Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / sq / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:37+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13 "sq/)\n"
14 "Language: sq\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: admin.py:41
21 msgid "Personal info"
22 msgstr "Të dhëna personale"
23
24 #: admin.py:42
25 msgid "Permissions"
26 msgstr "Leje"
27
28 #: admin.py:44
29 msgid "Important dates"
30 msgstr "Të dhëna të rëndësishme"
31
32 #: admin.py:125
33 msgid "Password changed successfully."
34 msgstr "Fjalëkalimi u ndryshua me sukses."
35
36 #: admin.py:135
37 #, python-format
38 msgid "Change password: %s"
39 msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin: %s"
40
41 #: forms.py:62
42 msgid "A user with that username already exists."
43 msgstr "Ka tashmë një emër të tillë përdoruesi."
44
45 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
46 msgid "The two password fields didn't match."
47 msgstr "Dy fushat për fjalëkalim nuk u përputhën."
48
49 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
50 msgid "Username"
51 msgstr "Emër përdoruesi"
52
53 #: forms.py:67 forms.py:111
54 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
55 msgstr ""
56 "E domosdoshme. 30 ose më pak shenja. Vetëm shkronja, shifra dhe shenjat @/./"
57 "+/-/_ ."
58
59 #: forms.py:70 forms.py:114
60 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
61 msgstr ""
62 "Kjo vlerë mund të përmbajë vetëm shkronja, numra dhe shenja si @/./+/-/_ ."
63
64 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
65 msgid "Password"
66 msgstr "Fjalëkalim"
67
68 #: forms.py:74
69 msgid "Password confirmation"
70 msgstr "Ripohim fjalëkalimi"
71
72 #: forms.py:76
73 msgid "Enter the same password as above, for verification."
74 msgstr "Jepni të njëjtin fjalëkalim si më sipër, për verifikim."
75
76 #: forms.py:117
77 msgid ""
78 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
79 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
80 "form</a>."
81 msgstr ""
82
83 #: forms.py:143
84 msgid ""
85 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
86 "sensitive."
87 msgstr ""
88 "Ju lutem, jepni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim të saktë. Mbani parasysh "
89 "që për të dyja fushat luan rol shkrimi me të madhe apo me të vogël."
90
91 #: forms.py:145
92 msgid ""
93 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
94 "required for logging in."
95 msgstr ""
96 "Shfletuesi juaj Web nuk duket se i ka të aktivizuara \"cookie\"-t. \"Cookie"
97 "\"-t janë të domosdoshme për hyrjen."
98
99 #: forms.py:147
100 msgid "This account is inactive."
101 msgstr "Kjo llogari nuk është aktive."
102
103 #: forms.py:191
104 msgid ""
105 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
106 "you've registered?"
107 msgstr ""
108 "Kësaj adrese e-mail nuk i përshoqërohet ndonjë llogari përdoruesi. Jeni i "
109 "sigurt se jeni regjistruar?"
110
111 #: forms.py:193
112 msgid ""
113 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
114 "password."
115 msgstr ""
116
117 #: forms.py:196
118 msgid "E-mail"
119 msgstr "E-mail"
120
121 #: forms.py:253
122 msgid "New password"
123 msgstr "Fjalëkalim i ri"
124
125 #: forms.py:255
126 msgid "New password confirmation"
127 msgstr "Ripohim fjalëkalimi të ri"
128
129 #: forms.py:284
130 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
131 msgstr "Fjalëkalimi juaj i vjetër u dha pasaktësisht. Ju lutem, jepeni sërish."
132
133 #: forms.py:287
134 msgid "Old password"
135 msgstr "Fjalëkalim i vjetër"
136
137 #: forms.py:312
138 msgid "Password (again)"
139 msgstr "Fjalëkalim (sërish)"
140
141 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
142 #: hashers.py:389
143 msgid "algorithm"
144 msgstr ""
145
146 #: hashers.py:219
147 msgid "iterations"
148 msgstr ""
149
150 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
151 msgid "salt"
152 msgstr ""
153
154 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
155 msgid "hash"
156 msgstr ""
157
158 #: hashers.py:270
159 msgid "work factor"
160 msgstr ""
161
162 #: hashers.py:272
163 msgid "checksum"
164 msgstr ""
165
166 #: models.py:66 models.py:113
167 msgid "name"
168 msgstr "emër"
169
170 #: models.py:68
171 msgid "codename"
172 msgstr "emër i koduar"
173
174 #: models.py:72
175 msgid "permission"
176 msgstr "leje"
177
178 #: models.py:73 models.py:115
179 msgid "permissions"
180 msgstr "leje"
181
182 #: models.py:120
183 msgid "group"
184 msgstr "grup"
185
186 #: models.py:121 models.py:250
187 msgid "groups"
188 msgstr "grupe"
189
190 #: models.py:232
191 msgid "username"
192 msgstr "emër përdoruesi"
193
194 #: models.py:233
195 msgid ""
196 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
197 msgstr ""
198 "E domosdoshme. 30 ose më pak shenja. Shkronja, numra dhe shenjat @/./+/-/_"
199
200 #: models.py:235
201 msgid "first name"
202 msgstr "emër"
203
204 #: models.py:236
205 msgid "last name"
206 msgstr "mbiemër"
207
208 #: models.py:237
209 msgid "e-mail address"
210 msgstr "adresë e-mail"
211
212 #: models.py:238
213 msgid "password"
214 msgstr "fjalëkalim"
215
216 #: models.py:239
217 msgid "staff status"
218 msgstr "vend në ekip"
219
220 #: models.py:240
221 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
222 msgstr "Përcakton nëse mund të hyjë ose jo përdoruesi te ky site administrimi."
223
224 #: models.py:242
225 msgid "active"
226 msgstr "veprues"
227
228 #: models.py:243
229 msgid ""
230 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
231 "instead of deleting accounts."
232 msgstr ""
233 "Përcakton nëse ky përdorues do të duhej trajtuar si aktiv. Çpërzgjidhni "
234 "këtë, në vend se të fshihni llogarira."
235
236 #: models.py:245
237 msgid "superuser status"
238 msgstr "gjendje superpërdoruesi"
239
240 #: models.py:246
241 msgid ""
242 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
243 "them."
244 msgstr ""
245 "Përcakton që ky përdorues ka krejt lejet, pa ia akorduar ato shprehimisht."
246
247 #: models.py:248
248 msgid "last login"
249 msgstr "hyrja e fundit"
250
251 #: models.py:249
252 msgid "date joined"
253 msgstr "datë anëtarësimi"
254
255 #: models.py:251
256 msgid ""
257 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
258 "each of his/her group."
259 msgstr ""
260
261 #: models.py:255
262 msgid "user permissions"
263 msgstr "leje përdoruesi"
264
265 #: models.py:260
266 msgid "user"
267 msgstr "përdorues"
268
269 #: models.py:261
270 msgid "users"
271 msgstr "përdoruesa"
272
273 #: views.py:93
274 msgid "Logged out"
275 msgstr "I dalë"
276
277 #: management/commands/createsuperuser.py:27
278 msgid "Enter a valid e-mail address."
279 msgstr "Jepni një adresë e-mail të vlefshme."
280
281 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
282 #, python-format
283 msgid "Password reset on %(site_name)s"
284 msgstr ""