Mise en route du suivi.
[aidenligne_francais_universite.git] / plugins / couteau_suisse / lang / couteauprive_gl.php
1 <?php
2 // This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
3 // extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4 // ** ne pas modifier le fichier **
5
6 if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return;
7
8 $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10 // 2
11 '2pts_non' => '&nbsp;:&nbsp;non',
12 '2pts_oui' => '&nbsp;:&nbsp;si',
13
14 // S
15 'SPIP_liens:description' => '@puce@ Todas as ligaz&oacute;ns do web se abren predeterminadamente na mesma vent&aacute; de navegaci&oacute;n en curso. Mais pode ser &uacute;til abril ligaz&oacute;ns externas ao web nunha nova vent&aacute; exterior -- iso implica engadir {target="_blank"} a todas as balizas &lt;a&gt; dotadas por SPIP de clases {spip_out}, {spip_url} ou {spip_glossaire}. Se cadra &eacute; necesario engadir unha destas clases nas ligaz&oacute;ns do esqueleto do web (ficheiros html) co fin de estender ao m&aacute;ximo esta funcionalidade.[[%radio_target_blank3%]]
16
17 @puce@ SPIP permite ligar palabras &aacute; s&uacute;a definici&oacute;n merc&eacute; ao atallo tipogr&aacute;fico <code>[?mot]</code>. Predeterminadamente (ou se vostede deixa baleira a caixa seguinte), o glosario externo reenv&iacute;a sobre a enciclopedia libre wikipedia.org. Pode escoller o enderezo que se vaia utilizar. <br />Ligaz&oacute;n de test : [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
18 'SPIP_liens:nom' => 'SPIP e as ligaz&oacute;ns externas',
19
20 // A
21 'acces_admin' => 'Acceso de administraci&oacute;n :',
22 'auteur_forum:description' => 'Invite a todos os autores a cubri (cando menos cunha letra!) o campo &laquo;@_CS_FORUM_NOM@&raquo; co fin de evitar as contribuci&oacute;ns totalmente an&oacute;nimas.',
23 'auteur_forum:nom' => 'Non haber&aacute; foros an&oacute;nimos',
24 'auteurs:description' => 'Esta utilidade configura a apariencia da [p&aacute;xina de autores->./?exec=auteurs], na s&uacute;a parte privada.
25
26 @puce@ Defina aqu&iacute; o n&uacute;mero m&aacute;ximo de autores que se mostrar&aacute;n no cadro central da p&aacute;xina de autores. Por demais, os autores ser&aacute;n mostrados mediante unha paxinaci&oacute;n.[[%max_auteurs_page%]]
27
28 @puce@ Que estados de autores poden ser listados nesta p&aacute;xina ?
29 [[%auteurs_tout_voir%]][[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]',
30 'auteurs:nom' => 'P&aacute;xina de autores',
31
32 // B
33 'basique' => 'B&aacute;sica',
34 'blocs:aide' => 'Bloques despregables : <b>&lt;bloque&gt;&lt;/bloque&gt;</b> (alias : <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) e <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
35 'blocs:description' => 'Permite crear bloques nos que o t&iacute;tulo activo pode facelos visibles ou invisibles.
36
37 @puce@ {{Nos textos SPIP}} : os redactores te&ntilde;en a disposici&oacute;n as novas balizas &lt;bloque&gt; (ou &lt;invisible&gt;) e &lt;visible&gt; para utilizar nos seus textos, coma no caso :
38
39 <quote><code>
40 <bloc>
41 Un t&iacute;tulo que se far&aacute; activo, cliquable
42
43 O texto para ocultar/mostrar, despois de dous saltos de li&ntilde;a...
44 </bloc>
45 </code></quote>
46
47 @puce@ {{Nos esqueletos}} : ten &aacute; s&uacute;a disposici&oacute;n as novas balises #BLOC_TITRE, #BLOC_DEBUT e #BLOC_FIN para utilizar coma no caso :
48 <quote><code> #BLOC_TITRE ou #BLOC_TITRE{mon_URL}
49 O meu t&iacute;tulo
50 #BLOC_RESUME (facultatif)
51 unha versi&oacute;n resumida do bloque seguinte
52 #BLOC_DEBUT
53 O meu bloque despregable (que conter&aacute; o enderezo URL punteado se for necesario)
54 #BLOC_FIN</code></quote>
55 ',
56 'blocs:nom' => 'Bloques despregables',
57 'boites_privees:description' => 'Todas as funcionalidades abaixo descritas aparecen na parte privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]]
58 - {{As revisi&oacute;ns da Navalla Su&iacute;za}} : un cadre sobre a presente p&aacute;xina de configuraci&oacute;n, indicando as &uacute;ltimas modificaci&oacute;ns achegadas ao c&oacute;digo do m&oacute;dulo ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
59 - {{Os artigos en formato SPIP}} : un cadro repregable suplementario para os seus artigos co fin co fin de co&ntilde;ecer o c&oacute;digo fonte usado polos seus autores.
60 - {{Estado de autores}} : un cadro suplementario sobre [a p&aacute;xina de autores->./?exec=auteurs] que indica os &uacute;ltimos 10 conectados e as inscrici&oacute;ns non confirmadas. S&oacute; os administradores ven esta informaci&oacute;n.',
61 'boites_privees:nom' => 'Funcionalidades privadas',
62
63 // C
64 'categ:admin' => '1. Administraci&oacute;n',
65 'categ:divers' => '60. Varios',
66 'categ:interface' => '10. Interface privada',
67 'categ:public' => '40. Exposici&oacute;n p&uacute;blica',
68 'categ:spip' => '50. Balizas, filtros, criterios',
69 'categ:typo-corr' => '20. Melloramento de textos',
70 'categ:typo-racc' => '30. Atallos tipogr&aacute;ficos',
71 'certaines_couleurs' => 'S&oacute; as balizas definidas aqu&iacute; abaixo ci-dessous@_CS_ASTER@ :',
72 'chatons:aide' => 'Chatons : @liste@',
73 'chatons:description' => 'Introduce imaxes(ou chatons para que moito andan cos {tchats}) en todos os textos ou aparece unha cadea do tipo <code>:nom</code>.
74 _ Esta utilidade troca os atallos polas imaxes que co mesmo nome encontre no cartafol plugins/couteau_suisse/img/chatons.',
75 'chatons:nom' => 'Chat&oacute;ns',
76 'class_spip:description1' => 'Pode definir aqu&iacute; certos recursos de SPIP. Un valor baleiro equivale a usar o valor predeterminado.[[%racc_hr%]]',
77 'class_spip:description2' => '@puce@ {{Os atallos de SPIP}}.
78
79 Pode definir aqu&iacute; certos atallos de SPIP. Un valor baleiro equivale a usar o valor predeterminado.[[%racc_hr%]][[%puce%]]',
80 'class_spip:description3' => '
81
82 SPIP adoita usar a baliza &lt;h3&gt; para os intert&iacute;tulos. Escolla aqu&iacute; se quixer, outra cadea de substituci&oacute;n :[[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]',
83 'class_spip:description4' => '
84
85 SPIP elixiu usar a baliza &lt;i> para transcribir as it&aacute;licas. Mais &lt;em> poder&iacute;a ser igualmente adecuado. &Eacute; dicir :[[%racc_i1%]][[->%racc_i2%]]
86 Ollo : modificando a substituci&oacute;n dos atallos de it&aacute;licas, o estilo {{2.}} especificado anteriormente xa non ser&aacute; aplicado.
87
88 @puce@ {{Os estilos de SPIP}}. Ata a versi&oacute;n 1.92 de SPIP, os atallos tipogr&aacute;ficos produc&iacute;an balizas sistematicamente affubl&eacute;s de tipo "spip". Por exemplo : <code><p class="spip"></code>. Agora pode definir o estilo destas balizas en funci&oacute;n das s&uacute;as follas de estilo. En caso de deixalo baleiro implica que ning&uacute;n estilo particular ser&aacute; aplicado.<blockquote style=\'margin:0 2em;\'>
89 _ {{1.}} Balizas &lt;p&gt;, &lt;i&gt;, &lt;strong&gt; e as listas (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt;, etc.) :[[%style_p%]]
90 _ {{2.}} Balizas &lt;tables&gt;, &lt;hr&gt;, &lt;h3&gt; et &lt;blockquote&gt; :[[%style_h%]]
91
92 Ollo : modificando este segundo par&aacute;metro, p&eacute;rdense os estilos est&aacute;ndar asociados a estas balizas.</blockquote>',
93 'class_spip:nom' => 'SPIP e os seus atallos',
94 'code_css' => 'CSS',
95 'code_fonctions' => 'Funci&oacute;ns',
96 'code_jq' => 'jQuery',
97 'code_js' => 'Javascript',
98 'code_options' => 'Opci&oacute;ns',
99 'contrib' => 'M&aacute;is informaci&oacute;n: @url@',
100 'couleurs:aide' => 'Colorear : <b>[coul]texte[/coul]</b>@fond@ con <b>coul</b> = @liste@',
101 'couleurs:description' => 'Permite aplicar doadamente cores a todos os textos do web (artigos, breves, t&iacute;tulos, foro, \85) usando balizas en atallos.
102
103 Dou exemplos id&eacute;nticos para trocar a cor do texto :@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
104
105 Idem para trocar o fondo, se a opci&oacute;n seguinte o permite :@_CS_EXEMPLE_COULEURS3@
106
107 [[%couleurs_fonds%]]
108 [[%set_couleurs%]][[->%couleurs_perso%]]
109 @_CS_ASTER@ O formato destas balizas personalizadas debe listar as cores existentes ou definir parellas &laquo;balise=couleur&raquo;, sempe separadas por v&iacute;rgulas. Exemplos : &laquo;gris, rouge&raquo;, &laquo;faible=jaune, fort=rouge&raquo;, &laquo;bas=#99CC11, haut=brown&raquo; ou mesmo &laquo;gris=#DDDDCC, rouge=#EE3300&raquo;. Para o primeiro e o derradeiro exemplo, as balizas autorizadas son : <code>[gris]</code> et <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> e <code>[fond rouge]</code> se os fondos son permitidos).',
110 'couleurs:nom' => 'Todo en cores',
111 'couleurs_fonds' => ', <b>[fond&nbsp;coul]texte[/coul]</b>, <b>[bg&nbsp;coul]texte[/coul]</b>',
112
113 // D
114 'decoration:aide' => 'Decoraci&oacute;n&nbsp;: <b>&lt;balise&gt;test&lt;/balise&gt;</b>, con <b>balise</b> = @liste@',
115 'decoration:description' => 'Novos estilos parametrables nos seus textos e acces&iacute;beis merc&eacute; &aacute;s balizas con comas angulares. Exemplo :
116 &lt;mabalise&gt;texte&lt;/mabalise&gt; ou : &lt;mabalise/&gt;.<br /> Defina seguidamente os estilos CSS dos que te&ntilde;a necesidade, unha baliza por li&ntilde;a, consonte as expresi&oacute;ns seguintes :
117 - {type.mabalise = meu estilo CSS}
118 - {type.mabalise.class = mi&ntilde;a clase CSS}
119 - {type.mabalise.lang = mi&ntilde;a lingua (ex : fr)}
120 - {unalias = minhabaliza}
121
122 O par&aacute;metro {type} seguinte pode ter tres valores:
123 - {span} : baliza para o interior dun par&aacute;grafo (tipo Inline)
124 - {div} : baliza asociada a un novo par&aacute;grafo (tipo Block)
125 - {auto} : baliza determinada automaticamente polo plugin
126
127 [[%decoration_styles%]]',
128 'decoration:nom' => 'Decoraci&oacute;n',
129 'decoupe:aide' => 'Bloque de pestanas : <b>&lt;onglets>&lt;/onglets></b><br/>Separador de p&aacute;xinas ou pestanas&nbsp;: @sep@',
130 'decoupe:aide2' => 'Alias&nbsp;:&nbsp;@sep@',
131 'decoupe:description' => 'Partir a presentaci&oacute;n p&uacute;blica dun artigo en varias p&aacute;xinas merc&eacute; a unha paxinaci&oacute;n autom&aacute;tica. Sit&uacute;e simplemente no seu artigo catro signos de m&aacute;is consecutivos (<code>++++</code>) no lugar que debe recibir o corte.
132 _ De utilizar este separador no interior das balizas &lt;pestanas&gt; e &lt;/pestanas&gt; obter&aacute; un xogo de pestanas.
133 _ Nos esqueletos : ten &aacute; s&uacute;a disposici&oacute;n as novas balizas #ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE e #ONGLETS_FIN.
134 _ Esta utilidade pode ser emparellada cun {Sumario para os seus artigos}.',
135 'decoupe:nom' => 'Partici&oacute;n en p&aacute;xinas e pestanas',
136 'desactiver_flash:description' => 'Suprime os obxectos flash das p&aacute;xinas do seu web e substit&uacute;eas polo contido alternativo asociado.',
137 'desactiver_flash:nom' => 'Desactiva os obxectos flash',
138 'detail_balise_etoilee' => '{{Aviso}} : Comprobe a utilizaci&oacute;n feita polos seus esqueletos das balizas estreladas. O tratamento desta ferramenta non se aplicar&aacute;n sobre : @bal@.',
139 'detail_fichiers' => 'Ficheiros :',
140 'detail_inline' => 'C&oacute;digo inline :',
141 'detail_jquery1' => '{{Aviso}} : esta utilidade precisa o m&oacute;dulo {jQuery} para funcionar con esta versi&oacute;n de SPIP.',
142 'detail_jquery2' => 'Esta ferramenta necesita a librar&iacute;a {jQuery}.',
143 'detail_pipelines' => 'Tubar&iacute;as (pipelines) :',
144 'detail_traitements' => 'Tratamentos :',
145 'dossier_squelettes:description' => 'Modifica o cartafol do esqueleto usado. Por exemplo : "squelettes/monsquelette". Pode rexistrar varios cartafoles separ&aacute;ndoos polos dous puntos <html>&laquo;&nbsp;:&nbsp;&raquo;</html>. Deixando baleira caixa seguinte (ou escribindo "dist"), vai ser o esqueleto orixinal "dist" fornecido por SPIP o que ser&aacute; usado.[[%dossier_squelettes%]]',
146 'dossier_squelettes:nom' => 'Cartafol do esqueleto',
147
148 // E
149 'effaces' => 'Borrados',
150 'en_travaux:description' => 'Permite mostrar unha mensaxe personalizable durante unha fase de mantemento sobre todo o web p&uacute;blico.
151 [[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]]',
152 'en_travaux:nom' => 'Web en obras',
153 'erreur:description' => 'Falta o id na definici&oacute;n da ferramenta!',
154 'erreur:distant' => 'O servidor remoto',
155 'erreur:js' => 'Un erro de JavaScript parece terse producido nesta p&aacute;xina e impide o seu funcionamento correcto. Active JavaScript no seu navegador ou desactive alg&uacute;ns m&oacute;dulos do seu web.',
156 'erreur:nojs' => 'O JavaScript est&aacute; desactivado nesta p&aacute;xina.',
157 'erreur:nom' => 'Erro !',
158 'erreur:probleme' => 'Problema en : @pb@',
159 'erreur:traitements' => 'A Navalla Su&iacute;za - Erro de compilation dos tratamentos : mestura \'typo\' e \'propre\' prohibida !',
160 'erreur:version' => 'Esta ferramenta non est&aacute; dispo&ntilde;&iacute;bel nesta versi&oacute;n de SPIP.',
161 'etendu' => 'Estendido',
162
163 // F
164 'f_jQuery:description' => 'Impide a instalaci&oacute;n de {jQuery} na parte p&uacute;blica co fin de economizar un pouco de &laquo;tempo m&aacute;quina&raquo;. Esta librar&iacute;a ([->http://jquery.com/]) achega numerosas comodidades na programaci&oacute;n de Javascript e poder ser usada por certos m&oacute;dulos. SPIP usa dela na &aacute;rea privada.
165
166 Aviso : alg&uacute;nhas ferramentas de A Navalla Su&iacute;za necesitan as funci&oacute;ns de {jQuery}. ',
167 'f_jQuery:nom' => 'Desactiva jQuery',
168 'filets_sep:aide' => 'Filetes de separaci&oacute;n&nbsp;: <b>__i__</b> ou <b>i</b> &eacute; un n&uacute;mero.<br />Outros filetes dipo&ntilde;&iacute;beis : @liste@',
169 'filets_sep:description' => 'Insire filetes de separaci&oacute;n, personalizables mediante as follas de estilo, en todos os textos de SPIP.
170 _ A sintaxe &eacute; : "__code__", ou "code" representa ben o n&uacute;mero de identificaci&oacute;n (de 0 &agrave; 7) do filete inserible en relaci&oacute;n directa cos estilos correspondentes, ben o nome dunha imaxe situada no cartafol plugins/couteau_suisse/img/filets.',
171 'filets_sep:nom' => 'Filetes de separaci&oacute;n',
172 'filtrer_javascript:description' => 'Para xerar a inserci&oacute;n de javascript nos artigos, son tres os modos :
173 - <i>nunca</i> : o javascript &eacute; rexeitado en todas partes
174 - <i>predeterminado</i> : o javascript m&aacute;rcase en vermello na zona privada
175 - <i>sempre</i> : o javascript &eacute; aceptado por todas as partes.
176
177 Aviso : nos foros, petici&oacute;ns, fluxos afiliados, etc., a xesti&oacute;n do javascript &eacute; <b>sempre</b> securizada.[[%radio_filtrer_javascript3%]]',
178 'filtrer_javascript:nom' => 'Xesti&oacute;n do javascript',
179 'flock:description' => 'Desactiva o bloqueo de ficheiros neutralizando a funci&oacute;n PHP {flock()}. Alg&uacute;s aloxadores dan de feito problemas graves sexa por un sistema de ficheiros inadaptados ou sexa por unha falta de sincronizaci&oacute;n. Non active esta utilidade se este funciona normalmente.',
180 'flock:nom' => 'Non bloquear os ficheiros',
181 'fonds' => 'Fondos :',
182 'forcer_langue:description' => 'Forza o contexto de lingua para os xogos de esqueletos multiling&uuml;es que dispo&ntilde;en dun formulario ou dun men&uacute; de linguas que saiban xera a cookie de linguas.',
183 'forcer_langue:nom' => 'Forzar lingua',
184 'format_spip' => 'Artigos en formato SPIP',
185 'forum_lgrmaxi:description' => 'De modo predeterminado as mensaxes de foros non se limitan en tama&ntilde;o. De activar esta ferramenta, unha mensaxe de erro mostrarase cando algu&eacute;n queira introducir unha mensaxe de tama&ntilde;o superior ao especificado, e a mensaxe, e a mensaxe ser&aacute; rexeitada. Un valor baleiro ou igual a 0 significa no entanto que ning&uacute;n l&iacute;mite se aplica.[[%forum_lgrmaxi%]]',
186 'forum_lgrmaxi:nom' => 'Tama&ntilde;o dos foros',
187
188 // G
189 'glossaire:description' => '@puce@ Xesti&oacute;n dun glosario interno ligado a un ou varios grupos de palabras-clave. Rex&iacute;strese aqu&iacute; o nome dos grupos, separados por dous puntos &laquo;&nbsp;:&nbsp;&raquo;. Deixando a caixa baleira, o que se ler&aacute; (ou escribirr "Glosario") &eacute; o grupo "Glosario" para ser usado. [[%glossaire_groupes%]] @puce@ Para cada palabra, pode escoller o n&uacute;mero m&aacute;ximo establecido de ligaz&oacute;ns nos seus textos. Calquera valor nulo ou negativo implica que todas as palabras reco&ntilde;ecidas ser&aacute;n tratadas. [[%%glossaire_limite por palavra-clave]] @puce@ D&uacute;as soluci&oacute;ns son ofrecidas para xerar a pequena xanela autom&aacute;tica que aparece cando se sobrevoa &aacute; ocorrencia. [[%glossaire_js%]]',
190 'glossaire:nom' => 'Glosario interno',
191 'glossaire_css' => 'Soluci&oacute;n CSS',
192 'glossaire_js' => 'Soluci&oacute;n Javascript',
193 'guillemets:description' => 'Substituci&oacute;n autom&aacute;tica das comas dereitas (") polas tipogr&aacute;ficas da lingua de composici&oacute;n. A substituci&oacute;n, transparente para o usuario, non modifica o texto orixinal sen&oacute;n que soamente cambia a presentaci&oacute;n final.',
194 'guillemets:nom' => 'V&iacute;rgulas tipogr&aacute;ficas',
195
196 // H
197 'help' => '{{Esta p&aacute;xina &eacute; unicamente accesible para o responsable do web.}}<p>D&aacute; acceso &aacute;s diferentes funci&oacute;ns suplementarias achegadas polo m&oacute;dulo &laquo;{{Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse}}&raquo;.</p><p>Version local : @version@@distant@<br/>@pack@</p><p>Ligaz&oacute;ns de documentaci&oacute;n :<br/>\95 [Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse->http://www.spip-contrib.net/?article2166]@contribs@</p><p>R&eacute;initialisations :
198 _ \95 [Ferramentas de cach&eacute;|Volver &aacute; apariencia inicial desta p&aacute;xina->@hide@]
199 _ \95 [De todo o m&oacute;dulo|Volver ao estado inicial do m&oacute;dulo->@reset@]@install@
200 </p>',
201 'help0' => '{{Esta p&aacute;xina s&oacute; &eacute; acces&iacute;bel para os respons&aacute;beis do web.}}<p>D&aacute; acceso a diferentes funci&oacute;ns suplementarias achegadas polo m&oacute;dulo &laquo;{{Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse}}&raquo;.</p><p>Ligaz&oacute;n de documentaci&oacute;n :<br/>\95 [Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse->http://www.spip-contrib.net/?article2166]</p><p>Reinicializaci&oacute;n:
202 _ \95 [De todo o m&oacute;dulo->@reset@]
203 </p>',
204
205 // I
206 'insert_head:description' => 'Activa automaticamente a baliza [#INSERT_HEAD->http://www.spip.net/fr_article1902.html] en todos os esqueletos, que te&ntilde;an ou non esta baliza entre &lt;head&gt; e &lt;/head&gt;. Merc&eacute; a esta opci&oacute;n, os plugins poder&aacute;n inserir javascript (.js) ou follas de estilo (.css).',
207 'insert_head:nom' => 'Baliza #INSERT_HEAD',
208 'insertions:description' => 'AVISO : ferramenta en proceso de desenvolvemento !! [[%insertions%]]',
209 'insertions:nom' => 'Correcci&oacute;ns autom&aacute;ticas',
210 'introduction:description' => 'Esta baliza situable nos esqueletos serve xeralmente para unha &uacute;ltima hora ou nas secci&oacute;ns co fin de producir un resumo de artigos, de breves, etc..</p>
211 <p>{{Aviso}} : Antes de activar esta funcionalidade, comprobe ben que ningunha funci&oacute;n {balise_INTRODUCTION()} exista xa no seu esqueleto ou nos m&oacute;dulos, a sobrecarga producir&iacute;a un erro de compilaci&oacute;n.</p>
212 @puce@ Pode precisar (porcentualmente en relaci&oacute;n co valor usado de modo predeterminado) a lonxitude do texto reeenviado pola baliza #INTRODUCTION. Un valor nulo ou igual a 100 non modifica o aspecto da introduci&oacute;n e usa daquela os valores predeterminados seguintes : 500 caracteres para os artigos, 300 para as breves e 600 para os foros ou as secci&oacute;ns.
213 [[%lgr_introduction%&nbsp;%]]
214 @puce@ De modo predeterminado, os puntos suspensivos engadidos ao resultado da baliza #INTRODUCTION se o texto &eacute; demasiado longo son : <html>&laquo;&amp;nbsp;(\85)&raquo;</html>. Pode precisar aqu&iacute; a s&uacute;a propia cadea de caracteres que indiquen ao lector que o texto truncado ten unha continuidade.
215 [[%suite_introduction%]]
216 @puce@ Se a baliza #INTRODUCTION se emprega para resumir un artigo, ent&oacute;n A Navalla Su&iacute;za pode fabricar unha ligaz&oacute;n sobre eses puntos suspensivos definidos a seguir co fin de levar o lector ao texto orixinal. Por exemplo : &laquo;Ler a continuidade deste artigo\85&raquo;
217 [[%lien_introduction%]]
218 ',
219 'introduction:nom' => 'Baliza #INTRODUCTION',
220
221 // J
222 'js_defaut' => 'Predeterminado',
223 'js_jamais' => 'Nunca',
224 'js_toujours' => 'Sempre',
225
226 // L
227 'label:admin_travaux' => 'Pechar o web para :',
228 'label:auteurs_tout_voir' => '@_CS_CHOIX@',
229 'label:auto_sommaire' => 'Creaci&oacute;n sistem&aacute;tica de sumario :',
230 'label:balise_sommaire' => 'Activar a baliza #CS_SOMMAIRE :',
231 'label:couleurs_fonds' => 'Permitir os fondos :',
232 'label:cs_rss' => 'Activar :',
233 'label:decoration_styles' => 'As s&uacute;as balizas de estilo pesonalizado :',
234 'label:dossier_squelettes' => 'Cartafol para utilizar :',
235 'label:duree_cache' => 'Duraci&oacute;n da cach&eacute; local :',
236 'label:duree_cache_mutu' => 'Duraci&oacute;n da cach&eacute; en mutualizaci&oacute;n :',
237 'label:forum_lgrmaxi' => 'Valor (en caracteres) :',
238 'label:glossaire_groupes' => 'Grupo(s) usado(s) :',
239 'label:glossaire_js' => 'T&eacute;cnica usada :',
240 'label:glossaire_limite' => 'N&uacute;mero m&aacute;ximo de ligaz&oacute;ns creadas :',
241 'label:insertions' => 'Correcci&oacute;ns autom&aacute;ticas :',
242 'label:lgr_introduction' => 'Lonxitude do resumo :',
243 'label:lgr_sommaire' => 'Lonxitude do sumario (9 a 99) :',
244 'label:lien_introduction' => 'Puntos suspensivos de continuidade activos :',
245 'label:liens_interrogation' => 'Protexer os URL :',
246 'label:liens_orphelins' => 'Ligaz&oacute;ns activas :',
247 'label:max_auteurs_page' => 'Autors por p&aacute;xina :',
248 'label:message_travaux' => 'A s&uacute;a mensaxe de mantemento :',
249 'label:paragrapher' => 'Paragrafar sempre :',
250 'label:puce' => 'Vi&ntilde;eta p&uacute;blica &laquo;<html>-</html>&raquo; :',
251 'label:quota_cache' => 'Valor de quota :',
252 'label:racc_h1' => 'Entrada e sa&iacute;da dun &laquo;<html>{{{intert&iacute;tulo}}}</html>&raquo; :',
253 'label:racc_hr' => 'Li&ntilde;a horizontal &laquo;<html>----</html>&raquo; :',
254 'label:racc_i1' => 'Entrada e sa&iacute;da dunha &laquo;<html>{it&aacute;lica}</html>&raquo; :',
255 'label:radio_desactive_cache3' => 'Desactivar a cach&eacute; :',
256 'label:radio_filtrer_javascript3' => '@_CS_CHOIX@',
257 'label:radio_set_options4' => '@_CS_CHOIX@',
258 'label:radio_suivi_forums3' => '@_CS_CHOIX@',
259 'label:radio_target_blank3' => 'Nova xanela para as ligaz&oacute;ns externas :',
260 'label:radio_type_urls3' => 'Formato dos URL :',
261 'label:set_couleurs' => 'Conxunto para usar :',
262 'label:spam_mots' => 'Secuencias prohibidas :',
263 'label:spip_script' => 'Script de chamada :',
264 'label:style_h' => 'O seu estilo :',
265 'label:style_p' => 'O seu estilo :',
266 'label:suite_introduction' => 'Puntos de continuidade :',
267 'label:titre_travaux' => 'T&iacute;tulo da mensaxe :',
268 'label:tri_articles' => 'A s&uacute;a elecci&oacute;n :',
269 'label:url_glossaire_externe2' => 'Ligaz&oacute;n sobre o glosario externo :',
270 'liens_en_clair:description' => 'Pon &aacute; s&uacute;a disposici&oacute;n o filtro : \'liens_en_clair\'. O seu texto cont&eacute;n probablemente ligaz&oacute;ns de hipertexto que non son visibles tras unha impresi&oacute;n. Este filtro engade entre corchetes o destino de cada ligaz&oacute;n activa (ligaz&oacute;ns externas ou correos). Atenci&oacute;n : en modo de impresi&oacute;n (par&aacute;metro \'cs=print\' ou \'page=print\' no url da p&aacute;xina), esta funcionalidade apl&iacute;case automaticamente.',
271 'liens_en_clair:nom' => 'Ligaz&oacute;ns en claro',
272 'liens_orphelins:description' => 'Esta ferramenta ten d&uacute;as funci&oacute;ns :
273
274 @puce@ {{Ligaz&oacute;ns correctas}}.
275
276 SPIP ten por h&aacute;bito inserir un espazo diante dos puntos de interrogaci&oacute;n ou de exclamaci&oacute;n, tipograf&iacute;a francesa obriga. Velaqu&iacute; unha ferramenta que protexe o punto de interrogaci&oacute;n nos url dos seus textos.[[%liens_interrogation%]]
277
278 @puce@ {{Ligaz&oacute;ns orfas}}.
279
280 Substit&uacute;e sistematicamente todos os url deixados en texto polos usuarios (nomeadamente nos foros) e que non son clicables, polas ligaz&oacute;ns de hipertexto en formato SPIP. Por exemplo : {<html>www.spip.net</html>} substit&uacute;ese por [->www.spip.net].
281
282 Podedes escoller o tipo de substituci&oacute;n :
283 _ \95 {B&aacute;sica} : son substitu&iacute;das as ligaz&oacute;ns do tipo {<html>http://spip.net</html>} (inclu&iacute;do o protocolo) ou {<html>www.spip.net</html>}.
284 _ \95 {Estendido} : son substitu&iacute;das ademais as ligaz&oacute;ns do tipo {<html>moi@spip.net</html>}, {<html>mailto:monmail</html>} ou {<html>news:mesnews</html>}.
285 [[%liens_orphelins%]]',
286 'liens_orphelins:nom' => 'URL fermosas',
287 'log_couteau_suisse:description' => 'Hai numerosas rese&ntilde;as a prop&oacute;sito do funcionamento do m&oacute;dulo \'A Navalla Su&iacute;za\' nos ficheiros spip.log que se poden atopar no cartafol : @_CS_DIR_TMP@',
288 'log_couteau_suisse:nom' => 'Rexistro (log) detallado de \'A Navalla Su&iacute;za\'',
289
290 // M
291 'mailcrypt:description' => 'Oculta todas as ligaz&oacute;ns de correo presentes nos seus textos e substit&uacute;eos por unha ligaz&oacute;n Javascript que permite activara a aplicaci&oacute;n de correo do lector. Esta ferramenta antispam tenta impedir os robots de colleita de enderezos electr&oacute;nicos deixados en claro nos foros ou nas balizas dos seus esqueletos.',
292 'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
293 'modifier_vars' => 'Modificar os par&aacute;metros @nb@',
294
295 // N
296 'no_IP:description' => 'Desactiva o mecanismo de rexistro autom&aacute;tico de enderezos IP dos visitantes do seu web por raz&oacute;ns de confidencialidade : SPIP non conservar&aacute; daquela ning&uacute;n n&uacute;mero IP, nin temporalmente logo das visitas (para xerar as estat&iacute;sticas ou alimentar o spip.log), nin nos foros (responsabilidade).',
297 'no_IP:nom' => 'Non conservar IP',
298 'nouveaux' => 'Novos',
299
300 // O
301 'orientation:description' => '3 criterios novos para os seus esqueletos : <code>{portrait}</code>, <code>{carre}</code> e <code>{paysage}</code>. Ideal para a ordenaci&oacute;n de fotos en funci&oacute;n da s&uacute;a forma.',
302 'orientation:nom' => 'Orientaci&oacute;n das imaxes',
303 'outil_actif' => 'Utilidade activa',
304 'outil_activer' => 'Activar',
305 'outil_activer_le' => 'Activar a ferramenta',
306 'outil_cacher' => 'Non volver a mostrar',
307 'outil_desactiver' => 'Desactivar',
308 'outil_desactiver_le' => 'Desactivar a ferramenta',
309 'outil_inactif' => 'Utilidade inactiva',
310 'outil_intro' => 'Esta p&aacute;xina lista as caracter&iacute;sticas do m&oacute;dulo postos &aacute; s&uacute;a disposici&oacute;n. <br /> <br /> Ao premer sobre o nome das ferramentas que aparecen a seguir, seleccione, as que pode cambiar o estado usando o bot&oacute;n central: as ferramentas activadas ser&aacute;n desactivadas e <i> viceversa </ i>. Con cada click, a descrici&oacute;n aparece a seguir das listas. As categor&iacute;as son pregables e as ferramentas p&oacute;dense ocultar. O dobre clic permite trocar rapidamente unha ferramenta. <br /> <br /> Nun primeiro uso, recom&eacute;ndase activar as ferramentas unha por unha, no caso de apareceren certas incompatibilidades co seu esqueleto, con SPIP ou con outros m&oacute;dulos. <br /> <br /> Nota: a simple carga desta p&aacute;xina compila o conxunto das ferramentas da Navalla Su&iacute;za .',
311 'outil_intro_old' => 'Esta interface &eacute; antiga.<br /><br />Se vostede encontra problema coa utilizaci&oacute;n da <a href=\'./?exec=admin_couteau_suisse\'>nova interface</a>, non dubide en fac&eacute;rnolo saber no foro <a href=\'http://www.spip-contrib.net/?article2166\'>Spip-Contrib</a>.',
312 'outil_nb' => '@pipe@ : @nb@ ferramenta',
313 'outil_nbs' => '@pipe@ : @nb@ ferramentas',
314 'outil_permuter' => 'Cambiar a ferramenta : &laquo; @text@ &raquo; ?',
315 'outils_actifs' => 'Ferramentas activas :',
316 'outils_caches' => 'Ferramentas ocultas :',
317 'outils_cliquez' => 'Prema sobre o nome das ferramentas seguintes para mostrar aqu&iacute; a s&uacute;a descrici&oacute;n.',
318 'outils_inactifs' => 'Ferramentas inactivas :',
319 'outils_liste' => 'Lista de ferramentas da Navalla Su&iacute;za',
320 'outils_permuter_gras1' => 'Trocar as ferramentas en negra',
321 'outils_permuter_gras2' => 'Trocar as @nb@ ferramentas en negra ?',
322 'outils_resetselection' => 'Reinicializar a selecci&oacute;n',
323 'outils_selectionactifs' => 'Seleccionar todas as ferramentas activas',
324 'outils_selectiontous' => 'TODOS',
325
326 // P
327 'pack_alt' => 'Ver os par&aacute;metros de configuraci&oacute;n en curso',
328 'pack_descrip' => 'O seu "Pack de configuraci&oacute;n actual" recolle o conxunto dos par&aacute;metros de configuraci&oacute;n relativos &aacute; Navalla Su&iacute;za: a activaci&oacute;n de ferramentas e o valor das s&uacute;as eventuais variables.
329
330 Este c&oacute;digo PHP pode po&ntilde;erase no ficheiror /config/mes_options.php e engadir&aacute; unha ligaz&oacute;n de reinicializaci&oacute;n sobre esta p&aacute;xina "do paquete {Pack Actuel}". Desde logo p&oacute;delle cambiar o nome a seguir.
331
332 De reinicializar o m&oacute;dulo premendo sobre un paquete, a Navalla Su&iacute;za reconfigurarase automaticamente en funci&oacute;n dos par&aacute;metros predeterminado no paquete.',
333 'pack_du' => '\95 do paquete @pack@',
334 'pack_installe' => 'Actualizaci&oacute;n dun paquete de configuraci&oacute;n',
335 'pack_titre' => 'Configuraci&oacute;n actual',
336 'par_defaut' => 'Predeterminado',
337 'paragrapher2:description' => 'A funci&oacute;n SPIP <code>paragrapher()</code> insere balizas &lt;p&gt; e &lt;/p&gt; en todos os textos que son que est&aacute;n desprovistos de par&aacute;grafos. Co fin de xerar m&aacute;is finamente os seus estilos e os dese&ntilde;os, ten a posibilidade de uniformizar o aspecto dos textos do seu web.[[%paragrapher%]]',
338 'paragrapher2:nom' => 'Paragrafar',
339 'pipelines' => 'Tubar&iacute;as (pipelines usadas)&nbsp;:',
340 'pucesli:description' => 'Substit&uacute;a as vi&ntilde;etas &laquo;-&raquo; (gui&oacute;n simple) dos artigos por listas les par des listes nominadas &laquo;-*&raquo; (traducidas en HTML por : &lt;ul>&lt;li>\85&lt;/li>&lt;/ul>) e nas que o estilo pode ser personalizado por css.',
341 'pucesli:nom' => 'Vi&ntilde;etas fermosas',
342
343 // R
344 'raccourcis' => 'Atallos tipogr&aacute;ficos activos da Navalla Su&iacute;za&nbsp;:',
345 'raccourcis_barre' => 'Os atallo tipogr&aacute;ficos da Navalla Su&iacute;za',
346 'reserve_admin' => 'Acceso reservado aos administradores.',
347 'rss_attente' => 'Espera RSS...',
348 'rss_desactiver' => 'Desactivar as &laquo; Revisi&oacute;ns da Navalla Su&iacute;za &raquo;',
349 'rss_edition' => 'Flux RSS actualizado o :',
350 'rss_titre' => '&laquo;&nbsp;A Navalla Su&iacute;za&nbsp;&raquo; en desenvolvemento :',
351 'rss_var' => 'As revisi&oacute;n da Navalla Su&iacute;za',
352
353 // S
354 'sauf_admin' => 'Todos, ag&aacute;s os administradores',
355 'set_options:description' => 'Seleccione o tipo de interface privada predeterminada (simplificada ou avanzada) para todos os redactores xa existentes ou futuros e suprima o bot&oacute;n correspondente da barra de iconas.[[%radio_set_options4%]]',
356 'set_options:nom' => 'Tipo de interface privada',
357 'sf_amont' => 'Fluxo ascendente',
358 'sf_tous' => 'Todos',
359 'simpl_interface:description' => 'Desactive o cambio r&aacute;pido de estado dun artigo sobrevoando a s&uacute;a vi&ntilde;eta de cor. Iso &eacute; &uacute;til se vostede procura obter unha interface privada o m&aacute;is limpa co fin de optimizar o rendemento do lado do cliente.',
360 'simpl_interface:nom' => 'Alixeiramento da interfacer privada',
361 'smileys:aide' => 'Riso&ntilde;os : @liste@',
362 'smileys:description' => 'Inserir riso&ntilde;os en todos os textos onde aparece un atallo de estilo <acronym>:-)</acronym>. Ideal para os foros.
363 _ Est&aacute; dispo&ntilde;ible unha baliza para mostrar unha t&aacute;boa de riso&ntilde;os nos seus esqueletos : #SMILEYS.
364 _ Dese&ntilde;os : [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]',
365 'smileys:nom' => 'Riso&ntilde;os',
366 'sommaire:description' => 'Constr&uacute;e un sumario para os seus artigos co fin de acceder rapidamente a t&iacute;tulos de alto tama&ntilde;o (balizas HTML &lt;h3>Un intert&iacute;tulo&lt;/h3> ou a atallos de SPIP : intert&iacute;tulos do estilo :<code>{{{Un t&iacute;tulo grande}}}</code>).
367
368 @puce@ Pode definir aqu&iacute; o n&uacute;mero m&aacute;ximo de caracteres retidos dos intert&iacute;tulos para constru&iacute;r o sumario :[[%lgr_sommaire% caract&egrave;res]]
369
370 @puce@ Pode fixar tam&eacute;n o comportamento do m&oacute;dulo concernente &aacute; creaci&oacute;n do sumario:
371 _ \95 Sistematicamente para cada artigo (unha baliza <code>[!sommaire]</code> situada en calquera lugar ou no interior do texto do artigo crear&aacute; unha excepci&oacute;n).
372 _ \95 Unicamente para os artigos que conte&ntilde;an a baliza <code>[sommaire]</code>.
373
374 [[%auto_sommaire%]]
375
376 @puce@ De modo predeterminado, a Navalla Su&iacute;za insire o sumario na cabeceira do artigo automaticamente. Vostede ten a posibilidade de situar este sumario por outra banda no seu esqueleto grazas a unha baliza #CS_SOMMAIRE que vostede pode activar aqu&iacute; :
377 [[%balise_sommaire%]]
378
379 Este sumario pode ser aparellado con : {Partici&oacute;n en p&aacute;xinas e pestanas}.',
380 'sommaire:nom' => 'Un sumario para os seus artigos',
381 'sommaire_avec' => 'Un artigo con sumario&nbsp;: <b>@racc@</b>',
382 'sommaire_sans' => 'Un artigo sen sumario&nbsp;: <b>@racc@</b>',
383 'spam:description' => 'Tenta loitar contra os env&iacute;os de mensaxes autom&aacute;ticas e impertinentes na parte p&uacute;blica. Algunhas palabras e as balizas &lt;a>&lt;/a> est&aacute;n prohibidas.
384
385 Liste aqu&iacute; as secuencias prohibidas @_CS_ASTER@ separ&aacute;ndoas por espazos. [[%spam_mots%]]
386 @_CS_ASTER@Para especificar unha palabra enteira, p&oacute;&ntilde;aa entre par&eacute;nteses. Para unha expresi&oacute;n con espazos, sit&uacute;ea entre comas.',
387 'spam:nom' => 'Loita contra o SPAM',
388 'spip_cache:description' => '@puce@ De modo predeterminado, SPIP calcula todas as p&aacute;xinas p&uacute;blicas e as sit&uacute;a na cach&eacute; co fin de acelerar a consulta. Desactivar temporalmente a cach&eacute; pode axudar ao desenvolvemento do web.[[%radio_desactive_cache3%]]@puce@ A cach&eacute; ocupa un certo espazo de disco e SPIP pode limitar o tama&ntilde;o. Un valor baleiro ou igual a 0 significa que non se aplica ningunha cota.[[%quota_cache% Mo]]@puce@ Se a baliza #CACHE non se encontra nos seus esqueletos, SPIP considera de modo predeterminado que a cach&eacute; dunha p&aacute;xina ten unha duraci&oacute;n de vida de 24 horas antes de a recalcular. Co fin de xestionar mellor a carga do seu servidor, pode modificar aqu&iacute; este valor.[[%duree_cache% heures]]@puce@ Se vostede ten varios webs en mutualizaci&oacute;n, pode especificar aqu&iacute; o valor predeterminado tomado en conta por todos os web locais (SPIP 1.93).[[%duree_cache_mutu% heures]]',
389 'spip_cache:nom' => 'SPIP e a memoria cach&eacute;\85',
390 'stat_auteurs' => 'Os estado dos autores',
391 'statuts_spip' => 'Unicamente os estados SPIP seguintes :',
392 'statuts_tous' => 'Todos os estados',
393 'suivi_forums:description' => 'Un autor de artigo ser&aacute; sempre informado cando apareza unha mensaxe no foro p&uacute;blico asociado. Tam&eacute;n &eacute; posible adverter ademais : todoso os participantes no foro ou soamente os autores de mensaxes en fluxo ascendente.[[%radio_suivi_forums3%]]',
394 'suivi_forums:nom' => 'Seguimento dos foros p&uacute;blicos',
395 'supprimer_cadre' => 'Suprimir este cadro',
396 'supprimer_numero:description' => 'Aplique a funci&oacute;n SPIP supprimer_numero() ao conxunto dos {{t&iacute;tulos}} e dos {{nomes}} do web p&uacute;blico, sen que o filtro supprimer_numero estea presente nos esqueletos.<br />Velaqu&iacute; a sintaxe que se vai usar no cadro dun web multiling&uuml;e : <code>1. <multi>O Meu T&iacute;tulo[fr]Mon Titre[de]Mein Titel</multi></code>',
397 'supprimer_numero:nom' => 'Suprime o n&uacute;mero',
398
399 // T
400 'titre' => 'A Navalla Su&iacute;za',
401 'titre_tests' => 'A Navalla Su&iacute;za - P&aacute;xina de tests\85',
402 'tous' => 'Todos',
403 'toutes_couleurs' => 'As 36 cores dos estilos css :@_CS_EXEMPLE_COULEURS@',
404 'toutmulti:aide' => 'Bloques multiling&uuml;es&nbsp;: <b><:trad:></b>',
405 'toutmulti:description' => 'Introduce o atallo <code><:un_texte:></code> para introducir libremente bloques multiling&uuml;es nun artigo.
406 _ A funci&oacute;n SPIP usada &eacute; : <code>_T(\'un_texte\',
407 flux)</code>.
408 _ Non esqueza verificar \'un_texte\' est&aacute; ben definido nos ficheiros de lingua.',
409 'toutmulti:nom' => 'Bloques multiling&uuml;es',
410 'travaux_nom_site' => '@_CS_NOM_SITE@',
411 'travaux_prochainement' => 'Este web ser&aacute; restablecido axi&ntilde;a.
412 _ Grazas pola s&uacute;a comprensi&oacute;n.',
413 'travaux_titre' => '@_CS_TRAVAUX_TITRE@',
414 'tri_articles:description' => 'En navegando o web na zona privada([->./?exec=auteurs]), escolla aqu&iacute; a ordenaci&oacute;n que usar&aacute; para mostrar os artigos no interior das secci&oacute;ns.
415
416 As propostas que seguen est&aacute;n baseadas na funcionalidade SQL \'ORDER BY\' : non empregue unha ordenaci&oacute;n personalizada se non est&aacute; seguro do que est&aacute; a facer (campos dispo&ntilde;&iacute;beis : {id_article, id_rubrique, titre, soustitre, surtitre, statut, date_redac, date_modif, lang, etc.})
417 [[%tri_articles%]][[->%tri_perso%]]',
418 'tri_articles:nom' => 'Ordenaci&oacute;n de artigos',
419 'tri_modif' => 'Ordenaci&oacute;n coa data de modificaci&oacute;n (ORDER BY date_modif DESC)',
420 'tri_perso' => 'Ordenaci&oacute;n SQL personalizada, ORDER BY segundo a estrutura :',
421 'tri_publi' => 'Ordenaci&oacute;n sobre a data de publicaci&oacute;n (ORDER BY date DESC)',
422 'tri_titre' => 'Ordenaci&oacute;n sobre o t&iacute;tulo (ORDER BY 0+titre,titre)',
423 'type_urls:description' => '@puce@ SPIP ofrece unha elecci&oacute;n entre varios xogos de URL para facer as ligaz&oacute;ns de acceso &aacute;s p&aacute;xinas do seu web :
424 <div style="font-size:90%; margin:0 2em;">
425 - {{paxina}} : o valor predeterminado de SPIP v1.9x : <code>/spip.php?article123</code>.
426 - {{html}} : as ligaz&oacute;ns te&ntilde;en a forma de p&aacute;xinas html cl&aacute;sicas : <code>/article123.html</code>.
427 - {{propias}} : as ligaz&oacute;ns calc&uacute;lanse grazas ao t&iacute;tulo: <code>/Mon-titre-d-article</code>.
428 - {{propias2}} : a extensi&oacute;n \'.html\' eng&aacute;dese aos enderezos xerados : <code>/Mon-titre-d-article.html</code>.
429 - {{estandar}} : URL usadas por v1.8 e precedentes : <code>article.php3?id_article=123</code>
430 - {{propias-qs}} : este sistema funciona en "Query-String", &eacute; dicir necesidade de .htaccess ; as ligaz&oacute;ns ser&aacute;n desta forma : <code>/?Mon-titre-d-article</code>.</div>
431
432 M&aacute;is info : [->http://www.spip.net/fr_article765.html]
433 [[%radio_type_urls3%]]
434 <p style=\'font-size:85%\'>@_CS_ASTER@para usar os formatos {html}, {propria} ou {propria2}, copie o ficheiro "htaccess.txt" do cartafol de base do web SPIP co nome ".htaccess" (atenci&oacute;n a non borrar outras regraxes que vostede te&ntilde;a posto nese ficheiro) ; se o seu web est&aacute; nun subcartafol, deber&aacute; tam&eacute;n editar a li&ntilde;a "RewriteBase" neste ficheiro. Os URL definidos ser&aacute;n logo redirixidos cara aos ficheiros de SPIP.</p>
435
436 @puce@ {{Unicamente de usar o formato p&aacute;xina {paxina} que segue}}, ent&oacute;n &eacute; pos&iacute;bel escoller o script de chamada a SPIP. De modo predeterminado, SPIP escolle {spip.php}, sen&oacute;n {index.php} (formato : <code>/index.php?article123</code>) ou un valor baleiro (formato : <code>/?article123</code>) funcionan tam&eacute;n. Para calquera outro valor, &eacute; completamente necesario crear o ficheiro correspondente na ra&iacute;za de SPIP, &aacute; imaxe daquel que xa existe : {index.php}.
437 [[%spip_script%]]',
438 'type_urls:nom' => 'Formato das URL',
439 'typo_exposants:description' => 'Textos franceses : mellora o rendementos tipogr&aacute;fico das abreviaturas correntes, metendo en super&iacute;ndice os elementos necesarios (as&iacute;, {<acronym>Mme</acronym>} produce {M<sup>me</sup>}) e corrixindo os erros correntes ({<acronym>2&egrave;me</acronym>} ou {<acronym>2me</acronym>}, por exemplo, produce {2<sup>e</sup>}, s&oacute; abreviatura correcta).
440 _ As abreviaturas obtidas est&aacute;n conformes con aquelas da Imprenta nacional como constan en {Lexique des r&egrave;gles typographiques en usage &agrave; l\'Imprimerie nationale} (artigo &laquo;&nbsp;Abr&eacute;viations&nbsp;&raquo;, imprentas da Imprimerie nationale, Paris, 2002).',
441 'typo_exposants:nom' => 'Super&iacute;ndices tipogr&aacute;ficos',
442
443 // U
444 'url_html' => 'html@_CS_ASTER@',
445 'url_page' => 'p&aacute;xina',
446 'url_propres' => 'propias@_CS_ASTER@',
447 'url_propres-qs' => 'propias-qs',
448 'url_propres2' => 'propias2@_CS_ASTER@',
449 'url_standard' => 'est&aacute;ndar',
450
451 // V
452 'validez_page' => 'Para acceder &aacute;s modificaci&oacute;ns :',
453 'variable_vide' => '(Baleiro)',
454 'vars_modifiees' => 'Os datos foron correctamente modificados',
455 'version_a_jour' => 'A s&uacute;a versi&oacute;n est&aacute; actualizada.',
456 'version_distante' => 'Versi&oacute;n remota...',
457 'version_nouvelle' => 'Nova versi&oacute;n : @version@',
458 'verstexte:description' => '2 filtros para os seus esqueletos, que permiten producir p&aacute;xinas m&aacute;is lixeiras.
459 _ version_texte : extrae o contido de texto dunha p&aacute;xina html coa exclusi&oacute;n dalgunhas balizas elementares.
460 _ version_plein_texte : extrae o contido de texto dunha p&aacute;xina html para manter o texto pleno.',
461 'verstexte:nom' => 'Versi&oacute;n de texto',
462 'votre_choix' => 'A s&uacute;a elecci&oacute;n :',
463
464 // X
465 'xml:description' => 'Activa o validador xml para o espazo p&uacute;blico tal como se describe na [documentaci&oacute;n->http://www.spip.net/fr_article3541.html]. Un bot&oacute;n titulado &laquo;&nbsp;Analise XML&nbsp;&raquo; foi engadido aos outros bot&oacute;ns de administraci&oacute;n.',
466 'xml:nom' => 'Validador XML'
467 );
468
469 ?>