Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / vi / LC_MESSAGES / djangojs.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5# Tran <hongdiepkien@gmail.com>, 2011.
6# Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>, 2011.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: Django\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
13"Last-Translator: Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
15"language/vi/)\n"
16"Language: vi\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
21
22#: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
23#, c-format
24msgid "Available %s"
25msgstr "Có sẵn %s"
26
27#: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
28#, c-format
29msgid ""
30"This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
31"the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
32msgstr ""
33
34#: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
35#, c-format
36msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
37msgstr ""
38
39#: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
40msgid "Filter"
41msgstr "Lọc"
42
43#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
44msgid "Choose all"
45msgstr "Chọn tất cả"
46
47#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
48#, c-format
49msgid "Click to choose all %s at once."
50msgstr ""
51
52#: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
53msgid "Choose"
54msgstr ""
55
56#: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
57msgid "Remove"
58msgstr "Xóa"
59
60#: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
61#, c-format
62msgid "Chosen %s"
63msgstr "Chọn %s"
64
65#: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
66#, c-format
67msgid ""
68"This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
69"box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
70msgstr ""
71
72#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
73msgid "Remove all"
74msgstr ""
75
76#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
77#, c-format
78msgid "Click to remove all chosen %s at once."
79msgstr ""
80
81#: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
82msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
83msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
84msgstr[0] " %(sel)s của %(cnt)s được chọn"
85
86#: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
87msgid ""
88"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
89"action, your unsaved changes will be lost."
90msgstr ""
91"Bạn chưa lưu những trường đã chỉnh sửa. Nếu bạn chọn hành động này, những "
92"chỉnh sửa chưa được lưu sẽ bị mất."
93
94#: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
95msgid ""
96"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
97"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
98"action."
99msgstr ""
100"Bạn đã lựa chọn một hành động, nhưng bạn không lưu thay đổi của bạn đến các "
101"lĩnh vực cá nhân được nêu ra. Xin vui lòng click OK để lưu lại. Bạn sẽ cần "
102"phải chạy lại các hành động."
103
104#: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
105msgid ""
106"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
107"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
108"button."
109msgstr ""
110"Bạn đã lựa chọn một hành động, và bạn đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào "
111"trên các trường. Có lẽ bạn đang tìm kiếm nút bấm Go thay vì nút bấm Save."
112
113#: static/admin/js/calendar.js:26
114msgid ""
115"January February March April May June July August September October November "
116"December"
117msgstr ""
118"Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng "
119"tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai"
120
121#: static/admin/js/calendar.js:27
122msgid "S M T W T F S"
123msgstr "S M T W T F S"
124
125#: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
126#: static/admin/js/collapse.min.js:1
127msgid "Show"
128msgstr "Hiện ra"
129
130#: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
131msgid "Hide"
132msgstr "Dấu đi"
133
134#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
135#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
136msgid "Now"
137msgstr "Bây giờ"
138
139#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
140msgid "Clock"
141msgstr "Đồng hồ"
142
143#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
144msgid "Choose a time"
145msgstr "Chọn giờ"
146
147#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
148msgid "Midnight"
149msgstr "Nửa đêm"
150
151#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
152msgid "6 a.m."
153msgstr "6 giờ sáng"
154
155#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
156msgid "Noon"
157msgstr "Buổi trưa"
158
159#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
160#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
161msgid "Cancel"
162msgstr "Hủy bỏ"
163
164#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
165#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
166msgid "Today"
167msgstr "Hôm nay"
168
169#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
170msgid "Calendar"
171msgstr "Lịch"
172
173#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
174msgid "Yesterday"
175msgstr "Hôm qua"
176
177#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
178msgid "Tomorrow"
179msgstr "Ngày mai"