dae
[auf_rh_dae.git] / versions.cfg
index cd52e59..63272ae 100644 (file)
@@ -11,11 +11,10 @@ django-urldecorators = 0.3
 auf.django.auth = 0.5.5dev
 auf.django.metadata = 0.6dev
 auf.django.permissions = 0.1
-auf.django.references = 0.11
 auf.django.skin = 1.5
 auf.django.workflow = 0.15dev
 odfpy = 0.9.4
-pygraphviz = 0.36
+pygraphviz = 1.0
 
 # Added by Buildout Versions at 2012-05-09 13:24:49.321297
 auf.django.admingroup = 0.3dev
@@ -65,3 +64,6 @@ auf.django.emploi = 1.2dev
 
 # Added by Buildout Versions at 2012-06-15 14:24:42.911205
 odsgen = 0.1
+
+# Added by Buildout Versions at 2012-06-18 15:34:10.516016
+auf.django.references = 0.19