695 :716 :744 :815 :882 :953
334# :1001 :1023 :1050 :1117 :1184
335#: ../roundup/admin.py:369
336#: ../roundup/admin.py:466
337#: ../roundup/admin.py:527
338#: ../roundup/admin.py:606
339#: ../roundup/admin.py:656
340#: ../roundup/admin.py:714
341#: ../roundup/admin.py:735
342#: ../roundup/admin.py:763
343#: ../roundup/admin.py:834
344#: ../roundup/admin.py:901
345#: ../roundup/admin.py:972
346#: ../roundup/admin.py:1020
347#: ../roundup/admin.py:1042
348#: ../roundup/admin.py:1072
349#: ../roundup/admin.py:1171
350#: ../roundup/admin.py:1243
351#: ../roundup/admin.py:369:466
352#: :1020:1042
353#: :1072:1171
354#: :1243
355#: :527:606
356#: :656:714
357#: :735:763
358#: :834:901:972
359msgid "Not enough arguments supplied"
360msgstr "Paduota nepakankamai argumentų"
361
362#: ../roundup/admin.py:375
363#, python-format
364msgid "Instance home parent directory \"%(parent)s\" does not exist"
365msgstr "Namų direktorijos tėvinė direktorija \"%(parent)s\" neegzistuoja"
366
367#: ../roundup/admin.py:383
368#, python-format
369msgid ""
370"WARNING: There appears to be a tracker in \"%(tracker_home)s\"!\n"
371"If you re-install it, you will lose all the data!\n"
372"Erase it? Y/N: "
373msgstr ""
374"PERSPĖJIMAS: \"%(tracker_home)s\" jau yra tracker'is!\n"
375"Jei jūs jį perdiegsite, prarasite visus duomenis!\n"
376"Ištrinti jį? Y/N: "
377
378#: ../roundup/admin.py:398
379msgid "Select template [classic]: "
380msgstr "Pasirinkite šabloną [klasikinis]: "
381
382#: ../roundup/admin.py:409
383msgid "Select backend [anydbm]: "
384msgstr "Pasirinkite duomenų saugyklą [anydbm]: "
385
386#: ../roundup/admin.py:419
387#, python-format
388msgid "Error in configuration settings: \"%s\""
389msgstr "Klaida konfigūracijos nustatymuose: \"%s\""
390
391#: ../roundup/admin.py:428
392#, python-format
393msgid ""
394"\n"
395"---------------------------------------------------------------------------\n"
396" You should now edit the tracker configuration file:\n"
397" %(config_file)s"
398msgstr ""
399"\n"
400"---------------------------------------------------------------------------\n"
401" Dabar jūs turėtumėte pakeisti tracker'io konfigūracijos failą:\n"
402" %(config_file)s"
403
404#: ../roundup/admin.py:438
405msgid " ... at a minimum, you must set following options:"
406msgstr " ... mažiausiai turėtumėte nustalyti šias parinktis:"
407
408#: ../roundup/admin.py:443
409#, python-format
410msgid ""
411"\n"
412" If you wish to modify the database schema,\n"
413" you should also edit the schema file:\n"
414" %(database_config_file)s\n"
415" You may also change the database initialisation file:\n"
416" %(database_init_file)s\n"
417" ... see the documentation on customizing for more information.\n"
418"\n"
419" You MUST run the \"roundup-admin initialise\" command once you've performed\n"
420" the above steps.\n"
421"---------------------------------------------------------------------------\n"
422msgstr ""
423"\n"
424" Jei jūs norite keisti duomenų bazės schema,\n"
425" jūs taip pat turėtumėte pakeisti schema failą:\n"
426" %(database_config_file)s\n"
427" Jūs taip pat galite pakeisti duomenų bazės inicializacijos failą:\n"
428" %(database_init_file)s\n"
429" ... jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite dokumentaciją apie \n"
430" pakeitimus.\n"
431"\n"
432" Jūs PRIVALOTE paleisti \"roundup-admin initialise\" komandą, kai atliksite\n"
433" aukščiau minėtus žingsnius.\n"
434"---------------------------------------------------------------------------\n"
435
436#: ../roundup/admin.py:461
437msgid ""
438"Usage: genconfig <filename>\n"
439" Generate a new tracker config file (ini style) with default values\n"
440" in <filename>.\n"
441" "
442msgstr ""
443"Naudojimas: genconfig <failovardas>\n"
444" Generuoti naują tracker'io konfigūracijos failą (ini tipo) su\n"
445" įprastomis reikšmėmis faile <failovardas>.\n"
446" "
447
448#. password
449#: ../roundup/admin.py:471
450msgid ""
451"Usage: initialise [adminpw]\n"
452" Initialise a new Roundup tracker.\n"
453"\n"
454" The administrator details will be set at this step.\n"
455"\n"
456" Execute the tracker's initialisation function dbinit.init()\n"
457" "
458msgstr ""
459"Naudojimas: initialise [adminslaptažodis]\n"
460" Inicializuoti naują Roundup kreipinių valdymo sistemą.\n"
461"\n"
462" Administratoriaus pasirinkimai bus nustatomi šiuo žingsniu.\n"
463"\n"
464" Vykdyti tracker'io inicializacijos funkciją dbinit.init()\n"
465" "
466
467#: ../roundup/admin.py:485
468msgid "Admin Password: "
469msgstr "Administratoriaus slaptažodis: "
470
471#: ../roundup/admin.py:486
472msgid " Confirm: "
473msgstr " Patvirtinkite: "
474
475#: ../roundup/admin.py:490
476msgid "Instance home does not exist"
477msgstr "Namų direktorija neegzistuoja"
478
479#: ../roundup/admin.py:494
480msgid "Instance has not been installed"
481msgstr "Egzempliorius nebuvo įdiegtas"
482
483#: ../roundup/admin.py:499
484msgid ""
485"WARNING: The database is already initialised!\n"
486"If you re-initialise it, you will lose all the data!\n"
487"Erase it? Y/N: "
488msgstr ""
489"PERSPĖJIMAS: Duomenų bazė jau inicializuota!\n"
490"Jei jūs ją inicializuosite dar kartą, prarasite visus duomenis!\n"
491"Ištrinti duomenų bazę? Y/N: "
492
493#: ../roundup/admin.py:520
494msgid ""
495"Usage: get property designator[,designator]*\n"
496" Get the given property of one or more designator(s).\n"
497"\n"
498" Retrieves the property value of the nodes specified\n"
499" by the designators.\n"
500" "
501msgstr ""
502"Naudojimas: get parinktis dezignatorius[,dezignatorius]*\n"
503" Gauti pateikto vieno ar kelių dezignatorių parinktį.\n"
504"\n"
505" Gauna elementų, nurodytų dezignatoriais, parinkties reikšmę.\n"
506" "
507
508# ../roundup/admin.py:541 :556
509#: ../roundup/admin.py:560
510#: ../roundup/admin.py:575
511#: ../roundup/admin.py:560:575
512#, python-format
513msgid "property %s is not of type Multilink or Link so -d flag does not apply."
514msgstr ""
515"parinktis %s nėra Multilink ar Link tipo, komandų eilutės parametras\n"
516"-d netinkamas."
517
518# ../roundup/admin.py:564 :964 :1013 :1035
519#: ../roundup/admin.py:583
520#: ../roundup/admin.py:983
521#: ../roundup/admin.py:1032
522#: ../roundup/admin.py:1054
523#: ../roundup/admin.py:583:983
524#: :1032:1054
525#, python-format
526msgid "no such %(classname)s node \"%(nodeid)s\""
527msgstr "nėra tokio %(classname)s elemento \"%(nodeid)s\""
528
529#: ../roundup/admin.py:585
530#, python-format
531msgid "no such %(classname)s property \"%(propname)s\""
532msgstr "nėra tokio %(classname)s parinkties \"%(propname)s\""
533
534#: ../roundup/admin.py:594
535msgid ""
536"Usage: set items property=value property=value ...\n"
537" Set the given properties of one or more items(s).\n"
538"\n"
539" The items are specified as a class or as a comma-separated\n"
540" list of item designators (ie \"designator[,designator,...]\").\n"
541"\n"
542" This command sets the properties to the values for all designators\n"
543" given. If the value is missing (ie. \"property=\") then the property\n"
544" is un-set. If the property is a multilink, you specify the linked\n"
545" ids for the multilink as comma-separated numbers (ie \"1,2,3\").\n"
546" "
547msgstr ""
548"Naudojimas: set elementas parinktis=reikšmė parinktis=reikšmė ...\n"
549" Nustatyti pateiktas parinktis vienam ar keliems elementams.\n"
550"\n"
551" Elementai nnurodomi kaip klasė arba kaip kableliais atskirtas\n"
552" sąrašas elementų dezignatorių \n"
553" (t.y \"dezignatorius[, dezignatorius,...]\").\n"
554"\n"
555" Ši komanda priskiria reikšmes visų duotų dezignatorių\n"
556" parinktims. Jei reikšmės nėra (t.y. \"parinktis=\"), tada \n"
557" parinkties reikšmė yra grąžinama į standartinę. Jei parinktis\n"
558" yra daugiasaitė, nurodomi susieti id kaip kableliais atskirtos\n"
559" reikšmės (t.y. \"1,2,3\").\n"
560" "
561
562#: ../roundup/admin.py:648
563msgid ""
564"Usage: find classname propname=value ...\n"
565" Find the nodes of the given class with a given link property value.\n"
566"\n"
567" Find the nodes of the given class with a given link property value.\n"
568" The value may be either the nodeid of the linked node, or its key\n"
569" value.\n"
570" "
571msgstr ""
572"Naudojimas: find klasėsvardas parinktis=reikšmė ...\n"
573" Rasti duotos klasės elementus, atitinkančius pateiktos sąsajos\n"
574" parinkties reikšmę.\n"
575"\n"
576" Rasti duotos klasės elementus, atitinkančius pateiktos sqsajos\n"
577" parinkties reikšmę. Reikšmė gali būti arba susieto elemento id\n"
578" arba jo raktinė reikšmė.\n"
579" "
580
581# ../roundup/admin.py:682 :835 :847 :901
582#: ../roundup/admin.py:701
583#: ../roundup/admin.py:854
584#: ../roundup/admin.py:866
585#: ../roundup/admin.py:920
586#: ../roundup/admin.py:701:854
587#: :866:920
588#, python-format
589msgid "%(classname)s has no property \"%(propname)s\""
590msgstr "%(classname)s neturi parinkties \"%(propname)s\""
591
592#: ../roundup/admin.py:708
593msgid ""
594"Usage: specification classname\n"
595" Show the properties for a classname.\n"
596"\n"
597" This lists the properties for a given class.\n"
598" "
599msgstr ""
600"Naudojimas: specification klasėsvardas\n"
601" Rodyti klasėsvardas parinktis.\n"
602"\n"
603" Ši komanda išvardina duotos klasės parinktis.\n"
604" "
605
606#: ../roundup/admin.py:723
607#, python-format
608msgid "%(key)s: %(value)s (key property)"
609msgstr "%(key)s: %(value)s (key property)"
610
611#: ../roundup/admin.py:725
612#, python-format
613msgid "%(key)s: %(value)s"
614msgstr "%(key)s: %(value)s"
615
616#: ../roundup/admin.py:728
617msgid ""
618"Usage: display designator[,designator]*\n"
619" Show the property values for the given node(s).\n"
620"\n"
621" This lists the properties and their associated values for the given\n"
622" node.\n"
623" "
624msgstr ""
625"Naudojimas: display dezignatorius[, dezignatorius]*\n"
626" Rodyti duoto elemento(ų) parinkties reikšmes.\n"
627"\n"
628" Ši komanda išvardina parinktis ir jų reikšmes duotam elementui.\n"
629" "
630
631#: ../roundup/admin.py:752
632#, python-format
633msgid "%(key)s: %(value)r"
634msgstr "%(key)s: %(value)r"
635
636#: ../roundup/admin.py:755
637msgid ""
638"Usage: create classname property=value ...\n"
639" Create a new entry of a given class.\n"
640"\n"
641" This creates a new entry of the given class using the property\n"
642" name=value arguments provided on the command line after the \"create\"\n"
643" command.\n"
644" "
645msgstr ""
646"Naudojimas: create klasėsvardas parinktis=reikšmė ...\n"
647" Sukurti naują įrašą duotai klasei.\n"
648"\n"
649" Ši komanda sukuria naują įrašą duotai klasei naudodama\n"
650" parinkties vardas=reikšmė argumentus, pateikiamus komandinėje\n"
651" eilutėje po \"create\" komandos.\n"
652" "
653
654#: ../roundup/admin.py:782
655#, python-format
656msgid "%(propname)s (Password): "
657msgstr "%(propname)s (Slaptažodis): "
658
659#: ../roundup/admin.py:784
660#, python-format
661msgid " %(propname)s (Again): "
662msgstr " %(propname)s (Pakartoti): "
663
664#: ../roundup/admin.py:786
665msgid "Sorry, try again..."
666msgstr "Bandykite dar kartą..."
667
668#: ../roundup/admin.py:790
669#, python-format
670msgid "%(propname)s (%(proptype)s): "
671msgstr "%(propname)s (%(proptype)s): "
672
673#: ../roundup/admin.py:808
674#, python-format
675msgid "you must provide the \"%(propname)s\" property."
676msgstr "turite pateikti parinktį \"%(propname)s\"."
677
678#: ../roundup/admin.py:819
679msgid ""
680"Usage: list classname [property]\n"
681" List the instances of a class.\n"
682"\n"
683" Lists all instances of the given class. If the property is not\n"
684" specified, the \"label\" property is used. The label property is\n"
685" tried in order: the key, \"name\", \"title\" and then the first\n"
686" property, alphabetically.\n"
687"\n"
688" With -c, -S or -s print a list of item id's if no property\n"
689" specified. If property specified, print list of that property\n"
690" for every class instance.\n"
691" "
692msgstr ""
693"Naudojimas: list klasėsvardas [parinktis]\n"
694" Išvardina klasės egzempliorius.\n"
695"\n"
696" Išvardina visus duotos klasės egzempliorius. Jei parinktis \n"
697" nenurodyta, naudojama \"label\" parinktis. Ji yra bandoma\n"
698" iš eilės: raktas, \"vardas\", \"pavadinimas\", o tada pirma\n"
699" iš eilės parinktis abėcėlės tvarka.\n"
700"\n"
701" Pasirinkus -c, -S ar -s atvaizduoja sąrašą elementų id jei nėra\n"
702" nurodyta parinktis. Jei parinktis nurodyta, atvaizduojamas tos\n"
703" parinkties sąrašas kiekvienam klasės egzemplioriui.\n"
704" "
705
706#: ../roundup/admin.py:832
707msgid "Too many arguments supplied"
708msgstr "Pateikta per daug argumentų"
709
710#: ../roundup/admin.py:868
711#, python-format
712msgid "%(nodeid)4s: %(value)s"
713msgstr "%(nodeid)4s: %(value)s"
714
715#: ../roundup/admin.py:872
716msgid ""
717"Usage: table classname [property[,property]*]\n"
718" List the instances of a class in tabular form.\n"
719"\n"
720" Lists all instances of the given class. If the properties are not\n"
721" specified, all properties are displayed. By default, the column\n"
722" widths are the width of the largest value. The width may be\n"
723" explicitly defined by defining the property as \"name:width\".\n"
724" For example::\n"
725"\n"
726" roundup> table priority id,name:10\n"
727" Id Name\n"
728" 1 fatal-bug\n"
729" 2 bug\n"
730" 3 usability\n"
731" 4 feature\n"
732"\n"
733" Also to make the width of the column the width of the label,\n"
734" leave a trailing : without a width on the property. For example::\n"
735"\n"
736" roundup> table priority id,name:\n"
737" Id Name\n"
738" 1 fata\n"
739" 2 bug\n"
740" 3 usab\n"
741" 4 feat\n"
742"\n"
743" will result in a the 4 character wide \"Name\" column.\n"
744" "
745msgstr ""
746"Naudojimas: table klasėsvardas [parinktis[,parinktis]*]\n"
747" Išvardina klasės egzempliorius lentelės pavidale.\n"
748"\n"
749" Išvardina visus duotos klasės egzempliorius. Jei parinktys\n"
750" nenurodytos, parodomos visos parinktys. Standartiškai, stulpelių\n"
751" plotis yra ilgiausios reikšmės pločio. Plotis gali būti nurodomas\n"
752" pateikiant parinktį \"vardas:plotis\".\n"
753" Pavyzdžiui::\n"
754"\n"
755" roundup> table priority id,name:10\n"
756" Id Name\n"
757" 1 fatal-bug\n"
758" 2 bug\n"
759" 3 usability\n"
760" 4 feature\n"
761"\n"
762" jei norite, kad stulpelio protis atitiktų etiketės plotį, \n"
763" palikite : nenurodydami parinkties pločio. Pavyzdžiui::\n"
764"\n"
765" roundup> table priority id,name:\n"
766" Id Name\n"
767" 1 fata\n"
768" 2 bug\n"
769" 3 usab\n"
770" 4 feat\n"
771"\n"
772" pateiks 4 simbolių ilgio \"Name\" stulpelį.\n"
773" "
774
775#: ../roundup/admin.py:916
776#, python-format
777msgid "\"%(spec)s\" not name:width"
778msgstr "\"%(spec)s\" ne vardas:plotis"
779
780#: ../roundup/admin.py:966
781msgid ""
782"Usage: history designator\n"
783" Show the history entries of a designator.\n"
784"\n"
785" Lists the journal entries for the node identified by the designator.\n"
786" "
787msgstr ""
788"Naudojimas: history dezignatorius\n"
789" Parodo dezignatoriaus įrašų istoriją.\n"
790"\n"
791" Parodo žurnalinius įrašus elementui identifikuotam \n"
792" dezignatoriaus. \n"
793" "
794
795#: ../roundup/admin.py:987
796msgid ""
797"Usage: commit\n"
798" Commit changes made to the database during an interactive session.\n"
799"\n"
800" The changes made during an interactive session are not\n"
801" automatically written to the database - they must be committed\n"
802" using this command.\n"
803"\n"
804" One-off commands on the command-line are automatically committed if\n"
805" they are successful.\n"
806" "
807msgstr ""
808"Naudojimas: commit\n"
809" Išsaugoti pakeitimus atliktus duomenų bazėje interaktyvios\n"
810" sesijos metu.\n"
811"\n"
812" Pakeitimai, atlikti interaktyvios sesijos metu, nėra \n"
813" automatiškai įrašomi į duomenų bazę - jie turi būti išsaugomi \n"
814" šios komandos pagalba.\n"
815"\n"
816" Vienetinės komandos komandinėje eilutėje yra atutomatiškai \n"
817" išsaugomos, jei jos įvykdomos sėkmingai.\n"
818" "
819
820#: ../roundup/admin.py:1001
821msgid ""
822"Usage: rollback\n"
823" Undo all changes that are pending commit to the database.\n"
824"\n"
825" The changes made during an interactive session are not\n"
826" automatically written to the database - they must be committed\n"
827" manually. This command undoes all those changes, so a commit\n"
828" immediately after would make no changes to the database.\n"
829" "
830msgstr ""
831"Naudojimas: rollback\n"
832" Anuliuoti visus pakeitimus duomenų bazėje, kurie turi būti \n"
833" išsaugoti naudojant commit komandą.\n"
834"\n"
835" Pakeitimai, atlikti interaktyvios sesijos metu, nėra\n"
836" automatiškai įrašomi į duomenų bazę - jie turi būti\n"
837" išsaugomi rankinių būdu. Ši komanda anuliuoja visus\n"
838" pakeitimus, taigi commit komanda iškarto po šios komandos\n"
839" nepadarys jokių pakeitimų duomenų bazėje.\n"
840" "
841
842#: ../roundup/admin.py:1013
843msgid ""
844"Usage: retire designator[,designator]*\n"
845" Retire the node specified by designator.\n"
846"\n"
847" This action indicates that a particular node is not to be retrieved\n"
848" by the list or find commands, and its key value may be re-used.\n"
849" "
850msgstr ""
851"Naudojimas: retire dezignatorius[,dezignatorius]*\n"
852" Deaktyvuoti elementą nurodyta dezignatoriaus.\n"
853"\n"
854" Ši komanda nurodo, jog konkretus elementas nerodomas\n"
855" list ar find komandų ir jo raktas gali būti panaudotas dar \n"
856" kartą.\n"
857" "
858
859#: ../roundup/admin.py:1036
860msgid ""
861"Usage: restore designator[,designator]*\n"
862" Restore the retired node specified by designator.\n"
863"\n"
864" The given nodes will become available for users again.\n"
865" "
866msgstr ""
867"Naudojimas: restore dezignatorius[,dezignatorius]*\n"
868" Aktyvuoti deaktyvuotą elementą, nurodomą dezignatoriaus.\n"
869"\n"
870" Duotas elementas vėl taps prieinamas vartotojams.\n"
871" "
872
873#. grab the directory to export to
874#: ../roundup/admin.py:1058
875msgid ""
876"Usage: export [[-]class[,class]] export_dir\n"
877" Export the database to colon-separated-value files.\n"
878" To exclude the files (e.g. for the msg or file class),\n"
879" use the exporttables command.\n"
880"\n"
881" Optionally limit the export to just the named classes\n"
882" or exclude the named classes, if the 1st argument starts with '-'.\n"
883"\n"
884" This action exports the current data from the database into\n"
885" colon-separated-value files that are placed in the nominated\n"
886" destination directory.\n"
887" "
888msgstr ""
889"Naudojimas: export [[-]klasė[,klasė]] eksporto_direktorija\n"
890" Eksportuoti duomenų bazę kaip kableliais atskirtų reikšmių failą.\n"
891" Norėdami neįtraukti failų (pvz. msg ar file klasių), naudokite\n"
892" exporttables komandą.\n"
893"\n"
894" Galima apriboti eksportą tik tam tikromis klasėmis arba neįtraukti\n"
895" tam tikrų klasių, jei pirmas argumentas prasideda '-'.\n"
896"\n"
897" Ši komanda eksportuoja dabartinius duomenis iš duomenų bazės\n"
898" į kableliais atskirtų reikšmių failus, kurie išsaugomi nurodytoje\n"
899" direktorijoje.\n"
900" "
901
902#: ../roundup/admin.py:1136
903msgid ""
904"Usage: exporttables [[-]class[,class]] export_dir\n"
905" Export the database to colon-separated-value files, excluding the\n"
906" files below $TRACKER_HOME/db/files/ (which can be archived separately).\n"
907" To include the files, use the export command.\n"
908"\n"
909" Optionally limit the export to just the named classes\n"
910" or exclude the named classes, if the 1st argument starts with '-'.\n"
911"\n"
912" This action exports the current data from the database into\n"
913" colon-separated-value files that are placed in the nominated\n"
914" destination directory.\n"
915" "
916msgstr ""
917"Naudojimas: exporttables [[-]klasė[,klasė]] eksporto_direktorija\n"
918" Eksportuoti duomenų bazę kaip kableliais atskirtų reikšmių failą,\n"
919" neįtraukiant $TRACKER_HOME/db/files/ failų (jie gali būti archyvuojami\n"
920" atskirai). Norėdami įtraukti failus, naudokite export komandą.\n"
921"\n"
922" Galima apriboti eksportą tik tam tikromis klasėmis arba neįtraukti\n"
923" tam tikrų klasių, jei pirmas argumentas prasideda '-'.\n"
924"\n"
925" Ši komanda eksportuoja dabartinius duomenis iš duomenų bazės\n"
926" į kableliais atskirtų reikšmių failus, kurie išsaugomi nurodytoje\n"
927" direktorijoje.\n"
928" "
929
930#: ../roundup/admin.py:1151
931msgid ""
932"Usage: import import_dir\n"
933" Import a database from the directory containing CSV files,\n"
934" two per class to import.\n"
935"\n"
936" The files used in the import are:\n"
937"\n"
938" <class>.csv\n"
939" This must define the same properties as the class (including\n"
940" having a \"header\" line with those property names.)\n"
941" <class>-journals.csv\n"
942" This defines the journals for the items being imported.\n"
943"\n"
944" The imported nodes will have the same nodeid as defined in the\n"
945" import file, thus replacing any existing content.\n"
946"\n"
947" The new nodes are added to the existing database - if you want to\n"
948" create a new database using the imported data, then create a new\n"
949" database (or, tediously, retire all the old data.)\n"
950" "
951msgstr ""
952"Naudojimas: import importo_direktorija\n"
953" Importuoti duomenų bazę iš direktorijos su CSV failais,\n"
954" vienai klasei -- du failai.\n"
955"\n"
956" Failai, kurių reikia importui yra:\n"
957"\n"
958" <klasė>.csv\n"
959" Šis failas turi nurodyti tokias pačias parinktis kaip ir\n"
960" klasė (taip pat turi turėti antraštę su parinkčių vardais.)\n"
961" <klasė>-journals.csv\n"
962" Šis failas apibrėžia importuojamų vienetų žurnalus.\n"
963"\n"
964" Importuoti elementai turės tuos pačius elementų id kaip\n"
965" nurodyta importo failuose, tokiu būdu pakeisdami bet kokį esamą\n"
966" turinį.\n"
967"\n"
968" Nauji elementai pridedami prie esamos duomenų bazės -- jei \n"
969" norite sukurti naują duomenų bazę naudodami importuojamus \n"
970" duomenis, tada reikia sukurti naują duomenų bazę (arba \n"
971" deaktyvuoti visus esamus duomenis -- daug darbo reikalaujantis\n"
972" veiksmas).\n"
973" "
974
975#: ../roundup/admin.py:1225
976msgid ""
977"Usage: pack period | date\n"
978"\n"
979" Remove journal entries older than a period of time specified or\n"
980" before a certain date.\n"
981"\n"
982" A period is specified using the suffixes \"y\", \"m\", and \"d\". The\n"
983" suffix \"w\" (for \"week\") means 7 days.\n"
984"\n"
985" \"3y\" means three years\n"
986" \"2y 1m\" means two years and one month\n"
987" \"1m 25d\" means one month and 25 days\n"
988" \"2w 3d\" means two weeks and three days\n"
989"\n"
990" Date format is \"YYYY-MM-DD\" eg:\n"
991" 2001-01-01\n"
992"\n"
993" "
994msgstr ""
995"Naudojimas: pack periodas | data\n"
996"\n"
997" Pašalinti žurnalo įrašus senesnius nei nurodytas laiko tarpas\n"
998" ar atsiradusius anksčiau nei nurodyta data.\n"
999"\n"
1000" Periodas norodomas naudojant priesagas \"y\", \"m\" ir \"d\".\n"
1001" Priesaga \"w\" (savaitė (week)) reiškia 7 dienas.\n"
1002"\n"
1003" \"3y\" reiškia tris metus\n"
1004" \"2y 1m\" reiškia du mentus ir vieną mėnesį\n"
1005" \"1m 25d\" reiškia vieną mėnesį ir 25 dienas\n"
1006" \"2w 3d\" reiškia dvi saivaites ir tris dienas\n"
1007" \n"
1008" Datos formatas yra \"YYYY-MM-DD\" pvz:\n"
1009" 2001-12-31 \n"
1010"\n"
1011" "
1012
1013#: ../roundup/admin.py:1253
1014msgid "Invalid format"
1015msgstr "Netinkamas formatas"
1016
1017#: ../roundup/admin.py:1263
1018msgid ""
1019"Usage: reindex [classname|designator]*\n"
1020" Re-generate a tracker's search indexes.\n"
1021"\n"
1022" This will re-generate the search indexes for a tracker.\n"
1023" This will typically happen automatically.\n"
1024" "
1025msgstr ""
1026"Naudojimas: reindex [klasės_vardas|dezignatorius]*\n"
1027" Regeneruoti tracker'io paieškos indeksus.\n"
1028"\n"
1029" Ši komanda regeneruoja paieškos indeksus tracker'iui.\n"
1030" Paprastai tai įvyksta automatiškai.\n"
1031" "
1032
1033#: ../roundup/admin.py:1277
1034#, python-format
1035msgid "no such item \"%(designator)s\""
1036msgstr "nėra elemento \"%(designator)s\""
1037
1038#: ../roundup/admin.py:1287
1039msgid ""
1040"Usage: security [Role name]\n"
1041" Display the Permissions available to one or all Roles.\n"
1042" "
1043msgstr ""
1044"Naudojimas: security [Rolės pavadinimas]\n"
1045" Parodo vienos ar kelių rolių permisijas.\n"
1046" "
1047
1048#: ../roundup/admin.py:1295
1049#, python-format
1050msgid "No such Role \"%(role)s\""
1051msgstr "Nėra tokios rolės \"%(role)s\""
1052
1053#: ../roundup/admin.py:1301
1054#, python-format
1055msgid "New Web users get the Roles \"%(role)s\""
1056msgstr "Naujiems web vartotojams suteikiamos rolės \"%(role)s\""
1057
1058#: ../roundup/admin.py:1303
1059#, python-format
1060msgid "New Web users get the Role \"%(role)s\""
1061msgstr "Naujiems web vartotojams suteikiama rolė \"%(role)s\""
1062
1063#: ../roundup/admin.py:1306
1064#, python-format
1065msgid "New Email users get the Roles \"%(role)s\""
1066msgstr "Naujiems vartotojams per el. paštą suteikiamos rolės \"%(role)s\""
1067
1068#: ../roundup/admin.py:1308
1069#, python-format
1070msgid "New Email users get the Role \"%(role)s\""
1071msgstr "Naujiems vartotojams per el. paštą suteikiama rolė \"%(role)s\""
1072
1073#: ../roundup/admin.py:1311
1074#, python-format
1075msgid "Role \"%(name)s\":"
1076msgstr "Rolė \"%(name)s\":"
1077
1078#: ../roundup/admin.py:1316
1079#, python-format
1080msgid " %(description)s (%(name)s for \"%(klass)s\": %(properties)s only)"
1081msgstr " %(description)s (%(name)s skirta tik \"%(klass)s\": %(properties)s)"
1082
1083#: ../roundup/admin.py:1319
1084#, python-format
1085msgid " %(description)s (%(name)s for \"%(klass)s\" only)"
1086msgstr " %(description)s (%(name)s skirta tik \"%(klass)s\")"
1087
1088#: ../roundup/admin.py:1322
1089#, python-format
1090msgid " %(description)s (%(name)s)"
1091msgstr " %(description)s (%(name)s)"
1092
1093#: ../roundup/admin.py:1351
1094#, python-format
1095msgid "Unknown command \"%(command)s\" (\"help commands\" for a list)"
1096msgstr ""
1097"Nežinoma komanda \"%(command)s\" (įveskite \"help commands\" komandų\n"
1098"sąrašui gauti)"
1099
1100#: ../roundup/admin.py:1357
1101#, python-format
1102msgid "Multiple commands match \"%(command)s\": %(list)s"
1103msgstr "Kelios komandos atitinka \"%(command)s\": %(list)s"
1104
1105#: ../roundup/admin.py:1364
1106msgid "Enter tracker home: "
1107msgstr "Įveskite tracker'io namų direktoriją: "
1108
1109# ../roundup/admin.py:1312 :1318 :1338
1110#: ../roundup/admin.py:1371
1111#: ../roundup/admin.py:1377
1112#: ../roundup/admin.py:1397
1113#: ../roundup/admin.py:1371:1377:1397
1114#, python-format
1115msgid "Error: %(message)s"
1116msgstr "Klaida: %(message)s"
1117
1118#: ../roundup/admin.py:1385
1119#, python-format
1120msgid "Error: Couldn't open tracker: %(message)s"
1121msgstr "Klaida: Negaliu atidaryti tracker'io: %(message)s"
1122
1123#: ../roundup/admin.py:1410
1124#, python-format
1125msgid ""
1126"Roundup %s ready for input.\n"
1127"Type \"help\" for help."
1128msgstr ""
1129"Roundup %s pasiruošęs priimti duomenis.\n"
1130"Norėdami iškviesti pagalbą įveskite \"help\"."
1131
1132#: ../roundup/admin.py:1415
1133msgid "Note: command history and editing not available"
1134msgstr "Pastaba: komandų archyvas ir redagavimas neprieinami"
1135
1136#: ../roundup/admin.py:1419
1137msgid "roundup> "
1138msgstr "roundup> "
1139
1140#: ../roundup/admin.py:1421
1141msgid "exit..."
1142msgstr "išeiti..."
1143
1144#: ../roundup/admin.py:1431
1145msgid "There are unsaved changes. Commit them (y/N)? "
1146msgstr "Yra neišsaugotų pakeitimų. Išsaugoti juos (y/N)? "
1147
1148#: ../roundup/backends/back_anydbm.py:2000
1149#, python-format
1150msgid "WARNING: invalid date tuple %r"
1151msgstr "PERSPĖJIMAS: netinkamas datos tuple'as %r"
1152
1153#: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1442
1154msgid "create"
1155msgstr "sukurti"
1156
1157#: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1608
1158msgid "unlink"
1159msgstr "atsieti"
1160
1161#: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1612
1162msgid "link"
1163msgstr "susieti"
1164
1165#: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1732
1166msgid "set"
1167msgstr "nustatyti"
1168
1169#: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1756
1170msgid "retired"
1171msgstr "deaktyvuotas"
1172
1173#: ../roundup/backends/rdbms_common.py:1786
1174msgid "restored"
1175msgstr "aktyvuotas"
1176
1177#: ../roundup/cgi/actions.py:58
1178#, python-format
1179msgid "You do not have permission to %(action)s the %(classname)s class."
1180msgstr "Jūs neturite leidimo %(action)s %(classname)s klasę."
1181
1182#: ../roundup/cgi/actions.py:89
1183msgid "No type specified"
1184msgstr "Nenurodytas tipas"
1185
1186#: ../roundup/cgi/actions.py:91
1187msgid "No ID entered"
1188msgstr "Neįvestas ID"
1189
1190#: ../roundup/cgi/actions.py:97
1191#, python-format
1192msgid "\"%(input)s\" is not an ID (%(classname)s ID required)"
1193msgstr "\"%(input)s\" nėra ID (reikia %(classname)s ID)"
1194
1195#: ../roundup/cgi/actions.py:117
1196msgid "You may not retire the admin or anonymous user"
1197msgstr "Negalite deaktyvuoti administratoriaus ar anoniminio vartotojo"
1198
1199#: ../roundup/cgi/actions.py:124
1200#, python-format
1201msgid "%(classname)s %(itemid)s has been retired"
1202msgstr "%(classname)s %(itemid)s buvo deaktyvuotas"
1203
1204# ../roundup/cgi/actions.py:163 :191
1205#: ../roundup/cgi/actions.py:174
1206#: ../roundup/cgi/actions.py:202
1207#: ../roundup/cgi/actions.py:174:202
1208msgid "You do not have permission to edit queries"
1209msgstr "Neturite leidimo redaguoti užklausas"
1210
1211# ../roundup/cgi/actions.py:169 :197
1212#: ../roundup/cgi/actions.py:180
1213#: ../roundup/cgi/actions.py:209
1214#: ../roundup/cgi/actions.py:180:209
1215msgid "You do not have permission to store queries"
1216msgstr "Neturite leidimo išsaugoti užklausas"
1217
1218#: ../roundup/cgi/actions.py:298
1219#, python-format
1220msgid "Not enough values on line %(line)s"
1221msgstr "Nepakanka reikšmių eilutėje %(line)s"
1222
1223#: ../roundup/cgi/actions.py:345
1224msgid "Items edited OK"
1225msgstr "Elementų pakeitimai išsaugoti"
1226
1227#: ../roundup/cgi/actions.py:405
1228#, python-format
1229msgid "%(class)s %(id)s %(properties)s edited ok"
1230msgstr "%(class)s %(id)s %(properties)s pakeitimai išsaugoti"
1231
1232#: ../roundup/cgi/actions.py:408
1233#, python-format
1234msgid "%(class)s %(id)s - nothing changed"
1235msgstr "%(class)s %(id)s - niekas nepakeista"
1236
1237#: ../roundup/cgi/actions.py:420
1238#, python-format
1239msgid "%(class)s %(id)s created"
1240msgstr "sukurta %(class)s %(id)s"
1241
1242#: ../roundup/cgi/actions.py:452
1243#, python-format
1244msgid "You do not have permission to edit %(class)s"
1245msgstr "Neturite leidimo redaguoti %(class)s"
1246
1247#: ../roundup/cgi/actions.py:464
1248#, python-format
1249msgid "You do not have permission to create %(class)s"
1250msgstr "Neturite leidimo sukurti %(class)s"
1251
1252#: ../roundup/cgi/actions.py:488
1253msgid "You do not have permission to edit user roles"
1254msgstr "Neturite leidimo redaguoti vartotojų roles"
1255
1256#: ../roundup/cgi/actions.py:538
1257#, python-format
1258msgid "Edit Error: someone else has edited this %s (%s). View <a target=\"new\" href=\"%s%s\">their changes</a> in a new window."
1259msgstr "Redagavimo klaida: kitas vartotojas redagavo %s (%s). Peržiūrėkite <a target=\"new\" href=\"%s%s\">jų pakeitimus</a> naujame lange."
1260
1261#: ../roundup/cgi/actions.py:566
1262#, python-format
1263msgid "Edit Error: %s"
1264msgstr "Redagavimo klaida: %s"
1265
1266# ../roundup/cgi/actions.py:579 :590 :761 :780
1267#: ../roundup/cgi/actions.py:597
1268#: ../roundup/cgi/actions.py:608
1269#: ../roundup/cgi/actions.py:779
1270#: ../roundup/cgi/actions.py:798
1271#: ../roundup/cgi/actions.py:597:608
1272#: :779:798
1273#, python-format
1274msgid "Error: %s"
1275msgstr "Klaida: %s"
1276
1277#: ../roundup/cgi/actions.py:634
1278msgid ""
1279"Invalid One Time Key!\n"
1280"(a Mozilla bug may cause this message to show up erroneously, please check your email)"
1281msgstr ""
1282"Netinkamas One Time Key!\n"
1283"(šį pranešimą gali neteisingai sukelti Mozilla klaida, patikrinkite savo paštą.)"
1284
1285#: ../roundup/cgi/actions.py:676
1286#, python-format
1287msgid "Password reset and email sent to %s"
1288msgstr "Slaptažodis atstatytas ir el. laiškas išsiųstas %s"
1289
1290#: ../roundup/cgi/actions.py:685
1291msgid "Unknown username"
1292msgstr "Nežinomas vartotojo vardas"
1293
1294#: ../roundup/cgi/actions.py:693
1295msgid "Unknown email address"
1296msgstr "Nežinomas el. pašto adresas"
1297
1298#: ../roundup/cgi/actions.py:698
1299msgid "You need to specify a username or address"
1300msgstr "Privalote nurodyti vartotojo vardą ar el. pašto adresą"
1301
1302#: ../roundup/cgi/actions.py:723
1303#, python-format
1304msgid "Email sent to %s"
1305msgstr "El. laiškas išsiųstas %s"
1306
1307#: ../roundup/cgi/actions.py:742
1308msgid "You are now registered, welcome!"
1309msgstr "Jūs esate užregistruotas, sveiki prisijungę!"
1310
1311#: ../roundup/cgi/actions.py:787
1312msgid "It is not permitted to supply roles at registration."
1313msgstr "Negalima pateikti rolių registracijos metu."
1314
1315#: ../roundup/cgi/actions.py:879
1316msgid "You are logged out"
1317msgstr "Jūs atsijungėte"
1318
1319#: ../roundup/cgi/actions.py:896
1320msgid "Username required"
1321msgstr "Reikalingas vartotojo vardas"
1322
1323# ../roundup/cgi/actions.py:897 :901
1324#: ../roundup/cgi/actions.py:931
1325#: ../roundup/cgi/actions.py:935
1326#: ../roundup/cgi/actions.py:931:935
1327msgid "Invalid login"
1328msgstr "Neteisingas vartotojo vardas ar slaptažodis"
1329
1330#: ../roundup/cgi/actions.py:941
1331msgid "You do not have permission to login"
1332msgstr "Neturite prisijungimo teisių"
1333
1334#: ../roundup/cgi/cgitb.py:49
1335#, python-format
1336msgid ""
1337"<h1>Templating Error</h1>\n"
1338"<p><b>%(exc_type)s</b>: %(exc_value)s</p>\n"
1339"<p class=\"help\">Debugging information follows</p>"
1340msgstr ""
1341"<h1>Šablono klaida</h1>\n"
1342"<p><b>%(exc_type)s</b>: %(exc_value)s</p>\n"
1343"<p class=\"help\">Informacija klaidų taisymui</p>"
1344
1345#: ../roundup/cgi/cgitb.py:64
1346#, python-format
1347msgid "<li>\"%(name)s\" (%(info)s)</li>"
1348msgstr "<li>\"%(name)s\" (%(info)s)</li>"
1349
1350#: ../roundup/cgi/cgitb.py:67
1351#, python-format
1352msgid "<li>Looking for \"%(name)s\", current path:<ol>%(path)s</ol></li>"
1353msgstr "<li>Ieškau \"%(name)s\", dabartinis kelias :<ol>%(path)s</ol></li>"
1354
1355#: ../roundup/cgi/cgitb.py:71
1356#, python-format
1357msgid "<li>In %s</li>"
1358msgstr "<li>%s viduje</li>"
1359
1360#: ../roundup/cgi/cgitb.py:76
1361#, python-format
1362msgid "A problem occurred in your template \"%s\"."
1363msgstr "Rasta klaida jūsų šablone \"%s\"."
1364
1365#: ../roundup/cgi/cgitb.py:84
1366#, python-format
1367msgid ""
1368"\n"
1369"<li>While evaluating the %(info)r expression on line %(line)d\n"
1370"<table class=\"otherinfo\" style=\"font-size: 90%%\">\n"
1371" <tr><th colspan=\"2\" class=\"header\">Current variables:</th></tr>\n"
1372" %(globals)s\n"
1373" %(locals)s\n"
1374"</table></li>\n"
1375msgstr ""
1376"\n"
1377"<li>Vertinant %(info)r reiškinį eilutėje %(line)d\n"
1378"<table class=\"otherinfo\" style=\"font-size: 90%%\">\n"
1379" <tr><th colspan=\"2\" class=\"header\">Esami kintamieji:</th></tr>\n"
1380" %(globals)s\n"
1381" %(locals)s\n"
1382"</table></li>\n"
1383
1384#: ../roundup/cgi/cgitb.py:103
1385msgid "Full traceback:"
1386msgstr "Pilnas traceback:"
1387
1388#: ../roundup/cgi/cgitb.py:116
1389#, python-format
1390msgid "<font size=+1><strong>%(exc_type)s</strong>: %(exc_value)s</font>"
1391msgstr "<font size=+1><strong>%(exc_type)s</strong>: %(exc_value)s</font>"
1392
1393#: ../roundup/cgi/cgitb.py:120
1394msgid "<p>A problem occurred while running a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, with the most recent (innermost) call first. The exception attributes are:"
1395msgstr "<p>Iškilo problema leidžiant Python skriptą. Čia pateikta seka funkcijų iškvietimų iki klaidos, kur naujausias (giliausias) iškvietimas yra pirmas. Klaidos atributai yra:"
1396
1397#: ../roundup/cgi/cgitb.py:129
1398msgid "&lt;file is None - probably inside <tt>eval</tt> or <tt>exec</tt>&gt;"
1399msgstr "&lt;failas yra None - greičiausiai viduje <tt>eval</tt> ar <tt>exec</tt>&gt;"
1400
1401#: ../roundup/cgi/cgitb.py:138
1402#, python-format
1403msgid "in <strong>%s</strong>"
1404msgstr "<strong>%s</strong> viduje"
1405
1406# ../roundup/cgi/cgitb.py:172 :178
1407#: ../roundup/cgi/cgitb.py:172
1408#: ../roundup/cgi/cgitb.py:178
1409#: ../roundup/cgi/cgitb.py:172:178
1410msgid "<em>undefined</em>"
1411msgstr "<em>neapibrėžta</em>"
1412
1413#: ../roundup/cgi/client.py:49
1414msgid ""
1415"<html><head><title>An error has occurred</title></head>\n"
1416"<body><h1>An error has occurred</h1>\n"
1417"<p>A problem was encountered processing your request.\n"
1418"The tracker maintainers have been notified of the problem.</p>\n"
1419"</body></html>"
1420msgstr ""
1421"<html><head><title>Klaida</title></head>\n"
1422"<body><h1>Klaida</h1>\n"
1423"<p>Įvyko klaida vykdant jūsų užklausą.\n"
1424"Apie klaidą pranešėme tracker'io administratoriui.</p>\n"
1425"</body></html>"
1426
1427#: ../roundup/cgi/client.py:326
1428msgid "Form Error: "
1429msgstr "Formos klaida: "
1430
1431#: ../roundup/cgi/client.py:381
1432#, python-format
1433msgid "Unrecognized charset: %r"
1434msgstr "Neatpažinta koduotė: %r"
1435
1436#: ../roundup/cgi/client.py:509
1437msgid "Anonymous users are not allowed to use the web interface"
1438msgstr "Anoniminiai vartotojai neturi teisių naudoti web interfeisą"
1439
1440#: ../roundup/cgi/client.py:664
1441msgid "You are not allowed to view this file."
1442msgstr "Jūs neturite teisių žiūrėti šį failą."
1443
1444#: ../roundup/cgi/client.py:758
1445#, python-format
1446msgid "%(starttag)sTime elapsed: %(seconds)fs%(endtag)s\n"
1447msgstr "%(starttag)sPraėjęs laikas: %(seconds)fs%(endtag)s\n"
1448
1449#: ../roundup/cgi/client.py:762
1450#, python-format
1451msgid "%(starttag)sCache hits: %(cache_hits)d, misses %(cache_misses)d. Loading items: %(get_items)f secs. Filtering: %(filtering)f secs.%(endtag)s\n"
1452msgstr "%(starttag)sAtmintinės atitikimai: %(cache_hits)d, neatitikimai %(cache_misses)d. Įkeliami elementai: %(get_items)f sek. Filtruojama: %(filtering)f sek.%(endtag)s\n"
1453
1454#: ../roundup/cgi/form_parser.py:283
1455#, python-format
1456msgid "link \"%(key)s\" value \"%(entry)s\" not a designator"
1457msgstr "sąsajos \"%(key)s\" reikšmė \"%(entry)s\" nėra dezignatorius"
1458
1459#: ../roundup/cgi/form_parser.py:301
1460#, python-format
1461msgid "%(class)s %(property)s is not a link or multilink property"
1462msgstr "%(class)s %(property)s nėra sąsajos ar multisąsajos parinktis"
1463
1464#: ../roundup/cgi/form_parser.py:313
1465#, python-format
1466msgid "The form action claims to require property \"%(property)s\" which doesn't exist"
1467msgstr "Formos veiksmas reikalauja parinkties \"%(property)s\", kuri neegzistuoja"
1468
1469#: ../roundup/cgi/form_parser.py:335
1470#, python-format
1471msgid "You have submitted a %(action)s action for the property \"%(property)s\" which doesn't exist"
1472msgstr "Jūs pateikėte %(action)s komandą parinkčiai \"%(property)s\", kuri neegzistuoja"
1473
1474# ../roundup/cgi/form_parser.py:331 :357
1475#: ../roundup/cgi/form_parser.py:354
1476#: ../roundup/cgi/form_parser.py:380
1477#: ../roundup/cgi/form_parser.py:354:380
1478#, python-format
1479msgid "You have submitted more than one value for the %s property"
1480msgstr "Jūs pateikėte daugiau nei vieną reikšmę parinkčiai %s"
1481
1482# ../roundup/cgi/form_parser.py:354 :360
1483#: ../roundup/cgi/form_parser.py:377
1484#: ../roundup/cgi/form_parser.py:383
1485#: ../roundup/cgi/form_parser.py:377:383
1486msgid "Password and confirmation text do not match"
1487msgstr "Slaptažodis ir patvirtinimo tekstas neatitinka"
1488
1489#: ../roundup/cgi/form_parser.py:418
1490#, python-format
1491msgid "property \"%(propname)s\": \"%(value)s\" not currently in list"
1492msgstr "parinkties \"%(propname)s\": \"%(value)s\" nėra sąraše"
1493
1494#: ../roundup/cgi/form_parser.py:535
1495#, python-format
1496msgid "Required %(class)s property %(property)s not supplied"
1497msgid_plural "Required %(class)s properties %(property)s not supplied"
1498msgstr[0] "Reikalinga %(class)s parinktis %(property)s nepateikta"
1499msgstr[1] "Reikalingos %(class)s parinktys %(property)s nepateiktos"
1500msgstr[2] "Reikalingos %(class)s parinktys %(property)s nepateiktos"
1501
1502#: ../roundup/cgi/form_parser.py:558
1503msgid "File is empty"
1504msgstr "Failas tuščias"
1505
1506#: ../roundup/cgi/templating.py:73
1507#, python-format
1508msgid "You are not allowed to %(action)s items of class %(class)s"
1509msgstr "Jūs negalite atlikti komandos %(action)s su klasės %(class)s elementais"
1510
1511#: ../roundup/cgi/templating.py:643
1512msgid "(list)"
1513msgstr "(list)"
1514
1515#: ../roundup/cgi/templating.py:712
1516msgid "Submit New Entry"
1517msgstr "Įvesti naują įrašą"
1518
1519# ../roundup/cgi/templating.py:700 :819 :1193 :1214 :1258 :1280 :1314 :1353
1520# :1404 :1421 :1497 :1517 :1530 :1547 :1557 :1607 :1794
1521#: ../roundup/cgi/templating.py:726
1522#: ../roundup/cgi/templating.py:860
1523#: ../roundup/cgi/templating.py:1267
1524#: ../roundup/cgi/templating.py:1296
1525#: ../roundup/cgi/templating.py:1316
1526#: ../roundup/cgi/templating.py:1365
1527#: ../roundup/cgi/templating.py:1388
1528#: ../roundup/cgi/templating.py:1424
1529#: ../roundup/cgi/templating.py:1463
1530#: ../roundup/cgi/templating.py:1516
1531#: ../roundup/cgi/templating.py:1533
1532#: ../roundup/cgi/templating.py:1618
1533#: ../roundup/cgi/templating.py:1638
1534#: ../roundup/cgi/templating.py:1656
1535#: ../roundup/cgi/templating.py:1688
1536#: ../roundup/cgi/templating.py:1698
1537#: ../roundup/cgi/templating.py:1752
1538#: ../roundup/cgi/templating.py:1945
1539#: ../roundup/cgi/templating.py:726:860
1540#: :1267:1296
1541#: :1316:1365
1542#: :1388:1424
1543#: :1463:1516
1544#: :1533:1618
1545#: :1638:1656
1546#: :1688:1698
1547#: :1752:1945
1548msgid "[hidden]"
1549msgstr "[paslėpta]"
1550
1551#: ../roundup/cgi/templating.py:727
1552msgid "New node - no history"
1553msgstr "Naujas elementas -- nėra istorijos"
1554
1555#: ../roundup/cgi/templating.py:842
1556msgid "Submit Changes"
1557msgstr "Išsaugoti pakeitimus"
1558
1559#: ../roundup/cgi/templating.py:924
1560msgid "<em>The indicated property no longer exists</em>"
1561msgstr "<em>Nurodytos parinkties nėra</em>"
1562
1563#: ../roundup/cgi/templating.py:925
1564#, python-format
1565msgid "<em>%s: %s</em>\n"
1566msgstr "<em>%s: %s</em>\n"
1567
1568#: ../roundup/cgi/templating.py:938
1569#, python-format
1570msgid "The linked class %(classname)s no longer exists"
1571msgstr "Susietos klasės %(classname)s nebėra"
1572
1573# ../roundup/cgi/templating.py:930 :951
1574#: ../roundup/cgi/templating.py:971
1575#: ../roundup/cgi/templating.py:995
1576#: ../roundup/cgi/templating.py:971:995
1577msgid "<strike>The linked node no longer exists</strike>"
1578msgstr "<strike>Susieto elemento nebėra</strike>"
1579
1580#: ../roundup/cgi/templating.py:1048
1581#, python-format
1582msgid "%s: (no value)"
1583msgstr "%s: (no value)"
1584
1585#: ../roundup/cgi/templating.py:1060
1586msgid "<strong><em>This event is not handled by the history display!</em></strong>"
1587msgstr "<strong><em>Šis įvykis nėra rodomas archyve!</em></strong>"
1588
1589#: ../roundup/cgi/templating.py:1072
1590msgid "<tr><td colspan=4><strong>Note:</strong></td></tr>"
1591msgstr "<tr><td colspan=4><strong>Pastaba:</strong></td></tr>"
1592
1593#: ../roundup/cgi/templating.py:1081
1594msgid "History"
1595msgstr "Archyvas"
1596
1597#: ../roundup/cgi/templating.py:1083
1598msgid "<th>Date</th>"
1599msgstr "<th>Data</th>"
1600
1601#: ../roundup/cgi/templating.py:1084
1602msgid "<th>User</th>"
1603msgstr "<th>Vartotojas</th>"
1604
1605#: ../roundup/cgi/templating.py:1085
1606msgid "<th>Action</th>"
1607msgstr "<th>Veiksmas</th>"
1608
1609#: ../roundup/cgi/templating.py:1086
1610msgid "<th>Args</th>"
1611msgstr "<th>Argumentai</th>"
1612
1613#: ../roundup/cgi/templating.py:1128
1614#, python-format
1615msgid "Copy of %(class)s %(id)s"
1616msgstr "%(class)s %(id)s kopija"
1617
1618#: ../roundup/cgi/templating.py:1392
1619msgid "*encrypted*"
1620msgstr "*užkoduota*"
1621
1622# ../roundup/cgi/templating.py:993 :1357 :1378 :1384
1623#: ../roundup/cgi/templating.py:1467
1624#: ../roundup/cgi/templating.py:1488
1625#: ../roundup/cgi/templating.py:1494
1626#: ../roundup/cgi/templating.py:1037:1467
1627#: :1488:1494
1628msgid "No"
1629msgstr "Ne"
1630
1631# ../roundup/cgi/templating.py:993 :1357 :1376 :1381
1632#: ../roundup/cgi/templating.py:1467
1633#: ../roundup/cgi/templating.py:1486
1634#: ../roundup/cgi/templating.py:1491
1635#: ../roundup/cgi/templating.py:1037:1467
1636#: :1486:1491
1637msgid "Yes"
1638msgstr "Taip"
1639
1640#: ../roundup/cgi/templating.py:1580
1641msgid "default value for DateHTMLProperty must be either DateHTMLProperty or string date representation."
1642msgstr "standartinė DateHTMLProperty reikšmė turi būti arba DateHTMLProperty arba datos reprezentacija kaip simbolių eilutės."
1643
1644#: ../roundup/cgi/templating.py:1743
1645#, python-format
1646msgid "Attempt to look up %(attr)s on a missing value"
1647msgstr "Bandėte pažiūrėti %(attr)s neegzistuojančiai reikšmei"
1648
1649#: ../roundup/cgi/templating.py:1820
1650#, python-format
1651msgid "<option %svalue=\"-1\">- no selection -</option>"
1652msgstr "<option %svalue=\"-1\">- nepasirinkta -</option>"
1653
1654#: ../roundup/date.py:301
1655msgid "Not a date spec: \"yyyy-mm-dd\", \"mm-dd\", \"HH:MM\", \"HH:MM:SS\" or \"yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS\""
1656msgstr "Ne data, nurodykite: „yyyy-mm-dd“, „mm-dd“, „HH:MM“, „HH:MM:SS“ ar „yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS“"
1657
1658#: ../roundup/date.py:363
1659#, python-format
1660msgid "%r not a date / time spec \"yyyy-mm-dd\", \"mm-dd\", \"HH:MM\", \"HH:MM:SS\" or \"yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS\""
1661msgstr "%r ne data / datos formatas „yyyy-mm-dd“, „mm-dd“, „HH:MM“, „HH:MM:SS“ ar „yyyy-mm-dd.HH:MM:SS.SSS“"
1662
1663#: ../roundup/date.py:662
1664msgid "Not an interval spec: [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS] [date spec]"
1665msgstr "Ne intervalas, nurodyti: [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS] [datos formatas]"
1666
1667#: ../roundup/date.py:681
1668msgid "Not an interval spec: [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS]"
1669msgstr "Ne intervalas, formatas: [+-] [#y] [#m] [#w] [#d] [[[H]H:MM]:SS]"
1670
1671#: ../roundup/date.py:818
1672#, python-format
1673msgid "%(number)s year"
1674msgid_plural "%(number)s years"
1675msgstr[0] "%(number)s metus"
1676msgstr[1] "%(number)s metus"
1677msgstr[2] "%(number)s metų"
1678
1679#: ../roundup/date.py:822
1680#, python-format
1681msgid "%(number)s month"
1682msgid_plural "%(number)s months"
1683msgstr[0] "%(number)s mėnesį"
1684msgstr[1] "%(number)s mėnesius"
1685msgstr[2] "%(number)s mėnesių"
1686
1687#: ../roundup/date.py:826
1688#, python-format
1689msgid "%(number)s week"
1690msgid_plural "%(number)s weeks"
1691msgstr[0] "%(number)s savaitę"
1692msgstr[1] "%(number)s savaites"
1693msgstr[2] "%(number)s savaičių"
1694
1695#: ../roundup/date.py:830
1696#, python-format
1697msgid "%(number)s day"
1698msgid_plural "%(number)s days"
1699msgstr[0] "%(number)s dieną"
1700msgstr[1] "%(number)s dienas"
1701msgstr[2] "%(number)s dienų"
1702
1703#: ../roundup/date.py:834
1704msgid "tomorrow"
1705msgstr "rytoj"
1706
1707#: ../roundup/date.py:836
1708msgid "yesterday"
1709msgstr "vakar"
1710
1711#: ../roundup/date.py:839
1712#, python-format
1713msgid "%(number)s hour"
1714msgid_plural "%(number)s hours"
1715msgstr[0] "%(number)s valandą"
1716msgstr[1] "%(number)s valandas"
1717msgstr[2] "%(number)s valandų"
1718
1719#: ../roundup/date.py:843
1720msgid "an hour"
1721msgstr "valandą"
1722
1723#: ../roundup/date.py:845
1724msgid "1 1/2 hours"
1725msgstr "1 1/2 valandos"
1726
1727#: ../roundup/date.py:847
1728#, python-format
1729msgid "1 %(number)s/4 hours"
1730msgid_plural "1 %(number)s/4 hours"
1731msgstr[0] "1 %(number)s/4 valandos"
1732msgstr[1] "1 %(number)s/4 valandos"
1733msgstr[2] "1 %(number)s/4 valandos"
1734
1735#: ../roundup/date.py:851
1736msgid "in a moment"
1737msgstr "už minutės"
1738
1739#: ../roundup/date.py:853
1740msgid "just now"
1741msgstr "ką tik"
1742
1743#: ../roundup/date.py:856
1744msgid "1 minute"
1745msgstr "1 minutę"
1746
1747#: ../roundup/date.py:859
1748#, python-format
1749msgid "%(number)s minute"
1750msgid_plural "%(number)s minutes"
1751msgstr[0] "%(number)s minutę"
1752msgstr[1] "%(number)s minutes"
1753msgstr[2] "%(number)s minučių"
1754
1755#: ../roundup/date.py:862
1756msgid "1/2 an hour"
1757msgstr "1/2 valandos"
1758
1759#: ../roundup/date.py:864
1760#, python-format
1761msgid "%(number)s/4 hour"
1762msgid_plural "%(number)s/4 hours"
1763msgstr[0] "%(number)s/4 valandos"
1764msgstr[1] "%(number)s/4 valandos"
1765msgstr[2] "%(number)s/4 valandos"
1766
1767#: ../roundup/date.py:868
1768#, python-format
1769msgid "%s ago"
1770msgstr "prieš %s"
1771
1772#: ../roundup/date.py:870
1773#, python-format
1774msgid "in %s"
1775msgstr "po %s"
1776
1777#: ../roundup/init.py:134
1778#, python-format
1779msgid ""
1780"WARNING: directory '%s'\n"
1781"\tcontains old-style template - ignored"
1782msgstr ""
1783"PERSPĖJIMAS: direktorijoje '%s'\n"
1784"\tseno tipo šablonas, praleistas"
1785
1786#: ../roundup/mailgw.py:574
1787msgid ""
1788"\n"
1789"Emails to Roundup trackers must include a Subject: line!\n"
1790msgstr ""
1791"\n"
1792"Laiškai Roundup'o tracker'iams privalo turėti temos (Subject:) eilutę!\n"
1793
1794#: ../roundup/mailgw.py:664
1795#, python-format
1796msgid ""
1797"\n"
1798"The message you sent to roundup did not contain a properly formed subject\n"
1799"line. The subject must contain a class name or designator to indicate the\n"
1800"'topic' of the message. For example:\n"
1801" Subject: [issue] This is a new issue\n"
1802" - this will create a new issue in the tracker with the title 'This is\n"
1803" a new issue'.\n"
1804" Subject: [issue1234] This is a followup to issue 1234\n"
1805" - this will append the message's contents to the existing issue 1234\n"
1806" in the tracker.\n"
1807"\n"
1808"Subject was: '%(subject)s'\n"
1809msgstr ""
1810"\n"
1811"Jūsų siųstas laiškas roundup'ui neturi teisingai suformuotos temos (Subject)\n"
1812"eilutės. Tema privalo turėti klasės vardą arba dezignatorių. Pavyzdžiui:\n"
1813" Tema: [issue] Tai yra naujas kreipinys\n"
1814" - tai sukurs naują kreipinį pavadinimu 'Tai yra naujas kreipinys'.\n"
1815" Tema: [issue1234] Tai yra kreipinio 1234 tęsinys\n"
1816" - tai pridės laiško turinį prie esančio kreipinio 1234.\n"
1817"\n"
1818"Tema buvo: '%(subject)s'\n"
1819
1820#: ../roundup/mailgw.py:695
1821#, python-format
1822msgid ""
1823"\n"
1824"The class name you identified in the subject line (\"%(classname)s\") does not exist in the\n"
1825"database.\n"
1826"\n"
1827"Valid class names are: %(validname)s\n"
1828"Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1829msgstr ""
1830"\n"
1831"Klasės (\"%(classname)s\"), kurią jūs nurodėte temos eilutėje, nėra duomenų\n"
1832"bazėje.\n"
1833"\n"
1834"Teisingi klasių vardai yra: %(validname)s\n"
1835"Tema buvo: \"%(subject)s\"\n"
1836
1837#: ../roundup/mailgw.py:730
1838#, python-format
1839msgid ""
1840"\n"
1841"I cannot match your message to a node in the database - you need to either\n"
1842"supply a full designator (with number, eg \"[issue123]\" or keep the\n"
1843"previous subject title intact so I can match that.\n"
1844"\n"
1845"Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1846msgstr ""
1847"\n"
1848"Negaliu priskirti jūsų laiško jokiam duomenų bazės elementui - jūs turite\n"
1849"nurodyti pilną dezignatorių (su numeriu, pvz., \"[issue123]\" arba palikite\n"
1850"temos pavadinimą neliestą.\n"
1851"\n"
1852"Tema buvo: \"%(subject)s\"\n"
1853
1854#: ../roundup/mailgw.py:763
1855#, python-format
1856msgid ""
1857"\n"
1858"The node specified by the designator in the subject of your message\n"
1859"(\"%(nodeid)s\") does not exist.\n"
1860"\n"
1861"Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1862msgstr ""
1863"\n"
1864"Elemento (\"%(nodeid)s\"), nurodyto dezignatoriumi temos eilutėje,\n"
1865"nėra.\n"
1866"\n"
1867"Tema buvo: \"%(subject)s\"\n"
1868
1869#: ../roundup/mailgw.py:791
1870#, python-format
1871msgid ""
1872"\n"
1873"The mail gateway is not properly set up. Please contact\n"
1874"%(mailadmin)s and have them fix the incorrect class specified as:\n"
1875" %(current_class)s\n"
1876msgstr ""
1877"\n"
1878"Nesukonfigūruotas pašto sietuvas (mail gateway). Paprašykite\n"
1879"%(mailadmin)s, kad pataisytų neteisingą klasės pavadinimą:\n"
1880" %(current_class)s\n"
1881
1882#: ../roundup/mailgw.py:814
1883#, python-format
1884msgid ""
1885"\n"
1886"The mail gateway is not properly set up. Please contact\n"
1887"%(mailadmin)s and have them fix the incorrect properties:\n"
1888" %(errors)s\n"
1889msgstr ""
1890"\n"
1891"Nesukonfigūruotas pašto sietuvas (mail gateway). Paprašykite\n"
1892"%(mailadmin)s, kad pataisytų neteisingus atributus:\n"
1893" %(errors)s\n"
1894
1895#: ../roundup/mailgw.py:844
1896#, python-format
1897msgid ""
1898"\n"
1899"You are not a registered user.\n"
1900"\n"
1901"Unknown address: %(from_address)s\n"
1902msgstr ""
1903"\n"
1904"Jūs nesate registruotas vartotojas.\n"
1905"\n"
1906"Nežinomas adresas: %(from_address)s\n"
1907
1908#: ../roundup/mailgw.py:852
1909msgid "You are not permitted to access this tracker."
1910msgstr "Neturite teisių naudotis šiuo tracker'iu."
1911
1912#: ../roundup/mailgw.py:859
1913#, python-format
1914msgid "You are not permitted to edit %(classname)s."
1915msgstr "Neturite leidimo redaguoti %(classname)s."
1916
1917#: ../roundup/mailgw.py:863
1918#, python-format
1919msgid "You are not permitted to create %(classname)s."
1920msgstr "Neturite leidimo sukurti %(classname)s."
1921
1922#: ../roundup/mailgw.py:910
1923#, python-format
1924msgid ""
1925"\n"
1926"There were problems handling your subject line argument list:\n"
1927"- %(errors)s\n"
1928"\n"
1929"Subject was: \"%(subject)s\"\n"
1930msgstr ""
1931"\n"
1932"Temos eilutės argumentų sąraše yra klaidų:\n"
1933"- %(errors)s\n"
1934"\n"
1935"Tema buvo: \"%(subject)s\"\n"
1936
1937#: ../roundup/mailgw.py:938
1938msgid ""
1939"\n"
1940"Roundup requires the submission to be plain text. The message parser could\n"
1941"not find a text/plain part to use.\n"
1942msgstr ""
1943"\n"
1944"Roundup'ui reikia, kad laiškas būtų tekstinis. Laiškų analizatorius nerado\n"
1945"text/plain dalies.\n"
1946
1947#: ../roundup/mailgw.py:960
1948msgid "You are not permitted to create files."
1949msgstr "Neturite teisių sukurti failą."
1950
1951#: ../roundup/mailgw.py:974
1952#, python-format
1953msgid "You are not permitted to add files to %(classname)s."
1954msgstr "Neturite leidimo pridėti failų prie %(classname)s."
1955
1956#: ../roundup/mailgw.py:992
1957msgid "You are not permitted to create messages."
1958msgstr "Neturite leidimo sukurti pranešimų."
1959
1960#: ../roundup/mailgw.py:1000
1961#, python-format
1962msgid ""
1963"\n"
1964"Mail message was rejected by a detector.\n"
1965"%(error)s\n"
1966msgstr ""
1967"\n"
1968"Detektorius atmetė jūsų laišką.\n"
1969"%(error)s\n"
1970
1971#: ../roundup/mailgw.py:1008
1972#, python-format
1973msgid "You are not permitted to add messages to %(classname)s."
1974msgstr "Neturite leidimo pridėti pranešimų prie %(classname)s."
1975
1976#: ../roundup/mailgw.py:1035
1977#, python-format
1978msgid "You are not permitted to edit property %(prop)s of class %(classname)s."
1979msgstr "Neturite leidimo redaguoti %(classname)s parinkties %(prop)s."
1980
1981#: ../roundup/mailgw.py:1043
1982#, python-format
1983msgid ""
1984"\n"
1985"There was a problem with the message you sent:\n"
1986" %(message)s\n"
1987msgstr ""
1988"\n"
1989"Jūsų laiške %(message)s yra klaidų.\n"
1990
1991#: ../roundup/mailgw.py:1065
1992msgid "not of form [arg=value,value,...;arg=value,value,...]"
1993msgstr "ne tokios formos: [arg=reikšmė,reikšmė,...;arg=reikšmė,reikšmė,...]"
1994
1995#: ../roundup/roundupdb.py:146
1996msgid "files"
1997msgstr "failai"
1998
1999#: ../roundup/roundupdb.py:146
2000msgid "messages"
2001msgstr "pranešimai"
2002
2003#: ../roundup/roundupdb.py:146
2004msgid "nosy"
2005msgstr "informuoti"
2006
2007#: ../roundup/roundupdb.py:146
2008msgid "superseder"
2009msgstr "pirmtakas"
2010
2011#: ../roundup/roundupdb.py:146
2012msgid "title"
2013msgstr "antraštė"
2014
2015#: ../roundup/roundupdb.py:147
2016msgid "assignedto"
2017msgstr "priskirta"
2018
2019#: ../roundup/roundupdb.py:147
2020msgid "priority"
2021msgstr "prioritetas"
2022
2023#: ../roundup/roundupdb.py:147
2024msgid "status"
2025msgstr "statusas"
2026
2027#: ../roundup/roundupdb.py:147
2028msgid "topic"
2029msgstr "tema"
2030
2031#: ../roundup/roundupdb.py:150
2032msgid "activity"
2033msgstr "veiksmas"
2034
2035#. following properties are common for all hyperdb classes
2036#. they are listed here to keep things in one place
2037#: ../roundup/roundupdb.py:150
2038msgid "actor"
2039msgstr "veikėjas"
2040
2041#: ../roundup/roundupdb.py:150
2042msgid "creation"
2043msgstr "sukūrimas"
2044
2045#: ../roundup/roundupdb.py:150
2046msgid "creator"
2047msgstr "kūrėjas"
2048
2049#: ../roundup/roundupdb.py:308
2050#, python-format
2051msgid "New submission from %(authname)s%(authaddr)s:"
2052msgstr "Nauja pateiktis nuo %(authname)s%(authaddr)s:"
2053
2054#: ../roundup/roundupdb.py:311
2055#, python-format
2056msgid "%(authname)s%(authaddr)s added the comment:"
2057msgstr "%(authname)s%(authaddr)s parašė komentarą:"
2058
2059#: ../roundup/roundupdb.py:314
2060msgid "System message:"
2061msgstr "Sistemos pranešimas:"
2062
2063#: ../roundup/roundupdb.py:597
2064#, python-format
2065msgid ""
2066"\n"
2067"Now:\n"
2068"%s\n"
2069"Was:\n"
2070"%s"
2071msgstr ""
2072"\n"
2073"Dabar:\n"
2074"%s\n"
2075"Buvo:\n"
2076"%s"
2077
2078#: ../roundup/scripts/roundup_demo.py:32
2079#, python-format
2080msgid "Enter directory path to create demo tracker [%s]: "
2081msgstr "Įveskite kelią į direktoriją demo track'erio sukūrimui [%s]: "
2082
2083#: ../roundup/scripts/roundup_gettext.py:22
2084#, python-format
2085msgid "Usage: %(program)s <tracker home>"
2086msgstr "Naudojimas: %(program)s <tracker'io namų direktorija>"
2087
2088#: ../roundup/scripts/roundup_gettext.py:37
2089#, python-format
2090msgid "No tracker templates found in directory %s"
2091msgstr "Direktorijoje %s nėra tracker'io šablonų"
2092
2093#: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:36
2094#, python-format
2095msgid ""
2096"Usage: %(program)s [-v] [-c class] [[-C class] -S field=value]* <instance home> [method]\n"
2097"\n"
2098"Options:\n"
2099" -v: print version and exit\n"
2100" -c: default class of item to create (else the tracker's MAIL_DEFAULT_CLASS)\n"
2101" -C / -S: see below\n"
2102"\n"
2103"The roundup mail gateway may be called in one of four ways:\n"
2104" . with an instance home as the only argument,\n"
2105" . with both an instance home and a mail spool file,\n"
2106" . with both an instance home and a POP/APOP server account, or\n"
2107" . with both an instance home and a IMAP/IMAPS server account.\n"
2108"\n"
2109"It also supports optional -C and -S arguments that allows you to set a\n"
2110"fields for a class created by the roundup-mailgw. The default class if\n"
2111"not specified is msg, but the other classes: issue, file, user can\n"
2112"also be used. The -S or --set options uses the same\n"
2113"property=value[;property=value] notation accepted by the command line\n"
2114"roundup command or the commands that can be given on the Subject line\n"
2115"of an email message.\n"
2116"\n"
2117"It can let you set the type of the message on a per email address basis.\n"
2118"\n"
2119"PIPE:\n"
2120" In the first case, the mail gateway reads a single message from the\n"
2121" standard input and submits the message to the roundup.mailgw module.\n"
2122"\n"
2123"UNIX mailbox:\n"
2124" In the second case, the gateway reads all messages from the mail spool\n"
2125" file and submits each in turn to the roundup.mailgw module. The file is\n"
2126" emptied once all messages have been successfully handled. The file is\n"
2127" specified as:\n"
2128" mailbox /path/to/mailbox\n"
2129"\n"
2130"POP:\n"
2131" In the third case, the gateway reads all messages from the POP server\n"
2132" specified and submits each in turn to the roundup.mailgw module. The\n"
2133" server is specified as:\n"
2134" pop username:password@server\n"
2135" The username and password may be omitted:\n"
2136" pop username@server\n"
2137" pop server\n"
2138" are both valid. The username and/or password will be prompted for if\n"
2139" not supplied on the command-line.\n"
2140"\n"
2141"APOP:\n"
2142" Same as POP, but using Authenticated POP:\n"
2143" apop username:password@server\n"
2144"\n"
2145"IMAP:\n"
2146" Connect to an IMAP server. This supports the same notation as that of\n"
2147" POP mail.\n"
2148" imap username:password@server\n"
2149" It also allows you to specify a specific mailbox other than INBOX using\n"
2150" this format:\n"
2151" imap username:password@server mailbox\n"
2152"\n"
2153"IMAPS:\n"
2154" Connect to an IMAP server over ssl.\n"
2155" This supports the same notation as IMAP.\n"
2156" imaps username:password@server [mailbox]\n"
2157"\n"
2158msgstr ""
2159"Naudojimas: %(program)s [-v] [-c klasė] [[-C klasė] -S laukas=reikšmė]* <namų direktorija> [metodas]\n"
2160"\n"
2161"Parinktys:\n"
2162" -v: išspausdinti versiją ir baigti\n"
2163" -c: stadartinė kuriamo elemento klasė (arba tracker'io MAIL_DEFAULT_CLASS)\n"
2164" -C / -S: žiūrėti žemiau\n"
2165"\n"
2166"Roundup pašto vartai gali būti iškviesti vienu iš keturių būdų:\n"
2167" . su namų direktorija kaip vieninteliu argumentu,\n"
2168" . su namų direktorija ir pašto spool failu,\n"
2169" . su namų direktorija ir POP/APOP serverio abonentu, ar\n"
2170" . su namų direktorija ir IMAP/IMAPS serverio abonentu.\n"
2171"\n"
2172"Ši komanda taipogi palaiko neprivalomus -C ir -S argumentus, kurie leidžia\n"
2173"nustatyti laukus klasei, sukurtai roundup-mailgw. Standartinė klasė, jei\n"
2174"kitaip nenurodyta, yra msg, tačiau kitos klasės: issue, file, user taip pat\n"
2175"gali būti naudojamos. -S ar --set parinktys naudoja tą pačią\n"
2176"parinktis=reikšmė[;parinktis=reikšmė] notaciją, priimamą roundup komandinės\n"
2177"eilutės komandos ar komandų, kurios gali būti duodamos el. pašto Temos\n"
2178"eilutėje.\n"
2179"\n"
2180"Ši komanda leidžia nustatyti pranešimo tipą kiekvienam skirtingam\n"
2181"el. pašto adresui.\n"
2182"\n"
2183"PIPE:\n"
2184" Pirmu atveju, pašto vartai nuskaito vieną pranešimą iš standartinės\n"
2185" įvesties ir pateikia tą pranešimą roundup.mailgw moduliui.\n"
2186"\n"
2187"UNIX pašto dėžutė:\n"
2188" Antru atveju, vartai nuskaito visus pranešimus iš pašto spool failo\n"
2189" ir pateikia kiekvieną iš eilės roundup.mailgw moduliui. Failas yra\n"
2190" išvalomas kai visi pranešimai sėkmingai perduodami. Failas nurodomas\n"
2191" kaip:\n"
2192" dėžutė /kelias/iki/dėžutės\n"
2193"\n"
2194"POP:\n"
2195" Trečiu atveju, vartai nuskaito visus pranešimus iš nurodyto POP\n"
2196" serverio ir pateikia kiekvieną iš eilės roundup.mailgw moduliui.\n"
2197" Serveris yra nurodomas kaip:\n"
2198" pop vartotojas:slaptažodis@serveris\n"
2199" Vartotojo vardas ir slaptažodis gali būti praleisti:\n"
2200" pop vartotojas@serveris\n"
2201" pop serveris\n"
2202" yra tinkami formatai. Vartotojo vardo ar/ir slaptažodžio sistema paprašys,\n"
2203" jei jų nepateikėte komandinėje eilutėje.\n"
2204"\n"
2205"APOP:\n"
2206" Taip pat kaip POP, tačiau naudojant Authenticated POP:\n"
2207" apop vartotojas:slaptažodis@serveris\n"
2208"\n"
2209"IMAP:\n"
2210" Prisijungimas prie IMAP serverio. Tai palaiko tą pačią notaciją \n"
2211" kaip POP pašto.\n"
2212" imap vartotojas:slaptažodis@serveris\n"
2213" Tai taip pat leidžia nurodyti kitą pašto dėžutę nei INBOX naudojant šį\n"
2214" formatą:\n"
2215" imap vartotojas:slaptažodis@serveris dėžutė\n"
2216"\n"
2217"IMAPS:\n"
2218" Prisijungimas prie IMAP serverio per ssl.\n"
2219" Palaiko tą pačia notaciją kaip IMAP.\n"
2220" imaps vartotojas:slaptažodis@serveris [dėžutė]\n"
2221"\n"
2222
2223#: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:147
2224msgid "Error: not enough source specification information"
2225msgstr "Klaida: nepakankamai šaltinio specifikacijos informacijos"
2226
2227#: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:163
2228msgid "Error: pop specification not valid"
2229msgstr "Klaida: pop specifikacija netinkama"
2230
2231#: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:170
2232msgid "Error: apop specification not valid"
2233msgstr "Klaida: apop specifikacija netinkama"
2234
2235#: ../roundup/scripts/roundup_mailgw.py:184
2236msgid "Error: The source must be either \"mailbox\", \"pop\", \"apop\", \"imap\" or \"imaps\""
2237msgstr "Klaida: Šaltinis turi būti „mailbox“, „pop“, „apop“, „imap“ ar „imaps“"
2238
2239#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:157
2240msgid ""
2241"<html><head><title>Roundup trackers index</title></head>\n"
2242"<body><h1>Roundup trackers index</h1><ol>\n"
2243msgstr ""
2244"<html><head><title>Roundup tracker'io indeksas</title></head>\n"
2245"<body><h1>Roundup tracker'io indeksas</h1><ol>\n"
2246
2247#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:293
2248#, python-format
2249msgid "Error: %s: %s"
2250msgstr "Klaida: %s: %s"
2251
2252#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:303
2253msgid "WARNING: ignoring \"-g\" argument, not root"
2254msgstr "PERSPĖJIMAS: \"-g\" argumentas ignoruojamas, nėra root teisių"
2255
2256#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:309
2257msgid "Can't change groups - no grp module"
2258msgstr "Negaliu pakeisti grupių -- nėra grp modulio"
2259
2260#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:318
2261#, python-format
2262msgid "Group %(group)s doesn't exist"
2263msgstr "Grupės %(group)s nėra"
2264
2265#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:329
2266msgid "Can't run as root!"
2267msgstr "Negaliu paleisti root teisėmis!"
2268
2269#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:332
2270msgid "WARNING: ignoring \"-u\" argument, not root"
2271msgstr "PERSPĖJIMAS: \"-u\" argumentas ignoruojamas, nėra root teisių"
2272
2273#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:338
2274msgid "Can't change users - no pwd module"
2275msgstr "Negaliu pakesiti vartotojų - nėra pwd modulio"
2276
2277#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:347
2278#, python-format
2279msgid "User %(user)s doesn't exist"
2280msgstr "Vartotojo %(user)s nėra"
2281
2282#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:478
2283#, python-format
2284msgid "Multiprocess mode \"%s\" is not available, switching to single-process"
2285msgstr "Multiprocesinė aplinka \"%s\" neprieinama, perjungiu į vienprocesinę"
2286
2287#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:501
2288#, python-format
2289msgid "Unable to bind to port %s, port already in use."
2290msgstr "Negaliu prijungti prie jungties %s, jungtis jau naudojama."
2291
2292#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:569
2293msgid ""
2294" -c <Command> Windows Service options.\n"
2295" If you want to run the server as a Windows Service, you\n"
2296" must use configuration file to specify tracker homes.\n"
2297" Logfile option is required to run Roundup Tracker service.\n"
2298" Typing \"roundup-server -c help\" shows Windows Services\n"
2299" specifics."
2300msgstr ""
2301" -c <Komanda> Windows Service parinktys.\n"
2302" Jei norite paleisti serverį kaip Windows Service, turite\n"
2303" naudoti konfigūracijos failą tracker'io namų direktorijoms\n"
2304" nurodyti. Žurnalo failo parinktis būtina, jei norite \n"
2305" paleisti Roundup Tracker servisą.\n"
2306" Įvedę \"roundup-server -c help\" pamatysite Windows Services\n"
2307" specifiką."
2308
2309#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:576
2310msgid ""
2311" -u <UID> runs the Roundup web server as this UID\n"
2312" -g <GID> runs the Roundup web server as this GID\n"
2313" -d <PIDfile> run the server in the background and write the server's PID\n"
2314" to the file indicated by PIDfile. The -l option *must* be\n"
2315" specified if -d is used."
2316msgstr ""
2317" -u <UID> paleidžia Roundup žiniatinklio serverį kaip šis UID\n"
2318" -g <GID> paleidžia Roundup žiniatinklio serverį kaip šis GID\n"
2319" -d <PIDfile> paleidžia serverį fone ir įrašo serverio PID į failą,\n"
2320" nurodytą PIDfaile. Parinktis -l *privalo* būti nurodyta\n"
2321" jei naudojama -d."
2322
2323#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:583
2324#, python-format
2325msgid ""
2326"%(message)sUsage: roundup-server [options] [name=tracker home]*\n"
2327"\n"
2328"Options:\n"
2329" -v print the Roundup version number and exit\n"
2330" -h print this text and exit\n"
2331" -S create or update configuration file and exit\n"
2332" -C <fname> use configuration file <fname>\n"
2333" -n <name> set the host name of the Roundup web server instance\n"
2334" -p <port> set the port to listen on (default: %(port)s)\n"
2335" -l <fname> log to the file indicated by fname instead of stderr/stdout\n"
2336" -N log client machine names instead of IP addresses (much slower)\n"
2337" -t <mode> multiprocess mode (default: %(mp_def)s).\n"
2338" Allowed values: %(mp_types)s.\n"
2339"%(os_part)s\n"
2340"\n"
2341"Long options:\n"
2342" --version print the Roundup version number and exit\n"
2343" --help print this text and exit\n"
2344" --save-config create or update configuration file and exit\n"
2345" --config <fname> use configuration file <fname>\n"
2346" All settings of the [main] section of the configuration file\n"
2347" also may be specified in form --<name>=<value>\n"
2348"\n"
2349"Examples:\n"
2350"\n"
2351" roundup-server -S -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini \\\n"
2352" -n localhost -p 8917 -l /var/log/roundup.log \\\n"
2353" support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2354"\n"
2355" roundup-server -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini\n"
2356"\n"
2357" roundup-server support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2358"\n"
2359" roundup-server -d /var/run/roundup.pid -l /var/log/roundup.log \\\n"
2360" support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2361"\n"
2362"Configuration file format:\n"
2363" Roundup Server configuration file has common .ini file format.\n"
2364" Configuration file created with 'roundup-server -S' contains\n"
2365" detailed explanations for each option. Please see that file\n"
2366" for option descriptions.\n"
2367"\n"
2368"How to use \"name=tracker home\":\n"
2369" These arguments set the tracker home(s) to use. The name is how the\n"
2370" tracker is identified in the URL (it's the first part of the URL path).\n"
2371" The tracker home is the directory that was identified when you did\n"
2372" \"roundup-admin init\". You may specify any number of these name=home\n"
2373" pairs on the command-line. Make sure the name part doesn't include\n"
2374" any url-unsafe characters like spaces, as these confuse IE.\n"
2375msgstr ""
2376"%(message)sNaudojimas: roundup-server [parinktys] [vardas=tracker'io namu direktorija]*\n"
2377"\n"
2378"Parinktys:\n"
2379" -v išspausdinti Roundup versijos numerį ir baigti\n"
2380" -h atspausdinti šį tekstą ir baigti\n"
2381" -S sukurti arba atnaujinti konfigūracijos failą ir baigti\n"
2382" -C <fvardas> naudoti konfigūracijos failą <fvardas>\n"
2383" -n <vardas> nustatyti Roundup žiniatinklio serverio kompiuterio vardą\n"
2384" -p <jungtis> nustatyti jungtį stebėjimui (standartinė: %(port)s)\n"
2385" -l <fvardas> registruoti į failą fvardas vietoj stderr/stdout\n"
2386" -N registruoti klientų kompiuterių vardus vietoj IP adresų\n"
2387" (daug lėčiau)\n"
2388" -t <veiksena> multiprocesinė veiksena (standartas: %(mp_def)s).\n"
2389" Leidžiamos reikšmės: %(mp_types)s.\n"
2390"%(os_part)s\n"
2391"\n"
2392"Ilgos parinktys:\n"
2393" --version išspausdinti Roundup versijos numerį ir baigti\n"
2394" --help atspausdinti šį tekstą ir baigti\n"
2395" --save-config sukurti arba atnaujinti konfigūracijos failą ir baigti\n"
2396" --config <fvardas> naudoti konfigūracijos failą <fvardas>\n"
2397" Visi konfigūracijos failo [main] sekcijos nustatymai taip pat gali būti\n"
2398" nurodyti kaip --<name>=<value>\n"
2399"\n"
2400"Pavyzdžiai:\n"
2401"\n"
2402" roundup-server -S -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini \\\n"
2403" -n localhost -p 8917 -l /var/log/roundup.log \\\n"
2404" support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2405"\n"
2406" roundup-server -C /opt/roundup/etc/roundup-server.ini\n"
2407"\n"
2408" roundup-server support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2409"\n"
2410" roundup-server -d /var/run/roundup.pid -l /var/log/roundup.log \\\n"
2411" support=/var/spool/roundup-trackers/support\n"
2412"\n"
2413"Konfigūracijos failo formatas:\n"
2414" Roundup Serverio konfigūracijos failas turi bendrą .ini failų formatą.\n"
2415" Konfigūracijos failas, kuris sukuriamas naudojant 'roundup-server -S' \n"
2416" komandą, turi detalų paaiškinimą kiekvienai parinkčiai. Naudokitės tuo \n"
2417" failu norėdami peržiūrėti parinkčių aprašymus.\n"
2418"\n"
2419"Kaip naudoti „vardas=tracker'io_namų_direktorija“:\n"
2420" Šie argumentai nustato tracker'io namų direktoriją/as naudojimui.\n"
2421" Vardas tai tracker'io identifikacija URL (pirma dalis URL). \n"
2422" Tracker'io namų direktorija tai direktorija, kuri buvo nurodyta,\n"
2423" kai paleidote „roundup-admin init“. Galite nurodyti bet kokį skaičių\n"
2424" 'vardas:namų_direktorija' porų komandinėje eilutėje. Įsitikinkite, kad\n"
2425" varde nėra jokių url-nesaugių simbolių, kaip tarpai, nes IE jų \n"
2426" nesupras.\n"
2427"\n"
2428
2429#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:730
2430msgid "Instances must be name=home"
2431msgstr "Egzempliorius turi būti nurodomas taip: vardas=namų_direktorija"
2432
2433#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:744
2434#, python-format
2435msgid "Configuration saved to %s"
2436msgstr "Konfigūracija išsaugota %s"
2437
2438#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:762
2439msgid "Sorry, you can't run the server as a daemon on this Operating System"
2440msgstr "Jūs negalite paleisti serverio kaip daemon'o šioje operacinėje sistemoje"
2441
2442#: ../roundup/scripts/roundup_server.py:774
2443#, python-format
2444msgid "Roundup server started on %(HOST)s:%(PORT)s"
2445msgstr "Roundup serveris paleistas ant %(HOST)s:%(PORT)s"
2446
2447#: ../templates/classic/html/_generic.collision.html:4
2448#: ../templates/minimal/html/_generic.collision.html:4
2449msgid "${class} Edit Collision - ${tracker}"
2450msgstr "${class} Redagavimo kolizija - ${tracker}"
2451
2452#: ../templates/classic/html/_generic.collision.html:7
2453#: ../templates/minimal/html/_generic.collision.html:7
2454msgid "${class} Edit Collision"
2455msgstr "${class} Redagavimo kolizija"
2456
2457#: ../templates/classic/html/_generic.collision.html:14
2458#: ../templates/minimal/html/_generic.collision.html:14
2459msgid ""
2460"\n"
2461" There has been a collision. Another user updated this node\n"
2462" while you were editing. Please <a href='${context}'>reload</a>\n"
2463" the node and review your edits.\n"
2464msgstr ""
2465"\n"
2466" Įvyko kolizija. Kitas vartotojas atnaujino šį elementą\n"
2467" kol jūs redagavote. <a href='${context}'>Perkraukite</a>\n"
2468" elementą ir peržiūrėkite savo pakeitimus.\n"
2469
2470#: ../templates/classic/html/_generic.help-empty.html:6
2471msgid "Please specify your search parameters!"
2472msgstr "Prašome nurodyti paieškos parametrus!"
2473
2474#: ../templates/classic/html/_generic.help-list.html:20
2475#: ../templates/classic/html/_generic.index.html:14
2476#: ../templates/classic/html/_generic.item.html:12
2477#: ../templates/classic/html/file.item.html:9
2478#: ../templates/classic/html/issue.index.html:16
2479#: ../templates/classic/html/issue.item.html:28
2480#: ../templates/classic/html/msg.item.html:26
2481#: ../templates/classic/html/user.index.html:9
2482#: ../templates/classic/html/user.item.html:35
2483#: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:14
2484#: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:12
2485#: ../templates/minimal/html/user.index.html:9
2486#: ../templates/minimal/html/user.item.html:35
2487#: ../templates/minimal/html/user.register.html:14
2488msgid "You are not allowed to view this page."
2489msgstr "Jūs neturite teisių peržiūrėti šį puslapį."
2490
2491#: ../templates/classic/html/_generic.help-list.html:34
2492msgid "1..25 out of 50"
2493msgstr "1..25 iš 50"
2494
2495#: ../templates/classic/html/_generic.help-search.html:9
2496msgid "Generic template ${template} or version for class ${classname} is not yet implemented"
2497msgstr "Bendras šablonas ${template} arba versija klasei ${classname} nėra paruošta"
2498
2499#: ../templates/classic/html/_generic.help-submit.html:57
2500#: ../templates/classic/html/_generic.help.html:31
2501#: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:31
2502msgid " Cancel "
2503msgstr " Atšaukti "
2504
2505#: ../templates/classic/html/_generic.help-submit.html:63
2506#: ../templates/classic/html/_generic.help.html:34
2507#: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:34
2508msgid " Apply "
2509msgstr " Vykdyti "
2510
2511#: ../templates/classic/html/_generic.help.html:9
2512#: ../templates/classic/html/user.help.html:13
2513#: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:9
2514msgid "${property} help - ${tracker}"
2515msgstr "${property} pagalba - ${tracker}"
2516
2517#: ../templates/classic/html/_generic.help.html:41
2518#: ../templates/classic/html/help.html:21
2519#: ../templates/classic/html/issue.index.html:80
2520#: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:41
2521msgid "&lt;&lt; previous"
2522msgstr "&lt;&lt; pirmesnis"
2523
2524#: ../templates/classic/html/_generic.help.html:53
2525#: ../templates/classic/html/help.html:28
2526#: ../templates/classic/html/issue.index.html:88
2527#: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:53
2528msgid "${start}..${end} out of ${total}"
2529msgstr "${start}..${end} iš ${total}"
2530
2531#: ../templates/classic/html/_generic.help.html:57
2532#: ../templates/classic/html/help.html:32
2533#: ../templates/classic/html/issue.index.html:91
2534#: ../templates/minimal/html/_generic.help.html:57
2535msgid "next &gt;&gt;"
2536msgstr "kitas &gt;&gt;"
2537
2538#: ../templates/classic/html/_generic.index.html:6
2539#: ../templates/classic/html/_generic.item.html:4
2540#: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:6
2541#: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:4
2542msgid "${class} editing - ${tracker}"
2543msgstr "${class} redagavimas - ${tracker}"
2544
2545#: ../templates/classic/html/_generic.index.html:9
2546#: ../templates/classic/html/_generic.item.html:7
2547#: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:9
2548#: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:7
2549msgid "${class} editing"
2550msgstr "${class} redagavimas"
2551
2552#: ../templates/classic/html/_generic.index.html:19
2553#: ../templates/classic/html/_generic.item.html:16
2554#: ../templates/classic/html/file.item.html:13
2555#: ../templates/classic/html/issue.index.html:20
2556#: ../templates/classic/html/issue.item.html:32
2557#: ../templates/classic/html/msg.item.html:30
2558#: ../templates/classic/html/user.index.html:13
2559#: ../templates/classic/html/user.item.html:39
2560#: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:19
2561#: ../templates/minimal/html/_generic.item.html:17
2562#: ../templates/minimal/html/user.index.html:13
2563#: ../templates/minimal/html/user.register.html:17
2564msgid "Please login with your username and password."
2565msgstr "Prašome įvesti Jums priskirtą vardą ir slaptažodį."
2566
2567#: ../templates/classic/html/_generic.index.html:28
2568#: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:28
2569msgid "<p class=\"form-help\"> You may edit the contents of the ${classname} class using this form. Commas, newlines and double quotes (\") must be handled delicately. You may include commas and newlines by enclosing the values in double-quotes (\"). Double quotes themselves must be quoted by doubling (\"\"). </p> <p class=\"form-help\"> Multilink properties have their multiple values colon (\":\") separated (... ,\"one:two:three\", ...) </p> <p class=\"form-help\"> Remove entries by deleting their line. Add new entries by appending them to the table - put an X in the id column. </p>"
2570msgstr "<p class=\"form-help\"> Jūs galite redaguoti ${classname} klasės turinį naudodami šią formą. Su kableliais, naujomis eilutėmis ir dvigubomis kabutėmis (\") turi būti elgiamasi atsargiai. Jūs galite naudoti kablelius ir naujas eilutes užkomentuodami reikšmes dvigubomis kabutėmis (\"). Dvigubos kabutės turi būti užkomentuotos dvigubinant (\"\"). </p> <p class=\"form-help\"> Daugiasąsajėse parinktyse reikšmės atskirtos dvitaškiu (\":\") (... ,\"one:two:three\", ...) </p> <p class=\"form-help\"> Įrašai ištrinami ištrinant jų eilutę. Nauji įrašai pridedami prijungiant juos prie lentelės - įrašykite X id stulpelyje. </p>"
2571
2572#: ../templates/classic/html/_generic.index.html:50
2573#: ../templates/minimal/html/_generic.index.html:50
2574msgid "Edit Items"
2575msgstr "Redaguoti elementus"
2576
2577#: ../templates/classic/html/file.index.html:4
2578msgid "List of files - ${tracker}"
2579msgstr "Failų sąrašas - ${tracker}"
2580
2581#: ../templates/classic/html/file.index.html:5
2582msgid "List of files"
2583msgstr "Failų sąrašas"
2584
2585#: ../templates/classic/html/file.index.html:10
2586msgid "Download"
2587msgstr "Parsisiųsti"
2588
2589#: ../templates/classic/html/file.index.html:11
2590#: ../templates/classic/html/file.item.html:27
2591msgid "Content Type"
2592msgstr "Turinio tipas"
2593
2594#: ../templates/classic/html/file.index.html:12
2595msgid "Uploaded By"
2596msgstr "Nusiųsta iki"
2597
2598#: ../templates/classic/html/file.index.html:13
2599#: ../templates/classic/html/msg.item.html:48
2600msgid "Date"
2601msgstr "Data"
2602
2603#: ../templates/classic/html/file.item.html:2
2604msgid "File display - ${tracker}"
2605msgstr "Failų pateikimas - ${tracker}"
2606
2607#: ../templates/classic/html/file.item.html:4
2608msgid "File display"
2609msgstr "Failų pateikimas"
2610
2611#: ../templates/classic/html/file.item.html:23
2612#: ../templates/classic/html/user.register.html:17
2613msgid "Name"
2614msgstr "Vardas"
2615
2616#: ../templates/classic/html/file.item.html:45
2617msgid "download"
2618msgstr "parsisiųsti"
2619
2620#: ../templates/classic/html/home.classlist.html:2
2621#: ../templates/minimal/html/home.classlist.html:2
2622msgid "List of classes - ${tracker}"
2623msgstr "Klasių sąrašas - ${tracker}"
2624
2625#: ../templates/classic/html/home.classlist.html:4
2626#: ../templates/minimal/html/home.classlist.html:4
2627msgid "List of classes"
2628msgstr "Klasių sąrašas"
2629
2630#: ../templates/classic/html/issue.index.html:4
2631#: ../templates/classic/html/issue.index.html:10
2632msgid "List of issues"
2633msgstr "Kreipinių sąrašas"
2634
2635#: ../templates/classic/html/issue.index.html:27
2636#: ../templates/classic/html/issue.item.html:49
2637msgid "Priority"
2638msgstr "Prioritetas"
2639
2640#: ../templates/classic/html/issue.index.html:28
2641msgid "ID"
2642msgstr "ID"
2643
2644#: ../templates/classic/html/issue.index.html:29
2645msgid "Creation"
2646msgstr "Sukūrimas"
2647
2648#: ../templates/classic/html/issue.index.html:30
2649msgid "Activity"
2650msgstr "Veikla"
2651
2652#: ../templates/classic/html/issue.index.html:31
2653msgid "Actor"
2654msgstr "Veikėjas"
2655
2656#: ../templates/classic/html/issue.index.html:32
2657msgid "Topic"
2658msgstr "Tema"
2659
2660#: ../templates/classic/html/issue.index.html:33
2661#: ../templates/classic/html/issue.item.html:44
2662msgid "Title"
2663msgstr "Pavadinimas"
2664
2665#: ../templates/classic/html/issue.index.html:34
2666#: ../templates/classic/html/issue.item.html:51
2667msgid "Status"
2668msgstr "Statusas"
2669
2670#: ../templates/classic/html/issue.index.html:35
2671msgid "Creator"
2672msgstr "Sukūrėjas"
2673
2674#: ../templates/classic/html/issue.index.html:36
2675msgid "Assigned&nbsp;To"
2676msgstr "Priskirta"
2677
2678#: ../templates/classic/html/issue.index.html:104
2679msgid "Download as CSV"
2680msgstr "Parsisiųsti kaip CSV"
2681
2682#: ../templates/classic/html/issue.index.html:114
2683msgid "Sort on:"
2684msgstr "Išrūšiuoti pagal:"
2685
2686#: ../templates/classic/html/issue.index.html:118
2687#: ../templates/classic/html/issue.index.html:139
2688msgid "- nothing -"
2689msgstr "- nieko -"
2690
2691#: ../templates/classic/html/issue.index.html:126
2692#: ../templates/classic/html/issue.index.html:147
2693msgid "Descending:"
2694msgstr "Mažėjančia tvarka:"
2695
2696#: ../templates/classic/html/issue.index.html:135
2697msgid "Group on:"
2698msgstr "Grupuoti pagal:"
2699
2700#: ../templates/classic/html/issue.index.html:154
2701msgid "Redisplay"
2702msgstr "Perpaišyti vaizdą"
2703
2704#: ../templates/classic/html/issue.item.html:7
2705msgid "Issue ${id}: ${title} - ${tracker}"
2706msgstr "Kreipinys ${id}: ${title} - ${tracker}"
2707
2708#: ../templates/classic/html/issue.item.html:10
2709msgid "New Issue - ${tracker}"
2710msgstr "Naujas kreipinys - ${tracker}"
2711
2712#: ../templates/classic/html/issue.item.html:14
2713msgid "New Issue"
2714msgstr "Naujas kreipinys"
2715
2716#: ../templates/classic/html/issue.item.html:16
2717msgid "New Issue Editing"
2718msgstr "Naujo kreipinio redagavimas"
2719
2720#: ../templates/classic/html/issue.item.html:19
2721msgid "Issue${id}"
2722msgstr "Kreipinys${id}"
2723
2724#: ../templates/classic/html/issue.item.html:22
2725msgid "Issue${id} Editing"
2726msgstr "Kreipinio${id} redagavimas"
2727
2728#: ../templates/classic/html/issue.item.html:56
2729msgid "Superseder"
2730msgstr "Pirmtakas"
2731
2732#: ../templates/classic/html/issue.item.html:61
2733msgid "View:"
2734msgstr "Rodyti:"
2735
2736#: ../templates/classic/html/issue.item.html:67
2737msgid "Nosy List"
2738msgstr "Sąrašas informuoti"
2739
2740#: ../templates/classic/html/issue.item.html:76
2741msgid "Assigned To"
2742msgstr "Priskirta"
2743
2744#: ../templates/classic/html/issue.item.html:78
2745msgid "Topics"
2746msgstr "Temos"
2747
2748#: ../templates/classic/html/issue.item.html:86
2749msgid "Change Note"
2750msgstr "Pakeitimų pastabos"
2751
2752#: ../templates/classic/html/issue.item.html:94
2753msgid "File"
2754msgstr "Failas"
2755
2756#: ../templates/classic/html/issue.item.html:106
2757msgid "Make a copy"
2758msgstr "Kopijuoti"
2759
2760#: ../templates/classic/html/issue.item.html:114
2761#: ../templates/classic/html/user.item.html:152
2762#: ../templates/classic/html/user.register.html:69
2763#: ../templates/minimal/html/user.item.html:147
2764msgid "<table class=\"form\"> <tr> <td>Note:&nbsp;</td> <th class=\"required\">highlighted</th> <td>&nbsp;fields are required.</td> </tr> </table>"
2765msgstr "<table class=\"form\"> <tr> <td>Pastaba:&nbsp;</td> <th class=\"required\">pažymėti</th> <td>&nbsp;laukai yra privalomi.</td> </tr> </table>"
2766
2767#: ../templates/classic/html/issue.item.html:128
2768msgid "Created on <b>${creation}</b> by <b>${creator}</b>, last changed <b>${activity}</b> by <b>${actor}</b>."
2769msgstr "Sukurta <b>${creation}</b> <b>${creator}</b>, paskutinį kartą keista <b>${activity}</b> <b>${actor}</b>."
2770
2771#: ../templates/classic/html/issue.item.html:132
2772#: ../templates/classic/html/msg.item.html:61
2773msgid "Files"
2774msgstr "Failai"
2775
2776#: ../templates/classic/html/issue.item.html:134
2777#: ../templates/classic/html/msg.item.html:63
2778msgid "File name"
2779msgstr "Failo vardas"
2780
2781#: ../templates/classic/html/issue.item.html:135
2782#: ../templates/classic/html/msg.item.html:64
2783msgid "Uploaded"
2784msgstr "Nusiųsta"
2785
2786#: ../templates/classic/html/issue.item.html:136
2787msgid "Type"
2788msgstr "Tipas"
2789
2790#: ../templates/classic/html/issue.item.html:137
2791#: ../templates/classic/html/query.edit.html:30
2792msgid "Edit"
2793msgstr "Redaguoti"
2794
2795#: ../templates/classic/html/issue.item.html:138
2796msgid "Remove"
2797msgstr "Pašalinti"
2798
2799#: ../templates/classic/html/issue.item.html:158
2800#: ../templates/classic/html/issue.item.html:179
2801#: ../templates/classic/html/query.edit.html:50
2802msgid "remove"
2803msgstr "pašalinti"
2804
2805#: ../templates/classic/html/issue.item.html:165
2806#: ../templates/classic/html/msg.index.html:9
2807msgid "Messages"
2808msgstr "Pranešimai"
2809
2810#: ../templates/classic/html/issue.item.html:169
2811msgid "msg${id} (view)"
2812msgstr "msg${id} (view)"
2813
2814#: ../templates/classic/html/issue.item.html:170
2815msgid "Author: ${author}"
2816msgstr "Autorius: ${author}"
2817
2818#: ../templates/classic/html/issue.item.html:172
2819msgid "Date: ${date}"
2820msgstr "Data: ${date}"
2821
2822#: ../templates/classic/html/issue.search.html:2
2823msgid "Issue searching - ${tracker}"
2824msgstr "Kreipinių paieška - ${tracker}"
2825
2826#: ../templates/classic/html/issue.search.html:4
2827msgid "Issue searching"
2828msgstr "Kreipinių paieška"
2829
2830#: ../templates/classic/html/issue.search.html:31
2831msgid "Filter on"
2832msgstr "Filtruoti pagal"
2833
2834#: ../templates/classic/html/issue.search.html:32
2835msgid "Display"
2836msgstr "Parodyti"
2837
2838#: ../templates/classic/html/issue.search.html:33
2839msgid "Sort on"
2840msgstr "Rūšiuoti pagal"
2841
2842#: ../templates/classic/html/issue.search.html:34
2843msgid "Group on"
2844msgstr "Grupuoti pagal"
2845
2846#: ../templates/classic/html/issue.search.html:38
2847msgid "All text*:"
2848msgstr "Visas tekstas*:"
2849
2850#: ../templates/classic/html/issue.search.html:46
2851msgid "Title:"
2852msgstr "Pavadinimas:"
2853
2854#: ../templates/classic/html/issue.search.html:56
2855msgid "Topic:"
2856msgstr "Tema:"
2857
2858#: ../templates/classic/html/issue.search.html:64
2859msgid "ID:"
2860msgstr "ID:"
2861
2862#: ../templates/classic/html/issue.search.html:72
2863msgid "Creation Date:"
2864msgstr "Sukūrimo data:"
2865
2866#: ../templates/classic/html/issue.search.html:83
2867msgid "Creator:"
2868msgstr "Kūrėjas:"
2869
2870#: ../templates/classic/html/issue.search.html:85
2871msgid "created by me"
2872msgstr "mano sukurta"
2873
2874#: ../templates/classic/html/issue.search.html:94
2875msgid "Activity:"
2876msgstr "Veikla:"
2877
2878#: ../templates/classic/html/issue.search.html:105
2879msgid "Actor:"
2880msgstr "Veikėjas:"
2881
2882#: ../templates/classic/html/issue.search.html:107
2883msgid "done by me"
2884msgstr "mano atlikta"
2885
2886#: ../templates/classic/html/issue.search.html:118
2887msgid "Priority:"
2888msgstr "Prioritetas:"
2889
2890#: ../templates/classic/html/issue.search.html:120
2891#: ../templates/classic/html/issue.search.html:136
2892msgid "not selected"
2893msgstr "nepasirinkta"
2894
2895#: ../templates/classic/html/issue.search.html:131
2896msgid "Status:"
2897msgstr "Statusas:"
2898
2899#: ../templates/classic/html/issue.search.html:134
2900msgid "not resolved"
2901msgstr "neišspręsta"
2902
2903#: ../templates/classic/html/issue.search.html:149
2904msgid "Assigned to:"
2905msgstr "Priskirta:"
2906
2907#: ../templates/classic/html/issue.search.html:152
2908msgid "assigned to me"
2909msgstr "priskirta man"
2910
2911#: ../templates/classic/html/issue.search.html:154
2912msgid "unassigned"
2913msgstr "nepriskirta"
2914
2915#: ../templates/classic/html/issue.search.html:164
2916msgid "No Sort or group:"
2917msgstr "Nėra rūšiavimo ar grupavimo:"
2918
2919#: ../templates/classic/html/issue.search.html:172
2920msgid "Pagesize:"
2921msgstr "Puslapio dydis:"
2922
2923#: ../templates/classic/html/issue.search.html:178
2924msgid "Start With:"
2925msgstr "Pradėti nuo:"
2926
2927#: ../templates/classic/html/issue.search.html:184
2928msgid "Sort Descending:"
2929msgstr "Rūšiuoti mažėjančia tvarka:"
2930
2931#: ../templates/classic/html/issue.search.html:191
2932msgid "Group Descending:"
2933msgstr "Grupuoti mažėjančia tvarka:"
2934
2935#: ../templates/classic/html/issue.search.html:198
2936msgid "Query name**:"
2937msgstr "Užklausos vardas**:"
2938
2939#: ../templates/classic/html/issue.search.html:210
2940#: ../templates/classic/html/page.html:43
2941#: ../templates/classic/html/page.html:92
2942#: ../templates/classic/html/user.help-search.html:69
2943#: ../templates/minimal/html/page.html:43
2944#: ../templates/minimal/html/page.html:91
2945msgid "Search"
2946msgstr "Paieška"
2947
2948#: ../templates/classic/html/issue.search.html:215
2949msgid "*: The \"all text\" field will look in message bodies and issue titles"
2950msgstr "*: Laukas „visas tekstas“ ieškos pranešimų tekste ir kreipinių pavadinimuose"
2951
2952#: ../templates/classic/html/issue.search.html:218
2953msgid "**: If you supply a name, the query will be saved off and available as a link in the sidebar"
2954msgstr "**: Jei jūs pateiksite vardą, užklausa bus išsaugota ir prieinama kaip nuoroda šoninėje juostoje"
2955
2956#: ../templates/classic/html/keyword.item.html:3
2957msgid "Keyword editing - ${tracker}"
2958msgstr "Raktinių žodžių redagavimas - ${tracker}"
2959
2960#: ../templates/classic/html/keyword.item.html:5
2961msgid "Keyword editing"
2962msgstr "Raktinių žodžių redagavimas"
2963
2964#: ../templates/classic/html/keyword.item.html:11
2965msgid "Existing Keywords"
2966msgstr "Esami raktiniai žodžiai"
2967
2968#: ../templates/classic/html/keyword.item.html:20
2969msgid "To edit an existing keyword (for spelling or typing errors), click on its entry above."
2970msgstr "Esamų raktinių žodžių redagavimui (rašybos klaidos ir netikslumai), spustelkite ant atitinkamo įrašo viršuje."
2971
2972#: ../templates/classic/html/keyword.item.html:27
2973msgid "To create a new keyword, enter it below and click \"Submit New Entry\"."
2974msgstr "Tam, kad sukurtumėte raktinį žodį, įveskite jį apačioje ir paspauskite „Įvesti naują įrašą“."
2975
2976#: ../templates/classic/html/keyword.item.html:37
2977msgid "Keyword"
2978msgstr "Raktinis žodis"
2979
2980#: ../templates/classic/html/msg.index.html:3
2981msgid "List of messages - ${tracker}"
2982msgstr "Pranešimų sąrašas - ${tracker}"
2983
2984#: ../templates/classic/html/msg.index.html:5
2985msgid "Message listing"
2986msgstr "Pranešimų sąrašas"
2987
2988#: ../templates/classic/html/msg.item.html:6
2989msgid "Message ${id} - ${tracker}"
2990msgstr "Pranešimas ${id} - ${tracker}"
2991
2992#: ../templates/classic/html/msg.item.html:9
2993msgid "New Message - ${tracker}"
2994msgstr "Naujas pranešimas - ${tracker}"
2995
2996#: ../templates/classic/html/msg.item.html:13
2997msgid "New Message"
2998msgstr "Naujas pranešimas"
2999
3000#: ../templates/classic/html/msg.item.html:15
3001msgid "New Message Editing"
3002msgstr "Naujo pranešimo redagavimas"
3003
3004#: ../templates/classic/html/msg.item.html:18
3005msgid "Message${id}"
3006msgstr "Pranešimas${id}"
3007
3008#: ../templates/classic/html/msg.item.html:21
3009msgid "Message${id} Editing"
3010msgstr "Pranešimo${id} redagavimas"
3011
3012#: ../templates/classic/html/msg.item.html:38
3013msgid "Author"
3014msgstr "Autorius"
3015
3016#: ../templates/classic/html/msg.item.html:43
3017msgid "Recipients"
3018msgstr "Gavėjai"
3019
3020#: ../templates/classic/html/msg.item.html:54
3021msgid "Content"
3022msgstr "Turinys"
3023
3024#: ../templates/classic/html/page.html:54
3025#: ../templates/minimal/html/page.html:53
3026msgid "<b>Your Queries</b> (<a href=\"query?@template=edit\">edit</a>)"
3027msgstr "<b>Jūsų užklausos</b> (<a href=\"query?@template=edit\">redaguoti</a>)"
3028
3029#: ../templates/classic/html/page.html:65
3030#: ../templates/minimal/html/page.html:64
3031msgid "Issues"
3032msgstr "Kreipiniai"
3033
3034#: ../templates/classic/html/page.html:67
3035#: ../templates/classic/html/page.html:105
3036#: ../templates/minimal/html/page.html:66
3037#: ../templates/minimal/html/page.html:104
3038msgid "Create New"
3039msgstr "Sukurti naują"
3040
3041#: ../templates/classic/html/page.html:69
3042#: ../templates/minimal/html/page.html:68
3043msgid "Show Unassigned"
3044msgstr "Rodyti nepriskirtus"
3045
3046#: ../templates/classic/html/page.html:81
3047#: ../templates/minimal/html/page.html:80
3048msgid "Show All"
3049msgstr "Rodyti visus"
3050
3051#: ../templates/classic/html/page.html:93
3052#: ../templates/minimal/html/page.html:92
3053msgid "Show issue:"
3054msgstr "Rodyti kreipinį:"
3055
3056#: ../templates/classic/html/page.html:103
3057#: ../templates/minimal/html/page.html:102
3058msgid "Keywords"
3059msgstr "Raktiniai žodžiai"
3060
3061#: ../templates/classic/html/page.html:108
3062#: ../templates/minimal/html/page.html:107
3063msgid "Edit Existing"
3064msgstr "Redaguoti esamus"
3065
3066#: ../templates/classic/html/page.html:114
3067#: ../templates/minimal/html/page.html:113
3068msgid "Administration"
3069msgstr "Administravimas"
3070
3071#: ../templates/classic/html/page.html:116
3072#: ../templates/minimal/html/page.html:115
3073msgid "Class List"
3074msgstr "Klasių sąrašas"
3075
3076#: ../templates/classic/html/page.html:120
3077#: ../templates/minimal/html/page.html:119
3078msgid "User List"
3079msgstr "Vartotojų sąrašas"
3080
3081#: ../templates/classic/html/page.html:122
3082#: ../templates/minimal/html/page.html:121
3083msgid "Add User"
3084msgstr "Pridėti vartotoją"
3085
3086#: ../templates/classic/html/page.html:129
3087#: ../templates/classic/html/page.html:135
3088#: ../templates/minimal/html/page.html:128
3089#: ../templates/minimal/html/page.html:134
3090msgid "Login"
3091msgstr "Prisijungti"
3092
3093#: ../templates/classic/html/page.html:134
3094#: ../templates/minimal/html/page.html:133
3095msgid "Remember me?"
3096msgstr "Prisiminti mane?"
3097
3098#: ../templates/classic/html/page.html:138
3099#: ../templates/classic/html/user.register.html:63
3100#: ../templates/minimal/html/page.html:137
3101#: ../templates/minimal/html/user.register.html:61
3102msgid "Register"
3103msgstr "Užsiregistruoti"
3104
3105#: ../templates/classic/html/page.html:141
3106#: ../templates/minimal/html/page.html:140
3107msgid "Lost&nbsp;your&nbsp;login?"
3108msgstr "Pamiršote&nbsp;savo&nbsp;vartotojo&nbsp;vardą?"
3109
3110#: ../templates/classic/html/page.html:146
3111#: ../templates/minimal/html/page.html:145
3112msgid "Hello, ${user}"
3113msgstr "Sveiki, ${user}"
3114
3115#: ../templates/classic/html/page.html:148
3116msgid "Your Issues"
3117msgstr "Jūsų kreipiniai"
3118
3119#: ../templates/classic/html/page.html:160
3120#: ../templates/minimal/html/page.html:147
3121msgid "Your Details"
3122msgstr "Smulkesnė informacija apie jus"
3123
3124#: ../templates/classic/html/page.html:162
3125#: ../templates/minimal/html/page.html:149
3126msgid "Logout"
3127msgstr "Atsijungti"
3128
3129#: ../templates/classic/html/page.html:166
3130#: ../templates/minimal/html/page.html:153
3131msgid "Help"
3132msgstr "Pagalba"
3133
3134#: ../templates/classic/html/page.html:167
3135#: ../templates/minimal/html/page.html:154
3136msgid "Roundup docs"
3137msgstr "Roundup dokumentacija"
3138
3139#: ../templates/classic/html/page.html:177
3140#: ../templates/minimal/html/page.html:164
3141msgid "clear this message"
3142msgstr "išvalyti šį pranešimą"
3143
3144#: ../templates/classic/html/page.html:241
3145#: ../templates/classic/html/page.html:256
3146#: ../templates/classic/html/page.html:270
3147#: ../templates/minimal/html/page.html:228
3148#: ../templates/minimal/html/page.html:243
3149#: ../templates/minimal/html/page.html:257
3150msgid "don't care"
3151msgstr "nesvarbu"
3152
3153#: ../templates/classic/html/page.html:243
3154#: ../templates/classic/html/page.html:258
3155#: ../templates/classic/html/page.html:271
3156#: ../templates/minimal/html/page.html:230
3157#: ../templates/minimal/html/page.html:245
3158#: ../templates/minimal/html/page.html:258
3159msgid "------------"
3160msgstr "------------"
3161
3162#: ../templates/classic/html/page.html:299
3163#: ../templates/minimal/html/page.html:286
3164msgid "no value"
3165msgstr "nėra reikšmės"
3166
3167#: ../templates/classic/html/query.edit.html:4
3168msgid "\"Your Queries\" Editing - ${tracker}"
3169msgstr "„Jūsų užklausos“ redagavimas - ${tracker}"
3170
3171#: ../templates/classic/html/query.edit.html:6
3172msgid "\"Your Queries\" Editing"
3173msgstr "„Jūsų užklausos“ redagavimas"
3174
3175#: ../templates/classic/html/query.edit.html:11
3176msgid "You are not allowed to edit queries."
3177msgstr "Jūs neturite teisių redaguoti užklausas."
3178
3179#: ../templates/classic/html/query.edit.html:28
3180msgid "Query"
3181msgstr "Užklausa"
3182
3183#: ../templates/classic/html/query.edit.html:29
3184msgid "Include in \"Your Queries\""
3185msgstr "Įterpkite į „Jūsų užklausos“"
3186
3187#: ../templates/classic/html/query.edit.html:31
3188msgid "Private to you?"
3189msgstr "Privatus?"
3190
3191#: ../templates/classic/html/query.edit.html:44
3192msgid "leave out"
3193msgstr "neįtraukti"
3194
3195#: ../templates/classic/html/query.edit.html:45
3196msgid "include"
3197msgstr "įtraukti"
3198
3199#: ../templates/classic/html/query.edit.html:49
3200msgid "leave in"
3201msgstr "palikti įtrauktą"
3202
3203#: ../templates/classic/html/query.edit.html:54
3204msgid "[query is retired]"
3205msgstr "[užklausa deaktyvuota]"
3206
3207#: ../templates/classic/html/query.edit.html:67
3208#: ../templates/classic/html/query.edit.html:92
3209msgid "edit"
3210msgstr "redaguoti"
3211
3212#: ../templates/classic/html/query.edit.html:71
3213msgid "yes"
3214msgstr "taip"
3215
3216#: ../templates/classic/html/query.edit.html:73
3217msgid "no"
3218msgstr "ne"
3219
3220#: ../templates/classic/html/query.edit.html:79
3221msgid "Delete"
3222msgstr "Ištrinti"
3223
3224#: ../templates/classic/html/query.edit.html:94
3225msgid "[not yours to edit]"
3226msgstr "[negalite redaguoti]"
3227
3228#: ../templates/classic/html/query.edit.html:102
3229msgid "Save Selection"
3230msgstr "Išsaugoti atranką"
3231
3232#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:3
3233msgid "Password reset request - ${tracker}"
3234msgstr "Slaptažodžio atstatymo užklausa - ${tracker}"
3235
3236#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:5
3237msgid "Password reset request"
3238msgstr "Slaptažodžio atstatymo užklausa"
3239
3240#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:9
3241msgid "You have two options if you have forgotten your password. If you know the email address you registered with, enter it below."
3242msgstr "Jūs turite du pasirinkimus jei pamiršote savo slaptažodį. Jei žinote el. pašto adresą, kuriuo prisiregistravote, įveskite jį žemiau."
3243
3244#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:16
3245msgid "Email Address:"
3246msgstr "El. pašto adresas"
3247
3248#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:24
3249#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:34
3250msgid "Request password reset"
3251msgstr "Prašyti slaptažodžio atstatymo"
3252
3253#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:30
3254msgid "Or, if you know your username, then enter it below."
3255msgstr "Arba, jei žinote vartotojo vardą, įveskite jį žemiau."
3256
3257#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:33
3258msgid "Username:"
3259msgstr "Vartotojo vardas:"
3260
3261#: ../templates/classic/html/user.forgotten.html:39
3262msgid "A confirmation email will be sent to you - please follow the instructions within it to complete the reset process."
3263msgstr "Jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas - sekite jame duotas instrukcijas, kad pabaigtumėte atstatymo procesą "
3264
3265#: ../templates/classic/html/user.help-search.html:73
3266msgid "Pagesize"
3267msgstr "Puslapio dydis"
3268
3269#: ../templates/classic/html/user.help.html:43
3270msgid "Your browser is not capable of using frames; you should be redirected immediately, or visit ${link}."
3271msgstr "Jūsų naršyklė nepalaiko rėmelių (frames); būsite nukreipti dabar arba paspauskite ${link}."
3272
3273#: ../templates/classic/html/user.index.html:3
3274#: ../templates/minimal/html/user.index.html:3
3275msgid "User listing - ${tracker}"
3276msgstr "Vartotojų sąrašas - ${tracker}"
3277
3278#: ../templates/classic/html/user.index.html:5
3279#: ../templates/minimal/html/user.index.html:5
3280msgid "User listing"
3281msgstr "Vartotojų sąrašas"
3282
3283#: ../templates/classic/html/user.index.html:19
3284#: ../templates/minimal/html/user.index.html:19
3285msgid "Username"
3286msgstr "Vartotojo vardas"
3287
3288#: ../templates/classic/html/user.index.html:20
3289msgid "Real name"
3290msgstr "Tikras vardas"
3291
3292#: ../templates/classic/html/user.index.html:21
3293#: ../templates/classic/html/user.register.html:45
3294msgid "Organisation"
3295msgstr "Organizacija"
3296
3297#: ../templates/classic/html/user.index.html:22
3298#: ../templates/minimal/html/user.index.html:20
3299msgid "Email address"
3300msgstr "El. pašto adresas"
3301
3302#: ../templates/classic/html/user.index.html:23
3303msgid "Phone number"
3304msgstr "Telefono numeris"
3305
3306#: ../templates/classic/html/user.index.html:24
3307msgid "Retire"
3308msgstr "Deaktyvuoti"
3309
3310#: ../templates/classic/html/user.index.html:37
3311msgid "retire"
3312msgstr "deaktyvuoti"
3313
3314#: ../templates/classic/html/user.item.html:9
3315#: ../templates/minimal/html/user.item.html:9
3316msgid "User ${id}: ${title} - ${tracker}"
3317msgstr "Vartotojas ${id}: ${title} - ${tracker}"
3318
3319#: ../templates/classic/html/user.item.html:12
3320#: ../templates/minimal/html/user.item.html:12
3321msgid "New User - ${tracker}"
3322msgstr "Naujas vartotojas - ${tracker}"
3323
3324#: ../templates/classic/html/user.item.html:21
3325#: ../templates/minimal/html/user.item.html:21
3326msgid "New User"
3327msgstr "Naujas vartotojas"
3328
3329#: ../templates/classic/html/user.item.html:23
3330#: ../templates/minimal/html/user.item.html:23
3331msgid "New User Editing"
3332msgstr "Naujo vartotojo redagavimas"
3333
3334#: ../templates/classic/html/user.item.html:26
3335#: ../templates/minimal/html/user.item.html:26
3336msgid "User${id}"
3337msgstr "Vartotojas${id}"
3338
3339#: ../templates/classic/html/user.item.html:29
3340#: ../templates/minimal/html/user.item.html:29
3341msgid "User${id} Editing"
3342msgstr "Vartotojo${id} redagavimas"
3343
3344#: ../templates/classic/html/user.item.html:79
3345#: ../templates/classic/html/user.register.html:33
3346#: ../templates/minimal/html/user.item.html:74
3347#: ../templates/minimal/html/user.register.html:41
3348msgid "Roles"
3349msgstr "Rolės"
3350
3351#: ../templates/classic/html/user.item.html:87
3352#: ../templates/minimal/html/user.item.html:82
3353msgid "(to give the user more than one role, enter a comma,separated,list)"
3354msgstr "(jei norite vartotojui priskirti daugiau nei vieną rolę, įveskite kableliais,atskirtą,sąrašą)"
3355
3356#: ../templates/classic/html/user.item.html:108
3357#: ../templates/minimal/html/user.item.html:103
3358msgid "(this is a numeric hour offset, the default is ${zone})"
3359msgstr "(tai yra skaitinis valandų poslinkis, standartas yra ${zone})"
3360
3361#: ../templates/classic/html/user.item.html:129
3362#: ../templates/classic/html/user.register.html:53
3363#: ../templates/minimal/html/user.item.html:124
3364#: ../templates/minimal/html/user.register.html:53
3365msgid "Alternate E-mail addresses<br>One address per line"
3366msgstr "Alternatyvūs el. pašto adresai<br>Vienas adresas eilutėje"
3367
3368#: ../templates/classic/html/user.register.html:4
3369#: ../templates/classic/html/user.register.html:7
3370#: ../templates/minimal/html/user.register.html:4
3371#: ../templates/minimal/html/user.register.html:7
3372msgid "Registering with ${tracker}"
3373msgstr "Registruotis į ${tracker}"
3374
3375#: ../templates/classic/html/user.register.html:21
3376#: ../templates/minimal/html/user.register.html:29
3377msgid "Login Name"
3378msgstr "Prisijungimo vardas"
3379
3380#: ../templates/classic/html/user.register.html:25
3381#: ../templates/minimal/html/user.register.html:33
3382msgid "Login Password"
3383msgstr "Prisijungimo slaptažodis"
3384
3385#: ../templates/classic/html/user.register.html:29
3386#: ../templates/minimal/html/user.register.html:37
3387msgid "Confirm Password"
3388msgstr "Patvirtinti slaptažodį"
3389
3390#: ../templates/classic/html/user.register.html:41
3391msgid "Phone"
3392msgstr "Telefonas"
3393
3394#: ../templates/classic/html/user.register.html:49
3395#: ../templates/minimal/html/user.register.html:49
3396msgid "E-mail address"
3397msgstr "El. pašto adresas"
3398
3399#: ../templates/classic/html/user.rego_progress.html:4
3400#: ../templates/minimal/html/user.rego_progress.html:4
3401msgid "Registration in progress - ${tracker}"
3402msgstr "Vyksta registracija - ${tracker}"
3403
3404#: ../templates/classic/html/user.rego_progress.html:6
3405#: ../templates/minimal/html/user.rego_progress.html:6
3406msgid "Registration in progress..."
3407msgstr "Vyksta registracija..."
3408
3409#: ../templates/classic/html/user.rego_progress.html:10
3410#: ../templates/minimal/html/user.rego_progress.html:10
3411msgid "You will shortly receive an email to confirm your registration. To complete the registration process, visit the link indicated in the email."
3412msgstr "Netrukus jūs gausite el. laišką su jūsų registracijos patvirtinimu. kad pabaigtumėte registracijoc procesą, sekite nuorodą atsiųstame laiške."
3413
3414#: ../templates/classic/initial_data.py:5
3415msgid "critical"
3416msgstr "kritinis"
3417
3418#: ../templates/classic/initial_data.py:6
3419msgid "urgent"
3420msgstr "skubus"
3421
3422#: ../templates/classic/initial_data.py:7
3423msgid "bug"
3424msgstr "klaida"
3425
3426#: ../templates/classic/initial_data.py:8
3427msgid "feature"
3428msgstr "nauja savybė"
3429
3430#: ../templates/classic/initial_data.py:9
3431msgid "wish"
3432msgstr "pageidavimas"
3433
3434#: ../templates/classic/initial_data.py:12
3435msgid "unread"
3436msgstr "neskaityta"
3437
3438#: ../templates/classic/initial_data.py:13
3439msgid "deferred"
3440msgstr "atidėta"
3441
3442#: ../templates/classic/initial_data.py:14
3443msgid "chatting"
3444msgstr "vyksta pokalbis"
3445
3446#: ../templates/classic/initial_data.py:15
3447msgid "need-eg"
3448msgstr "reikia pvz."
3449
3450#: ../templates/classic/initial_data.py:16
3451msgid "in-progress"
3452msgstr "eigoje"
3453
3454#: ../templates/classic/initial_data.py:17
3455msgid "testing"
3456msgstr "testuojama"
3457
3458#: ../templates/classic/initial_data.py:18
3459msgid "done-cbb"
3460msgstr "atlikta - galėtų būti geriau"
3461
3462#: ../templates/classic/initial_data.py:19
3463msgid "resolved"
3464msgstr "išspręsta"
3465
3466#: ../templates/minimal/html/home.html:2
3467msgid "Tracker home - ${tracker}"
3468msgstr "Tracker'io namų direktorija - ${tracker}"
3469
3470#: ../templates/minimal/html/home.html:4
3471msgid "Tracker home"
3472msgstr "Tracker'io namų direktorija"
3473
3474#: ../templates/minimal/html/home.html:16
3475msgid "Please select from one of the menu options on the left."
3476msgstr "Pasirinkite vieną iš parinkčių iš meniu kairėje."
3477
3478#: ../templates/minimal/html/home.html:19
3479msgid "Please log in or register."
3480msgstr "Prisijunkite ar užsiregistruokite."