Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sq / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13 "sq/)\n"
14 "Language: sq\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: actions.py:48
21 #, python-format
22 msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
23 msgstr "U fshinë me sukses %(count)d %(items)s."
24
25 #: actions.py:60 options.py:1295
26 #, python-format
27 msgid "Cannot delete %(name)s"
28 msgstr "S'mund të fshijë %(name)s"
29
30 #: actions.py:62 options.py:1297
31 msgid "Are you sure?"
32 msgstr "Jeni i sigurt?"
33
34 #: actions.py:83
35 #, python-format
36 msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
37 msgstr "Fshiji %(verbose_name_plural)s e përzgjdhur"
38
39 #: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
40 msgid "All"
41 msgstr "Krejt"
42
43 #: filters.py:232
44 msgid "Yes"
45 msgstr "Po"
46
47 #: filters.py:233
48 msgid "No"
49 msgstr "Jo"
50
51 #: filters.py:247
52 msgid "Unknown"
53 msgstr "E panjohur"
54
55 #: filters.py:306
56 msgid "Any date"
57 msgstr "Çfarëdo date"
58
59 #: filters.py:307
60 msgid "Today"
61 msgstr "Sot"
62
63 #: filters.py:311
64 msgid "Past 7 days"
65 msgstr "7 ditët e shkuara"
66
67 #: filters.py:315
68 msgid "This month"
69 msgstr "Këtë muaj"
70
71 #: filters.py:319
72 msgid "This year"
73 msgstr "Këtë vit"
74
75 #: forms.py:9
76 msgid ""
77 "Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
78 "that both fields are case-sensitive."
79 msgstr ""
80
81 #: forms.py:18
82 msgid "Please log in again, because your session has expired."
83 msgstr "Ju lutem, hyni sërish, sepse sesioni juaj ka skaduar."
84
85 #: forms.py:37
86 #, python-format
87 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
88 msgstr ""
89 "Adresa juaj e-mail nuk është emri juaj i përdoruesit. Provoni '%s' më mirë."
90
91 #: helpers.py:20
92 msgid "Action:"
93 msgstr "Veprim:"
94
95 #: models.py:19
96 msgid "action time"
97 msgstr "kohë veprimi"
98
99 #: models.py:22
100 msgid "object id"
101 msgstr "id objekti"
102
103 #: models.py:23
104 msgid "object repr"
105 msgstr ""
106
107 #: models.py:24
108 msgid "action flag"
109 msgstr "shenjë veprimi"
110
111 #: models.py:25
112 msgid "change message"
113 msgstr "mesazh ndryshimi"
114
115 #: models.py:30
116 msgid "log entry"
117 msgstr "zë regjistrimi"
118
119 #: models.py:31
120 msgid "log entries"
121 msgstr "zëra regjistrimi"
122
123 #: models.py:40
124 #, python-format
125 msgid "Added \"%(object)s\"."
126 msgstr ""
127
128 #: models.py:42
129 #, python-format
130 msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
131 msgstr ""
132
133 #: models.py:44
134 #, python-format
135 msgid "Deleted \"%(object)s.\""
136 msgstr ""
137
138 #: models.py:46
139 msgid "LogEntry Object"
140 msgstr ""
141
142 #: options.py:150 options.py:166
143 msgid "None"
144 msgstr "Asnjë"
145
146 #: options.py:671
147 #, python-format
148 msgid "Changed %s."
149 msgstr "Ndryshoi %s."
150
151 #: options.py:671 options.py:681
152 msgid "and"
153 msgstr " dhe "
154
155 #: options.py:676
156 #, python-format
157 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
158 msgstr "U shtua %(name)s \"%(object)s\"."
159
160 #: options.py:680
161 #, python-format
162 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
163 msgstr "U ndryshua %(list)s për %(name)s \"%(object)s\"."
164
165 #: options.py:685
166 #, python-format
167 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
168 msgstr "U fshi %(name)s \"%(object)s\"."
169
170 #: options.py:689
171 msgid "No fields changed."
172 msgstr "Nuk u ndryshuan fusha."
173
174 #: options.py:772
175 #, python-format
176 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
177 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u shtua me sukses."
178
179 #: options.py:776 options.py:824
180 msgid "You may edit it again below."
181 msgstr "Mund ta përpunoni sërish më poshtë."
182
183 #: options.py:788 options.py:837
184 #, python-format
185 msgid "You may add another %s below."
186 msgstr "Mund të shtoni një tjetër %s më poshtë."
187
188 #: options.py:822
189 #, python-format
190 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
191 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u ndryshua me sukses."
192
193 #: options.py:830
194 #, python-format
195 msgid ""
196 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
197 msgstr ""
198 "%(name)s \"%(obj)s\" u shtua me sukses. Mund ta përpunoni sërish më poshtë."
199
200 #: options.py:899 options.py:1159
201 msgid ""
202 "Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
203 "been changed."
204 msgstr ""
205 "Duhen përzgjedhur objekte që të kryhen veprime mbi ta. Nuk u ndryshua ndonjë "
206 "objekt."
207
208 #: options.py:918
209 msgid "No action selected."
210 msgstr "Pa përzgjedhje veprimi."
211
212 #: options.py:998
213 #, python-format
214 msgid "Add %s"
215 msgstr "Shtoni %s"
216
217 #: options.py:1023 options.py:1267
218 #, python-format
219 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
220 msgstr "Objekti %(name)s me kyç parësor %(key)r nuk ekziston."
221
222 #: options.py:1089
223 #, python-format
224 msgid "Change %s"
225 msgstr "Ndrysho %s"
226
227 #: options.py:1138
228 msgid "Database error"
229 msgstr "Gabimi baze të dhënash"
230
231 #: options.py:1201
232 #, python-format
233 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
234 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
235 msgstr[0] "%(count)s %(name)s u ndryshua me sukses."
236 msgstr[1] "%(count)s %(name)s u ndryshuan me sukses."
237
238 #: options.py:1228
239 #, python-format
240 msgid "%(total_count)s selected"
241 msgid_plural "All %(total_count)s selected"
242 msgstr[0] "%(total_count)s të përzgjedhur"
243 msgstr[1] "Krejt %(total_count)s të përzgjedhurat"
244
245 #: options.py:1233
246 #, python-format
247 msgid "0 of %(cnt)s selected"
248 msgstr "0 nga %(cnt)s të përzgjedhur"
249
250 #: options.py:1283
251 #, python-format
252 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
253 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u fshi me sukses."
254
255 #: options.py:1330
256 #, python-format
257 msgid "Change history: %s"
258 msgstr "Ndryshoni historikun: %s"
259
260 #: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
261 #: templates/registration/password_reset_complete.html:20
262 #: views/decorators.py:23
263 msgid "Log in"
264 msgstr "Hyni"
265
266 #: sites.py:380
267 msgid "Site administration"
268 msgstr "Administrim site-i"
269
270 #: sites.py:432
271 #, python-format
272 msgid "%s administration"
273 msgstr "Administrim i %s"
274
275 #: widgets.py:87
276 msgid "Date:"
277 msgstr "Datë:"
278
279 #: widgets.py:87
280 msgid "Time:"
281 msgstr "Kohë:"
282
283 #: widgets.py:161
284 msgid "Lookup"
285 msgstr "Kërkim"
286
287 #: widgets.py:267
288 msgid "Add Another"
289 msgstr "Shtoni Një Tjetër"
290
291 #: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
292 msgid "Page not found"
293 msgstr "Nuk u gjet faqe"
294
295 #: templates/admin/404.html:10
296 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
297 msgstr "Na ndjeni, por faqja e kërkuar nuk gjendet dot."
298
299 #: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
300 #: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
301 #: templates/admin/change_list.html:43
302 #: templates/admin/delete_confirmation.html:8
303 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
304 #: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
305 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
306 #: templates/registration/logged_out.html:5
307 #: templates/registration/password_change_done.html:7
308 #: templates/registration/password_change_form.html:8
309 #: templates/registration/password_reset_complete.html:7
310 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
311 #: templates/registration/password_reset_done.html:7
312 #: templates/registration/password_reset_form.html:7
313 msgid "Home"
314 msgstr "Hyrje"
315
316 #: templates/admin/500.html:8
317 msgid "Server error"
318 msgstr "Gabim shërbyesi"
319
320 #: templates/admin/500.html:12
321 msgid "Server error (500)"
322 msgstr "Gabim shërbyesi (500)"
323
324 #: templates/admin/500.html:15
325 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
326 msgstr "Gabim Shërbyesi <em>(500)</em>"
327
328 #: templates/admin/500.html:16
329 msgid ""
330 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
331 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
332 msgstr ""
333 "Pati një gabim. U është njoftuar përgjegjësve të site-it përmes e-mail-it "
334 "dhe do të duhej të ndreqej shpejt. Faleminderit për durimin."
335
336 #: templates/admin/actions.html:4
337 msgid "Run the selected action"
338 msgstr "Xhironi veprimin e përzgjedhur"
339
340 #: templates/admin/actions.html:4
341 msgid "Go"
342 msgstr "Shko tek"
343
344 #: templates/admin/actions.html:11
345 msgid "Click here to select the objects across all pages"
346 msgstr "Klikoni këtu që të përzgjidhni objektet nëpër krejt faqet"
347
348 #: templates/admin/actions.html:11
349 #, python-format
350 msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
351 msgstr "Përzgjidhni krejt %(total_count)s %(module_name)s"
352
353 #: templates/admin/actions.html:13
354 msgid "Clear selection"
355 msgstr "Pastroje përzgjedhjen"
356
357 #: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
358 #, python-format
359 msgid "%(name)s"
360 msgstr "%(name)s"
361
362 #: templates/admin/base.html:28
363 msgid "Welcome,"
364 msgstr "Mirë se vini,"
365
366 #: templates/admin/base.html:33
367 #: templates/registration/password_change_done.html:4
368 #: templates/registration/password_change_form.html:5
369 msgid "Documentation"
370 msgstr "Dokumentim"
371
372 #: templates/admin/base.html:35
373 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
374 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
375 #: templates/registration/password_change_done.html:4
376 #: templates/registration/password_change_form.html:5
377 msgid "Change password"
378 msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin"
379
380 #: templates/admin/base.html:36
381 #: templates/registration/password_change_done.html:4
382 #: templates/registration/password_change_form.html:5
383 msgid "Log out"
384 msgstr "Dilni"
385
386 #: templates/admin/base_site.html:4
387 msgid "Django site admin"
388 msgstr "Përgjegjësi i site-it Django"
389
390 #: templates/admin/base_site.html:7
391 msgid "Django administration"
392 msgstr "Administrim i Django-s"
393
394 #: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
395 msgid "Add"
396 msgstr "Shtoni"
397
398 #: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
399 msgid "History"
400 msgstr "Historik"
401
402 #: templates/admin/change_form.html:35
403 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
404 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
405 msgid "View on site"
406 msgstr "Shiheni në site"
407
408 #: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
409 #: templates/admin/login.html:18
410 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
411 #: templates/registration/password_change_form.html:21
412 msgid "Please correct the error below."
413 msgid_plural "Please correct the errors below."
414 msgstr[0] "Ju lutem, ndreqni gabimin e mëposhtëm."
415 msgstr[1] "Ju lutem, ndreqini gabimet e mëposhtme."
416
417 #: templates/admin/change_list.html:60
418 #, python-format
419 msgid "Add %(name)s"
420 msgstr "Shto %(name)s"
421
422 #: templates/admin/change_list.html:80
423 msgid "Filter"
424 msgstr "Filtër"
425
426 #: templates/admin/change_list_results.html:17
427 msgid "Remove from sorting"
428 msgstr ""
429
430 #: templates/admin/change_list_results.html:18
431 #, python-format
432 msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
433 msgstr ""
434
435 #: templates/admin/change_list_results.html:19
436 msgid "Toggle sorting"
437 msgstr ""
438
439 #: templates/admin/delete_confirmation.html:12
440 #: templates/admin/submit_line.html:4
441 msgid "Delete"
442 msgstr "Fshije"
443
444 #: templates/admin/delete_confirmation.html:19
445 #, python-format
446 msgid ""
447 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
448 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
449 "following types of objects:"
450 msgstr ""
451 "Fshirja e %(object_name)s '%(escaped_object)s' do të shpinte në fshirjen e "
452 "objekteve të lidhur me të, por llogaria juaj nuk ka leje për fshirje të "
453 "objekteve të llojeve të mëposhtëm:"
454
455 #: templates/admin/delete_confirmation.html:27
456 #, python-format
457 msgid ""
458 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
459 "following protected related objects:"
460 msgstr ""
461 "Fshirja e %(object_name)s '%(escaped_object)s' do të kërkonte fshirjen e "
462 "objekteve vijues, të mbrojtur, të lidhur me të:"
463
464 #: templates/admin/delete_confirmation.html:35
465 #, python-format
466 msgid ""
467 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
468 "All of the following related items will be deleted:"
469 msgstr ""
470 "Jeni i sigurt se doni të fshihet %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
471 "Krejt objektet vijues të lidhur me të do të fshihen:"
472
473 #: templates/admin/delete_confirmation.html:40
474 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
475 msgid "Yes, I'm sure"
476 msgstr "Po, jam i sigurt"
477
478 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
479 msgid "Delete multiple objects"
480 msgstr "Fshini disa objekte njëherësh"
481
482 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
483 #, python-format
484 msgid ""
485 "Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
486 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
487 "types of objects:"
488 msgstr ""
489 "Fshirja e %(objects_name)s të përzgjedhur do të shpjerë në fshirjen e "
490 "objekteve të lidhur me të, por llogaria juaj nuk ka leje të fshijë llojet "
491 "vijuese të objekteve:"
492
493 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
494 #, python-format
495 msgid ""
496 "Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
497 "protected related objects:"
498 msgstr ""
499 "Fshirja e %(objects_name)s të përzgjedhur do të kërkonte fshirjen e "
500 "objekteve vijues, të mbrojtur, të lidhur me të:"
501
502 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
503 #, python-format
504 msgid ""
505 "Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
506 "following objects and their related items will be deleted:"
507 msgstr ""
508 "Jeni i sigurt se doni të fshihen e %(objects_name)s përzgjedhur? Krejt "
509 "objektet vijues dhe gjëra të lidhura me ta do të fshihen:"
510
511 #: templates/admin/filter.html:2
512 #, python-format
513 msgid " By %(filter_title)s "
514 msgstr "Nga %(filter_title)s "
515
516 #: templates/admin/index.html:18
517 #, python-format
518 msgid "Models available in the %(name)s application."
519 msgstr "Modele të mundshme te zbatimi %(name)s."
520
521 #: templates/admin/index.html:35
522 msgid "Change"
523 msgstr "Ndryshoje"
524
525 #: templates/admin/index.html:45
526 msgid "You don't have permission to edit anything."
527 msgstr "Nuk keni leje për të përpunuar ndonjë gjë."
528
529 #: templates/admin/index.html:53
530 msgid "Recent Actions"
531 msgstr "Veprime Së Fundi"
532
533 #: templates/admin/index.html:54
534 msgid "My Actions"
535 msgstr "Veprimet e Mia"
536
537 #: templates/admin/index.html:58
538 msgid "None available"
539 msgstr "Asnjë i passhëm"
540
541 #: templates/admin/index.html:72
542 msgid "Unknown content"
543 msgstr "Lëndë e panjohur"
544
545 #: templates/admin/invalid_setup.html:13
546 msgid ""
547 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
548 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
549 "the appropriate user."
550 msgstr ""
551 "Ka diçka që nuk shkon me instalimin e bazës suaj të të dhënave. Sigurohuni "
552 "që janë krijuar tabelat e duhura të bazës së të dhënave, dhe që baza e të "
553 "dhënave është e lexueshme nga përdoruesi i duhur."
554
555 #: templates/admin/login.html:34
556 msgid "Username:"
557 msgstr "Emër përdoruesi:"
558
559 #: templates/admin/login.html:38
560 msgid "Password:"
561 msgstr "Fjalëkalim:"
562
563 #: templates/admin/login.html:45
564 msgid "Forgotten your password or username?"
565 msgstr ""
566
567 #: templates/admin/object_history.html:24
568 msgid "Date/time"
569 msgstr "Datë/kohë"
570
571 #: templates/admin/object_history.html:25
572 msgid "User"
573 msgstr "Përdorues"
574
575 #: templates/admin/object_history.html:26
576 msgid "Action"
577 msgstr "Veprim"
578
579 #: templates/admin/object_history.html:40
580 msgid ""
581 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
582 "admin site."
583 msgstr ""
584 "Ky objekt nuk ka historik ndryshimesh. Ndoshta nuk qe shtuar përmes këtij "
585 "site-i administrimi."
586
587 #: templates/admin/pagination.html:10
588 msgid "Show all"
589 msgstr "Shfaqi krejt"
590
591 #: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
592 msgid "Save"
593 msgstr "Ruaje"
594
595 #: templates/admin/search_form.html:7
596 msgid "Search"
597 msgstr "Kërko"
598
599 #: templates/admin/search_form.html:9
600 #, python-format
601 msgid "%(counter)s result"
602 msgid_plural "%(counter)s results"
603 msgstr[0] "%(counter)s përfundim"
604 msgstr[1] "%(counter)s përfundime"
605
606 #: templates/admin/search_form.html:9
607 #, python-format
608 msgid "%(full_result_count)s total"
609 msgstr "%(full_result_count)s gjithsej"
610
611 #: templates/admin/submit_line.html:5
612 msgid "Save as new"
613 msgstr "Ruaje si të ri"
614
615 #: templates/admin/submit_line.html:6
616 msgid "Save and add another"
617 msgstr "Ruajeni dhe shtoni një tjetër"
618
619 #: templates/admin/submit_line.html:7
620 msgid "Save and continue editing"
621 msgstr "Ruajeni dhe vazhdoni përpunimin"
622
623 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
624 msgid ""
625 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
626 "options."
627 msgstr ""
628 "Së pari, jepni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Mandej, do të jeni në "
629 "gjendje të përpunoni më tepër mundësi përdoruesi."
630
631 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
632 msgid "Enter a username and password."
633 msgstr "Jepni emër përdoruesi dhe fjalëkalim."
634
635 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
636 #, python-format
637 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
638 msgstr ""
639 "Jepni një fjalëkalim të ri për përdoruesin <strong>%(username)s</strong>."
640
641 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
642 msgid "Password"
643 msgstr "Fjalëkalim"
644
645 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
646 #: templates/registration/password_change_form.html:43
647 msgid "Password (again)"
648 msgstr "Fjalëkalim (sërish)"
649
650 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
651 msgid "Enter the same password as above, for verification."
652 msgstr "Jepni, për verifikim, të njëjtin fjalëkalim si më sipër."
653
654 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
655 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
656 #, python-format
657 msgid "Add another %(verbose_name)s"
658 msgstr "Shtoni një tjetër %(verbose_name)s"
659
660 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
661 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
662 msgid "Remove"
663 msgstr "Hiqe"
664
665 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
666 msgid "Delete?"
667 msgstr "Të fshihet?"
668
669 #: templates/registration/logged_out.html:9
670 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
671 msgstr "Faleminderit që shpenzoni pak kohë të çmuar me site-in Web sot."
672
673 #: templates/registration/logged_out.html:11
674 msgid "Log in again"
675 msgstr "Hyni sërish"
676
677 #: templates/registration/password_change_done.html:8
678 #: templates/registration/password_change_form.html:9
679 #: templates/registration/password_change_form.html:13
680 #: templates/registration/password_change_form.html:25
681 msgid "Password change"
682 msgstr "Ndryshim fjalëkalimi"
683
684 #: templates/registration/password_change_done.html:12
685 #: templates/registration/password_change_done.html:16
686 msgid "Password change successful"
687 msgstr "Ndryshim i sukseshëm fjalëkalimi"
688
689 #: templates/registration/password_change_done.html:18
690 msgid "Your password was changed."
691 msgstr "Fjalëkalimi juaj u ndryshua."
692
693 #: templates/registration/password_change_form.html:27
694 msgid ""
695 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
696 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
697 msgstr ""
698 "Ju lutem, jepni fjalëkalimin tuaj të vjetër, për hir të sigurisë, dhe mandej "
699 "jepni dy herë fjalëkalimin tuaj të ri, që kështu të mund të verifikojmë se e "
700 "shtypët saktë."
701
702 #: templates/registration/password_change_form.html:33
703 msgid "Old password"
704 msgstr "Fjalëkalim i vjetër"
705
706 #: templates/registration/password_change_form.html:38
707 msgid "New password"
708 msgstr "Fjalëkalim i ri"
709
710 #: templates/registration/password_change_form.html:49
711 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
712 msgid "Change my password"
713 msgstr "Ndrysho fjalëkalimin tim"
714
715 #: templates/registration/password_reset_complete.html:8
716 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
717 #: templates/registration/password_reset_done.html:8
718 #: templates/registration/password_reset_form.html:8
719 #: templates/registration/password_reset_form.html:12
720 #: templates/registration/password_reset_form.html:16
721 msgid "Password reset"
722 msgstr "Ricaktim fjalëkalimi"
723
724 #: templates/registration/password_reset_complete.html:12
725 #: templates/registration/password_reset_complete.html:16
726 msgid "Password reset complete"
727 msgstr "Ricaktim fjalëkalimi i plotësuar"
728
729 #: templates/registration/password_reset_complete.html:18
730 msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
731 msgstr ""
732 "Fjakalimi juaj u caktua. Mund të vazhdoni më tej dhe të bëni hyrjen tani."
733
734 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
735 msgid "Password reset confirmation"
736 msgstr "Ripohim ricaktimi fjalëkalimi"
737
738 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
739 msgid "Enter new password"
740 msgstr "Jepni fjalëkalim të ri"
741
742 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
743 msgid ""
744 "Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
745 "correctly."
746 msgstr ""
747 "Ju lutem, jepeni fjalëkalimin tuaj dy herë, që kështu të mund të verifikojmë "
748 "që e shtypët saktë."
749
750 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
751 msgid "New password:"
752 msgstr "Fjalëkalim i ri:"
753
754 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
755 msgid "Confirm password:"
756 msgstr "Ripohoni fjalëkalimin:"
757
758 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
759 msgid "Password reset unsuccessful"
760 msgstr "Fjalëkalimi nuk u ricaktua me sukses"
761
762 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
763 msgid ""
764 "The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
765 "used.  Please request a new password reset."
766 msgstr ""
767 "Lidhja për ricaktimin e fjalëkalimit qe e pavlefshme, ndoshta ngaqë është "
768 "përdorur tashmë një herë. Ju lutem, kërkoni një ricaktim të ri fjalëkalimi."
769
770 #: templates/registration/password_reset_done.html:12
771 #: templates/registration/password_reset_done.html:16
772 msgid "Password reset successful"
773 msgstr "Ndryshim i sukseshëm fjalëkalimi"
774
775 #: templates/registration/password_reset_done.html:18
776 msgid ""
777 "We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
778 "address you submitted. You should be receiving it shortly."
779 msgstr ""
780 "Ju dërguam me e-mail udhëzimet për rregullimin e fjalëkalimit tuaj, te "
781 "adresa e-mail që keni dhënë. Do të duhej t'ju vinte pas pak."
782
783 #: templates/registration/password_reset_email.html:2
784 #, python-format
785 msgid ""
786 "You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
787 "user account at %(site_name)s."
788 msgstr ""
789
790 #: templates/registration/password_reset_email.html:4
791 msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
792 msgstr "Ju lutem, shkoni te faqja vijuese dhe zgjidhni një fjalëkalim të ri:"
793
794 #: templates/registration/password_reset_email.html:8
795 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
796 msgstr "Emri juaj i përdoruesit, në rast se e keni harruar:"
797
798 #: templates/registration/password_reset_email.html:10
799 msgid "Thanks for using our site!"
800 msgstr "Faleminderit që përdorni site-in tonë!"
801
802 #: templates/registration/password_reset_email.html:12
803 #, python-format
804 msgid "The %(site_name)s team"
805 msgstr "Ekipi i %(site_name)s"
806
807 #: templates/registration/password_reset_form.html:18
808 msgid ""
809 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
810 "instructions for setting a new one."
811 msgstr ""
812 "Harruat fjalëkalimin tuaj? Jepni më poshtë adresën tuaj e-mail, dhe do t'ju "
813 "dërgojmë në të udhëzimet për të caktuar një të ri."
814
815 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
816 msgid "E-mail address:"
817 msgstr "Adresë e-mail:"
818
819 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
820 msgid "Reset my password"
821 msgstr "Ricakto fjalëkalimin tim"
822
823 #: templatetags/admin_list.py:336
824 msgid "All dates"
825 msgstr "Krejt datat"
826
827 #: views/main.py:31
828 msgid "(None)"
829 msgstr ""
830
831 #: views/main.py:74
832 #, python-format
833 msgid "Select %s"
834 msgstr "Përzgjidhni %s"
835
836 #: views/main.py:76
837 #, python-format
838 msgid "Select %s to change"
839 msgstr "Përzgjidhni %s për ta ndryshuar"