Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / ca / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Carles Barrobés <carles@barrobes.com>, 2011, 2012.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
12 "Last-Translator: Carles Barrobés <carles@barrobes.com>\n"
13 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "ca/)\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: admin.py:41
22 msgid "Personal info"
23 msgstr "Informació personal"
24
25 #: admin.py:42
26 msgid "Permissions"
27 msgstr "Permisos"
28
29 #: admin.py:44
30 msgid "Important dates"
31 msgstr "Dates importants"
32
33 #: admin.py:125
34 msgid "Password changed successfully."
35 msgstr "Contrasenya canviada amb èxit"
36
37 #: admin.py:135
38 #, python-format
39 msgid "Change password: %s"
40 msgstr "Canviar contrasenya: %s"
41
42 #: forms.py:62
43 msgid "A user with that username already exists."
44 msgstr "Ja existeix un usuari amb aquest nom."
45
46 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
47 msgid "The two password fields didn't match."
48 msgstr "Els dos camps de contrasenya no coincideixen."
49
50 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
51 msgid "Username"
52 msgstr "Nom d'usuari"
53
54 #: forms.py:67 forms.py:111
55 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
56 msgstr "Obligatori. 30 o menys caràcters. Només lletres, dígits i @/./+/-/_."
57
58 #: forms.py:70 forms.py:114
59 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
60 msgstr "Aquest valor ha de contenir només lletres, números i @/./+/-/_."
61
62 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
63 msgid "Password"
64 msgstr "Contrasenya"
65
66 #: forms.py:74
67 msgid "Password confirmation"
68 msgstr "Confirmació de contrasenya"
69
70 #: forms.py:76
71 msgid "Enter the same password as above, for verification."
72 msgstr "Introduïu la mateixa contrasenya de dalt, per fer-ne la verificació."
73
74 #: forms.py:117
75 msgid ""
76 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
77 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
78 "form</a>."
79 msgstr ""
80 "No s'emmagatzemen les contrasenyes en clar, per tant no hi ha manera de "
81 "veure la contrasenya d'aquest usuari, però la podeu canviar fent servir <a "
82 "href=\"password/\">aquest formulari</a>."
83
84 #: forms.py:143
85 msgid ""
86 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
87 "sensitive."
88 msgstr ""
89 "Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
90 "compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
91
92 #: forms.py:145
93 msgid ""
94 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
95 "required for logging in."
96 msgstr ""
97 "El vostre navegador no sembla tenir les galetes ('cookies') activades. "
98 "Aquestes són necessàries per iniciar la sessió."
99
100 #: forms.py:147
101 msgid "This account is inactive."
102 msgstr "Aquest compte està inactiu"
103
104 #: forms.py:191
105 msgid ""
106 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
107 "you've registered?"
108 msgstr ""
109 "Aquesta adreça de correu no té associat cap compte d'usuari. Esteu segurs "
110 "que s'ha registrat?"
111
112 #: forms.py:193
113 msgid ""
114 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
115 "password."
116 msgstr ""
117 "El compte d'usuari associat a aquesta adreça de correu no pot reinicialitzar "
118 "la contrasenya."
119
120 #: forms.py:196
121 msgid "E-mail"
122 msgstr "Correu electrònic"
123
124 #: forms.py:253
125 msgid "New password"
126 msgstr "Contrasenya nova"
127
128 #: forms.py:255
129 msgid "New password confirmation"
130 msgstr "Contrasenya nova confirmada"
131
132 #: forms.py:284
133 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
134 msgstr ""
135 "La vostra antiga contrasenya no és correcta. Si us plau, introduïu-la de nou."
136
137 #: forms.py:287
138 msgid "Old password"
139 msgstr "Contrasenya antiga"
140
141 #: forms.py:312
142 msgid "Password (again)"
143 msgstr "Contrasenya (de nou)"
144
145 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
146 #: hashers.py:389
147 msgid "algorithm"
148 msgstr "algorisme"
149
150 #: hashers.py:219
151 msgid "iterations"
152 msgstr "iteracions"
153
154 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
155 msgid "salt"
156 msgstr "sal"
157
158 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
159 msgid "hash"
160 msgstr "hash"
161
162 #: hashers.py:270
163 msgid "work factor"
164 msgstr "factor de treball"
165
166 #: hashers.py:272
167 msgid "checksum"
168 msgstr "suma de comprovació"
169
170 #: models.py:66 models.py:113
171 msgid "name"
172 msgstr "nom"
173
174 #: models.py:68
175 msgid "codename"
176 msgstr "nom en clau"
177
178 #: models.py:72
179 msgid "permission"
180 msgstr "permís"
181
182 #: models.py:73 models.py:115
183 msgid "permissions"
184 msgstr "permisos"
185
186 #: models.py:120
187 msgid "group"
188 msgstr "grup"
189
190 #: models.py:121 models.py:250
191 msgid "groups"
192 msgstr "grups"
193
194 #: models.py:232
195 msgid "username"
196 msgstr "nom d'usuari"
197
198 #: models.py:233
199 msgid ""
200 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
201 msgstr "Obligatori. 30 o menys caràcters. Només lletres, números i @/./+/-/_"
202
203 #: models.py:235
204 msgid "first name"
205 msgstr "nom propi"
206
207 #: models.py:236
208 msgid "last name"
209 msgstr "cognoms"
210
211 #: models.py:237
212 msgid "e-mail address"
213 msgstr "adreça de correu electrònic"
214
215 #: models.py:238
216 msgid "password"
217 msgstr "contrasenya"
218
219 #: models.py:239
220 msgid "staff status"
221 msgstr "membre del personal"
222
223 #: models.py:240
224 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
225 msgstr "Designa si l'usuari pot entrar al lloc administratiu."
226
227 #: models.py:242
228 msgid "active"
229 msgstr "actiu"
230
231 #: models.py:243
232 msgid ""
233 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
234 "instead of deleting accounts."
235 msgstr ""
236 "Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
237 "enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
238
239 #: models.py:245
240 msgid "superuser status"
241 msgstr "estat de superusuari"
242
243 #: models.py:246
244 msgid ""
245 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
246 "them."
247 msgstr ""
248 "Designa que aquest usuari té tots els permisos sense assignar-los "
249 "explícitament."
250
251 #: models.py:248
252 msgid "last login"
253 msgstr "últim inici de sessió"
254
255 #: models.py:249
256 msgid "date joined"
257 msgstr "data d'incorporació"
258
259 #: models.py:251
260 msgid ""
261 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
262 "each of his/her group."
263 msgstr ""
264 "Els grups als quals pertany aquest usuari. A un usuari se li concediran tots "
265 "els permisos de cadascun dels seus grups."
266
267 #: models.py:255
268 msgid "user permissions"
269 msgstr "permisos de l'usuari"
270
271 #: models.py:260
272 msgid "user"
273 msgstr "usuari"
274
275 #: models.py:261
276 msgid "users"
277 msgstr "usuaris"
278
279 #: views.py:93
280 msgid "Logged out"
281 msgstr "Sessió finalitzada"
282
283 #: management/commands/createsuperuser.py:27
284 msgid "Enter a valid e-mail address."
285 msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
286
287 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
288 #, python-format
289 msgid "Password reset on %(site_name)s"
290 msgstr "Reinicialitzar la contrasenya a %(site_name)s"