Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / vi / LC_MESSAGES / djangojs.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Tran  <hongdiepkien@gmail.com>, 2011.
6 # Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Django\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
13 "Last-Translator: Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
15 "language/vi/)\n"
16 "Language: vi\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
21
22 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
23 #, c-format
24 msgid "Available %s"
25 msgstr "Có sẵn %s"
26
27 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
28 #, c-format
29 msgid ""
30 "This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
31 "the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
32 msgstr ""
33
34 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
35 #, c-format
36 msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
37 msgstr ""
38
39 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
40 msgid "Filter"
41 msgstr "Lọc"
42
43 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
44 msgid "Choose all"
45 msgstr "Chọn tất cả"
46
47 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
48 #, c-format
49 msgid "Click to choose all %s at once."
50 msgstr ""
51
52 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
53 msgid "Choose"
54 msgstr ""
55
56 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
57 msgid "Remove"
58 msgstr "Xóa"
59
60 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
61 #, c-format
62 msgid "Chosen %s"
63 msgstr "Chọn %s"
64
65 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
66 #, c-format
67 msgid ""
68 "This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
69 "box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
70 msgstr ""
71
72 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
73 msgid "Remove all"
74 msgstr ""
75
76 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
77 #, c-format
78 msgid "Click to remove all chosen %s at once."
79 msgstr ""
80
81 #: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
82 msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
83 msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
84 msgstr[0] " %(sel)s  của %(cnt)s được chọn"
85
86 #: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
87 msgid ""
88 "You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
89 "action, your unsaved changes will be lost."
90 msgstr ""
91 "Bạn chưa lưu những trường đã chỉnh sửa. Nếu bạn chọn hành động này, những "
92 "chỉnh sửa chưa được lưu sẽ bị mất."
93
94 #: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
95 msgid ""
96 "You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
97 "individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
98 "action."
99 msgstr ""
100 "Bạn đã lựa chọn một hành động, nhưng bạn không lưu thay đổi của bạn đến các "
101 "lĩnh vực cá nhân được nêu ra. Xin vui lòng click OK để lưu lại. Bạn sẽ cần "
102 "phải chạy lại các hành động."
103
104 #: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
105 msgid ""
106 "You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
107 "fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
108 "button."
109 msgstr ""
110 "Bạn đã lựa chọn một hành động, và bạn đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào "
111 "trên các trường. Có lẽ bạn đang tìm kiếm nút bấm Go thay vì nút bấm Save."
112
113 #: static/admin/js/calendar.js:26
114 msgid ""
115 "January February March April May June July August September October November "
116 "December"
117 msgstr ""
118 "Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng "
119 "tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai"
120
121 #: static/admin/js/calendar.js:27
122 msgid "S M T W T F S"
123 msgstr "S M T W T F S"
124
125 #: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
126 #: static/admin/js/collapse.min.js:1
127 msgid "Show"
128 msgstr "Hiện ra"
129
130 #: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
131 msgid "Hide"
132 msgstr "Dấu đi"
133
134 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
135 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
136 msgid "Now"
137 msgstr "Bây giờ"
138
139 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
140 msgid "Clock"
141 msgstr "Đồng hồ"
142
143 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
144 msgid "Choose a time"
145 msgstr "Chọn giờ"
146
147 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
148 msgid "Midnight"
149 msgstr "Nửa đêm"
150
151 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
152 msgid "6 a.m."
153 msgstr "6 giờ sáng"
154
155 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
156 msgid "Noon"
157 msgstr "Buổi trưa"
158
159 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
160 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
161 msgid "Cancel"
162 msgstr "Hủy bỏ"
163
164 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
165 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
166 msgid "Today"
167 msgstr "Hôm nay"
168
169 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
170 msgid "Calendar"
171 msgstr "Lịch"
172
173 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
174 msgid "Yesterday"
175 msgstr "Hôm qua"
176
177 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
178 msgid "Tomorrow"
179 msgstr "Ngày mai"