Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sq / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: Django\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
11"Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13"sq/)\n"
14"Language: sq\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20#: actions.py:48
21#, python-format
22msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
23msgstr "U fshinë me sukses %(count)d %(items)s."
24
25#: actions.py:60 options.py:1295
26#, python-format
27msgid "Cannot delete %(name)s"
28msgstr "S'mund të fshijë %(name)s"
29
30#: actions.py:62 options.py:1297
31msgid "Are you sure?"
32msgstr "Jeni i sigurt?"
33
34#: actions.py:83
35#, python-format
36msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
37msgstr "Fshiji %(verbose_name_plural)s e përzgjdhur"
38
39#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
40msgid "All"
41msgstr "Krejt"
42
43#: filters.py:232
44msgid "Yes"
45msgstr "Po"
46
47#: filters.py:233
48msgid "No"
49msgstr "Jo"
50
51#: filters.py:247
52msgid "Unknown"
53msgstr "E panjohur"
54
55#: filters.py:306
56msgid "Any date"
57msgstr "Çfarëdo date"
58
59#: filters.py:307
60msgid "Today"
61msgstr "Sot"
62
63#: filters.py:311
64msgid "Past 7 days"
65msgstr "7 ditët e shkuara"
66
67#: filters.py:315
68msgid "This month"
69msgstr "Këtë muaj"
70
71#: filters.py:319
72msgid "This year"
73msgstr "Këtë vit"
74
75#: forms.py:9
76msgid ""
77"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
78"that both fields are case-sensitive."
79msgstr ""
80
81#: forms.py:18
82msgid "Please log in again, because your session has expired."
83msgstr "Ju lutem, hyni sërish, sepse sesioni juaj ka skaduar."
84
85#: forms.py:37
86#, python-format
87msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
88msgstr ""
89"Adresa juaj e-mail nuk është emri juaj i përdoruesit. Provoni '%s' më mirë."
90
91#: helpers.py:20
92msgid "Action:"
93msgstr "Veprim:"
94
95#: models.py:19
96msgid "action time"
97msgstr "kohë veprimi"
98
99#: models.py:22
100msgid "object id"
101msgstr "id objekti"
102
103#: models.py:23
104msgid "object repr"
105msgstr ""
106
107#: models.py:24
108msgid "action flag"
109msgstr "shenjë veprimi"
110
111#: models.py:25
112msgid "change message"
113msgstr "mesazh ndryshimi"
114
115#: models.py:30
116msgid "log entry"
117msgstr "zë regjistrimi"
118
119#: models.py:31
120msgid "log entries"
121msgstr "zëra regjistrimi"
122
123#: models.py:40
124#, python-format
125msgid "Added \"%(object)s\"."
126msgstr ""
127
128#: models.py:42
129#, python-format
130msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
131msgstr ""
132
133#: models.py:44
134#, python-format
135msgid "Deleted \"%(object)s.\""
136msgstr ""
137
138#: models.py:46
139msgid "LogEntry Object"
140msgstr ""
141
142#: options.py:150 options.py:166
143msgid "None"
144msgstr "Asnjë"
145
146#: options.py:671
147#, python-format
148msgid "Changed %s."
149msgstr "Ndryshoi %s."
150
151#: options.py:671 options.py:681
152msgid "and"
153msgstr " dhe "
154
155#: options.py:676
156#, python-format
157msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
158msgstr "U shtua %(name)s \"%(object)s\"."
159
160#: options.py:680
161#, python-format
162msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
163msgstr "U ndryshua %(list)s për %(name)s \"%(object)s\"."
164
165#: options.py:685
166#, python-format
167msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
168msgstr "U fshi %(name)s \"%(object)s\"."
169
170#: options.py:689
171msgid "No fields changed."
172msgstr "Nuk u ndryshuan fusha."
173
174#: options.py:772
175#, python-format
176msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
177msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u shtua me sukses."
178
179#: options.py:776 options.py:824
180msgid "You may edit it again below."
181msgstr "Mund ta përpunoni sërish më poshtë."
182
183#: options.py:788 options.py:837
184#, python-format
185msgid "You may add another %s below."
186msgstr "Mund të shtoni një tjetër %s më poshtë."
187
188#: options.py:822
189#, python-format
190msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
191msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u ndryshua me sukses."
192
193#: options.py:830
194#, python-format
195msgid ""
196"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
197msgstr ""
198"%(name)s \"%(obj)s\" u shtua me sukses. Mund ta përpunoni sërish më poshtë."
199
200#: options.py:899 options.py:1159
201msgid ""
202"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
203"been changed."
204msgstr ""
205"Duhen përzgjedhur objekte që të kryhen veprime mbi ta. Nuk u ndryshua ndonjë "
206"objekt."
207
208#: options.py:918
209msgid "No action selected."
210msgstr "Pa përzgjedhje veprimi."
211
212#: options.py:998
213#, python-format
214msgid "Add %s"
215msgstr "Shtoni %s"
216
217#: options.py:1023 options.py:1267
218#, python-format
219msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
220msgstr "Objekti %(name)s me kyç parësor %(key)r nuk ekziston."
221
222#: options.py:1089
223#, python-format
224msgid "Change %s"
225msgstr "Ndrysho %s"
226
227#: options.py:1138
228msgid "Database error"
229msgstr "Gabimi baze të dhënash"
230
231#: options.py:1201
232#, python-format
233msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
234msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
235msgstr[0] "%(count)s %(name)s u ndryshua me sukses."
236msgstr[1] "%(count)s %(name)s u ndryshuan me sukses."
237
238#: options.py:1228
239#, python-format
240msgid "%(total_count)s selected"
241msgid_plural "All %(total_count)s selected"
242msgstr[0] "%(total_count)s të përzgjedhur"
243msgstr[1] "Krejt %(total_count)s të përzgjedhurat"
244
245#: options.py:1233
246#, python-format
247msgid "0 of %(cnt)s selected"
248msgstr "0 nga %(cnt)s të përzgjedhur"
249
250#: options.py:1283
251#, python-format
252msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
253msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" u fshi me sukses."
254
255#: options.py:1330
256#, python-format
257msgid "Change history: %s"
258msgstr "Ndryshoni historikun: %s"
259
260#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
261#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
262#: views/decorators.py:23
263msgid "Log in"
264msgstr "Hyni"
265
266#: sites.py:380
267msgid "Site administration"
268msgstr "Administrim site-i"
269
270#: sites.py:432
271#, python-format
272msgid "%s administration"
273msgstr "Administrim i %s"
274
275#: widgets.py:87
276msgid "Date:"
277msgstr "Datë:"
278
279#: widgets.py:87
280msgid "Time:"
281msgstr "Kohë:"
282
283#: widgets.py:161
284msgid "Lookup"
285msgstr "Kërkim"
286
287#: widgets.py:267
288msgid "Add Another"
289msgstr "Shtoni Një Tjetër"
290
291#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
292msgid "Page not found"
293msgstr "Nuk u gjet faqe"
294
295#: templates/admin/404.html:10
296msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
297msgstr "Na ndjeni, por faqja e kërkuar nuk gjendet dot."
298
299#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
300#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
301#: templates/admin/change_list.html:43
302#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
303#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
304#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
305#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
306#: templates/registration/logged_out.html:5
307#: templates/registration/password_change_done.html:7
308#: templates/registration/password_change_form.html:8
309#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
310#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
311#: templates/registration/password_reset_done.html:7
312#: templates/registration/password_reset_form.html:7
313msgid "Home"
314msgstr "Hyrje"
315
316#: templates/admin/500.html:8
317msgid "Server error"
318msgstr "Gabim shërbyesi"
319
320#: templates/admin/500.html:12
321msgid "Server error (500)"
322msgstr "Gabim shërbyesi (500)"
323
324#: templates/admin/500.html:15
325msgid "Server Error <em>(500)</em>"
326msgstr "Gabim Shërbyesi <em>(500)</em>"
327
328#: templates/admin/500.html:16
329msgid ""
330"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
331"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
332msgstr ""
333"Pati një gabim. U është njoftuar përgjegjësve të site-it përmes e-mail-it "
334"dhe do të duhej të ndreqej shpejt. Faleminderit për durimin."
335
336#: templates/admin/actions.html:4
337msgid "Run the selected action"
338msgstr "Xhironi veprimin e përzgjedhur"
339
340#: templates/admin/actions.html:4
341msgid "Go"
342msgstr "Shko tek"
343
344#: templates/admin/actions.html:11
345msgid "Click here to select the objects across all pages"
346msgstr "Klikoni këtu që të përzgjidhni objektet nëpër krejt faqet"
347
348#: templates/admin/actions.html:11
349#, python-format
350msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
351msgstr "Përzgjidhni krejt %(total_count)s %(module_name)s"
352
353#: templates/admin/actions.html:13
354msgid "Clear selection"
355msgstr "Pastroje përzgjedhjen"
356
357#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
358#, python-format
359msgid "%(name)s"
360msgstr "%(name)s"
361
362#: templates/admin/base.html:28
363msgid "Welcome,"
364msgstr "Mirë se vini,"
365
366#: templates/admin/base.html:33
367#: templates/registration/password_change_done.html:4
368#: templates/registration/password_change_form.html:5
369msgid "Documentation"
370msgstr "Dokumentim"
371
372#: templates/admin/base.html:35
373#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
374#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
375#: templates/registration/password_change_done.html:4
376#: templates/registration/password_change_form.html:5
377msgid "Change password"
378msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin"
379
380#: templates/admin/base.html:36
381#: templates/registration/password_change_done.html:4
382#: templates/registration/password_change_form.html:5
383msgid "Log out"
384msgstr "Dilni"
385
386#: templates/admin/base_site.html:4
387msgid "Django site admin"
388msgstr "Përgjegjësi i site-it Django"
389
390#: templates/admin/base_site.html:7
391msgid "Django administration"
392msgstr "Administrim i Django-s"
393
394#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
395msgid "Add"
396msgstr "Shtoni"
397
398#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
399msgid "History"
400msgstr "Historik"
401
402#: templates/admin/change_form.html:35
403#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
404#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
405msgid "View on site"
406msgstr "Shiheni në site"
407
408#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
409#: templates/admin/login.html:18
410#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
411#: templates/registration/password_change_form.html:21
412msgid "Please correct the error below."
413msgid_plural "Please correct the errors below."
414msgstr[0] "Ju lutem, ndreqni gabimin e mëposhtëm."
415msgstr[1] "Ju lutem, ndreqini gabimet e mëposhtme."
416
417#: templates/admin/change_list.html:60
418#, python-format
419msgid "Add %(name)s"
420msgstr "Shto %(name)s"
421
422#: templates/admin/change_list.html:80
423msgid "Filter"
424msgstr "Filtër"
425
426#: templates/admin/change_list_results.html:17
427msgid "Remove from sorting"
428msgstr ""
429
430#: templates/admin/change_list_results.html:18
431#, python-format
432msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
433msgstr ""
434
435#: templates/admin/change_list_results.html:19
436msgid "Toggle sorting"
437msgstr ""
438
439#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
440#: templates/admin/submit_line.html:4
441msgid "Delete"
442msgstr "Fshije"
443
444#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
445#, python-format
446msgid ""
447"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
448"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
449"following types of objects:"
450msgstr ""
451"Fshirja e %(object_name)s '%(escaped_object)s' do të shpinte në fshirjen e "
452"objekteve të lidhur me të, por llogaria juaj nuk ka leje për fshirje të "
453"objekteve të llojeve të mëposhtëm:"
454
455#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
456#, python-format
457msgid ""
458"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
459"following protected related objects:"
460msgstr ""
461"Fshirja e %(object_name)s '%(escaped_object)s' do të kërkonte fshirjen e "
462"objekteve vijues, të mbrojtur, të lidhur me të:"
463
464#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
465#, python-format
466msgid ""
467"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
468"All of the following related items will be deleted:"
469msgstr ""
470"Jeni i sigurt se doni të fshihet %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
471"Krejt objektet vijues të lidhur me të do të fshihen:"
472
473#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
474#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
475msgid "Yes, I'm sure"
476msgstr "Po, jam i sigurt"
477
478#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
479msgid "Delete multiple objects"
480msgstr "Fshini disa objekte njëherësh"
481
482#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
483#, python-format
484msgid ""
485"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
486"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
487"types of objects:"
488msgstr ""
489"Fshirja e %(objects_name)s të përzgjedhur do të shpjerë në fshirjen e "
490"objekteve të lidhur me të, por llogaria juaj nuk ka leje të fshijë llojet "
491"vijuese të objekteve:"
492
493#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
494#, python-format
495msgid ""
496"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
497"protected related objects:"
498msgstr ""
499"Fshirja e %(objects_name)s të përzgjedhur do të kërkonte fshirjen e "
500"objekteve vijues, të mbrojtur, të lidhur me të:"
501
502#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
503#, python-format
504msgid ""
505"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
506"following objects and their related items will be deleted:"
507msgstr ""
508"Jeni i sigurt se doni të fshihen e %(objects_name)s përzgjedhur? Krejt "
509"objektet vijues dhe gjëra të lidhura me ta do të fshihen:"
510
511#: templates/admin/filter.html:2
512#, python-format
513msgid " By %(filter_title)s "
514msgstr "Nga %(filter_title)s "
515
516#: templates/admin/index.html:18
517#, python-format
518msgid "Models available in the %(name)s application."
519msgstr "Modele të mundshme te zbatimi %(name)s."
520
521#: templates/admin/index.html:35
522msgid "Change"
523msgstr "Ndryshoje"
524
525#: templates/admin/index.html:45
526msgid "You don't have permission to edit anything."
527msgstr "Nuk keni leje për të përpunuar ndonjë gjë."
528
529#: templates/admin/index.html:53
530msgid "Recent Actions"
531msgstr "Veprime Së Fundi"
532
533#: templates/admin/index.html:54
534msgid "My Actions"
535msgstr "Veprimet e Mia"
536
537#: templates/admin/index.html:58
538msgid "None available"
539msgstr "Asnjë i passhëm"
540
541#: templates/admin/index.html:72
542msgid "Unknown content"
543msgstr "Lëndë e panjohur"
544
545#: templates/admin/invalid_setup.html:13
546msgid ""
547"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
548"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
549"the appropriate user."
550msgstr ""
551"Ka diçka që nuk shkon me instalimin e bazës suaj të të dhënave. Sigurohuni "
552"që janë krijuar tabelat e duhura të bazës së të dhënave, dhe që baza e të "
553"dhënave është e lexueshme nga përdoruesi i duhur."
554
555#: templates/admin/login.html:34
556msgid "Username:"
557msgstr "Emër përdoruesi:"
558
559#: templates/admin/login.html:38
560msgid "Password:"
561msgstr "Fjalëkalim:"
562
563#: templates/admin/login.html:45
564msgid "Forgotten your password or username?"
565msgstr ""
566
567#: templates/admin/object_history.html:24
568msgid "Date/time"
569msgstr "Datë/kohë"
570
571#: templates/admin/object_history.html:25
572msgid "User"
573msgstr "Përdorues"
574
575#: templates/admin/object_history.html:26
576msgid "Action"
577msgstr "Veprim"
578
579#: templates/admin/object_history.html:40
580msgid ""
581"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
582"admin site."
583msgstr ""
584"Ky objekt nuk ka historik ndryshimesh. Ndoshta nuk qe shtuar përmes këtij "
585"site-i administrimi."
586
587#: templates/admin/pagination.html:10
588msgid "Show all"
589msgstr "Shfaqi krejt"
590
591#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
592msgid "Save"
593msgstr "Ruaje"
594
595#: templates/admin/search_form.html:7
596msgid "Search"
597msgstr "Kërko"
598
599#: templates/admin/search_form.html:9
600#, python-format
601msgid "%(counter)s result"
602msgid_plural "%(counter)s results"
603msgstr[0] "%(counter)s përfundim"
604msgstr[1] "%(counter)s përfundime"
605
606#: templates/admin/search_form.html:9
607#, python-format
608msgid "%(full_result_count)s total"
609msgstr "%(full_result_count)s gjithsej"
610
611#: templates/admin/submit_line.html:5
612msgid "Save as new"
613msgstr "Ruaje si të ri"
614
615#: templates/admin/submit_line.html:6
616msgid "Save and add another"
617msgstr "Ruajeni dhe shtoni një tjetër"
618
619#: templates/admin/submit_line.html:7
620msgid "Save and continue editing"
621msgstr "Ruajeni dhe vazhdoni përpunimin"
622
623#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
624msgid ""
625"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
626"options."
627msgstr ""
628"Së pari, jepni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Mandej, do të jeni në "
629"gjendje të përpunoni më tepër mundësi përdoruesi."
630
631#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
632msgid "Enter a username and password."
633msgstr "Jepni emër përdoruesi dhe fjalëkalim."
634
635#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
636#, python-format
637msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
638msgstr ""
639"Jepni një fjalëkalim të ri për përdoruesin <strong>%(username)s</strong>."
640
641#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
642msgid "Password"
643msgstr "Fjalëkalim"
644
645#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
646#: templates/registration/password_change_form.html:43
647msgid "Password (again)"
648msgstr "Fjalëkalim (sërish)"
649
650#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
651msgid "Enter the same password as above, for verification."
652msgstr "Jepni, për verifikim, të njëjtin fjalëkalim si më sipër."
653
654#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
655#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
656#, python-format
657msgid "Add another %(verbose_name)s"
658msgstr "Shtoni një tjetër %(verbose_name)s"
659
660#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
661#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
662msgid "Remove"
663msgstr "Hiqe"
664
665#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
666msgid "Delete?"
667msgstr "Të fshihet?"
668
669#: templates/registration/logged_out.html:9
670msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
671msgstr "Faleminderit që shpenzoni pak kohë të çmuar me site-in Web sot."
672
673#: templates/registration/logged_out.html:11
674msgid "Log in again"
675msgstr "Hyni sërish"
676
677#: templates/registration/password_change_done.html:8
678#: templates/registration/password_change_form.html:9
679#: templates/registration/password_change_form.html:13
680#: templates/registration/password_change_form.html:25
681msgid "Password change"
682msgstr "Ndryshim fjalëkalimi"
683
684#: templates/registration/password_change_done.html:12
685#: templates/registration/password_change_done.html:16
686msgid "Password change successful"
687msgstr "Ndryshim i sukseshëm fjalëkalimi"
688
689#: templates/registration/password_change_done.html:18
690msgid "Your password was changed."
691msgstr "Fjalëkalimi juaj u ndryshua."
692
693#: templates/registration/password_change_form.html:27
694msgid ""
695"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
696"password twice so we can verify you typed it in correctly."
697msgstr ""
698"Ju lutem, jepni fjalëkalimin tuaj të vjetër, për hir të sigurisë, dhe mandej "
699"jepni dy herë fjalëkalimin tuaj të ri, që kështu të mund të verifikojmë se e "
700"shtypët saktë."
701
702#: templates/registration/password_change_form.html:33
703msgid "Old password"
704msgstr "Fjalëkalim i vjetër"
705
706#: templates/registration/password_change_form.html:38
707msgid "New password"
708msgstr "Fjalëkalim i ri"
709
710#: templates/registration/password_change_form.html:49
711#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
712msgid "Change my password"
713msgstr "Ndrysho fjalëkalimin tim"
714
715#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
716#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
717#: templates/registration/password_reset_done.html:8
718#: templates/registration/password_reset_form.html:8
719#: templates/registration/password_reset_form.html:12
720#: templates/registration/password_reset_form.html:16
721msgid "Password reset"
722msgstr "Ricaktim fjalëkalimi"
723
724#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
725#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
726msgid "Password reset complete"
727msgstr "Ricaktim fjalëkalimi i plotësuar"
728
729#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
730msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
731msgstr ""
732"Fjakalimi juaj u caktua. Mund të vazhdoni më tej dhe të bëni hyrjen tani."
733
734#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
735msgid "Password reset confirmation"
736msgstr "Ripohim ricaktimi fjalëkalimi"
737
738#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
739msgid "Enter new password"
740msgstr "Jepni fjalëkalim të ri"
741
742#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
743msgid ""
744"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
745"correctly."
746msgstr ""
747"Ju lutem, jepeni fjalëkalimin tuaj dy herë, që kështu të mund të verifikojmë "
748"që e shtypët saktë."
749
750#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
751msgid "New password:"
752msgstr "Fjalëkalim i ri:"
753
754#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
755msgid "Confirm password:"
756msgstr "Ripohoni fjalëkalimin:"
757
758#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
759msgid "Password reset unsuccessful"
760msgstr "Fjalëkalimi nuk u ricaktua me sukses"
761
762#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
763msgid ""
764"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
765"used. Please request a new password reset."
766msgstr ""
767"Lidhja për ricaktimin e fjalëkalimit qe e pavlefshme, ndoshta ngaqë është "
768"përdorur tashmë një herë. Ju lutem, kërkoni një ricaktim të ri fjalëkalimi."
769
770#: templates/registration/password_reset_done.html:12
771#: templates/registration/password_reset_done.html:16
772msgid "Password reset successful"
773msgstr "Ndryshim i sukseshëm fjalëkalimi"
774
775#: templates/registration/password_reset_done.html:18
776msgid ""
777"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
778"address you submitted. You should be receiving it shortly."
779msgstr ""
780"Ju dërguam me e-mail udhëzimet për rregullimin e fjalëkalimit tuaj, te "
781"adresa e-mail që keni dhënë. Do të duhej t'ju vinte pas pak."
782
783#: templates/registration/password_reset_email.html:2
784#, python-format
785msgid ""
786"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
787"user account at %(site_name)s."
788msgstr ""
789
790#: templates/registration/password_reset_email.html:4
791msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
792msgstr "Ju lutem, shkoni te faqja vijuese dhe zgjidhni një fjalëkalim të ri:"
793
794#: templates/registration/password_reset_email.html:8
795msgid "Your username, in case you've forgotten:"
796msgstr "Emri juaj i përdoruesit, në rast se e keni harruar:"
797
798#: templates/registration/password_reset_email.html:10
799msgid "Thanks for using our site!"
800msgstr "Faleminderit që përdorni site-in tonë!"
801
802#: templates/registration/password_reset_email.html:12
803#, python-format
804msgid "The %(site_name)s team"
805msgstr "Ekipi i %(site_name)s"
806
807#: templates/registration/password_reset_form.html:18
808msgid ""
809"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
810"instructions for setting a new one."
811msgstr ""
812"Harruat fjalëkalimin tuaj? Jepni më poshtë adresën tuaj e-mail, dhe do t'ju "
813"dërgojmë në të udhëzimet për të caktuar një të ri."
814
815#: templates/registration/password_reset_form.html:22
816msgid "E-mail address:"
817msgstr "Adresë e-mail:"
818
819#: templates/registration/password_reset_form.html:22
820msgid "Reset my password"
821msgstr "Ricakto fjalëkalimin tim"
822
823#: templatetags/admin_list.py:336
824msgid "All dates"
825msgstr "Krejt datat"
826
827#: views/main.py:31
828msgid "(None)"
829msgstr ""
830
831#: views/main.py:74
832#, python-format
833msgid "Select %s"
834msgstr "Përzgjidhni %s"
835
836#: views/main.py:76
837#, python-format
838msgid "Select %s to change"
839msgstr "Përzgjidhni %s për ta ndryshuar"