Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / vi / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Tran  <hongdiepkien@gmail.com>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:37+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
12 "Last-Translator: Tran <hongdiepkien@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
14 "language/vi/)\n"
15 "Language: vi\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
20
21 #: admin.py:41
22 msgid "Personal info"
23 msgstr "Thông tin cá nhân"
24
25 #: admin.py:42
26 msgid "Permissions"
27 msgstr "Quyền"
28
29 #: admin.py:44
30 msgid "Important dates"
31 msgstr "Những ngày quan trọng"
32
33 #: admin.py:125
34 msgid "Password changed successfully."
35 msgstr "Mật khẩu thay đổi thành công"
36
37 #: admin.py:135
38 #, python-format
39 msgid "Change password: %s"
40 msgstr "Thay đổi mật khẩu: %s"
41
42 #: forms.py:62
43 msgid "A user with that username already exists."
44 msgstr "Tên đăng nhập đã được sử dụng"
45
46 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
47 msgid "The two password fields didn't match."
48 msgstr "Hai trường mật khẩu không giống nhau"
49
50 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
51 msgid "Username"
52 msgstr "Tên đăng nhập"
53
54 #: forms.py:67 forms.py:111
55 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
56 msgstr "Yêu cầu. 30 ký tự hoặc ít hơn. Chỉ là chữ cái, chữ số và @/./+/-/_."
57
58 #: forms.py:70 forms.py:114
59 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
60 msgstr "Giá trị này có thể chứa chữ cái, số và ký tự @/./+/-/_."
61
62 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
63 msgid "Password"
64 msgstr "Mật khẩu"
65
66 #: forms.py:74
67 msgid "Password confirmation"
68 msgstr "Xác nhận mật khẩu"
69
70 #: forms.py:76
71 msgid "Enter the same password as above, for verification."
72 msgstr "Nhập dãy mật mã trên để xác minh lại"
73
74 #: forms.py:117
75 msgid ""
76 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
77 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
78 "form</a>."
79 msgstr ""
80
81 #: forms.py:143
82 msgid ""
83 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
84 "sensitive."
85 msgstr "Hãy nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu. Chú ý chữ hoa, chữ thường."
86
87 #: forms.py:145
88 msgid ""
89 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
90 "required for logging in."
91 msgstr ""
92 "Trình duyệt web của bạn không bật cookie. Cookies được yêu cầu để đăng nhập"
93
94 #: forms.py:147
95 msgid "This account is inactive."
96 msgstr "Tài khoản này chưa được kích hoạt."
97
98 #: forms.py:191
99 msgid ""
100 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
101 "you've registered?"
102 msgstr ""
103 "Không tìm thấy địa chỉ email này trong các tài khoản đã có. Bạn có chắc là "
104 "đã đăng kí không?"
105
106 #: forms.py:193
107 msgid ""
108 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
109 "password."
110 msgstr ""
111
112 #: forms.py:196
113 msgid "E-mail"
114 msgstr "E-mail"
115
116 #: forms.py:253
117 msgid "New password"
118 msgstr "Mật khẩu mới"
119
120 #: forms.py:255
121 msgid "New password confirmation"
122 msgstr "Xác nhận mật khẩu mới"
123
124 #: forms.py:284
125 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
126 msgstr "Mật khẩu cũ không chính xác. Hãy nhập lại lần nữa"
127
128 #: forms.py:287
129 msgid "Old password"
130 msgstr "Mật khẩu cũ"
131
132 #: forms.py:312
133 msgid "Password (again)"
134 msgstr "Nhập lại mật khẩu"
135
136 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
137 #: hashers.py:389
138 msgid "algorithm"
139 msgstr ""
140
141 #: hashers.py:219
142 msgid "iterations"
143 msgstr ""
144
145 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
146 msgid "salt"
147 msgstr ""
148
149 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
150 msgid "hash"
151 msgstr ""
152
153 #: hashers.py:270
154 msgid "work factor"
155 msgstr ""
156
157 #: hashers.py:272
158 msgid "checksum"
159 msgstr ""
160
161 #: models.py:66 models.py:113
162 msgid "name"
163 msgstr "Tên"
164
165 #: models.py:68
166 msgid "codename"
167 msgstr "tên mã"
168
169 #: models.py:72
170 msgid "permission"
171 msgstr "cho phép"
172
173 #: models.py:73 models.py:115
174 msgid "permissions"
175 msgstr "cho phép"
176
177 #: models.py:120
178 msgid "group"
179 msgstr "Nhóm"
180
181 #: models.py:121 models.py:250
182 msgid "groups"
183 msgstr "Các nhóm"
184
185 #: models.py:232
186 msgid "username"
187 msgstr "Tên đăng nhập"
188
189 #: models.py:233
190 msgid ""
191 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
192 msgstr "Yêu cầu. 30 ký tự hoặc ít hơn. Chữ cái, số và ký tự @/./+/-/_"
193
194 #: models.py:235
195 msgid "first name"
196 msgstr "Tên"
197
198 #: models.py:236
199 msgid "last name"
200 msgstr "Họ"
201
202 #: models.py:237
203 msgid "e-mail address"
204 msgstr "Địa chỉ email"
205
206 #: models.py:238
207 msgid "password"
208 msgstr "Mật khẩu"
209
210 #: models.py:239
211 msgid "staff status"
212 msgstr "tình trạng nhân viên"
213
214 #: models.py:240
215 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
216 msgstr "Chỉ định người dùng nào được phép truy cập vào trang admin."
217
218 #: models.py:242
219 msgid "active"
220 msgstr "Kích hoạt"
221
222 #: models.py:243
223 msgid ""
224 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
225 "instead of deleting accounts."
226 msgstr ""
227
228 #: models.py:245
229 msgid "superuser status"
230 msgstr ""
231
232 #: models.py:246
233 msgid ""
234 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
235 "them."
236 msgstr ""
237
238 #: models.py:248
239 msgid "last login"
240 msgstr "Lần cuối đăng nhập"
241
242 #: models.py:249
243 msgid "date joined"
244 msgstr "Ngày tham gia"
245
246 #: models.py:251
247 msgid ""
248 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
249 "each of his/her group."
250 msgstr ""
251
252 #: models.py:255
253 msgid "user permissions"
254 msgstr "quyền của người sử dụng"
255
256 #: models.py:260
257 msgid "user"
258 msgstr "Người dùng"
259
260 #: models.py:261
261 msgid "users"
262 msgstr "người sử dụng"
263
264 #: views.py:93
265 msgid "Logged out"
266 msgstr "Đã thoát"
267
268 #: management/commands/createsuperuser.py:27
269 msgid "Enter a valid e-mail address."
270 msgstr "Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ."
271
272 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
273 #, python-format
274 msgid "Password reset on %(site_name)s"
275 msgstr ""