version
[auf_rh_dae.git] / devel.cfg
index 2f26547..373b068 100644 (file)
--- a/devel.cfg
+++ b/devel.cfg
@@ -1,5 +1,6 @@
 [buildout]
 extends = buildout.cfg
+update-versions-file = versions.cfg
 
 [django]
 wsgi = false