remove rh_v1
[auf_rh_dae.git] / project / old_rh_v1 / migrations / __init__.py
1