Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / vi / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0\19\0\0\0\1c\0\0\0ä\0\0\0%\0\0\0¬\ 1\0\0\0\0\0\0@\ 2\0\07\0\0\0A\ 2\0\0\ 6\0\0\0y\ 2\0\0\f\0\0\0\80\ 2\0\0\b\0\0\0\8d\ 2\0\0\ 6\0\0\0\96\ 2\0\0\r\0\0\0\9d\ 2\0\0
2\0\0\0«\ 2\0\0 \0\0\0\ 2\0\0\ 5\0\0\0À\ 2\0\0\ 6\0\0\0Æ\ 2\0\0\ 4\0\0\0Í\ 2\0\0U\0\0\0Ò\ 2\0\0\b\0\0\0(\ 3\0\0\ 4\0\0\01\ 3\0\0\ 3\0\0\06\ 3\0\0\ 6\0\0\0:\ 3\0\0\r\0\0\0A\ 3\0\0\ 4\0\0\0O\ 3\0\0\ 5\0\0\0T\ 3\0\0\b\0\0\0Z\ 3\0\0 \0\0\0c\ 3\0\0\9a\0\0\0m\ 3\0\0\94\0\0\0\b\ 4\0\0p\0\0\0\9d\ 4\0\0\94\ 1\0\0\ e\ 5\0\0'\0\0\0£\ 6\0\0\r\0\0\0Ë\ 6\0\0\f\0\0\0Ù\ 6\0\0\ 6\0\0\0æ\ 6\0\0
3\0\0\0í\ 6\0\0\f\0\0\0ø\ 6\0\0\11\0\0\0\ 5\a\0\0 \0\0\0\17\a\0\0\f\0\0\0!\a\0\0\ 5\0\0\0.\a\0\0 \0\0\04\a\0\0¡\0\0\0>\a\0\0\v\0\0\0à\a\0\0\f\0\0\0ì\a\0\0
4\0\0\0ù\a\0\0\ 4\0\0\0\ 4\b\0\0\r\0\0\0 \b\0\0 \0\0\0\17\b\0\0\b\0\0\0!\b\0\0 \0\0\0*\b\0\0\b\0\0\04\b\0\0Ë\0\0\0=\b\0\0ó\0\0\0 \0\0\98\0\0\0ý \0\0\ 1\0\0\0\ 5\0\0\0\f\0\0\0\16\0\0\0\13\0\0\0\12\0\0\0\v\0\0\0\r\0\0\0\ 6\0\0\0\b\0\0\0\0\0\0\0\ e\0\0\0\14\0\0\0\a\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 2\0\0\0\17\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 4\0\0\0\15\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 3\0\0\0\ f\0\0\0\11\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0
5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\19\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0S M T W T F S\0Show\0Today\0Tomorrow\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
6Report-Msgid-Bugs-To:
7POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100
8PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000
9Last-Translator: Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>
10Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/vi/)
11Language: vi
12MIME-Version: 1.0
13Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
14Content-Transfer-Encoding: 8bit
15Plural-Forms: nplurals=1; plural=0
16\0 %(sel)s của %(cnt)s được chọn\06 giờ sáng\0Có sẵn %s\0Lịch\0Hủy bỏ\0Chọn giờ\0Chọn tất cả\0Chọn %s\0Đồng hồ\0Lọc\0Dấu đi\0Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai\0Nửa đêm\0Buổi trưa\0Bây giờ\0Xóa\0S M T W T F S\0Hiện ra\0Hôm nay\0Ngày mai\0Hôm qua\0Bạn đã lựa chọn một hành động, và bạn đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên các trường. Có lẽ bạn đang tìm kiếm nút bấm Go thay vì nút bấm Save.\0Bạn đã lựa chọn một hành động, nhưng bạn không lưu thay đổi của bạn đến các lĩnh vực cá nhân được nêu ra. Xin vui lòng click OK để lưu lại. Bạn sẽ cần phải chạy lại các hành động.\0Bạn chưa lưu những trường đã chỉnh sửa. Nếu bạn chọn hành động này, những chỉnh sửa chưa được lưu sẽ bị mất.\0