Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / conf / locale / nl / LC_MESSAGES / django.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0 \ 1\0\0\1c\0\0\0d\b\0\0a\ 1\0\0¬\10\0\0\0\0\0\00\16\0\0\19\0\0\01\16\0\0,\0\0\0K\16\0\0p\0\0\0x\16\0\0<\0\0\0é\16\0\08\0\0\0&\17\0\0\13\0\0\0_\17\0\0\1c\0\0\0s\17\0\0\ 5\0\0\0\90\17\0\0\ 5\0\0\0\96\17\0\0\ 5\0\0\0\9c\17\0\0\ 5\0\0\0¢\17\0\0\ 5\0\0\0¨\17\0\0G\0\0\0®\17\0\0K\0\0\0ö\17\0\0Z\0\0\0B\18\0\0R\0\0\0\9d\18\0\0f\0\0\0ð\18\0\0I\0\0\0W\19\0\0$\0\0\0¡\19\0\0\e\0\0\0Æ\19\0\0\1e\0\0\0â\19\0\0.\0\0\0\ 1\1a\0\0(\0\0\00\1a\0\0\ 2\0\0\0Y\1a\0\0\15\0\0\0\\1a\0\0\ 2\0\0\0r\1a\0\0\b\0\0\0u\1a\0\0\ 5\0\0\0~\1a\0\0\ 6\0\0\0\84\1a\0\0\13\0\0\0\8b\1a\0\0\ 6\0\0\0\9f\1a\0\0\v\0\0\0¦\1a\0\0\ 6\0\0\0²\1a\0\0\a\0\0\0¹\1a\0\0\14\0\0\0Á\1a\0\0\1e\0\0\0Ö\1a\0\0$\0\0\0õ\1a\0\0\a\0\0\0\1a\e\0\0\14\0\0\0"\e\0\0\ f\0\0\07\e\0\0 \0\0\0G\e\0\0\a\0\0\0Q\e\0\0\ 6\0\0\0Y\e\0\0\ 5\0\0\0`\e\0\0\18\0\0\0f\e\0\0\b\0\0\0\7f\e\0\0 \0\0\0\88\e\0\0\ 5\0\0\0\92\e\0\0\ 6\0\0\0\98\e\0\0\10\0\0\0\9f\e\0\0\13\0\0\0°\e\0\0\b\0\0\0Ä\e\0\0\ e\0\0\0Í\e\0\0\ 6\0\0\0Ü\e\0\0'\0\0\0ã\e\0\0\ 5\0\0\0\v\1c\0\0\ e\0\0\0\11\1c\0\05\0\0\0 \1c\0\0\a\0\0\0V\1c\0\05\0\0\0^\1c\0\0F\0\0\0\94\1c\0\06\0\0\0Û\1c\0\0H\0\0\0\12\1d\0\0R\0\0\0[\1d\0\0Q\0\0\0®\1d\0\0<\0\0\0\0\1e\0\0>\0\0\0=\1e\0\0;\0\0\0|\1e\0\0\17\0\0\0¸\1e\0\0\ f\0\0\0Ð\1e\0\0L\0\0\0à\1e\0\0\e\0\0\0-\1f\0\0#\0\0\0I\1f\0\0\e\0\0\0m\1f\0\0\12\0\0\0\89\1f\0\0\13\0\0\0\9c\1f\0\0\18\0\0\0°\1f\0\0\1d\0\0\0É\1f\0\0\13\0\0\0ç\1f\0\0\14\0\0\0û\1f\0\0\15\0\0\0\10 \0\0&\0\0\0& \0\0\b\0\0\0M \0\0\b\0\0\0V \0\0\1d\0\0\0_ \0\0\ 4\0\0\0} \0\0 \0\0\0\82 \0\0\a\0\0\0\8c \0\0\15\0\0\0\94 \0\0.\0\0\0ª \0\0\ 6\0\0\0Ù \0\0\ 3\0\0\0à \0\0\ 6\0\0\0ä \0\0\a\0\0\0ë \0\0Z\0\0\0ó \0\0\b\0\0\0N!\0\0\b\0\0\0W!\0\0\ 6\0\0\0`!\0\0\ 5\0\0\0g!\0\0\ 6\0\0\0m!\0\0\ 5\0\0\0t!\0\0D\0\0\0z!\0\0 \0\0\0¿!\0\0
2\0\0\0É!\0\0\f\0\0\0Ô!\0\0 \0\0\0á!\0\0\ 5\0\0\0ë!\0\0\16\0\0\0ñ!\0\0
3\0\0\0\b"\0\0\a\0\0\0\13"\0\0;\0\0\0\e"\0\0\1e\0\0\0W"\0\0\ 5\0\0\0v"\0\0\a\0\0\0|"\0\0\a\0\0\0\84"\0\0\b\0\0\0\8c"\0\0\ 4\0\0\0\95"\0\0\ 4\0\0\0\9a"\0\0\a\0\0\0\9f"\0\0\ 5\0\0\0§"\0\0\ 6\0\0\0­"\0\0\a\0\0\0´"\0\0
4\0\0\0¼"\0\0
5\0\0\0Ç"\0\0 \0\0\0Ò"\0\0\19\0\0\0Ü"\0\0\ 5\0\0\0ö"\0\0\ 3\0\0\0ü"\0\0\ f\0\0\0\0#\0\0.\0\0\0\10#\0\0\ 3\0\0\0?#\0\0\ 6\0\0\0C#\0\0 \0\0\0J#\0\0\12\0\0\0T#\0\0\ 2\0\0\0g#\0\0,\0\0\0j#\0\0$\0\0\0\97#\0\0\10\0\0\0¼#\0\0\16\0\0\0Í#\0\0;\0\0\0ä#\0\0\12\0\0\0 $\0\0\11\0\0\03$\0\0\11\0\0\0E$\0\0\10\0\0\0W$\0\0\11\0\0\0h$\0\0\b\0\0\0z$\0\0\a\0\0\0\83$\0\0\17\0\0\0\8b$\0\0\ 5\0\0\0£$\0\0\ 2\0\0\0©$\0\06\0\0\0¬$\0\0\a\0\0\0ã$\0\0F\0\0\0ë$\0\00\0\0\02%\0\0o\0\0\0c%\0\0*\0\0\0Ó%\0\0B\0\0\0þ%\0\0\ 6\0\0\0A&\0\0
6\0\0\0H&\0\0\10\0\0\0S&\0\0\16\0\0\0d&\0\0\a\0\0\0{&\0\0\b\0\0\0\83&\0\0\a\0\0\0\8c&\0\0\ 3\0\0\0\94&\0\0\b\0\0\0\98&\0\0E\0\0\0¡&\0\0>\0\0\0ç&\0\0G\0\0\0&'\0\0 \0\0\0n'\0\0\a\0\0\0x'\0\0\r\0\0\0\80'\0\0\12\0\0\0\8e'\0\0\ 6\0\0\0¡'\0\0 \0\0\0¨'\0\0\e\0\0\0²'\0\0\r\0\0\0Î'\0\0\a\0\0\0Ü'\0\0\1d\0\0\0ä'\0\0;\0\0\0\ 2(\0\0\ 3\0\0\0>(\0\0\ 6\0\0\0B(\0\0\a\0\0\0I(\0\0\ 5\0\0\0Q(\0\0\ 6\0\0\0W(\0\0\ 4\0\0\0^(\0\0\ 4\0\0\0c(\0\0.\0\0\0h(\0\0!\0\0\0\97(\0\0.\0\0\0¹(\0\0E\0\0\0è(\0\0\1c\0\0\0.)\0\0%\0\0\0K)\0\0\e\0\0\0q)\0\0\1a\0\0\0\8d)\0\0\17\0\0\0¨)\0\0\ 3\0\0\0À)\0\0\b\0\0\0Ä)\0\0\ 4\0\0\0Í)\0\0\13\0\0\0Ò)\0\0\ 3\0\0\0æ)\0\0\a\0\0\0ê)\0\0\a\0\0\0ò)\0\0\ 3\0\0\0ú)\0\0 \0\0\0þ)\0\0\a\0\0\0\b*\0\0Y\0\0\0\10*\0\0\ 4\0\0\0j*\0\0\1f\0\0\0o*\0\0
7\0\0\0\8f*\0\0\ 3\0\0\0\9a*\0\0 \0\0\0\9e*\0\0\ 5\0\0\0¨*\0\0\ 3\0\0\0®*\0\0\ 4\0\0\0²*\0\0\13\0\0\0·*\0\0\12\0\0\0Ë*\0\0\12\0\0\0Þ*\0\0\12\0\0\0ñ*\0\0\12\0\0\0\ 4+\0\0\12\0\0\0\17+\0\0\12\0\0\0*+\0\0\13\0\0\0=+\0\0\11\0\0\0Q+\0\0\12\0\0\0c+\0\0\12\0\0\0v+\0\0\13\0\0\0\89+\0\0\10\0\0\0\9d+\0\0\11\0\0\0®+\0\0\13\0\0\0À+\0\0\13\0\0\0Ô+\0\0\12\0\0\0è+\0\0\ f\0\0\0û+\0\0\ f\0\0\0\v,\0\0\10\0\0\0\e,\0\0\ e\0\0\0,,\0\0\13\0\0\0;,\0\0\12\0\0\0O,\0\0\14\0\0\0b,\0\0\ 3\0\0\0w,\0\0\ 3\0\0\0{,\0\0\ 3\0\0\0\7f,\0\0\b\0\0\0\83,\0\0\ 3\0\0\0\8c,\0\0\ 3\0\0\0\90,\0\0
8\0\0\0\94,\0\0\ 3\0\0\0\9f,\0\0\ 3\0\0\0£,\0\0\ 3\0\0\0§,\0\0\ 3\0\0\0«,\0\0\ 3\0\0\0¯,\0\0\b\0\0\0³,\0\0\ e\0\0\0¼,\0\0\a\0\0\0Ë,\0\0\f\0\0\0Ó,\0\0\ 4\0\0\0à,\0\0\ 3\0\0\0å,\0\0\ 3\0\0\0é,\0\0\ 2\0\0\0í,\0\0\ 4\0\0\0ð,\0\0\ 3\0\0\0õ,\0\0
9\0\0\0ù,\0\0
10\0\0\0\ 4-\0\0\f\0\0\0\ f-\0\0\9d\ 1\0\0\1c-\0\0\17\0\0\0º.\0\06\0\0\0Ò.\0\0~\0\0\0 /\0\0>\0\0\0\88/\0\0?\0\0\0Ç/\0\0\13\0\0\0\a0\0\0\1c\0\0\0\e0\0\0\ 5\0\0\080\0\0\ 5\0\0\0>0\0\0\ 5\0\0\0D0\0\0\ 5\0\0\0J0\0\0\ 5\0\0\0P0\0\0O\0\0\0V0\0\0R\0\0\0¦0\0\0a\0\0\0ù0\0\0W\0\0\0[1\0\0l\0\0\0³1\0\0V\0\0\0 2\0\0)\0\0\0w2\0\0 \0\0\0¡2\0\0'\0\0\0Â2\0\0*\0\0\0ê2\0\0$\0\0\0\153\0\0\ 1\0\0\0:3\0\0\15\0\0\0<3\0\0\ 2\0\0\0R3\0\0 \0\0\0U3\0\0\ 5\0\0\0_3\0\0\b\0\0\0e3\0\0\11\0\0\0n3\0\0\b\0\0\0\803\0\0\v\0\0\0\893\0\0\b\0\0\0\953\0\0\b\0\0\0\9e3\0\0\e\0\0\0§3\0\0\e\0\0\0Ã3\0\0\1d\0\0\0ß3\0\0\b\0\0\0ý3\0\0\15\0\0\0\ 64\0\0\f\0\0\0\1c4\0\0\b\0\0\0)4\0\0 \0\0\024\0\0\b\0\0\0<4\0\0 \0\0\0E4\0\0 \0\0\0O4\0\0 \0\0\0p4\0\0\a\0\0\0z4\0\0 \0\0\0\824\0\0\ 5\0\0\0\8c4\0\0\10\0\0\0\924\0\0\13\0\0\0£4\0\0\b\0\0\0·4\0\0\ e\0\0\0À4\0\0\v\0\0\0Ï4\0\0+\0\0\0Û4\0\0
11\0\0\0\a5\0\0\v\0\0\0\125\0\0H\0\0\0\1e5\0\0\ 6\0\0\0g5\0\04\0\0\0n5\0\06\0\0\0£5\0\0'\0\0\0Ú5\0\0T\0\0\0\ 26\0\0c\0\0\0W6\0\0d\0\0\0»6\0\0U\0\0\0 7\0\08\0\0\0v7\0\09\0\0\0¯7\0\0\1e\0\0\0é7\0\0\12\0\0\0\b8\0\0g\0\0\0\e8\0\0\1e\0\0\0\838\0\0&\0\0\0¢8\0\0\1e\0\0\0É8\0\0\18\0\0\0è8\0\0\1a\0\0\0\ 19\0\0\1f\0\0\0\1c9\0\0\1f\0\0\0<9\0\0\19\0\0\0\9\0\0\18\0\0\0v9\0\0\19\0\0\0\8f9\0\00\0\0\0©9\0\0\ 4\0\0\0Ú9\0\0\b\0\0\0ß9\0\0\1d\0\0\0è9\0\0\a\0\0\0\ 6:\0\0\v\0\0\0\ e:\0\0\ 4\0\0\0\1a:\0\0\ e\0\0\0\1f:\0\0@\0\0\0.:\0\0\ 5\0\0\0o:\0\0\ 4\0\0\0u:\0\0\a\0\0\0z:\0\0\ 5\0\0\0\82:\0\0v\0\0\0\88:\0\0 \0\0\0ÿ:\0\0 \0\0\0 ;\0\0\ 5\0\0\0\13;\0\0\ 6\0\0\0\19;\0\0\b\0\0\0 ;\0\0\ 5\0\0\0);\0\0M\0\0\0/;\0\0\b\0\0\0};\0\0\b\0\0\0\86;\0\0\f\0\0\0\8f;\0\0\b\0\0\0\9c;\0\0\a\0\0\0¥;\0\0\e\0\0\0­;\0\0\v\0\0\0É;\0\0\f\0\0\0Õ;\0\0E\0\0\0â;\0\0"\0\0\0(<\0\0\ 4\0\0\0K<\0\0 \0\0\0P<\0\0\a\0\0\0Z<\0\0\ 6\0\0\0b<\0\0\ 4\0\0\0i<\0\0\ 4\0\0\0n<\0\0\a\0\0\0s<\0\0\ 5\0\0\0{<\0\0\b\0\0\0\81<\0\0\ 4\0\0\0\8a<\0\0\a\0\0\0\8f<\0\0\v\0\0\0\97<\0\0 \0\0\0£<\0\0\14\0\0\0­<\0\0\ 5\0\0\0Â<\0\0\ 3\0\0\0È<\0\0\10\0\0\0Ì<\0\0+\0\0\0Ý<\0\0\ 2\0\0\0 =\0\0\a\0\0\0\f=\0\0
12\0\0\0\14=\0\0\13\0\0\0\1f=\0\0\ 3\0\0\03=\0\07\0\0\07=\0\0(\0\0\0o=\0\0\12\0\0\0\98=\0\0\1e\0\0\0«=\0\0N\0\0\0Ê=\0\0\14\0\0\0\19>\0\0\13\0\0\0.>\0\0\13\0\0\0B>\0\0\ e\0\0\0V>\0\0\ e\0\0\0e>\0\0\b\0\0\0t>\0\0\a\0\0\0}>\0\0\16\0\0\0\85>\0\0\b\0\0\0\9c>\0\0\ 2\0\0\0¥>\0\0H\0\0\0¨>\0\0\b\0\0\0ñ>\0\0C\0\0\0ú>\0\0,\0\0\0>?\0\0m\0\0\0k?\0\0&\0\0\0Ù?\0\0B\0\0\0\0@\0\0\ 5\0\0\0C@\0\0 \0\0\0I@\0\0\15\0\0\0S@\0\0\1c\0\0\0i@\0\0\a\0\0\0\86@\0\0\b\0\0\0\8e@\0\0\b\0\0\0\97@\0\0\ 3\0\0\0 @\0\0\b\0\0\0¤@\0\0A\0\0\0­@\0\0:\0\0\0ï@\0\0<\0\0\0*A\0\0 \0\0\0gA\0\0\b\0\0\0qA\0\0\ f\0\0\0zA\0\0\15\0\0\0\8aA\0\0\b\0\0\0 A\0\0\b\0\0\0©A\0\0!\0\0\0²A\0\0\12\0\0\0ÔA\0\0\ 6\0\0\0çA\0\0&\0\0\0îA\0\0\15\0\0\0\15B\0\0\ 3\0\0\0+B\0\0\ 6\0\0\0/B\0\0\ 6\0\0\06B\0\0\ 5\0\0\0=B\0\0\ 6\0\0\0CB\0\0\ 5\0\0\0JB\0\0\ 5\0\0\0PB\0\0,\0\0\0VB\0\0"\0\0\0\83B\0\0+\0\0\0¦B\0\0_\0\0\0ÒB\0\0\1f\0\0\02C\0\0\1e\0\0\0RC\0\0\e\0\0\0qC\0\0\1c\0\0\0\8dC\0\0\16\0\0\0ªC\0\0\ 3\0\0\0ÁC\0\0 \0\0\0ÅC\0\0\ 4\0\0\0ÏC\0\0\14\0\0\0ÔC\0\0\ 2\0\0\0éC\0\0\a\0\0\0ìC\0\0\ 5\0\0\0ôC\0\0\ 3\0\0\0úC\0\0
13\0\0\0þC\0\0\b\0\0\0 D\0\0Q\0\0\0\12D\0\0\ 4\0\0\0dD\0\0 \0\0\0iD\0\0
14\0\0\0\8aD\0\0\ 3\0\0\0\95D\0\0\b\0\0\0\99D\0\0\ 5\0\0\0¢D\0\0\ 2\0\0\0¨D\0\0\ 4\0\0\0«D\0\0\ 3\0\0\0°D\0\0\ 3\0\0\0´D\0\0\ 3\0\0\0¸D\0\0\ 3\0\0\0¼D\0\0\ 3\0\0\0ÀD\0\0\ 3\0\0\0ÄD\0\0\ 3\0\0\0ÈD\0\0\ 3\0\0\0ÌD\0\0\ 3\0\0\0ÐD\0\0\ 3\0\0\0ÔD\0\0\ 3\0\0\0ØD\0\0\ 3\0\0\0ÜD\0\0\ 5\0\0\0àD\0\0\b\0\0\0æD\0\0\b\0\0\0ïD\0\0\b\0\0\0øD\0\0\a\0\0\0\ 1E\0\0\ 4\0\0\0 E\0\0\ 4\0\0\0\ eE\0\0\ 5\0\0\0\13E\0\0\ 3\0\0\0\19E\0\0\b\0\0\0\1dE\0\0\a\0\0\0&E\0\0 \0\0\0.E\0\0\ 2\0\0\08E\0\0\ 3\0\0\0;E\0\0\ 3\0\0\0?E\0\0 \0\0\0CE\0\0\ 3\0\0\0ME\0\0\ 3\0\0\0QE\0\0\a\0\0\0UE\0\0\ 3\0\0\0]E\0\0\ 3\0\0\0aE\0\0\ 3\0\0\0eE\0\0\ 3\0\0\0iE\0\0\ 3\0\0\0mE\0\0\v\0\0\0qE\0\0\ e\0\0\0}E\0\0\a\0\0\0\8cE\0\0\r\0\0\0\94E\0\0\ 6\0\0\0¢E\0\0\ 3\0\0\0©E\0\0\ 3\0\0\0­E\0\0\ 2\0\0\0±E\0\0\ 4\0\0\0´E\0\0\ 3\0\0\0¹E\0\0
15\0\0\0½E\0\0
16\0\0\0ÈE\0\0\10\0\0\0ÓE\0\0\ 1\0\0\09\0\0\0\9b\0\0\0N\0\0\0\ 5\ 1\0\0\0\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0Ð\0\0\0\a\0\0\07\0\0\0\0\0\0\0Ú\0\0\0å\0\0\0\0\0\0\0t\0\0\0æ\0\0\0¨\0\0\0\0\0\0\0ª\0\0\0\0\0\0\0M\0\0\0ï\0\0\0\87\0\0\0Û\0\0\0Ì\0\0\0¹\0\0\0f\0\0\0\16\0\0\0\0\0\0\0\19\0\0\0Ë\0\0\0°\0\0\0\0\0\0\0ä\0\0\0\0\0\0\0ò\0\0\0»\0\0\0\14\0\0\0p\0\0\0\80\0\0\0\99\0\0\0\0\0\0\0O\0\0\0>\0\0\0¢\0\0\0¤\0\0\0z\0\0\0^\0\0\0È\0\0\0\0\0\0\0Ø\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0s\0\0\0\1c\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\e\0\0\0\0\0\0\0\ 5\0\0\0L\0\0\0\0\0\0¾\0\0\0®\0\0\0\84\0\0\0¡\0\0\0\ 1\ 1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0õ\0\0\0\0\0\0\0À\0\0\0\0\0\0\0Ä\0\0\0r\0\0\0 \0\0\0Q\0\0\0º\0\0\0h\0\0\0[\0\0\0X\0\0\0¬\0\0\0³\0\0\0S\0\0\08\0\0\0Õ\0\0\0Ý\0\0\0B\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0{\0\0\0±\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1a\0\0\0\7f\0\0\0\ 2\0\0\0ù\0\0\0\0\0\0\0\ 4\0\0\0²\0\0\0C\0\0\0}\0\0\0\ 6\ 1\0\0Ô\0\0\0?\0\0\0Æ\0\0\0ú\0\0\0\0\0\0\0ã\0\0\0|\0\0\0\0\0\0\0g\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0·\0\0\0\82\0\0\0Å\0\0\0¥\0\0\0è\0\0\0\95\0\0\0\0\0\0\0â\0\0\0\81\0\0\0Ù\0\0\0\0\0\0\01\0\0\0\96\0\0\00\0\0\0\8f\0\0\0j\0\0\0o\0\0\0d\0\0\0\85\0\0\0Þ\0\0\0`\0\0\0\0\0\0\0Ê\0\0\0\91\0\0\0
17\0\0\0\9d\0\0\0\b\0\0\0ð\0\0\0\0\0\0\0«\0\0\0\9a\0\0\0\0\0\0\0\9f\0\0\0:\0\0\0\a\ 1\0\0;\0\0\0H\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"\0\0\0\0\0\0\0×\0\0\0à\0\0\0\11\0\0\0!\0\0\0ô\0\0\0J\0\0\0\83\0\0\0Í\0\0\0\0\0\0\0\9e\0\0\0+\0\0\0U\0\0\02\0\0\0\0\0\0\0\v\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\92\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0T\0\0\0\8b\0\0\0¿\0\0\0i\0\0\0\93\0\0\0\0\0\0\0.\0\0\0(\0\0\0#\0\0\0_\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0)\0\0\0\17\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0'\0\0\0n\0\0\0î\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0W\0\0\0\0\0\0\04\0\0\0G\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\89\0\0\0ü\0\0\06\0\0\0\\0\0\0ÿ\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0A\0\0\0\0\0\0\0É\0\0\0u\0\0\0ñ\0\0\0÷\0\0\0\b\ 1\0\0\f\0\0\0Ã\0\0\0\90\0\0\0\0\ 1\0\0Â\0\0\0\13\0\0\05\0\0\0=\0\0\0­\0\0\0q\0\0\0\0\0\0\0ý\0\0\0%\0\0\0b\0\0\0\0\0\0\0£\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0e\0\0\0í\0\0\0\8e\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0I\0\0\0\ 6\0\0\0Ö\0\0\0\97\0\0\0\0\0\0\0Y\0\0\0´\0\0\0\88\0\0\0\0\0\0\0Z\0\0\0\ 3\0\0\0x\0\0\0Ü\0\0\0½\0\0\0v\0\0\0\0\0\0\0Ó\0\0\0R\0\0\0þ\0\0\0<\0\0\0¸\0\0\0\8a\0\0\0\ 2\ 1\0\0 \ 1\0\0û\0\0\0Ñ\0\0\0w\0\0\0E\0\0\0]\0\0\0y\0\0\0\0\0\0\0Ò\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0V\0\0\0\12\0\0\0¼\0\0\0\r\0\0\0\1e\0\0\0á\0\0\0©\0\0\0µ\0\0\0Ç\0\0\0,\0\0\0k\0\0\0P\0\0\0\94\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0l\0\0\0\15\0\0\0\1f\0\0\0a\0\0\0\ e\0\0\0\1d\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0ø\0\0\0\10\0\0\0 \0\0\0~\0\0\0$\0\0\0\18\0\0\0é\0\0\0ê\0\0\0\86\0\0\0\ 4\ 1\0\0ß\0\0\0\0\0\0\0&\0\0\0K\0\0\0\0\0\0\0\ 3\ 1\0\0\0\0\0\0¦\0\0\0\0\0\0\0\8c\0\0\0\0\0\0\0Á\0\0\0\9c\0\0\0ë\0\0\0ö\0\0\0ó\0\0\0/\0\0\0\98\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0F\0\0\0¯\0\0\0\8d\0\0\0D\0\0\03\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0ç\0\0\0-\0\0\0Î\0\0\0\0\0\0\0Ï\0\0\0ì\0\0\0m\0\0\0§\0\0\0*\0\0\0\0"%(path)s" does not exist\0"%s" is not a valid value for a primary key.\0%(datetime)s couldn't be interpreted in time zone %(current_timezone)s; it may be ambiguous or it may not exist.\0%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s.\0%(model_name)s with this %(field_label)s already exists.\0%(number)d %(type)s\0%(size)d byte\0%(size)d bytes\0%s GB\0%s KB\0%s MB\0%s PB\0%s TB\0'%s' value has an invalid date format. It must be in YYYY-MM-DD format.\0'%s' value has an invalid format. It must be in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format.\0'%s' value has an invalid format. It must be in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ] format.\0'%s' value has the correct format (HH:MM[:ss[.uuuuuu]]) but it is an invalid time.\0'%s' value has the correct format (YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ]) but it is an invalid date/time.\0'%s' value has the correct format (YYYY-MM-DD) but it is an invalid date.\0'%s' value must be a decimal number.\0'%s' value must be a float.\0'%s' value must be an integer.\0'%s' value must be either None, True or False.\0'%s' value must be either True or False.\0, \0, %(number)d %(type)s\0AM\0Albanian\0April\0Arabic\0Argentinian Spanish\0August\0Azerbaijani\0Basque\0Bengali\0Big (8 byte) integer\0Boolean (Either True or False)\0Boolean (Either True, False or None)\0Bosnian\0Brazilian Portuguese\0British English\0Bulgarian\0Catalan\0Change\0Clear\0Comma-separated integers\0Croatian\0Currently\0Czech\0Danish\0Date (with time)\0Date (without time)\0December\0Decimal number\0Delete\0Directory indexes are not allowed here.\0Dutch\0E-mail address\0Empty list and '%(class_name)s.allow_empty' is False.\0English\0Ensure that there are no more than %s decimal places.\0Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point.\0Ensure that there are no more than %s digits in total.\0Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d).\0Ensure this value has at least %(limit_value)d characters (it has %(show_value)d).\0Ensure this value has at most %(limit_value)d characters (it has %(show_value)d).\0Ensure this value is %(limit_value)s (it is %(show_value)s).\0Ensure this value is greater than or equal to %(limit_value)s.\0Ensure this value is less than or equal to %(limit_value)s.\0Enter a list of values.\0Enter a number.\0Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens.\0Enter a valid IPv4 address.\0Enter a valid IPv4 or IPv6 address.\0Enter a valid IPv6 address.\0Enter a valid URL.\0Enter a valid date.\0Enter a valid date/time.\0Enter a valid e-mail address.\0Enter a valid time.\0Enter a valid value.\0Enter a whole number.\0Enter only digits separated by commas.\0Estonian\0February\0Field of type: %(field_type)s\0File\0File path\0Finnish\0Floating point number\0Foreign Key (type determined by related field)\0French\0Fri\0Friday\0Frisian\0Future %(verbose_name_plural)s not available because %(class_name)s.allow_future is False.\0Galician\0Georgian\0German\0Greek\0Hebrew\0Hindi\0Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.\0Hungarian\0IP address\0IPv4 address\0Icelandic\0Image\0Index of %(directory)s\0Indonesian\0Integer\0Invalid date string '%(datestr)s' given format '%(format)s'\0Invalid page (%(page_number)s)\0Irish\0Italian\0January\0Japanese\0July\0June\0Kannada\0Khmer\0Korean\0Latvian\0Lithuanian\0Macedonian\0Malayalam\0Many-to-many relationship\0March\0May\0Mexican Spanish\0Model %(model)s with pk %(pk)r does not exist.\0Mon\0Monday\0Mongolian\0Nicaraguan Spanish\0No\0No %(verbose_name)s found matching the query\0No %(verbose_name_plural)s available\0No day specified\0No file was submitted.\0No file was submitted. Check the encoding type on the form.\0No month specified\0No week specified\0No year specified\0Norwegian Bokmal\0Norwegian Nynorsk\0November\0October\0One-to-one relationship\0Order\0PM\0Page is not 'last', nor can it be converted to an int.\0Persian\0Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique.\0Please correct the duplicate data for %(field)s.\0Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique for the %(lookup)s in %(date_field)s.\0Please correct the duplicate values below.\0Please either submit a file or check the clear checkbox, not both.\0Polish\0Portuguese\0Positive integer\0Positive small integer\0Punjabi\0Romanian\0Russian\0Sat\0Saturday\0Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices.\0Select a valid choice. %s is not one of the available choices.\0Select a valid choice. That choice is not one of the available choices.\0September\0Serbian\0Serbian Latin\0Simplified Chinese\0Slovak\0Slovenian\0Slug (up to %(max_length)s)\0Small integer\0Spanish\0String (up to %(max_length)s)\0String to return when truncating text\ 4%(truncated_text)s...\0Sun\0Sunday\0Swedish\0Tamil\0Telugu\0Text\0Thai\0The %(verbose_name)s was created successfully.\0The %(verbose_name)s was deleted.\0The %(verbose_name)s was updated successfully.\0The inline foreign key did not match the parent instance primary key.\0The submitted file is empty.\0This URL appears to be a broken link.\0This field cannot be blank.\0This field cannot be null.\0This field is required.\0Thu\0Thursday\0Time\0Traditional Chinese\0Tue\0Tuesday\0Turkish\0URL\0Ukrainian\0Unknown\0Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image.\0Urdu\0Value %r is not a valid choice.\0Vietnamese\0Wed\0Wednesday\0Welsh\0Yes\0a.m.\0abbrev. month\ 4April\0abbrev. month\ 4Aug.\0abbrev. month\ 4Dec.\0abbrev. month\ 4Feb.\0abbrev. month\ 4Jan.\0abbrev. month\ 4July\0abbrev. month\ 4June\0abbrev. month\ 4March\0abbrev. month\ 4May\0abbrev. month\ 4Nov.\0abbrev. month\ 4Oct.\0abbrev. month\ 4Sept.\0alt. month\ 4April\0alt. month\ 4August\0alt. month\ 4December\0alt. month\ 4February\0alt. month\ 4January\0alt. month\ 4July\0alt. month\ 4June\0alt. month\ 4March\0alt. month\ 4May\0alt. month\ 4November\0alt. month\ 4October\0alt. month\ 4September\0and\0apr\0aug\0day\0days\0dec\0feb\0hour\0hours\0jan\0jul\0jun\0mar\0may\0midnight\0minute\0minutes\0minutes\0month\0months\0noon\0nov\0oct\0or\0p.m.\0sep\0week\0weeks\0year\0years\0yes,no,maybe\0Project-Id-Version: Django
18Report-Msgid-Bugs-To:
19POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:32+0100
20PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:00+0000
21Last-Translator: Harro van der Klauw <hvdklauw@gmail.com>
22Language-Team: Dutch (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/nl/)
23Language: nl
24MIME-Version: 1.0
25Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
26Content-Transfer-Encoding: 8bit
27Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
28\0"%(path)s" bestaat niet\0"%s" is geen geldige waarde voor een primaire sleutel.\0%(datetime)s kon niet worden geïnterpreteerd in tijdzone %(current_timezone)s. Waarschijnlijk is deze ambigu of bestaat niet.\0%(field_name)s moet uniek zijn voor %(date_field)s %(lookup)s.\0Er bestaat al een %(model_name)s met eenzelfde %(field_label)s.\0%(number)d %(type)s\0%(size)d byte\0%(size)d bytes\0%s GB\0%s KB\0%s MB\0%s PB\0%s TB\0'%s' waarde heeft een ongeldig datum formaat. Het juiste formaat is YYYY-MM-DD.\0'%s' waarde heeft een ongeldig formaat. Het juiste formaat is HH:MM[:ss[.uuuuuu]].\0'%s' waarde heeft een ongeldig formaat. Het juiste formaat is YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ].\0'%s' waarde heeft het juiste formaat (HH:MM[:ss[.uuuuuu]]), maar is een ongeldige tijd.\0'%s' waarde heeft een geldig formaat (YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ]), maar is een ongeldige datum/tijd.\0'%s' waarde heeft een correct formaat (YYYY-MM-DD), maar is echter geen geldige datum.\0'%s' waarde moet een decimaal getal zijn.\0'%s' waarde moet een float zijn.\0'%s' waarde moet een geheel getal zijn.\0'%s' waarde moet None, True of False zijn.\0'%s' waarde moet True of False zijn.\0,\0, %(number)d %(type)s\0AM\0Albanisch\0april\0Arabisch\0Argentijns-Spaans\0augustus\0Azerbaijani\0Baskisch\0Bengaals\0Groot (8 byte) geheel getal\0Boolean (True danwel False)\0Boolean (True, False of None)\0Bosnisch\0Braziliaans Portugees\0Brits-Engels\0Bulgaars\0Catalaans\0Wijzigen\0Verwijder\0Komma-gescheiden gehele getallen\0Kroatisch\0Huidige\0Tjechisch\0Deens\0Datum (met tijd)\0Datum (zonder tijd)\0december\0Decimaal getal\0Verwijderen\0Directory overzicht is hier niet toegestaan\0Nederlands\0E-mailadres\0Lege lijst en %(class_name)s.allow_empty heeft de waarde False (Onwaar).\0Engels\0Zorg dat er minder dan %s cijfers na de komma staan.\0Zorg dat er minder dan %s cijfers voor de komma staan.\0Zorg dat er minder dan %s cijfers zijn.\0De bestandsnaam mag maximaal %(max)d karakters bevatten (dit zijn er nu %(length)d).\0Zorg ervoor dat deze waarde minstens %(limit_value)d karakters bevat (hij heeft er %(show_value)d).\0Zorg ervoor dat deze waarde hoogstens %(limit_value)d karakters bevat (hij heeft er %(show_value)d).\0Zorg ervoor dat deze waarde gelijk is aan %(limit_value)s (het is nu %(show_value)s).\0Zorg ervoor dat deze waarde minstens %(limit_value)s is.\0Zorg ervoor dat deze waarde hoogstens %(limit_value)s is.\0Geef een lijst op met waardes.\0Geef een getal op.\0Vul een geldigde 'slug' in, bestaande uit letters, cijfers, liggende streepjes en verbindingsstreepjes.\0Geef een geldig IPv4-adres op.\0Voer een geldig IPv4 of IPv6-adres in.\0Voer een geldig IPv6-adres in.\0Geef een geldige URL op.\0Geef een geldige datum op.\0Geef een geldige datum/tijd op.\0Geef een geldig e-mailadres op.\0Geef een geldige tijd op.\0Geef een geldige waarde.\0Geef een geheel getal op.\0Geef alleen cijfers op, gescheiden door komma's.\0Ests\0februari\0Veld van type: %(field_type)s\0Bestand\0Bestandspad\0Fins\0Decimaal getal\0Refererende sleutel (type wordt bepaalde door gerelateerde veld)\0Frans\0vrij\0vrijdag\0Fries\0Geen toekomstige %(verbose_name_plural)s beschikbaar omdat %(class_name)s.allow_future de waarde False (Onwaar) heeft.\0Galicisch\0Georgisch\0Duits\0Grieks\0Hebreews\0Hindi\0Houd "Control", of "Command" op een Mac, ingedrukt om meerdere te selecteren.\0Hongaars\0IP-adres\0IPv4 address\0IJslands\0Plaatje\0Overzicht van %(directory)s\0Indonesisch\0Geheel getal\0Ongeldige datum tekst '%(datestr)s' op basis van formaat '%(format)s'\0Ongeldige pagina (%(page_number)s)\0Iers\0Italiaans\0januari\0Japans\0juli\0juni\0Kannada\0Khmer\0Koreaans\0Lets\0Litouws\0Macedonisch\0Malayalam\0Veel-op-veel relatie\0maart\0mei\0Mexicaans Spaans\0Model %(model)s met pk %(pk)r bestaat niet.\0ma\0maandag\0Mongolisch\0Nicaraguaans Spaans\0Nee\0Geen %(verbose_name)s gevonden die voldoet aan de query\0Geen %(verbose_name_plural)s beschikbaar\0Geen dag opgegeven\0Er was geen bestand verstuurd.\0Er was geen bestand verstuurd. Controleer het coderingstype van het formulier.\0Geen maand opgegeven\0Geen week opgegeven\0Geen jaar opgegeven\0Noorse Bokmål\0Noorse Nynorsk\0november\0oktober\0Één-op-één relatie\0Volgorde\0PM\0Pagina is niet 'last' en kan ook niet geconverteerd worden naar een int.\0Perzisch\0Verbeter de dubbele gegevens voor %(field)s, welke uniek moet zijn.\0Verbeter de dubbele gegevens voor %(field)s.\0Verbeter de dubbele gegevens voor %(field_name)s, welke uniek moet zijn voor de %(lookup)s in %(date_field)s.\0Verbeter de dubbele waarden hieronder.\0Upload a.u.b. een bestand of vink de verwijder vink, niet allebei.\0Pools\0Portugees\0Positief geheel getal\0Postitief klein geheel getal\0Punjabi\0Roemeens\0Russisch\0zat\0zaterdag\0Selecteer een geldige keuze. %(value)s is geen beschikbare keuze.\0Selecteer een geldige keuze. %s is geen beschikbare keuze.\0Selecteer een geldige keuze. Deze keuze is niet beschikbaar.\0september\0Servisch\0Servisch Latijn\0Vereenvoudigd Chinees\0Slovaaks\0Sloveens\0Slug (max. lengte %(max_length)s)\0Klein geheel getal\0Spaans\0Karakterreeks (hooguit %(max_length)s)\0%(truncated_text)s...\0zon\0zondag\0Zweeds\0Tamil\0Telegu\0Tekst\0Thais\0De %(verbose_name)s is succesvol aangemaakt.\0De %(verbose_name)s is verwijderd.\0De %(verbose_name)s is succesvol aangepast.\0De secundaire sleutel komt niet overeen met de primaire sleutel van de bovenliggende instantie.\0Het verstuurde bestand is leeg.\0Deze URL lijkt niet te werken.\0Dit veld kan niet leeg zijn\0Dit veld mag niet leeg zijn.\0Dit veld is verplicht.\0don\0donderdag\0Tijd\0Traditioneel Chinees\0di\0dinsdag\0Turks\0URL\0Oekraïens\0Onbekend\0Bestand ongeldig. Het bestand dat is gegeven is geen afbeelding of is beschadigd.\0Urdu\0Waarde %r is geen geldige keuze.\0Vietnamees\0woe\0woensdag\0Welsh\0Ja\0a.m.\0apr\0aug\0dec\0feb\0jan\0jul\0jun\0mrt\0mei\0nov\0okt\0sep\0april\0augustus\0december\0februari\0januari\0july\0juni\0maart\0mei\0november\0oktober\0september\0en\0apr\0aug\0dag\0dagen\0dec\0feb\0uur\0uur\0jan\0jul\0jun\0mrt\0mei\0middernacht\0minuut\0minuten\0minuten\0maand\0maanden\0middag\0nov\0okt\0of\0p.m.\0sep\0week\0weken\0jaar\0jaren\0ja,nee,misschien\0