Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / sq / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13 "sq/)\n"
14 "Language: sq\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
21 msgid "tag:"
22 msgstr "etiketë:"
23
24 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
25 msgid "filter:"
26 msgstr "filtër:"
27
28 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
29 msgid "view:"
30 msgstr "parje:"
31
32 #: views.py:187
33 #, python-format
34 msgid "App %r not found"
35 msgstr "Nuk u gjet zbatimi %r"
36
37 #: views.py:194
38 #, python-format
39 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
40 msgstr "Nuk u gjet modeli %(model_name)r në zbatimin %(app_label)r"
41
42 #: views.py:206
43 #, python-format
44 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
45 msgstr "objekti i afërt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
46
47 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
48 #: views.py:263
49 msgid "model:"
50 msgstr "model:"
51
52 #: views.py:221 views.py:253
53 #, python-format
54 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
55 msgstr "objektet e afërta `%(app_label)s.%(object_name)s`"
56
57 #: views.py:225 views.py:258
58 #, python-format
59 msgid "all %s"
60 msgstr "krejt %s"
61
62 #: views.py:230 views.py:263
63 #, python-format
64 msgid "number of %s"
65 msgstr "numër i %s"
66
67 #: views.py:268
68 #, python-format
69 msgid "Fields on %s objects"
70 msgstr "Fusha te objektet %s"
71
72 #: views.py:360
73 #, python-format
74 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
75 msgstr "%s nuk duket të jetë një objekt urlpattern"
76
77 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
78 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
79 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
80 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
81 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
82 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
83 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
85 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
86 msgid "Home"
87 msgstr "Hyrje"
88
89 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
90 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
91 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
92 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
93 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
94 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
95 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
97 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
98 msgid "Documentation"
99 msgstr "Dokumentim"
100
101 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
102 msgid "Bookmarklets"
103 msgstr "\"Bookmarklet\"-e"
104
105 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
106 msgid "Documentation bookmarklets"
107 msgstr "\"Bookmarklet\"-e Dokumentimi"
108
109 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
110 msgid ""
111 "\n"
112 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
113 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
114 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
115 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
116 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
117 "your computer is \"internal\").</p>\n"
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "<p class=\"help\">Për instalim \"bookmarklet\"-esh, tërhiqeni lidhjen te "
121 "paneli juaj\n"
122 "i faqerojtësve, ose djathtas-klikoni dhe shtojeni te faqerojtësit tuaj. Tani "
123 "mundeni\n"
124 "të përzgjidhni \"bookmarklet\" nga cilado faqe e \"site\"-it.  Kini parasysh "
125 "që disa prej\n"
126 "\"bookmarklet\"-eve kërkojnë që ju ta shihni \"site\"-in prej një kompjuteri "
127 "të specifikuar\n"
128 "si \"i brendshëm\" (sqarojeni me përgjegjësin e sistemit nëse nuk jeni i "
129 "sigurt\n"
130 "në është a jo \"i brendshëm\" kompjuteri juaj).</p>\n"
131
132 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
133 msgid "Documentation for this page"
134 msgstr "Dokumentim për këtë faqe"
135
136 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
137 msgid ""
138 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
139 "that page."
140 msgstr ""
141 "Ju kalon nga cilado faqe te dokumenti që prodhon atë faqe, për ta parë."
142
143 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
144 msgid "Show object ID"
145 msgstr "Shfaq ID objekti"
146
147 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
148 msgid ""
149 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
150 "object."
151 msgstr ""
152 "Shfaq lloj lënde dhe ID unike për faqet që përfaqësojnë një objekt të vetëm."
153
154 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
155 msgid "Edit this object (current window)"
156 msgstr "Përpunojeni këtë objekt (dritarja e tanishme)"
157
158 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
159 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
160 msgstr ""
161 "Kalon te faqja e përgjegjësit për faqet që përfaqësojnë një objekt të vetëm."
162
163 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
164 msgid "Edit this object (new window)"
165 msgstr "Përpunojeni këtë objekt (dritare e re)"
166
167 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
168 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
169 msgstr "Si më sipër, por hap faqen e përgjegjësit në një dritare të re."
170
171 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
172 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
173 msgid "Models"
174 msgstr ""
175
176 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
177 msgid "Templates"
178 msgstr ""
179
180 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
181 msgid "Filters"
182 msgstr ""
183
184 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
185 msgid "Tags"
186 msgstr ""
187
188 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
189 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
190 msgid "Views"
191 msgstr ""